فنلاند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6
نرخ بیکاری 7.50 7.8 9.9 9 7.2 7.1
نرخ تورم 0.80 1 1.2 1.1 1.2 2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -150.00 -58.98 -34.4 0.66 28.25 325
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.60 63.4 63.2 63.2 63.2 61.2
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 1.18 1.16 1.15 1.13 1.12 0.99
بازار سهام 4053.00 3990 3950 3910 3870 3430
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.52 0.64 0.64 0.65 0.66 0.72
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00 2.6 2.4 2.3 2.2 2
تولید ناخالص داخلی 236.79 246 242 238 234 270
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 48704.00 48956 49000 49023 49032 48758
تولید ناخالص ملی 50633.00 51287 51596 51731 51889 51417
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11352.00 11576 11652 11679 11686 11288
تولید ناخالص داخلی سرانه 45709.08 45860 45900 45900 45900 46500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39422.65 39299 39268 39238 39208 38947
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1264.00 1260 1255 1250 1246 1209
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2786.00 2854 2870 2879 2880 2669
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7452.00 7474 7451 7432 7417 7216
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7978.00 8006 8018 8024 8030 8056
تولید ناخالص داخلی از خدمات 29150.00 29428 29512 29579 29630 29502
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2247.00 2252 2247 2242 2236 2177
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1350.00 1352 1350 1348 1347 1333
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 7.50 7.8 9.9 9 7.2 7.1
افراد شاغل 2502.00 2465 2441 2425 2412 2373
افراد بیکار 202.00 214 214 214 213 211
نرخ مشارکت نیروی کار 65.70 65.87 66.28 66.29 66.25 66.24
نرخ بیکاری بلند مدت 2.20 2.24 2.25 2.26 2.27 2.35
نرخ بیکاری جوانان 20.60 20.29 20.11 19.98 19.89 19.84
هزینه های کار 109.20 108 108 108 107 106
پست های خالی شغلی 40859.00 31986 29022 26536 24964 21763
دستمزد 3392.00 3402 3402 3402 3400 3370
دستمزد در تولید 100.30 100 101 101 101 104
جمعیت 5.50 5.5 5.52 5.52 5.52 5.56
سن بازنشستگی زنان 65.00 64.73 64.73 64.73 64.73 64.37
سن بازنشستگی مردان 65.00 64.73 64.73 64.73 64.73 64.37
هزینه زندگی خانواده 1456.00 1442 1442 1442 1442 1442
هزینه زندگی انفرادی 1216.40 1208 1208 1207 1207 1206
قسمت مدت زمان اشتغال 369.70 359 366 362 352 355
بهره وری 104.20 103 100 103 105 103
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3390.00 3326 3325 3323 3323 3321
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1990.00 1918 1918 1918 1918 1918
تغییر اشتغال 0.10 0.06 0.05 0.04 0.04 0
نرخ اشتغال 70.50 69.81 69.32 68.99 68.73 67.84
استخدام تمام وقت 1969.40 1992 1978 2056 2068 1996
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 0.80 1 1.2 1.1 1.2 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.7 0.12 0.12 0.12 0.3
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.40 101 101 101 101 99.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.30 101 102 102 102 101
قیمت مصرف کننده اصلی 101.90 102 102 102 102 102
اندازه اصل تورم 0.40 0.42 0.45 0.48 0.5 0.73
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114.46 115 115 115 115 114
قیمت تولید 1931.00 2750 2970 2970 1932 4200
تغییر قیمت تولید کننده 3.80 4.2 3.6 3.6 3.2 2.4
قیمت صادرات 100.30 101 101 101 101 103
قیمت واردات 114.60 114 114 113 113 110
CPI مسکن آب و برق 142.91 143 143 143 143 142
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.60 101 101 100 100 100
تورم مواد غذایی -0.40 0.27 0.62 0.83 0.97 1.29
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.27 -0.18 -0.1 -0.02 0.65
عرضه پول M0 19350.85 19334 19326 19319 19311 19244
عرضه پول M1 125905.00 126196 126283 126275 126242 125875
عرضه پول M2 152141.00 152465 152435 152397 152358 152009
