شاخص یاب

فنلاند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.5 0.6 0.4 0.5 0.6
نرخ بیکاری 6.30 7.4 6.3 7.1 7.2 7.1
نرخ تورم 1.30 1.6 1.6 1.2 1.2 2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -160.00 142 -200 -240 -215 325
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.40 59.5 57.6 57.6 57.6 54.2
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 1.13
1.15 1.14 1.13 1.13 1.1
بازار سهام 3977.26
4269 4225 4181 4137 3968
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.66
0.7 0.74 0.79 0.84 1.06
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30
0.5 0.6 0.4 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50
2.5 2.3 2.2 2.1 1.4
تولید ناخالص داخلی 251.88
241 262 262 262 270
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 50344.00
50839 51328 51452 51401 52324
تولید ناخالص ملی 51575.00
52120 52605 52710 52658 53643
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11392.00
11495 12018 11643 11631 11831
تولید ناخالص داخلی سرانه 47057.62
49000 51200 51200 51200 52500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40585.72
40583 39630 39630 39630 41482
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1367.00
1299 1363 1397 1396 1337
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2799.00
2798 2908 2861 2858 2880
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7849.00
7607 7958 8022 8014 7829
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8133.00
8292 8137 8312 8304 8534
تولید ناخالص داخلی از خدمات 29552.00
30466 30481 30202 30173 31356
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2281.00
2323 2348 2331 2329 2390
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1569.00
1394 1484 1604 1602 1435
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 6.30
7.4 6.3 7.1 7.2 7.1
افراد شاغل 2533.00
2502 2535 2535 2528 2530
افراد بیکار 170.00
193 196 195 195 195
نرخ مشارکت نیروی کار 65.50
65.13 66.09 66.21 66.01 66.02
نرخ بیکاری بلند مدت 1.60
1.54 1.54 1.35 1.35 1.12
نرخ بیکاری جوانان 17.50
17.26 17.09 16.97 16.85 16.28
هزینه های کار 108.88
110 110 110 110 110
پست های خالی شغلی 49275.00
50792 50660 49877 50100 50159
دستمزد 3456.00
3420 3422 3515 3526 3460
دستمزد در تولید 102.00
102 103 104 104 107
جمعیت 5.51
5.51 5.54 5.54 5.54 5.56
سن بازنشستگی زنان 63.00
63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.00
63 63 63 63 63
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1980.00
1827 1827 1818 1821 1868
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4250.00
4000 4000 3964 3963 4074
بهره وری 102.80
108 102 103 108 107
قسمت مدت زمان اشتغال 367.30
376 381 368 346 373
هزینه زندگی خانواده 1700.00
1740 1748 1714 1708 1711
هزینه زندگی انفرادی 1160.00
1196 1163 1146 1130 1134
تغییر اشتغال 0.60
0.57 0.52 0.49 0.45 0.23
نرخ اشتغال 71.40
70.43 71.49 71.49 71.25 71.32
استخدام تمام وقت 2127.50
2079 2061 2159 2178 2109
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 1.30
1.6 1.6 1.2 1.2 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
0.5 0.4 0.3 0.5 0.3
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.80
103 104 104 104 107
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.60
103 103 104 104 107
قیمت مصرف کننده اصلی 2.10
102 102 102 2.11 103
اندازه اصل تورم 0.30
0.31 0.32 0.32 0.32 0.32
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115.17
116 116 116 116 118
قیمت تولید 2058.00
2113 2056 2096 2107 2220
تغییر قیمت تولید کننده 5.90
7.4 2.8 2.5 2.4 2.4
قیمت صادرات 108.00
108 108 108 108 108
قیمت واردات 111.30
112 112 112 112 112
CPI مسکن آب و برق 145.34
145 145 146 147 151
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.10
104 103 106 105 108
تورم مواد غذایی 2.80
1.6 1.5 1.8 2.1 1.5
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.32
-0.32 -0.32 -0.32 -0.07 0.43
عرضه پول M0 20236.01
20435 20619 20802 20981 22475
عرضه پول M1 136696.00
138555 140838 143169 145495 166038
عرضه پول M2 153456.00
153997 154990 156080 157183 166763
