فنلاند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6
نرخ بیکاری 8.40 9.9 9 7.2 7.5 7.1
نرخ تورم 0.50 1.2 1.1 1.2 1.4 2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -335.00 -193 -148 -109 142 325
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.60 63.2 63.2 63.2 63.2 61.2
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1.24
1.21 1.19 1.17 1.15 1.07
بازار سهام 4133.60
3937 3833 3733 3634 2937
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.87
1.03 1.29 1.61 2.01 4.91
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10
0.4 0.5 0.5 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.90
2.4 2.3 2.2 2.5 2
تولید ناخالص داخلی 236.79
226 233 239 254 270
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 42488.00
40670 40546 40258 40025 39493
تولید ناخالص ملی 50099.00
50573 50338 50390 50366 48533
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11490.00
11656 11685 11692 11684 11052
تولید ناخالص داخلی سرانه 45709.08
45900 45900 45900 45900 46500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39422.65
38986 39090 39194 39299 38837
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1270.00
1260 1255 1251 1246 1201
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2753.00
2763 2762 2753 2738 2490
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7463.00
7478 7458 7443 7421 7159
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8008.00
8043 8049 8055 8059 8079
تولید ناخالص داخلی از خدمات 29373.00
29644 29735 29804 29850 29554
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2241.00
2243 2240 2235 2229 2158
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1384.00
1374 1373 1372 1370 1351
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 8.40
9.9 9 7.2 7.5 7.1
افراد شاغل 2469.00
2442 2426 2413 2403 2371
افراد بیکار 227.00
216 218 217 216 211
نرخ مشارکت نیروی کار 64.00
65.41 66.38 66.35 66.22 66.22
نرخ بیکاری بلند مدت 2.10
2.11 2.12 2.13 2.14 2.26
نرخ بیکاری جوانان 19.90
21.32 22.37 23.14 23.67 22.7
هزینه های کار 107.70
107 106 106 106 103
پست های خالی شغلی 39424.00
34022 30212 27484 25694 21865
دستمزد 3391.00
3395 3395 3395 3394 3356
دستمزد در تولید 100.70
101 101 102 102 105
جمعیت 5.50
5.52 5.52 5.52 5.52 5.56
سن بازنشستگی زنان 65.00
65 65 65 65 64
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 64
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1760.00
1928 1929 1930 1931 1928
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3660.00
4073 4067 4061 4056 4074
بهره وری 109.00
99.97 104 107 104 104
قسمت مدت زمان اشتغال 336.90
366 363 344 351 350
هزینه زندگی خانواده 1740.00
1737 1741 1746 1750 1747
هزینه زندگی انفرادی 1170.00
1135 1134 1134 1133 1139
تغییر اشتغال 0.20
0.13 0.11 0.09 0.08 0
نرخ اشتغال 68.30
67.98 67.83 67.82 67.78 67.65
استخدام تمام وقت 2096.00
1980 2062 2089 2010 2009
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 0.50
1.2 1.1 1.2 1.4 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0.13 0.12 0.12 0.5 0.3
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.60
101 101 101 101 99.34
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.51
102 102 102 102 101
قیمت مصرف کننده اصلی 101.99
102 102 102 102 102
اندازه اصل تورم 0.40
0.43 0.46 0.48 0.51 0.81
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114.83
115 115 115 115 115
قیمت تولید 1967.00
2970 2970 1978 3120 4200
تغییر قیمت تولید کننده 3.00
3.6 3.6 3.2 2.9 2.4
قیمت صادرات 102.60
103 103 103 103 104
قیمت واردات 118.60
119 119 118 118 113
CPI مسکن آب و برق 142.91
143 143 143 143 141
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.32
102 101 101 101 100
تورم مواد غذایی -0.10
0.22 0.5 0.72 0.87 1.5
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.33
-0.3 -0.21 -0.13 -0.05 0.81
عرضه پول M0 19839.68
19774 19770 19763 19755 19668
عرضه پول M1 127235.00
126923 126651 126512 126437 125960
عرضه پول M2 153533.00
153230 153009 152907 152851 152398
عرضه پول M3 169885.00
169534 169304 169201 169138 168541
ذخایر ارزی 8560.00
