فرانسه

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.3 0.3 0.4 0.5 0.7
نرخ بیکاری 10.00 9.7 9.7 9.6 9.5 8.2
نرخ تورم 1.30 1.6 1.8 2 1.9 2.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.5
موازنه تجاری -3421.00 -3300 -3100 -3400 -3650 -1650
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 96.10 95.9 95.7 95.6 95.5 92.5
بازارها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
پول 1.06 1.02 1.01 1 1.04 0.83
بازار سهام 4845.18 4750 4700 4650 4600 3880
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.88 1.1 1.2 1.1 0.9 0.65
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.3 0.3 0.4 0.5 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.10 1.3 1.3 1.4 1.5 2.2
تولید ناخالص داخلی 2418.84 2740 2780 2800 2820 2920
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 531529.00 534000 535000 536000 537000 562000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 116528.00 117600 118500 119200 120400 125200
تولید ناخالص داخلی سرانه 41533.87 41700 41800 41900 42000 43100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 37489.78 38700 38800 38900 39000 40100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7020.00 8064 8071 8075 8079 8970
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 24256.00 25387 25606 25650 25781 25500
تولید ناخالص داخلی از ساخت 53887.00 54048 54054 54072 54088 55000
تولید ناخالص داخلی از خدمات 275405.00 275650 276920 277510 276810 283000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 22888.00 23101 23217 23392 23506 25700
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11197.00 11393 11417 11500 11778 12714
کار واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بیکاری 10.00 9.7 9.7 9.6 9.5 8.2
افراد شاغل 27745.90 27875 27888 27985 28000 29100
افراد بیکار 3467.90 3440 3430 3420 3410 3310
نرخ اشتغال 64.70 64.9 65 65.2 65.4 69
نرخ بیکاری بلند مدت 4.20 4.5 4.4 4.3 4.1 3.8
نرخ بیکاری جوانان 26.20 24.6 23.4 22.3 21.1 18.3
بهره وری 111.68 113 113 114 114 119
هزینه های کار 106.80 108 109 109 110 119
پست های خالی شغلی 263.80 264 270 282 200 208
دستمزد 2912.00 3000 3050 3150 3270 3520
رشد دستمزد 0.30 0.4 0.5 0.5 0.6 1.6
دستمزد در تولید 115.30 116 117 118 119 129
حداقل دستمزد 1480.27 1490 1490 1490 1490 1530
جمعیت 66.63 66.76 66.81 66.93 67.11 68.74
سن بازنشستگی زنان 65.33 65.33 65.33 65.33 65.33 66.33
سن بازنشستگی مردان 65.33 65.33 65.33 65.33 65.33 66.33
تغییر اشتغال 0.10 0.2 0.3 0.2 0.5 0.7
استخدام تمام وقت 21709.80 21854 21922 22000 22100 22900
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1860.00 1890 1900 1940 1940 2070
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3140.00 3180 3180 3190 3190 3360
آمار اشتغال غیر کشاورزی 16158.90 16140 16170 16190 16200 16800
قسمت مدت زمان اشتغال 4692.30 4820 4830 4840 4850 4930
نرخ مشارکت نیروی کار 55.90 56.3 56.4 56.5 56.6 57.5
زندگی خانواده دستمزد 1365.70 2390 2390 2390 2390 2650
زندگی فردی دستمزد 1063.20 1220 1220 1220 1220 1320
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 0.80 18 26 -12 -18 -14
قیمت ها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ تورم 1.30 1.6 1.8 2 1.9 2.3
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.2 0.4 0.3 0.4 0.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.46 102 103 105 107 120
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100.65 102 103 105 107 121
قیمت مصرف کننده اصلی 101.02 102 105 107 109 123
اندازه اصل تورم 0.60 0.9 1.3 1.7 1.9 2.5
قیمت تولید 104.70 106 108 110 112 124
تغییر قیمت تولید کننده 1.70 1.5 1.7 1.6 1.8 2.6
قیمت صادرات 115.90 117 118 120 122 130
قیمت واردات 101.40 101 102 103 105 111
تورم مواد غذایی 1.30 1 1.2 1.5 1.8 2.5
CPI حمل و نقل 97.36 103 104 105 106 120
پول واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.5
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.21 -0.15 -0.05 0.25 1.75
عرضه پول M1 1078650.00 1080000 1100000 1120000 1130000 1510000
عرضه پول M2 1879493.00 2070000 2150000 2180000 2210000 3020000
عرضه پول M3 2268440.00 2470000 2560000 2620000 2690000 3330000
ترازنامه بانک 8325935.00 8650000 8940000 9120000 9180000 10300000
ذخایر ارزی 159.15 162 163 160 165 175
وام به بخش خصوصی 2219644.00 2220000 2230000 2250000 2270000 2720000
