فرانسه

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.3 0.3 0.5 0.5 0.7
نرخ بیکاری 10.00 9.7 9.7 9.6 9.5 8.2
نرخ تورم 0.60 0.9 1.1 1.2 1.5 2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.5
موازنه تجاری -4377.00 -3300 -3100 -3400 -3650 -1650
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 96.10 97.2 97.4 97.45 97.49 92.5
بازارها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
پول 1.07 1.02 1.01 1 1.04 0.83
بازار سهام 4850.67 4750 4700 4650 4600 3880
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.91 0.68 0.69 0.7 0.4 0.8
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.3 0.3 0.5 0.5 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 1.3 1.3 1.4 1.5 2.2
تولید ناخالص داخلی 2418.84 2740 2780 2453 2820 2920
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 530297.00 532000 534000 535000 531075 562000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 115696.00 113600 113900 115201 114200 115700
تولید ناخالص داخلی سرانه 41533.87 41500 41600 41519 41800 42700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 37489.78 37700 37800 37449 38100 38800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7649.00 8064 8071 8010 8079 8970
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 24251.00 25387 25606 24756 25781 25500
تولید ناخالص داخلی از ساخت 53669.00 54048 54054 53499 54088 55000
تولید ناخالص داخلی از خدمات 273870.00 275348 275928 275407 276811 283000
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 22745.00 23101 23217 23088 23506 25700
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10858.00 11393 11417 10787 11778 12714
کار واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بیکاری 10.00 9.7 9.7 9.6 9.5 8.2
افراد شاغل 27745.90 27875 27888 28286 28000 28500
افراد بیکار 3447.00 3440 3430 3420 3410 3310
نرخ اشتغال 64.60 64.9 65 64.47 66 69
نرخ بیکاری بلند مدت 4.30 4.5 4.4 4.38 4.1 3.8
نرخ بیکاری جوانان 25.90 22.6 22.4 23.09 22.1 20.3
بهره وری 111.68 113 113 111 114 119
هزینه های کار 106.80 108 109 108 110 119
پست های خالی شغلی 245.50 264 270 240 200 208
دستمزد 2912.00 3000 3050 2980 3270 3520
رشد دستمزد 0.30 0.4 0.5 0.33 0.6 1.6
دستمزد در تولید 115.30 116 117 118 119 129
حداقل دستمزد 1466.62 1490 1490 1467 1490 1530
جمعیت 66.63 66.76 66.81 66.93 67.11 68.74
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 66
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 66
تغییر اشتغال 0.10 0.4 0.3 0.1 0.5 1.5
استخدام تمام وقت 21709.80 21654 21722 21778 22000 22900
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1860.00 1890 1900 1704 1940 2070
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3140.00 3180 3180 3076 3190 3360
آمار اشتغال غیر کشاورزی 16067.00 16137 16129 16188 16200 16800
قسمت مدت زمان اشتغال 4692.30 4820 4830 4695 4850 4930
نرخ مشارکت نیروی کار 56.00 56.5 56.4 56 56.6 57.5
زندگی خانواده دستمزد 2290.00 2290 2390 2390 2390 2650
زندگی فردی دستمزد 1170.00 1170 1220 1220 1220 1320
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار -31.80 18 -11 -22.27 -18 -14
قیمت ها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ تورم 0.60 0.9 1.1 1.2 1.5 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.5 0.4 0.06 0.6 1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.65 104 105 101 107 120
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100.90 104 105 101 107 121
قیمت مصرف کننده اصلی 100.64 104 107 101 112 123
اندازه اصل تورم 0.50 1 0.9 0.5 1 2.3
قیمت تولید 104.10 104 105 106 107 120
تغییر قیمت تولید کننده -0.20 -0.6 -0.1 1.29 0.7 1.8
قیمت صادرات 114.90 117 118 114 122 130
قیمت واردات 99.90 101 102 99.23 105 111
تورم مواد غذایی 0.70 1 0.9 0.66 1.3 2.5
CPI حمل و نقل 100.46 103 104 99.25 106 120
پول واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.5
نرخ بهره بین بانکی -0.32 -0.21 -0.15 -0.32 0.25 1.75
عرضه پول M1 1052594.00 1080000 1100000 1127821 1130000 1510000
عرضه پول M2 1847277.00 2070000 2150000 1926793 2210000 3020000
عرضه پول M3 2255179.00 2470000 2560000 2331647 2690000 3330000
ترازنامه بانک 8694889.00 8950000 9040000 9120000 9180000 10300000
ذخایر ارزی 152.67 162 163 160 165 175
وام به بخش خصوصی 2221335.00 2220000 2230000 2267826 2270000 2720000
ترازنامه بانک مرکزی 838572.00 814000 822000 845798 841000 951000
