تمایلات کسب و کارهای کوچک

پیش بینی شاخص های اقتصادی
آخرین Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
استرالیا -2.81 2017-06   -1.48 -1.6 -1.14 1.27 0.67
برزیل 53.40 2017-09   49 50.2 50.3 55.06 51
ژاپن 10.00 2017-09   10.03 8.87 6.39 3.53 -10.47
انگلستان 0.00 2017-09   5 5 4 6 2
ایالات متحده 51.67 2015-02   52.53 53.49 54.78 55.54 54.76