تمایلات کسب و کارهای کوچک

پیش بینی شاخص های اقتصادی
آخرین Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18
استرالیا 3.36 2017-12 -0.5 1.11 0.42 0.03
برزیل 55.90 2018-01 50.2 50.3 56.43 51
ژاپن 15.00 2017-12 16.38 15.87 13.31 9.91
انگلستان 23.00 2018-03 5 4 6 5