شاخص یاب

فنلاند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.5 0.5 0.6 0.4 0.6
نرخ بیکاری 6.50 7 7.4 7.1 6.9 7.1
نرخ تورم 1.30 1.2 1.6 1.6 1.6 2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.75
موازنه تجاری -450.00 -220 -250 -200 -240 -380
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.40 59.5 59.5 57.6 57.6 54.2
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.17
1.16 1.15 1.15 1.14 1.12
بازار سهام 4354.03
4335 4291 4247 4204 4035
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.63
0.6 0.64 0.69 0.74 0.97
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30
0.5 0.5 0.6 0.4 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50
2.2 2.5 2.6 2.4 2
تولید ناخالص داخلی 251.88
240 241 262 262 270
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 50344.00
49765 50839 51479 51552 52997
تولید ناخالص ملی 51575.00
51222 52120 52759 52813 54332
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11392.00
11383 11495 12053 11665 11983
تولید ناخالص داخلی سرانه 47057.62
49000 49000 51200 51200 52500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40585.72
40648 40583 39630 39630 41482
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1367.00
1286 1299 1367 1400 1354
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2799.00
2757 2798 2917 2866 2917
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7849.00
7420 7607 7981 8037 7929
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8133.00
8183 8292 8161 8328 8644
تولید ناخالص داخلی از خدمات 29552.00
29811 30466 30571 30261 31759
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2281.00
2265 2323 2355 2336 2421
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1569.00
1369 1394 1489 1607 1453
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 6.50
7 7.4 7.1 6.9 7.1
افراد شاغل 2631.00
2542 2507 2537 2539 2534
افراد بیکار 183.00
203 211 211 210 210
نرخ مشارکت نیروی کار 68.30
66.33 65.38 65.91 66.15 66.02
نرخ بیکاری بلند مدت 2.00
1.94 1.89 1.89 1.86 1.8
نرخ بیکاری جوانان 16.80
16.03 15.12 14.43 13.93 12.54
هزینه های کار 108.88
107 108 108 108 108
پست های خالی شغلی 45391.00
49294 51979 50336 50021 50431
دستمزد 3456.00
3410 3420 3422 3515 3460
دستمزد در تولید 101.90
102 102 103 104 107
جمعیت 5.51
5.51 5.51 5.54 5.54 5.56
سن بازنشستگی زنان 63.00
63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.00
63 63 63 63 63
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1760.00
1827 1827 1827 1929 1868
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3660.00
4000 4000 4000 4065 4074
بهره وری 102.80
109 108 102 103 107
قسمت مدت زمان اشتغال 381.10
345 378 381 371 374
هزینه زندگی خانواده 1740.00
1740 1740 1748 1748 1747
هزینه زندگی انفرادی 1170.00
1134 1133 1135 1137 1140
تغییر اشتغال 0.60
0.66 0.57 0.52 0.49 0.23
نرخ اشتغال 74.10
71.39 70.37 71.31 71.37 71.21
استخدام تمام وقت 2018.40
2124 2057 2040 2115 2070
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.30
1.2 1.6 1.6 1.6 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10
0.2 0.5 0.08 0.09 0.3
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.50
103 103 104 104 107
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.40
103 103 103 104 107
قیمت مصرف کننده اصلی 101.96
102 102 102 103 103
اندازه اصل تورم 0.40
0.34 0.38 0.38 0.38 0.38
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115.17
115 116 116 116 118
قیمت تولید 2053.00
2081 2113 2056 2096 2220
تغییر قیمت تولید کننده 6.10
7.2 7.4 2.8 2.5 2.4
قیمت صادرات 108.00
108 108 109 109 109
قیمت واردات 110.80
111 111 111 111 111
CPI مسکن آب و برق 145.21
145 145 145 146 151
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.20
104 104 103 106 108
تورم مواد غذایی 1.80
1.4 1.6 1.5 2.82 1.5
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.32
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 0.43
عرضه پول M0 20150.09
20229 20423 20607 20788 22449
عرضه پول M1 134069.00
136709 138780 141083 143423 166436
عرضه پول M2 150816.00
152344 153093 154080 155109 165039