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 228.93 220 221 220 234 209
میزان رشد وام 4.37 2.5 2.8 4.35 3.2 3.8
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
موازنه تجاری -4377.00 -3300 -3100 -3400 -3650 -1650
صادرات 38811.00 37200 37000 36800 36350 37850
واردات 43188.00 40500 40100 40200 40000 39500
حساب جاری -2317.00 -678 -450 -252 -98 214
بدهی خارجی 4835836.00 5520000 5550000 4930680 5920000 6520000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.40 -0.3 -0.3 -1.75 -0.3 1
رابطه مبادله 115.02 115 115 115 116 122
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4500.00 1540 4450 2854 2980 4330
گردش سرمایه 11300.00 -5110 9110 -1690 -8006 7500
حواله 39.00 39 39 39 39 39
ذخایر طلا 2435.82 2440 2440 2436 2440 2440
تولید نفت خام 17.00 17 17 16.99 17 17
فروش اسلحه 2013.00 1806 1815 1824 1823 1834
شاخص تروریسم 5.60 4.55 4.55 4.81 4.55 4.55
ورود توریست 83800.00 82800 82400 84121 81200 80100
دولت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 96.10 97.2 97.4 97.45 97.49 92.5
بودجه دولت -3.60 -3.2 -3.2 -3.69 -3.2 -1.9
ارزش بودجه دولت -93.30 -8.6 -57.5 -77.4 -69.5 -61.8
هزینه های دولت 129487.00 132400 132600 131066 131388 134000
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 57.00 57.3 57.4 56.86 56.5 53
درآمدهای دولت 265.68 78 155 226 297 288
بدهی های دولت 2160.40 2220 2240 2231 2280 2470
هزینه های مالی 345.67 86 195 275 350 270
درخواست پناهندگی 6970.00 6777 7054 6537 8250 2150
مخارج نظامی 60747.00 62094 61827 61559 61467 60918
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
اطمینان کسب و کار 106.00 102 104 109 107 108
شاخص PMI تولید 53.50 50.8 50.5 54.37 51.9 52.8
شاخص PMI خدمات 52.90 51.8 52 52.61 54.12 51.47
پی ام آی مرکب 53.10 51.7 52.2 52.81 54.1 53.1
تولید صنعتی 1.80 1.2 1.5 -0.61 1.8 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.20 -0.4 1 -0.02 0.6 0.4
تولید صنعتی 1.40 1.1 1.6 1.87 0.7 1.3
استفاده از ظرفیت 82.90 82.5 82.6 82.82 84 87
میزان سفارشات جدید -16.00 -16.62 -16.92 -17.08 -17.15 -17.23
ورشکستگی 344.00 329 382 328 375 360
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 12.20 7 6 8.89 14 16
ثبت خودرو 172112.00 169700 165600 165628 162700 163500
تغییرات موجودی انبار 6712.00 3334 2880 3494 2358 2224
شاخص رقابتی 5.20 5.16 5.16 5.16 5.16 5.29
رتبه رقابتی 21.00 22 21 21 21 18
آسانی کسب و کار 29.00 26 26 30.93 26 23
تولید الکتریسیته 47728.00 52333 40135 44963 54804 56542
شاخص فساد مالی 70.00 71 71 70.48 71 74
رتبه فساد مالی 23.00 22 22 26.23 22 19
تولید فولاد 1319.36 1130 1382 1300 990 1050
استخراج معدن 2.90 -0.2 0.5 0.73 1.6 0.9
مصرف کننده واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 99.00 101 97 98.75 95 101
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.00 -0.2 0.5 0.2 0.7 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.90 3.6 3.7 2.69 3.5 2.7
هزینه های مصرف کننده 292776.00 294400 294800 295357 295900 302000
درآمد قابل تصرف شخص 345756.00 347400 349600 353936 352000 362000
پس انداز های شخصی 14.95 14 14.3 14.74 14.9 12.9
نرخ وام بانکی 1.79 1.79 1.84 1.85 3.05 4.05
تسهیلات اعتباری خریدار 1250404.00 1390000 1440000 1295429 1540000 2260000
قیمت گازوئیل 1.45 1.37 1.41 1.54 1.49 1.67
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 56.70 57 57.2 56.71 56.09 52.4
بدهی خانوار به درآمد 88.27 86.5 86.9 88.42 86.3 83.5
هزینه های شخصی 0.90 0.3 0.4 0.1 0.5 0.8
مسکن واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
میزان ساخت و ساز 0.80 0.2 0.4 2.93 0.5 1.5
شاخص مسکن 102.82 104 105 102 107 119
پی ام آی ساخت و ساز 50.60 46.5 50.1 50.6 48.38 51.4
جواز ساختمان 37300.00 33400 38900 38620 38600 39400
نرخ مالکیت مسکن 64.10 65.1 65.1 64.9 65.1 65.1
فروش خانه جدید 27753.00 26957 30702 28153 29708 29535
خانه های مسکونی نوساز 34200.00 29700 34400 31824 40500 42300
مالیات واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ مالیات شرکت 33.30 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.20 50.3 50.3 50.2 50.3 50.3
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 54.83 54.8 54.8 54.83 54.8 54.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 40.63 40.6 40.6 40.63 40.6 40.6
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.20 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2