فنلاند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50 0.2 0.4 0.4 0.5 0.6
نرخ بیکاری 7.50 7.4 7.8 9.9 9 7.1
نرخ تورم 0.50 0.7 1 1.2 1.1 2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.5
موازنه تجاری -65.00 -192 -58.98 -162 -160 325
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.60 63.4 63.4 63.2 63.2 61.2
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 1.18 1.12 1.11 1.1 1.08 0.96
بازار سهام 3895.53 3950 3910 3870 3830 3390
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.41 0.56 0.56 0.57 0.57 0.63
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50 0.2 0.4 0.4 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 2.4 2.3 2.4 2.3 2
تولید ناخالص داخلی 236.79 243 246 245 242 270
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 48412.00 48745 48894 48967 49025 49162
تولید ناخالص ملی 48704.00 48995 49147 49251 49275 49543
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10899.00 11088 11200 11176 11236 11250
تولید ناخالص داخلی سرانه 45709.08 45694 45863 45856 45848 45973
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39422.65 39369 39516 39507 39497 39630
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1236.00 1227 1219 1215 1214 1216
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2737.00 2795 2815 2819 2826 2813
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7428.00 7575 7667 7673 7657 7580
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7756.00 7763 7760 7759 7758 7755
تولید ناخالص داخلی از خدمات 29007.00 29304 29419 29485 29537 29570
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2225.00 2247 2251 2247 2241 2227
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1537.00 1540 1541 1545 1543 1542
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 7.50 7.4 7.8 9.9 9 7.1
افراد شاغل 2556.00 2470 2442 2471 2471 2467
افراد بیکار 207.00 225 233 234 234 234
نرخ مشارکت نیروی کار 68.60 67.37 66.13 66.1 66.25 66.26
نرخ بیکاری بلند مدت 2.20 2.06 2.15 2.1 2.09 2.03
نرخ بیکاری جوانان 21.00 22.71 24 24.97 25.7 27.8
هزینه های کار 108.74 108 107 107 106 105
پست های خالی شغلی 36506.00 39002 43762 41215 40632 41337
دستمزد 3392.00 3415 3422 3430 3437 3493
دستمزد در تولید 101.30 101 101 101 101 101
جمعیت 5.50 5.5 5.5 5.52 5.52 5.56
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
هزینه زندگی خانواده 1456.00 1442 1442 1442 1442 1442
هزینه زندگی انفرادی 1216.40 1209 1208 1208 1207 1206
قسمت مدت زمان اشتغال 369.70 352 366 371 368 365
بهره وری 97.80 104 104 98.37 98.72 103
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3390.00 3329 3326 3325 3323 3321
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1990.00 1919 1918 1918 1918 1918
تغییر اشتغال 0.10 0.07 0.06 0.05 0.05 0
نرخ اشتغال 72.50 70.31 68.97 69.75 69.91 69.74
استخدام تمام وقت 1969.40 2075 1990 1970 2049 1988
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 0.50 0.7 1 1.2 1.1 2
نرخ تورم (ماهانه) -0.30 0.07 0.7 0.02 0.03 0.3
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100.90 101 101 101 101 101
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.90 101 101 101 101 102
قیمت مصرف کننده اصلی 101.53 102 102 102 102 102
اندازه اصل تورم 0.60 0.66 0.65 0.64 0.64 0.64
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 113.77 114 114 114 114 115
قیمت تولید 1924.00 2560 2750 2970 2970 4200
تغییر قیمت تولید کننده 3.20 5.9 4.2 3.6 3.6 2.4
قیمت صادرات 99.90 99.3 99.1 99.03 99.01 99.01
قیمت واردات 114.10 113 113 113 113 113
CPI Housing Utilities 142.13 143 143 144 144 151
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.90 103 103 103 103 103
تورم مواد غذایی -1.50 -1.35 -1.42 -1.45 -1.46 -1.46
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.5
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
عرضه پول M0 19277.61 19418 19615 19800 19984 21720
عرضه پول M1 123526.00 126102 128405 130647 132870 154697
عرضه پول M2 151722.00 153322 154986 156658 158326 174594
