شاخص یاب

فیجی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 2.12
2.13 2.14 2.16 2.17 2.22
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.20
3 2.8 2.4 2.2 2.4
تولید ناخالص داخلی 5.06
5.5 6 6 6 6.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 4323.00
4435 4578 4578 4578 4614
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8703.00
8820 8900 8900 8900 9020
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 6.31
7.3 6.2 6.2 6.2 7.4
جمعیت 0.91
0.91 0.91 0.91 0.92 0.93
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 5.20
4 3.8 3.7 3.6 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.60
0.4 0.3 0.3 0.3 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122.90
122 124 125 127 130
CPI مسکن آب و برق 97.10
98.49 101 99.66 100 105
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.80
103 104 105 106 110
تورم مواد غذایی 7.70
3.26 6.04 5.5 5.13 4.5
قیمت تولید 103.50
105 105 105 104 109
تغییر قیمت تولید کننده 1.40
2.3 1.8 1.7 0.92 2
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 0.50
0.5 1 1 1 1.5
نرخ بهره سپرده 3.33
3.33 3.83 3.83 3.83 4.33
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -314191.00
-270194 -268834 -268337 -268429 -268457
صادرات 186012.00
171647 172452 172850 172802 172783
واردات 500203.00
443575 441287 441188 441231 441241
حساب جاری -242.60
-142 -178 -196 -127 -154
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.40
-6 -4.4 -4.4 -4.4 -3.6
درآمد گردشگری 480.30
461 461 461 461 461
ورود توریست 88693.00
88500 88500 88500 88500 88500
ذخایر طلا 0.03
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.00
52 55 55 55 53
بودجه دولت -4.50
-4 -3.6 -3.6 -3.6 -3.5
مخارج نظامی 43.63
44 43 43 43 43
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 9530.44
12135 12475 12808 13134 15766
آدرس های IP 38087.00
33210 37543 33314 37465 33702
تولید صنعتی 3.80
-0.09 0.9 1.22 1.31 0.92
آسانی کسب و کار 101.00
102 104 104 104 106
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.70
6.33 5.41 4.55 4.45 5.51
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
جواز ساختمان 415.00
414 413 413 413 413
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 9.00
9 9 9 9 9
نرخ تامین اجتماعی 18.00
18 18 18 18 18
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00
8 8 8 8 8
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 261.22
223 374 219 219 233
درجه حرارت 24.95
25.14 26.65 25.68 25.36 25.63