فرانسه

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.4 0.5 0.4 0.27 0.7
نرخ بیکاری 10.00 9.9 9.7 9.8 10.09 8.4
نرخ تورم 0.50 0.5 0.6 0.7 0.9 2.1
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.5
موازنه تجاری -4769.00 -3900 -3300 -3100 -3400 -1650
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 96.10 97 97.2 97.4 98.67 92.5
بازارها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
پول 1.08 1.05 1.04 1.03 1.02 0.85
بازار سهام 4574.32 4490 4440 4400 4350 3630
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.79 0.76 0.77 0.77 0.78 0.9
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.4 0.5 0.4 0.27 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.10 1.3 1.4 1.3 0.77 2
تولید ناخالص داخلی 2421.68 2700 2740 2780 2398 2920
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 530297.00 532000 534000 535000 531075 562000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 115696.00 113200 113600 113900 115179 115700
تولید ناخالص داخلی سرانه 41329.92 41500 41500 41600 41836 42700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 37305.69 37600 37700 37800 37749 38800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7649.00 8066 8064 8071 8010 8970
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 24251.00 24961 25387 25606 24756 25500
تولید ناخالص داخلی از ساخت 53669.00 53968 54048 54054 53499 55000
تولید ناخالص داخلی از خدمات 273870.00 274853 275348 275928 275407 283000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 22745.00 22904 23101 23217 23089 25700
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10858.00 11299 11393 11417 10787 12714
کار واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بیکاری 10.00 9.9 9.7 9.8 10.09 8.4
افراد شاغل 27734.00 27827 27875 27888 28286 28500
افراد بیکار 3478.80 3460 3440 3430 3420 3310
نرخ اشتغال 64.60 64.7 64.9 65 64.47 69
نرخ بیکاری بلند مدت 4.30 4.2 4.5 4.4 4.38 3.8
نرخ بیکاری جوانان 23.90 22.9 22.6 22.4 23.09 20.3
بهره وری 111.76 112 113 113 111 119
هزینه های کار 106.60 108 108 109 108 119
پست های خالی شغلی 248.60 198 264 270 240 208
دستمزد 2912.00 2990 3000 3050 3044 3520
رشد دستمزد 0.30 0.3 0.4 0.5 0.33 1.6
دستمزد در تولید 115.10 116 117 118 119 129
حداقل دستمزد 1466.62 1470 1490 1490 1467 1530
جمعیت 66.63 66.71 66.76 66.81 66.99 68.74
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 66
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 66
تغییر اشتغال 0.20 0.2 0.4 0.3 0.13 1.5
استخدام تمام وقت 21455.20 21511 21654 21722 21694 22900
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1860.00 1880 1890 1900 1704 2070
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3140.00 3150 3180 3180 3076 3360
آمار اشتغال غیر کشاورزی 16067.00 16102 16137 16129 16188 16800
قسمت مدت زمان اشتغال 4869.00 4800 4820 4830 4830 4930
نرخ مشارکت نیروی کار 56.00 56.3 56.5 56.4 56 57.5
زندگی خانواده دستمزد 2290.00 2290 2390 2390 2390 2650
زندگی فردی دستمزد 1170.00 1170 1220 1220 1220 1320
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار -11.70 -6 18 -11 -19.24 -14
قیمت ها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ تورم 0.50 0.5 0.6 0.7 0.9 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.4 0.5 0.4 0.05 1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.38 102 104 105 100 120
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100.55 103 104 105 100 121
قیمت مصرف کننده اصلی 100.66 103 104 107 101 123
اندازه اصل تورم 0.50 0.8 1 0.9 0.47 2.3
قیمت تولید 103.20 103 104 105 105 120
تغییر قیمت تولید کننده -1.70 -1.5 -0.6 -0.1 -0.61 1.8
قیمت صادرات 114.10 116 117 118 114 130
قیمت واردات 99.50 102 101 102 99.23 111
تورم مواد غذایی -0.10 0.8 1 0.9 -0.23 2.5
CPI حمل و نقل 99.53 102 103 104 99.61 120
پول واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.5
نرخ بهره بین بانکی -0.31 -0.25 -0.21 -0.15 -0.32 1.75
عرضه پول M1 1029155.00 1060000 1080000 1100000 1123707 1510000
عرضه پول M2 1832358.00 1990000 2070000 2150000 1928364 3020000
عرضه پول M3 2216996.00 2380000 2470000 2560000 2326442 3330000
ترازنامه بانک 8432069.00 8830000 8950000 9040000 8780088 10300000
ذخایر ارزی 159.89 161 162 163 160 175
وام به بخش خصوصی 2205748.00 2210000 2220000 2230000 2267826 2720000
