تمایلات کسب و کارهای کوچک

پیش بینی شاخص های اقتصادی
آخرین Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
استرالیا -2.81 2017-06   -4.49 -1.2 -2.93 -0.19 -1.3
برزیل 50.00 2017-08   48.9 49 50.2 50.3 51
ژاپن 7.00 2017-06   6.66 7.06 5.75 6.18 5.98
انگلستان 0.00 2017-09   2 5 5 4 2
ایالات متحده 51.67 2015-02   52.71 52.53 53.49 54.78 54.76