شاخص یاب

تمایلات کسب و کارهای کوچک

پیش بینی شاخص های اقتصادی
Country آخرین Q1/19 Q2/19 Q3/19 Q4/19
استرالیا -4.01 2018-09 -2.14 4 -0.31 1.42
برزیل 63.10 2018-12 63.51 61.21 61.15 50
ژاپن 14.00 2018-12 15 12 10 5
انگلستان -18.00 2018-12 -2 5 10 11