شاخص یاب

نرخ بیکاری جوانان

پیش بینی شاخص های اقتصادی
آخرین Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19
ایالات متحده 8.50 2018-09 8.4 8.3 8.2 8.2
منطقه یورو 16.60 2018-08 16.2 16 15.7 15.5
ژاپن 4.10 2018-08 3.9 3.91 3.91 3.91
آلمان 6.20 2018-08 6 6.1 6.2 6.3
انگلستان 11.00 2018-07 11.2 11.3 11.5 11.5
هند 12.90 2013-12 15.2 15.5 15.5 15.5
فرانسه 20.20 2018-08 19.5 19 18.6 18.2
ایتالیا 31.00 2018-08 30.2 29.8 29.5 28.9
کانادا 11.00 2018-09 12 11.5 10.97 10.97
کره جنوبی 9.00 2018-09 8.7 9.1 8.8 8.7
استرالیا 11.40 2018-09 12 12.8 12.2 12.2
اسپانیا 33.60 2018-08 32 31.4 30.9 29.8
ترکیه 19.90 2018-07 21 21.4 21.6 21.8
هلند 7.50 2018-09 7.63 7.69 7.73 7.76