عرضه پول M3 168133.00
168456 168174 168052 168050 168056
ذخایر ارزی 8761.00
8621 8630 8631 8631 8631
ترازنامه بانک 146340.00
150764 150367 152104 151644 152165
وام به بخش خصوصی 83020.00
83367 83519 83594 83620 83635
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 211.58
207 207 201 201 195
ترازنامه بانک مرکزی 582.43
638 639 640 640 641
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -450.00
-220 -250 -200 -240 -380
صادرات 4965.00
5500 4900 5820 5700 5400
واردات 5415.00
5720 5150 6020 5940 5780
حساب جاری 48.00
-100 -300 -420 -150 450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.70
0.5 0.5 0.6 0.6 0.7
بدهی خارجی 423985.00
416837 410293 414842 409847 409771
رابطه مبادله 97.50
97.81 97.99 98.01 98.02 98.03
گردش سرمایه 398.00
-1422 -1284 -1245 -1237 -1236
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 76591.00
74409 73215 74799 76384 79450
ذخایر طلا 49.10
49.11 49.1 49.1 49.1 49.1
شاخص تروریسم 2.34
1.67 1.55 1.43 1.3 0.9
فروش اسلحه 58.00
74.95 82.21 76.11 70 56.93
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.40
59.5 59.5 57.6 57.6 54.2
بودجه دولت -0.60
0.2 0.2 0.6 0.6 1
ارزش بودجه دولت -333.70
-33.22 -164 -162 -168 -173
هزینه های دولت 11907.00
11429 12711 11701 12193 13250
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.70
53.4 53.4 52.9 52.9 52.5
درآمدهای دولت 4740.91
4354 4353 4358 4355 4349
بدهی های دولت 105413.00
105628 105532 105529 105540 105535
هزینه های مالی 4973.31
4387 4509 4520 4522 4523
مخارج نظامی 3516.19
3519 3558 3550 3542 3504
درخواست پناهندگی 235.00
662 671 676 677 677
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 14.50
15.8 14 16 15 11
تولید صنعتی 3.30
3.9 2.1 3.5 3.3 1.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.10
0.21 0.16 0.15 0.15 0.15
تولید صنعتی 1.20
3.53 3.51 3.52 3.52 3.52
استفاده از ظرفیت 84.70
85.3 84.72 85.68 84.49 85.02
میزان سفارشات جدید 97.60
107 106 106 106 106
تغییرات موجودی انبار -29.00
304 260 625 64.68 262
ورشکستگی 635.00
597 635 736 684 763
ثبت خودرو 12004.00
11110 11188 11200 11171 11177
شاخص اقتصادی مقدم 1.55
2.1 2.2 2.4 3.27 2.1
سرعت اینترنت 20451.91
22464 22336 22753 22413 20318
آدرس های IP 2332434.00
2331397 2323625 2331187 2327346 2331718
تولید فولاد 345.80
351 351 352 351 352
استخراج معدن 52.50
0.15 6.41 8.86 7.89 8.02
شاخص رقابتی 5.49
5.5 5.5 5.51 5.51 5.48
رتبه رقابتی 10.00
10 10 10 10 10
آسانی کسب و کار 13.00
14 15 15 15 14
تولید الکتریسیته 4711.00
5092 6928 6781 5266 5943
شاخص فساد مالی 85.00
85 84 85 85 86
رتبه فساد مالی 3.00
3 3 3 3 3
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 21.50
21 21 18 17 11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.50
0.14 0.6 0.23 0.23 1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.20
2.32 2.74 2.96 3.03 3.04
هزینه های مصرف کننده 27549.00
27496 28084 28206 28210 29276
پس انداز های شخصی 0.50
-0.43 -0.56 -0.59 -0.49 -0.53
نرخ وام بانکی 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 1
تسهیلات اعتباری خریدار 15672.00
15803 15941 16029 16088 16195
قیمت گازوئیل 1.82
1.85 1.75 1.65 1.56 1.23
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.10
66.99 67.02 66.96 66.99 66.96
بدهی خانوار به درآمد 116.36
117 117 117 117 117
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
میزان ساخت و ساز 5.50
-0.21 -0.27 -0.28 -0.28 -0.28
شاخص مسکن 101.69
101 101 101 101 101
جواز ساختمان 6191.00
4433 3908 4173 4157 4130
خانه های مسکونی نوساز 5912.00
3292 3728 4049 3834 3877
نرخ مالکیت مسکن 71.40
71.14 71.13 71.08 71.03 70.65
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.60
51.6 51.6 51.25 51 51
نرخ مالیات بر فروش 24.00
24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 32.53
32.53 32.53 33 33 33
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.20
23.92 23.92 23.9 23.9 23.77
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.33
9.34 9.34 9.38 9.4 9.77
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 53.81
63.17 43.47 27.96 46.52 44.46
درجه حرارت -3.79
12.31 -3.78 -9.56 5.9 1.29