ترازنامه بانک مرکزی 811356.00 806000 814000 822000 822338 951000
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 228.93 220 221 220 234 209
میزان رشد وام 3.60 2.7 2.5 2.8 4.35 3.8
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
موازنه تجاری -4769.00 -3900 -3300 -3100 -3400 -1650
صادرات 37126.00 37400 37200 37000 36800 37850
واردات 41895.00 41300 40500 40100 40200 39500
حساب جاری -3413.00 -205 -678 -450 -252 214
بدهی خارجی 4835836.00 5450000 5520000 5550000 4930680 6520000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.40 -1 -0.3 -0.3 -1.79 1
رابطه مبادله 114.67 115 115 115 115 122
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 624.00 3660 1540 4450 2439 4330
گردش سرمایه 15542.00 21010 -5110 9110 -1436 7500
حواله 39.00 39 39 39 39 39
ذخایر طلا 2435.82 2440 2440 2440 2436 2440
تولید نفت خام 17.00 17 17 17 16.99 17
فروش اسلحه 2013.00 1806 1815 1824 1823 1834
شاخص تروریسم 5.60 4.55 4.55 4.55 4.71 4.55
ورود توریست 83800.00 83100 82800 82400 84438 80100
دولت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 96.10 97 97.2 97.4 98.67 92.5
بودجه دولت -3.60 -3.4 -3.2 -3.2 -3.68 -1.9
ارزش بودجه دولت -83.00 -71.9 -8.6 -57.5 -77.4 -61.8
هزینه های دولت 129487.00 132000 132400 132600 131066 134000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 57.00 57 57.3 57.4 56.56 53
درآمدهای دولت 229.01 301 78 155 226 288
بدهی های دولت 2170.60 2190 2220 2240 2231 2470
هزینه های مالی 277.35 370 86 195 275 270
درخواست پناهندگی 7080.00 6987 6777 7054 6430 2150
مخارج نظامی 60747.00 62094 61827 61559 61467 60918
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
اطمینان کسب و کار 103.00 105 102 104 104 108
شاخص PMI تولید 51.70 51 50.8 50.5 52.17 52.8
شاخص PMI خدمات 51.60 50.9 51.8 52 51.67 51.47
پی ام آی مرکب 51.40 51 51.7 52.2 51.79 53.1
تولید صنعتی -1.10 0.8 1.2 1.5 0.67 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.10 -0.5 -0.4 1 -0.02 0.4
تولید صنعتی -0.90 0.6 1.1 1.6 1.42 1.3
استفاده از ظرفیت 82.90 82.3 82.5 82.6 82.82 87
میزان سفارشات جدید -16.00 -15.95 -16.62 -16.92 -17.08 -17.23
ورشکستگی 348.00 378 329 382 328 360
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 1.90 5 7 6 8.89 16
ثبت خودرو 157293.00 162500 169700 165600 161021 163500
تغییرات موجودی انبار 6712.00 4110 3334 2880 3494 2224
شاخص رقابتی 5.20 5.13 5.16 5.16 5.16 5.29
رتبه رقابتی 21.00 22 21 21 21 18
آسانی کسب و کار 29.00 27 26 26 30.98 23
تولید الکتریسیته 38026.00 54940 52333 40135 44963 56542
شاخص فساد مالی 70.00 70 71 71 71.3 74
رتبه فساد مالی 23.00 23 22 22 26.38 19
تولید فولاد 1320.00 980 1130 1382 1300 1050
استخراج معدن -0.30 -0.8 -0.2 0.5 -1.23 0.9
مصرف کننده واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 98.00 99 101 97 98.28 101
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.10 0.8 -0.2 0.5 0.2 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.70 3.8 3.6 3.7 1.7 2.7
هزینه های مصرف کننده 292776.00 293800 294400 294800 295357 302000
درآمد قابل تصرف شخص 343636.00 346600 347400 349600 353936 362000
پس انداز های شخصی 14.76 14.2 14 14.3 14.74 12.9
نرخ وام بانکی 1.86 1.82 1.79 1.84 1.85 4.05
تسهیلات اعتباری خریدار 1249405.00 1320000 1390000 1440000 1295429 2260000
قیمت گازوئیل 1.39 1.42 1.37 1.41 1.31 1.67
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 56.40 57.1 57 57.2 56.71 52.4
بدهی خانوار به درآمد 88.27 86.7 86.5 86.9 90.08 83.5
هزینه های شخصی 0.90 0.4 0.3 0.4 0.1 0.8
مسکن واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
میزان ساخت و ساز 1.70 -0.2 0.2 0.4 2.9 1.5
شاخص مسکن 100.38 103 104 105 102 119
پی ام آی ساخت و ساز 47.50 46.5 50.1 50.6 48.38 51.4
جواز ساختمان 45600.00 38400 33400 38900 38620 39400
نرخ مالکیت مسکن 64.10 65.1 65.1 65.1 65.22 65.1
فروش خانه جدید 33105.00 30561 28934 31425 29666 30756
خانه های مسکونی نوساز 33500.00 39800 29700 34400 28641 42300
مالیات واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ مالیات شرکت 33.30 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.20 50.3 50.3 50.3 50.2 50.3
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 54.83 54.8 54.8 54.8 54.83 54.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 40.63 40.6 40.6 40.6 40.63 40.6
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.20 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2