ترازنامه بانک مرکزی 850607.00 875000 892000 925000 941000 1751000
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 228.93 220 220 220 219 209
میزان رشد وام 4.73 4.6 4.4 4.2 4.3 4.4
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
موازنه تجاری -3421.00 -3300 -3100 -3400 -3650 -1650
صادرات 40424.00 37200 37000 36800 36350 37850
واردات 43845.00 40500 40100 40200 40000 39500
حساب جاری -1072.00 -678 -450 -252 -98 214
بدهی خارجی 4835836.00 4920000 5250000 5460000 5620000 6520000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.40 -0.3 -0.3 -1.75 -0.3 1
رابطه مبادله 114.30 115 115 116 116 122
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4550.00 1540 4450 -500 2980 4330
گردش سرمایه 20693.00 -5110 9110 8550 -8006 7500
حواله 39.00 39 39 39 39 39
ذخایر طلا 2435.82 2440 2440 2440 2440 2440
تولید نفت خام 17.00 17 17 17 17 17
فروش اسلحه 2013.00 1806 1815 1824 1823 1834
شاخص تروریسم 5.60 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6
ورود توریست 84500.00 84800 84800 84800 84800 86200
دولت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 96.10 95.9 95.7 95.6 95.5 92.5
بودجه دولت -3.60 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -1.9
ارزش بودجه دولت -68.98 -8.6 -57.5 -77.4 -69.5 -61.8
هزینه های دولت 129866.00 132400 132600 132700 132800 134000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 57.00 55.4 55.4 55.4 55.4 53
درآمدهای دولت 304.02 78 155 226 297 288
بدهی های دولت 2160.40 2220 2240 2260 2280 2470
هزینه های مالی 379.82 86 195 275 350 270
درخواست پناهندگی 6150.00 6777 7054 6420 8250 2150
مخارج نظامی 60747.00 62094 61827 61559 61467 60918
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
اطمینان کسب و کار 107.00 102 99 101 102 108
شاخص PMI تولید 52.30 50.2 49.4 51.2 51.9 52.8
شاخص PMI خدمات 56.70 50.8 48.9 50.2 52.2 54
پی ام آی مرکب 56.20 56.2 49.5 50.6 52.2 53.1
تولید صنعتی 1.30 1.2 0.9 1.1 1.4 2.3
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.90 -1 -0.5 0.4 0.6 0.4
تولید صنعتی 0.60 1.1 1.6 1.5 1.7 2.2
استفاده از ظرفیت 83.70 83.5 83.6 83.8 84 87
میزان سفارشات جدید -11.00 -20 -22 -17 -14 -9
ورشکستگی 339.00 329 382 320 375 360
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -2.60 7 1 4 14 16
ثبت خودرو 168373.00 169700 165600 166500 162700 163500
تغییرات موجودی انبار 6034.00 3334 2880 4180 2358 2224
شاخص رقابتی 5.20 5.2 5.2 5.2 5.2 5.34
رتبه رقابتی 21.00 21 21 21 21 18
آسانی کسب و کار 29.00 28 28 28 28 25
تولید الکتریسیته 53484.00 52333 40135 39200 54804 56542
شاخص فساد مالی 70.00 71 71 71 71 74
رتبه فساد مالی 23.00 22 22 22 22 19
تولید فولاد 1145.00 1130 1382 1290 990 1050
استخراج معدن 3.00 -0.2 0.5 2.72 1.6 0.9
مصرف کننده واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 100.00 97 94 95 96 102
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.80 -0.2 -0.6 0.2 0.7 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.00 2.9 3.2 3.6 3.5 2.7
هزینه های مصرف کننده 295666.00 296400 297800 298400 299900 308000
درآمد قابل تصرف شخص 345756.00 347400 349600 351000 352000 362000
پس انداز های شخصی 14.95 14 14.3 14.5 14.9 12.9
نرخ وام بانکی 1.77 1.79 1.84 1.85 1.92 2.8
تسهیلات اعتباری خریدار 1257971.00 1390000 1440000 1550000 1670000 2560000
قیمت گازوئیل 1.51 1.37 1.41 1.54 1.49 1.67
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 56.70 56.2 56 56 55.8 52.4
بدهی خانوار به درآمد 88.27 86.9 86.7 86.5 86.3 83.5
هزینه های شخصی -0.80 -0.3 -0.7 0.1 0.5 0.8
مسکن واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
میزان ساخت و ساز 4.20 -1 -0.2 0.5 0.8 1.7
شاخص مسکن 102.82 104 105 106 107 119
پی ام آی ساخت و ساز 50.10 49.6 49.4 50.8 51.6 53.4
جواز ساختمان 45100.00 33400 38900 45700 38600 39400
نرخ مالکیت مسکن 64.10 63.8 63.8 63.8 63.8 63
فروش خانه جدید 27753.00 29900 34100 28100 29700 32500
خانه های مسکونی نوساز 35400.00 29700 34400 35400 40500 42300
مالیات واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ مالیات شرکت 33.30 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.20 50.2 50.2 50.2 50.2 50.2
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 54.83 54.8 54.8 54.8 54.8 54.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 40.63 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.20 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2