شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تولید سیمان

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

NORTH

0 2017 12 7077 3150 : 7077 هزاران تن

استونی

0 2019 10 36.4 11 : 94.1 هزاران تن

افغانستان

0 2017 12 186 31.5 : 186 هزاران تن

اوکراین

0 2017 11 874 112 : 1560 هزاران تن

پاکستان

3410.00 2019 09 2626 864 : 4049 هزاران تن

تایوان

0 2019 09 880 749 : 2201 هزاران تن

تایلند

3346.06 2019 10 3231 522 : 4211 هزاران تن

ترینیداد و توباگو

0 2019 09 57319 0 : 95156 تن

چین

21848.80 2019 10 21765 782 : 23427 ده هزار تن

روسیه

0 2019 09 6.25 1.6 : 7.7 میلیون ها تن از تونس

ژاپن

0 2019 10 4740 4218 : 9368 هزاران تن

قزاقستان

0 2019 10 991 197 : 1215 هزاران تن

کلمبیا

0 2019 10 1093948 508774 : 1209660 تن

کنیا

0 2019 08 499945 154781 : 591612 تن

لیبریا

0 2019 07 21227 225 : 43913 تن

لهستان

0 2019 10 1780 189 : 2037 هزاران تن

مالزی

1385.00 2019 09 1278 147 : 2442 هزاران تن

هند

26195.00 2019 10 25087 9355 : 33124 هزاران تن
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

پاکستان

3410.00 2019 09 3600 2600 3250 3100 هزاران تن

تایلند

3346.06 2019 10 3550 3500 3600 3550 هزاران تن

چین

21848.80 2019 10 16500 19500 20500 17500 ده هزار تن

مالزی

1385.00 2019 09 1350 1250 1400 1350 هزاران تن

هند

26195.00 2019 10 34780 29500 275000 29780 هزاران تن