عرضه پول M3 166739.00 166797 166720 166664 166612 166156
ذخایر ارزی 8742.00 8592 8552 8521 8493 8336
ترازنامه بانک 147300.00 146135 144276 142417 140588 125648
وام به بخش خصوصی 78287.00 78366 78325 78261 78187 77482
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 208.35 208 207 207 207 205
ترازنامه بانک مرکزی 503.57 574 633 681 720 870
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -150.00 -58.98 -34.4 0.66 28.25 325
صادرات 4725.00 4811 4821 4786 4757 4523
واردات 4875.00 4936 4919 4900 4882 4721
حساب جاری 233.00 95.47 115 123 128 138
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.10 0.2 0.5 0.5 0.5 0.7
بدهی خارجی 419978.00 395483 394728 391544 390579 380154
رابطه مبادله 87.50 87.59 87.68 87.78 87.88 88.74
گردش سرمایه 1379.00 -343 -148 -227 -256 -256
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 74154.00 72314 72985 73656 74327 70631
حواله 5.00 5 5 5 5 5
ذخایر طلا 49.14 49.13 49.13 49.13 49.13 49.12
شاخص تروریسم 2.38 0.47 0.34 0.22 0.09 0.45
فروش اسلحه 66.00 46.72 52.4 58.09 63.77 55.97
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.60 63.4 63.2 63.2 63.2 61.2
بودجه دولت -1.90 -1.6 -1.3 -1.3 -1.3 -0.4
ارزش بودجه دولت 307.60 -210 -182 -166 -158 -152
هزینه های دولت 11640.00 11805 10962 11811 10799 11535
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 56.10 55.15 54.84 54.54 54.23 51.7
درآمدهای دولت 5409.57 4000 3885 3794 3727 3584
بدهی های دولت 104558.00 103833 103541 103247 102955 100443
هزینه های مالی 4511.73 3921 3847 3800 3770 3717
مخارج نظامی 3242.60 3202 3191 3180 3168 3143
درخواست پناهندگی 440.00 740 739 739 739 739
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار 11.00 9.55 7.57 5.8 4.41 0.55
تولید صنعتی 4.50 1.2 2.87 2.59 2.39 1.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.40 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16
تولید صنعتی 2.60 2.71 2.6 2.52 2.46 2.31
استفاده از ظرفیت 82.60 82.91 82.93 82.88 82.76 82.21
میزان سفارشات جدید 99.30 104 104 105 105 106
تغییرات موجودی انبار -811.00 -118 622 -351 388 32.2
ورشکستگی 628.00 599 606 621 626 664
ثبت خودرو 9116.00 9601 9693 9781 9836 9968
شاخص اقتصادی مقدم 2.72 2.7 2.61 2.54 2.48 2.29
استخراج معدن 37.80 8.33 7.87 7.79 7.79 7.79
تولید فولاد 322.20 323 319 315 312 298
شاخص رقابتی 5.49 5.45 5.45 5.45 5.45 5.47
رتبه رقابتی 10.00 9 9 9 9 4
آسانی کسب و کار 13.00 13 13 13 13 13
تولید الکتریسیته 4486.00 7045 6858 5253 5164 5930
شاخص فساد مالی 89.00 89 89 90 90 91
رتبه فساد مالی 3.00 3 3 3 3 2
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 23.70 8.5 17.6 15.67 14.44 11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.30 0.3 0.25 0.25 0.25 1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.80 3.03 3.02 3.06 3.1 3.31
هزینه های مصرف کننده 27216.00 27328 27408 27427 27455 27418
پس انداز های شخصی -2.30 -0.17 0.12 0.35 0.56 1.26
نرخ وام بانکی 0.35 0.51 0.58 0.66 0.73 1.3
تسهیلات اعتباری خریدار 15035.00 15237 15332 15388 15419 15325
قیمت گازوئیل 1.71 1.72 1.71 1.71 1.7 1.65
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 66.70 65.27 64.81 64.36 63.91 60.38
بدهی خانوار به درآمد 114.36 115 115 115 115 111
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
میزان ساخت و ساز 6.20 5.04 4.98 4.93 4.89 4.76
شاخص مسکن 102.71 103 104 104 104 102
جواز ساختمان 5037.00 2717 2753 2779 2782 2780
خانه های مسکونی نوساز 5936.00 2416 2630 2559 2551 2559
نرخ مالکیت مسکن 71.60 71 70.93 70.87 70.81 69.97
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 19.99 20.29 20.43 20.58 21.94
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.60 51.87 51.94 52.01 52.08 52.88
نرخ مالیات بر فروش 24.00 23.8 23.8 23.8 23.8 23.45
نرخ تامین اجتماعی 30.19 29.23 29.22 29.22 29.21 31.11
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.22 20.24 20.41 20.58 20.75 22.32
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.97 9 8.98 8.95 8.93 8.52