فنلاند

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2017-06
نرخ بیکاری 7.5 2017-08
نرخ تورم 0.8 2017-09
نرخ بهره 0 2017-09
موازنه تجاری -150 2017-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.6 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.18 2017-10
بازار سهام 4053 امتیاز 2017-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55 % 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 237 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 48704 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص ملی 50633 EUR - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11352 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 45709 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39423 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1264 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2786 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7452 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7978 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 29150 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2247 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1350 EUR - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.5 % 2017-08
افراد شاغل 2502 هزار 2017-08
افراد بیکار 202 هزار 2017-08
نرخ مشارکت نیروی کار 65.7 % 2017-08
نرخ بیکاری بلند مدت 2.2 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 20.6 % 2017-08
هزینه های کار 109 نقاط شاخص 2017-06
پست های خالی شغلی 40859 2017-08
دستمزد 3392 EUR / ماه 2016-12
دستمزد در تولید 100 نقاط شاخص 2017-09
جمعیت 5.5 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
تغییر اشتغال 0.1 % 2017-06
نرخ اشتغال 70.5 % 2017-08
استخدام تمام وقت 1969 هزار 2017-03
هزینه زندگی خانواده 1456 EUR / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 1216 EUR / ماه 2016-12
قسمت مدت زمان اشتغال 370 هزار 2017-03
بهره وری 104 نقاط شاخص 2017-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3390 EUR / ماه 2016-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1990 EUR / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.8 % 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2017-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 نقاط شاخص 2017-09
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2017-09
اندازه اصل تورم 0.4 % 2017-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 1931 نقاط شاخص 2017-08
تغییر قیمت تولید کننده 3.8 % 2017-08
قیمت صادرات 100 نقاط شاخص 2017-08
قیمت واردات 115 نقاط شاخص 2017-08
CPI مسکن آب و برق 143 نقاط شاخص 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی -0.4 % 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-09
نرخ بهره بین بانکی -0.33 % 2017-10
عرضه پول M0 19351 EUR - میلیون 2017-08
عرضه پول M1 125905 EUR - میلیون 2017-08
عرضه پول M2 152141 EUR - میلیون 2017-08
عرضه پول M3 166739 EUR - میلیون 2017-08
ترازنامه بانک 147300 EUR - میلیون 2017-05
ذخایر ارزی 8742 EUR - میلیون 2017-08
وام به بخش خصوصی 78287 EUR - میلیون 2017-08
ترازنامه بانک مرکزی 504 EUR - میلیون 2017-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 208 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -150 EUR - میلیون 2017-08
صادرات 4725 EUR - میلیون 2017-08
واردات 4875 EUR - میلیون 2017-08
حساب جاری 233 EUR - میلیون 2017-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.1 % 2016-12
بدهی خارجی 419978 EUR - میلیون 2016-12
رابطه مبادله 87.5 نقاط شاخص 2017-08
گردش سرمایه 1379 EUR - میلیون 2017-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 74154 EUR - میلیون 2015-12
حواله 5 EUR - میلیون 2014-03
ذخایر طلا 49.14 تن 2017-06
شاخص تروریسم 2.38 2015-12
فروش اسلحه 66 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.6 % 2016-12
بودجه دولت -1.9 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 308 EUR - میلیون 2017-08
هزینه های دولت 11640 EUR - میلیون 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 56.1 % 2016-12
درآمدهای دولت 5410 EUR - میلیون 2017-05
بدهی های دولت 104558 EUR - میلیون 2017-08
هزینه های مالی 4512 EUR - میلیون 2017-05
درخواست پناهندگی 440 افراد 2017-07
ارزیابی اعتبار 95.78
مخارج نظامی 3243 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 11 2017-09
تولید صنعتی 4.5 % 2017-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.4 % 2017-08
تولید صنعتی 2.6 % 2017-07
استفاده از ظرفیت 82.6 % 2017-09
میزان سفارشات جدید 99.3 نقاط شاخص 2017-08
تغییرات موجودی انبار -811 EUR - میلیون 2017-06
ورشکستگی 628 بانک اطلاعات شرکتها 2017-06
ثبت خودرو 9116 ماشین 2017-09
شاخص اقتصادی مقدم 2.72 % 2017-08
شاخص رقابتی 5.49 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 10 2018-12
شاخص فساد مالی 89 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 3 2016-12
آسانی کسب و کار 13 2016-12
تولید الکتریسیته 4486 گیگاوات ساعت 2017-08
استخراج معدن 37.8 % 2017-07
تولید فولاد 322 هزار تن 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 23.7 2017-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 % 2017-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.8 % 2017-08
هزینه های مصرف کننده 27216 EUR - میلیون 2017-06
پس انداز های شخصی -2.3 % 2017-03
نرخ وام بانکی 0.35 % 2017-04
تسهیلات اعتباری خریدار 15035 EUR - میلیون 2017-08
قیمت گازوئیل 1.71 USD / لیتر 2017-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 66.7 % of GDP 2017-03
بدهی خانوار به درآمد 114 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 6.2 % 2017-07
شاخص مسکن 103 نقاط شاخص 2017-06
جواز ساختمان 5037 2017-05
نرخ مالکیت مسکن 71.6 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 5936 2017-05
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.6 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 24 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 30.19 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.22 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.97 % 2016-12