8590 8557 8525 8497 8313
ترازنامه بانک 161863.00
161169 159780 158281 156780 140216
وام به بخش خصوصی 79326.00
79679 79777 79765 79712 78812
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 208.35
218 214 211 208 204
ترازنامه بانک مرکزی 599.92
639 684 722 754 886
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -335.00
-193 -148 -109 142 325
صادرات 4695.00
4968 4846 4827 4803 4497
واردات 5030.00
5207 5188 5168 5149 4938
حساب جاری -67.00
63.62 94.34 110 121 141
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.10
0.5 0.5 0.5 0.5 0.7
بدهی خارجی 432565.00
422412 417751 417339 414766 400242
رابطه مبادله 86.50
86.4 86.47 86.56 86.66 87.77
گردش سرمایه 4172.00
-99.65 -246 -241 -232 -229
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 76591.00
75665 76730 77796 78862 76160
ذخایر طلا 49.14
49.13 49.13 49.13 49.13 49.12
شاخص تروریسم 2.34
1.59 1.33 1.08 0.82 0.35
فروش اسلحه 66.00
55.5 52.58 49.65 46.72 43.49
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.60
63.2 63.2 63.2 63.2 61.2
بودجه دولت -1.90
-1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -0.4
ارزش بودجه دولت -693.00
-111 -130 -148 -154 -157
هزینه های دولت 11066.00
11305 11841 11162 11811 11635
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 56.10
55.36 55.29 55.22 55.15 51.7
درآمدهای دولت 3848.41
3748 3693 3659 3637 3594
بدهی های دولت 106069.00
105096 104862 104579 104301 101146
هزینه های مالی 4541.20
4108 4003 3917 3857 3740
مخارج نظامی 3242.60
3098 3133 3168 3202 3123
درخواست پناهندگی 310.00
699 718 715 716 716
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 15.90
15.31 12.15 9.42 7.25 0.83
تولید صنعتی 4.20
3.6 3.11 2.76 1.6 1.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.00
0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
تولید صنعتی 4.40
4.05 3.64 3.31 3.07 2.41
استفاده از ظرفیت 83.10
83.65 83.11 82.78 82.66 82.21
میزان سفارشات جدید 103.20
108 108 108 108 107
تغییرات موجودی انبار -284.00
510 -298 48.59 -38.93 102
ورشکستگی 526.00
556 564 565 571 634
ثبت خودرو 13579.00
10270 10188 10242 10164 9978
شاخص اقتصادی مقدم 3.60
3.45 3.22 3.04 2.89 2.36
سرعت اینترنت 20451.91
21759 22795 22464 22336 20318
آدرس های IP 2332434.00
2413872 2431087 2444034 2455555 2497496
تولید فولاد 302.80
300 300 299 298 292
استخراج معدن 4.60
7.6 7.69 7.7 7.7 7.7
شاخص رقابتی 5.49
5.45 5.45 5.45 5.45 5.47
رتبه رقابتی 10.00
9 9 9 9 2
آسانی کسب و کار 13.00
13 13 13 13 13
تولید الکتریسیته 6343.00
6859 5324 5184 6377 5866
شاخص فساد مالی 89.00
90 90 89 89 92
رتبه فساد مالی 3.00
2 3 3 3 2
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 24.20
22.17 19.23 17.01 9.8 11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.70
0.26 0.27 0.28 0.6 1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.30
2.87 3 3.07 3.13 3.33
هزینه های مصرف کننده 27278.00
27432 27457 27487 27506 27397
پس انداز های شخصی -1.30
-0.14 0.19 0.41 0.59 1.32
نرخ وام بانکی 0.35
0.37 0.43 0.5 0.56 1.28
تسهیلات اعتباری خریدار 15252.00
15330 15373 15395 15403 15209
قیمت گازوئیل 1.80
1.84 1.84 1.83 1.83 1.74
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 66.90
66.51 66.35 66.17 65.98 63.17
بدهی خانوار به درآمد 114.36
115 115 115 115 109
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
میزان ساخت و ساز 2.80
3.98 4.13 4.25 4.34 4.63
شاخص مسکن 102.19
102 102 102 102 99.11
جواز ساختمان 4078.00
2870 2773 2794 2805 2805
خانه های مسکونی نوساز 4376.00
2377 2600 2598 2580 2584
نرخ مالکیت مسکن 71.60
71.87 71.58 71.29 71 70.25
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
21 21 21 21 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.60
52 52 52 52 52
نرخ مالیات بر فروش 24.00
24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 32.53
32 32 32 32 32
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.20
24.15 24.15 24.15 24.15 24.1
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.33
9.29 9.29 9.29 9.29 8.52
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 53.81
27.91 39.4 63.17 43.47 44.46
درجه حرارت -3.79
-9.54 6.1 12.31 -3.78 1.29