شاخص یاب

فیجی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 2.12 2.15 2.16 2.17 2.18 2.21