شاخص یاب

فنلاند

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-06
نرخ بیکاری 6.5 2018-07
نرخ تورم 1.3 2018-08
نرخ بهره 0 2018-09
موازنه تجاری -450 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.4 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2018-09
بازار سهام 4336 امتیاز 2018-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.63 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 252 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 50344 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 51575 EUR - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11392 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 47058 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40586 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1367 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2799 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7849 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8133 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 29552 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2281 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1569 EUR - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.5 % 2018-07
افراد شاغل 2631 هزار 2018-07
افراد بیکار 183 هزار 2018-07
نرخ مشارکت نیروی کار 68.3 % 2018-07
نرخ بیکاری بلند مدت 2 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 16.8 % 2018-07
هزینه های کار 109 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 45391 2018-07
دستمزد 3456 EUR / ماه 2018-06
دستمزد در تولید 102 نقاط شاخص 2018-06
جمعیت 5.51 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
تغییر اشتغال 0.6 % 2018-06
نرخ اشتغال 74.1 % 2018-07
استخدام تمام وقت 2018 هزار 2018-03
هزینه زندگی خانواده 1740 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1170 EUR / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 381 هزار 2018-03
بهره وری 103 نقاط شاخص 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3660 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1760 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.3 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 0.4 % 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 2055 نقاط شاخص 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 6.2 % 2018-08
قیمت صادرات 108 نقاط شاخص 2018-08
قیمت واردات 111 نقاط شاخص 2018-08
CPI مسکن آب و برق 145 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 1.8 % 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-09
عرضه پول M0 20150 EUR - میلیون 2018-07
عرضه پول M1 134069 EUR - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 150816 EUR - میلیون 2018-07
عرضه پول M3 168133 EUR - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک 146340 EUR - میلیون 2018-06
ذخایر ارزی 8761 EUR - میلیون 2018-08
وام به بخش خصوصی 83020 EUR - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک مرکزی 582 EUR - میلیون 2018-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 211 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -450 EUR - میلیون 2018-07
صادرات 4965 EUR - میلیون 2018-07
واردات 5415 EUR - میلیون 2018-07
حساب جاری 48 EUR - میلیون 2018-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.7 % 2017-12
بدهی خارجی 423985 EUR - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 97.5 نقاط شاخص 2018-07
گردش سرمایه 398 EUR - میلیون 2018-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 76591 EUR - میلیون 2016-12
ذخایر طلا 49.1 تن 2018-06
شاخص تروریسم 2.34 2016-12
فروش اسلحه 58 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.4 % 2017-12
بودجه دولت -0.6 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -334 EUR - میلیون 2018-08
هزینه های دولت 11907 EUR - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.7 % 2017-12
درآمدهای دولت 4741 EUR - میلیون 2018-07
بدهی های دولت 105413 EUR - میلیون 2018-08
هزینه های مالی 4973 EUR - میلیون 2018-07
درخواست پناهندگی 235 افراد 2018-06
ارزیابی اعتبار 95.78
مخارج نظامی 3516 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 14.5 نقاط شاخص 2018-08
تولید صنعتی 3.3 % 2018-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.1 % 2018-07
تولید صنعتی 1.2 % 2018-07
استفاده از ظرفیت 84.7 % 2018-09
میزان سفارشات جدید 97.6 نقاط شاخص 2018-07
تغییرات موجودی انبار -29 EUR - میلیون 2018-06
ورشکستگی 635 بانک اطلاعات شرکتها 2018-06
ثبت خودرو 12004 2018-08
شاخص اقتصادی مقدم 1.55 % 2018-07
سرعت اینترنت 20452 KBps 2017-03
آدرس های IP 2332434 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.49 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 10 2018-12
شاخص فساد مالی 85 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 3 2017-12
آسانی کسب و کار 13 2017-12
تولید الکتریسیته 4711 گیگاوات ساعت 2018-07
استخراج معدن 52.5 % 2018-07
تولید فولاد 346 هزار تن 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 21.5 نقاط شاخص 2018-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.5 % 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.2 % 2018-06
هزینه های مصرف کننده 27549 EUR - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 0.5 % 2018-03
نرخ وام بانکی 0.25 % 2018-08
تسهیلات اعتباری خریدار 15672 EUR - میلیون 2018-07
قیمت گازوئیل 1.82 USD / لیتر 2018-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.1 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 116 % 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 5.5 % 2018-06
شاخص مسکن 102 نقاط شاخص 2018-03
جواز ساختمان 6191 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 71.4 % 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 5912 واحد 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.6 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 24 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 32.53 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.2 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.33 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 53.81 mm 2015-12
درجه حرارت -3.79 celsius 2015-12