شاخص یاب

تمایلات کسب و کارهای کوچک

پیش بینی شاخص های اقتصادی
آخرین Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19
استرالیا -4.01 2018-09 2.8 -2.14 4 -0.31
برزیل 52.10 2018-10 51 51.85 51.9 51.97
ژاپن 14.00 2018-09 13 15 12 10
انگلستان -18.00 2018-12 1 -2 5 10