تمایلات کسب و کارهای کوچک

پیش بینی شاخص های اقتصادی
آخرین Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19
استرالیا 7.92 2018-03 3.51 3.88 3.6 3.81
برزیل 53.60 2018-04 50.3 50.81 51 52.73
ژاپن 15.00 2018-03 13.97 11.37 8.51 5.54
انگلستان -5.00 2018-06 -5 5 15 12