شاخص یاب

فنلاند

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20 0.5 0.5 0.6 0.4 0.6
نرخ بیکاری 9.30 7.4 7.9 9.2 9 7.1
نرخ تورم 1.20 1.2 1.6 1.6 1.6 2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -260.00 -220 -250 -200 -240 -380
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.40 59.5 59.5 57.6 57.6 54.2
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.17
1.14 1.13 1.11 1.09 1.02
بازار سهام 4208.58
4024 3901 3782 3667 3240
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.47
0.55 0.67 0.81 0.98 2.12
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20
0.5 0.5 0.6 0.4 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10
2.2 2.5 2.6 2.4 2
تولید ناخالص داخلی 251.88
240 241 262 262 270
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 50149.00
49652 50770 51453 50130 52925
تولید ناخالص ملی 51422.00
51222 52120 52759 51423 54332
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11748.00
11383 11495 12053 11288 11983
تولید ناخالص داخلی سرانه 47057.62
45900 45900 46200 46200 46500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40585.72
40648 40583 39630 39630 41482
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1332.00
1286 1299 1367 1292 1354
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2843.00
2757 2798 2917 2784 2917
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7779.00
7420 7607 7981 7554 7929
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7954.00
8183 8292 8161 8295 8644
تولید ناخالص داخلی از خدمات 29796.00
29811 30466 30571 30079 31759
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2295.00
2265 2323 2355 2276 2421
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1451.00
1369 1394 1489 1377 1453
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 9.30
7.4 7.9 9.2 9 7.1
افراد شاغل 2555.00
2509 2496 2509 2509 2507
افراد بیکار 261.00
244 243 243 243 243
نرخ مشارکت نیروی کار 68.30
66.42 65.49 65.9 66.12 66.01
نرخ بیکاری بلند مدت 2.00
1.94 1.89 1.89 1.86 1.8
نرخ بیکاری جوانان 18.40
18.03 17.84 17.7 17.6 17.34
هزینه های کار 107.75
107 108 108 108 108
پست های خالی شغلی 53390.00
45764 51895 49893 48714 49548
دستمزد 3418.00
3410 3420 3422 3455 3460
دستمزد در تولید 101.60
102 102 102 102 102
جمعیت 5.51
5.51 5.51 5.54 5.54 5.56
سن بازنشستگی زنان 63.00
63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.00
63 63 63 63 63
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1760.00
1827 1827 1827 1929 1868
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3660.00
4000 4000 4000 4065 4074
بهره وری 101.40
111 109 104 108 109
قسمت مدت زمان اشتغال 381.10
345 378 381 371 374
هزینه زندگی خانواده 1740.00
1740 1740 1748 1748 1747
هزینه زندگی انفرادی 1170.00
1134 1133 1135 1137 1140
تغییر اشتغال 0.70
0.66 0.56 0.53 0.48 0.21
نرخ اشتغال 72.30
70.42 70.06 70.55 70.52 70.45
استخدام تمام وقت 2018.40
2124 2057 2040 2115 2070
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.20
1.2 1.6 1.6 1.6 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
0.06 0.5 0.08 0.09 0.3
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.60
103 103 104 104 107
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.30
103 103 103 104 107
قیمت مصرف کننده اصلی 102.09
102 102 102 102 102
اندازه اصل تورم 0.00
0 0 0 0 0
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115.21
116 116 116 117 118
قیمت تولید 2032.00
2003 2024 2056 2059 2127
تغییر قیمت تولید کننده 4.90
3.2 2.9 2.8 2.5 2.4
قیمت صادرات 107.50
109 110 110 110 110
قیمت واردات 110.30
112 112 112 112 112
CPI مسکن آب و برق 143.97
145 145 145 146 151
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.30
104 104 103 106 108
تورم مواد غذایی 2.40
1.4 1.6 1.5 2.82 1.5
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.32
-0.32 -0.32 -0.32 -0.32 0.43
عرضه پول M0 19842.23
20045 20207 20368 20525 21956
عرضه پول M1 133033.00
134456 136577 138732 140895 162104
عرضه پول M2 150303.00
152472 153571 154672 155764 166179
عرضه پول M3 167397.00