عرضه پول M3 167445.00 168932 169343 169471 169505 169516
ذخایر ارزی 8889.00 8851 8982 8951 8956 8955
ترازنامه بانک 147300.00 151062 151219 151707 151628 151774
وام به بخش خصوصی 78291.00 78476 78541 78561 78570 78574
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 208.35 214 210 211 211 211
ترازنامه بانک مرکزی 584.14 723 821 872 890 898
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -65.00 -192 -58.98 -162 -160 325
صادرات 5075.00 4828 4990 4976 5015 4999
واردات 5140.00 5041 5082 5099 5106 5103
حساب جاری -297.00 -83.43 34.04 45.49 45.23 45.3
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.10 0.2 0.2 0.5 0.5 0.7
بدهی خارجی 419978.00 421754 406799 411926 404244 399823
رابطه مبادله 87.60 87.73 87.74 87.74 87.74 87.74
گردش سرمایه -4158.00 -1630 -785 -560 -519 -517
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 74154.00 77739 77337 78133 78929 90070
حواله 5.00 5 5 5 5 5
ذخایر طلا 49.14 49.14 49.14 49.14 49.14 49.14
شاخص تروریسم 2.38 0.48 0.47 0.34 0.22 0.45
فروش اسلحه 66.00 55.21 52.94 59.19 65.44 65.54
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.60 63.4 63.4 63.2 63.2 61.2
بودجه دولت -1.90 -2.07 -2.7 -1.96 -1.95 -0.9
ارزش بودجه دولت -835.00 -514 -337 -347 -323 -303
هزینه های دولت 10896.00 10871 11938 10902 11643 11739
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 56.10 55.55 55.49 55.33 55.17 53.68
درآمدهای دولت 5409.57 4103 4207 4261 4276 4277
بدهی های دولت 104722.00 104525 103959 104136 104092 104096
هزینه های مالی 4511.73 4485 4509 4497 4497 4496
مخارج نظامی 3242.60 3185 3220 3217 3214 3197
درخواست پناهندگی 420.00 717 732 737 738 739
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار 9.60 11.09 12.4 13.14 13.54 14.02
تولید صنعتی 1.30 0.91 1.2 1.32 1.91 1.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.20 -0.04 0.04 0.05 0.05 0.05
تولید صنعتی 2.40 2.45 3.09 2.68 3.03 2.89
استفاده از ظرفیت 82.60 81.95 81.16 82.25 80.65 81.63
میزان سفارشات جدید 119.80 119 122 123 123 123
تغییرات موجودی انبار 1064.00 590 341 855 340 464
ورشکستگی 628.00 565 516 500 590 538
ثبت خودرو 8851.00 10123 10043 10027 10025 10030
شاخص اقتصادی مقدم -0.51 0.37 0.52 0.46 0.44 0.45
استخراج معدن -18.30 5.59 7.46 7.63 7.67 7.67
تولید فولاد 332.50 336 340 339 338 338
شاخص رقابتی 5.44 5.43 5.43 5.48 5.5 5.51
رتبه رقابتی 10.00 10 10 10 11 11
آسانی کسب و کار 13.00 13 13 13 13 13
تولید الکتریسیته 5099.00 5376 5458 5368 5340 5199
شاخص فساد مالی 89.00 89 89 89 89 89
رتبه فساد مالی 3.00 3 3 3 3 3
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 22.80 20.86 8.5 15.96 14.64 11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.60 0.19 0.3 0.19 0.19 1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.70 2.14 1.72 1.66 1.67 1.71
هزینه های مصرف کننده 27267.00 27481 27628 27730 27847 28933
پس انداز های شخصی -2.30 -1.71 -1.65 -1.68 -1.72 -1.69
نرخ وام بانکی 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
تسهیلات اعتباری خریدار 14843.00 14967 15048 15101 15136 15206
قیمت گازوئیل 1.69 1.72 1.71 1.71 1.71 1.71
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.50 67.71 67.75 67.8 67.86 68.17
بدهی خانوار به درآمد 114.36 117 117 117 118 120
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
میزان ساخت و ساز 6.20 6.61 6.59 6.59 6.59 6.59
شاخص مسکن 101.38 102 102 102 102 103
جواز ساختمان 3873.00 3056 3287 3306 3262 3274
خانه های مسکونی نوساز 4131.00 2715 3017 2976 2943 2959
نرخ مالکیت مسکن 71.60 71.29 71 70.93 70.87 69.97
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 19.6 19.6 19.57 19.57 19.53
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.60 51.13 50.82 50.85 50.89 50.33
نرخ مالیات بر فروش 24.00 24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 30.19 29.26 28.71 28.5 28.29 28.83
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.22 20.68 20.17 20.13 20.1 20.02
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.97 9.78 9.88 10.08 10.28 11.48