عرضه پول M3 170645.00
170482 170389 170377 170380 170389
ذخایر ارزی 8748.00
8740 8739 8739 8739 8739
ترازنامه بانک 146340.00
150367 152104 151644 152288 152165
وام به بخش خصوصی 84015.00
84078 84130 84145 84150 84153
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 211.05
207 201 201 201 195
ترازنامه بانک مرکزی 645.77
528 533 535 536 537
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -160.00
142 -200 -240 -215 325
صادرات 5100.00
4900 5820 5700 5180 5400
واردات 5300.00
5150 6020 5940 5409 5780
حساب جاری -104.00
-300 -420 -150 50 450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.70
0.5 0.6 0.6 0.6 0.7
بدهی خارجی 423985.00
431316 431848 431183 430721 430320
رابطه مبادله 97.00
96.86 96.87 96.87 96.88 96.88
گردش سرمایه -3458.00
-649 -607 -590 -587 -587
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 76591.00
73215 74799 76384 77968 79450
ذخایر طلا 49.10
49.08 49.09 49.09 49.09 49.09
شاخص تروریسم 2.34
2.34 2.34 2.34 2.34 2.34
فروش اسلحه 58.00
82.21 76.11 70 63.9 56.93
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.40
59.5 57.6 57.6 57.6 54.2
بودجه دولت -0.60
0.2 0.6 0.6 0.6 1
ارزش بودجه دولت 10.20
-190 -175 -199 -204 -206
هزینه های دولت 11907.00
12711 11666 12169 12157 13082
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.70
53.4 52.9 52.9 53.7 52.5
درآمدهای دولت 3920.50
4347 4329 4308 4300 4297
بدهی های دولت 104282.00
104560 104665 104628 104641 104638
هزینه های مالی 4254.23
4522 4503 4507 4504 4502
مخارج نظامی 3516.19
3558 3550 3542 3534 3504
درخواست پناهندگی 235.00
645 656 660 661 661
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 8.30
14 16 15 14 11
تولید صنعتی 2.50
2.1 3.5 3.3 3.6 1.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.50
0.23 0.16 0.15 0.15 0.15
تولید صنعتی 6.60
4.86 4.56 4.57 4.58 4.58
استفاده از ظرفیت 84.10
84.03 84.91 83.8 84.78 84.38
میزان سفارشات جدید 107.20
108 109 109 110 110
تغییرات موجودی انبار -29.00
260 625 64.68 398 262
ورشکستگی 591.00
631 732 679 651 751
ثبت خودرو 7935.00
8534 8634 8475 8467 8477
شاخص اقتصادی مقدم 2.34
2.15 2.1 2.08 2.1 2.1
سرعت اینترنت 20451.91
22336 22753 22413 22250 20318
آدرس های IP 2332434.00
2323625 2331187 2327346 2331991 2331718
تولید فولاد 331.30
339 339 338 338 338
استخراج معدن 3.90
-2.5 10.6 9.11 8.46 8.8
شاخص رقابتی 80.26
80.76 80.76 80.76 80.76 83.26
رتبه رقابتی 11.00
11 11 11 11 11
آسانی کسب و کار 17.00
15 16 17 18 17
تولید الکتریسیته 4934.00
6775 6785 5415 5238 5921
شاخص فساد مالی 85.00
85 85 85 85 85
رتبه فساد مالی 3.00
3 3 3 3 3
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 16.80
21 18 17 16 11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.80
0.6 0.21 0.21 0.21 1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.70
2.68 2.89 2.97 2.98 2.97
هزینه های مصرف کننده 27549.00
28084 28123 28155 28128 28904
پس انداز های شخصی -0.20
-0.43 -0.58 -0.47 -0.48 -0.48
نرخ وام بانکی 0.25
0.25 0.25 0.25 0.5 1
تسهیلات اعتباری خریدار 15764.00
15870 15936 15980 16008 16058
قیمت گازوئیل 1.78
1.65 1.56 1.48 1.37 1.16
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 66.70
66.43 66.19 66.13 65.98 65.39
بدهی خانوار به درآمد 116.36
117 117 117 117 117
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
میزان ساخت و ساز 0.90
2.08 2.08 2.08 2.08 2.08
شاخص مسکن 103.42
104 104 105 105 106
جواز ساختمان 752.00
3805 3628 3508 3575 3579
خانه های مسکونی نوساز 2871.00
3746 3625 3466 3554 3539
نرخ مالکیت مسکن 71.40
71.13 71.08 71.03 70.98 70.65
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.60
51.6 51.6 51.6 51.6 51.6
نرخ مالیات بر فروش 24.00
24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 32.53
32.53 32.53 32.53 32.53 32.53
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.20
23.2 23.2 23.2 23.2 23.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.33
9.33 9.33 9.33 9.33 9.33
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 53.81
43.47 27.96 46.52 46.52 44.46
درجه حرارت -3.79
-3.78 -9.56 5.9 3.62 1.29