167973 168031 168069 168087 168094
ذخایر ارزی 8722.00
8728 8727 8728 8728 8728
ترازنامه بانک 161785.00
155169 154875 156178 155811 156179
وام به بخش خصوصی 81863.00
82693 82871 82937 82960 82972
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 211.58
207 207 201 201 195
ترازنامه بانک مرکزی 635.74
638 639 640 640 641
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -260.00
-220 -250 -200 -240 -380
صادرات 5305.00
5500 4900 5820 5700 5400
واردات 5565.00
5720 5150 6020 5940 5780
حساب جاری -519.00
250 405 -420 270 450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.70
0.5 0.5 0.6 0.6 0.7
بدهی خارجی 423088.00
416837 410293 414842 409847 409771
رابطه مبادله 97.50
97.84 98.24 98.27 98.3 98.32
گردش سرمایه -9054.00
-1054 -1166 -1167 -1165 -1164
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 76591.00
74409 73215 74799 76384 79450
ذخایر طلا 49.10
49.11 49.1 49.1 49.1 49.1
شاخص تروریسم 2.34
1.67 1.55 1.43 1.3 0.9
فروش اسلحه 58.00
74.95 82.21 76.11 70 56.93
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.40
59.5 59.5 57.6 57.6 54.2
بودجه دولت -0.60
0.2 0.2 0.6 0.6 1
ارزش بودجه دولت -135.00
-278 -232 -219 -219 -221
هزینه های دولت 11404.00
11429 12711 11701 12075 13250
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.70
53.4 53.4 52.9 52.9 52.5
درآمدهای دولت 4469.10
4215 4276 4288 4288 4285
بدهی های دولت 104332.00
104873 104964 104894 104923 104915
هزینه های مالی 4518.75
4493 4518 4507 4507 4506
مخارج نظامی 3516.19
3519 3558 3550 3542 3504
درخواست پناهندگی 240.00
662 671 676 677 677
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 15.00
14.73 15.15 15.38 15.5 15.64
تولید صنعتی 3.50
4.07 1.6 4.11 4.11 1.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.90
0.21 0.16 0.15 0.15 0.15
تولید صنعتی 2.90
3.53 3.51 3.52 3.52 3.52
استفاده از ظرفیت 84.30
85.3 84.72 85.68 84.49 85.02
میزان سفارشات جدید 103.20
107 106 106 106 106
تغییرات موجودی انبار 898.00
287 229 604 -15.84 214
ورشکستگی 635.00
597 635 736 684 763
ثبت خودرو 11652.00
11677 11747 11725 11719 11722
شاخص اقتصادی مقدم 3.41
2.1 2.2 2.4 3.27 2.1
سرعت اینترنت 20451.91
22464 22336 22753 22413 20318
آدرس های IP 2332434.00
2331397 2323625 2331187 2327346 2331718
تولید فولاد 351.50
351 351 354 353 353
استخراج معدن 79.20
0.15 6.41 8.86 7.89 8.02
شاخص رقابتی 5.49
5.5 5.5 5.51 5.51 5.48
رتبه رقابتی 10.00
10 10 10 10 10
آسانی کسب و کار 13.00
14 15 15 15 14
تولید الکتریسیته 5087.00
5092 6928 6781 5266 5943
شاخص فساد مالی 85.00
85 84 85 85 86
رتبه فساد مالی 3.00
3 3 3 3 3
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 23.00
18.8 19.1 18.5 15.5 11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.80
0.26 0.6 0.29 0.29 1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.50
3.45 3.46 3.57 3.61 3.63
هزینه های مصرف کننده 27491.00
27496 28084 28206 27704 29276
پس انداز های شخصی -2.00
-1.11 -1.14 -1.2 -1.16 -1.16
نرخ وام بانکی 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 1
تسهیلات اعتباری خریدار 15510.00
15790 15925 16011 16068 16172
قیمت گازوئیل 1.81
1.71 1.62 1.53 1.44 0.84
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.10
66.99 67.02 66.96 66.99 66.96
بدهی خانوار به درآمد 114.41
117 117 118 118 121
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
میزان ساخت و ساز -3.30
-1.98 -2.04 -2.05 -2.06 -2.06
شاخص مسکن 101.69
101 101 101 101 101
جواز ساختمان 2956.00
3726 3663 3660 3675 3673
خانه های مسکونی نوساز 4634.00
3341 3543 3608 3546 3561
نرخ مالکیت مسکن 71.40
71.14 71.13 71.08 71.03 70.65
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.60
51.6 51.6 51.25 51 51
نرخ مالیات بر فروش 24.00
24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 32.53
32.53 32.53 33 33 33
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.20
23.92 23.92 23.9 23.9 23.77
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.33
9.34 9.34 9.38 9.4 9.77
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 53.81
63.17 43.47 27.96 46.52 44.46
درجه حرارت -3.79
12.31 -3.78 -9.56 5.9 1.29