شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

درآمد قابل تصرف شخص

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آذربایجان

53688.60 2018 12 49188 3748 : 53689 AZN - میلیون

آلمان

506.31 2019 09 502 22.96 : 506 EUR - میلیارد

آفریقای جنوبی

0 2019 06 2994423 3520 : 3037235 ZAR - میلیون

ایتالیا

297321.00 2019 06 296806 198497 : 297321 EUR - میلیون

اسپانیا

254122.00 2019 06 203397 103970 : 254122 EUR - میلیون

ایسلند

0 2018 12 3914 818 : 4100 ISK هزار

استرالیا

0 2019 09 310782 3103 : 320300 AUD - میلیون

ایالات متحده

0 2019 10 16605 352 : 16605 USD - میلیارد

انگلستان

356111.00 2019 06 353149 65381 : 356111 GBP - میلیون

ایرلند

251186.00 2018 12 233013 84209 : 251186 EUR - میلیون

اسلواکی

0 2019 06 12349 2435 : 14406 EUR - میلیون

بنگلادش

65339.96 2018 12 60355 36448 : 65340 BDT امکانات

بلژیک

0 2019 06 92471 49870 : 94549 EUR - میلیون

پرتغال

43957.30 2019 06 43193 19017 : 43957 EUR - میلیون

تایوان

8956900.00 2018 12 8721300 61500 : 8956900 TWD - میلیون

تایلند

8312890.00 2017 12 7925142 1445598 : 8312890 THB - میلیون

چین

0 2018 12 36396 343 : 39251 CNY

دانمارک

0 2018 12 1095270 368723 : 1127877 DKK - میلیون

روسیه

0.10 2018 12 -3.1 -26.6 : 21.5 ٪

ژاپن

446.42 2019 10 370 35.36 : 1080 JPY هزار

سوئد

0 2019 09 694678 0 : 694678 SEK - میلیون

فرانسه

367412.00 2019 09 364658 2496 : 367412 EUR - میلیون

کانادا

0 2019 09 1271464 24872 : 1298848 CAD - میلیون

کنیا

0 2018 12 7353 1357 : 8031 KES - میلیارد

کره جنوبی

1890779.40 2018 12 1836742 2867 : 1890779 KRW - میلیارد

کامبوج

1947.00 2017 12 1766 736 : 1947 KHR هزار

ماکائو

41423.00 2012 12 30891 21110 : 41423 MOP

منطقه یورو

1813179.00 2019 06 1792635 1059295 : 1813179 EUR - میلیون

نروژ

0 2019 09 382123 165112 : 388871 NOK - میلیون

نیجریه

0 2019 03 20011346 117514 : 20011346 NGN - میلیون

نامیبیا

0 2018 12 131098 46026 : 142724 NAD - میلیون

هلند

0 2017 12 323061 85986 : 331011 EUR - میلیون

هند

0 2018 12 169623970 91540 : 192817450 INR - میلیون
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

آذربایجان

53688.60 2018 12 46108 46108 46108 46378 AZN - میلیون

آلمان

506.31 2019 09 497 504 510 497 EUR - میلیارد

ایتالیا

297321.00 2019 06 297696 298213 298510 296034 EUR - میلیون

اسپانیا

254122.00 2019 06 206448 257680 257934 238217 EUR - میلیون

انگلستان

356111.00 2019 06 356327 361097 361453 357342 GBP - میلیون

ایرلند

251186.00 2018 12 261485 260229 260731 263745 EUR - میلیون

بنگلادش

65339.96 2018 12 69914 70763 70763 69979 BDT امکانات

پرتغال

43957.30 2019 06 43970 43927 43927 42576 EUR - میلیون

تایوان

8956900.00 2018 12 9225607 9216650 9198736 9225607 TWD - میلیون

تایلند

8312890.00 2017 12 8603841 8587215 8578902 8429270 THB - میلیون

روسیه

0.10 2018 12 -0.6 -0.4 0.5 -1.2 ٪

ژاپن

446.42 2019 10 387 396 714 860 JPY هزار

فرانسه

367412.00 2019 09 368321 368669 371821 365657 EUR - میلیون

کره جنوبی

1890779.40 2018 12 1938049 1939940 1936158 1928595 KRW - میلیارد

کامبوج

1947.00 2017 12 2066 2076 2076 2079 KHR هزار

ماکائو

41423.00 2012 12 41299 40802 41050 40885 MOP

منطقه یورو

1813179.00 2019 06 1805183 1827684 1831311 1788821 EUR - میلیون