فیجی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 2.08 2.02 2 1.98 1.96 1.73
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 3.6 3 3 2.4 2.4
تولید ناخالص داخلی 4.63 4.42 4.7 4.7 4.7 4.59
تولید ناخالص داخلی سرانه 4402.30 4100 4494 4504 4514 4230
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8862.70 8750 9063 9085 9108 9020
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 7.90 7.5 7.3 7.3 7.55 7.4
جمعیت 0.90 0.9 0.9 0.9 0.9 0.91
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 2.60 3.3 2.3 2.9 3.8 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.13 0.18 0.17 0.17 0.17
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.80 116 115 115 115 113
CPI مسکن آب و برق 94.70 94.9 95.21 95.52 95.8 97.23
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.00 98.06 98.4 98.75 99.06 101
تورم مواد غذایی -3.70 -1.48 0.89 2.29 3.14 4.4
قیمت تولید 114.40 113 113 113 112 112
تغییر قیمت تولید کننده 1.70 2 2.1 2.6 2.4 2
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 0.50 1 1 1 0.5 1.5
نرخ بهره سپرده 2.82 2.92 2.98 3.05 3.12 3.47
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -199538.00 -202637 -200756 -198752 -197760 -196149
صادرات 177079.00 162046 159402 158000 157256 156421
واردات 376617.00 370630 364808 360831 358111 352393
حساب جاری 38.80 -54.41 -61.73 -64.33 -66.55 -71.55
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.30 -4 -3.7 -3.7 -4.85 -2.8
درآمد گردشگری 377.30 450 384 350 406 417
ورود توریست 82316.00 105000 121200 136400 150700 246700
ذخایر طلا 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.20 48 52 52 46.1 53
بودجه دولت -4.70 -2.72 -2.6 -2.48 -2.35 -2.63
مخارج نظامی 43.70 43.13 43.19 43.25 43.32 42.6
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
سرعت اینترنت 9530.44 9919 9810 9725 9602 8370
آدرس های IP 38087.00 31937 34616 31523 33035 28250
تولید صنعتی 7.90 -1.97 -1.61 -1.03 -0.04 0.78
آسانی کسب و کار 101.00 99 95 93 91 80
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.20 6.5 6.15 5.81 5.77 5.96
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
جواز ساختمان 414.00 466 479 493 506 619
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 22 23 23 24 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 23 24 25 25 29
نرخ مالیات بر فروش 9.00 11 11 12 12 15
نرخ تامین اجتماعی 18.00 24.91 25.71 26.51 27.31 29.99
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.00 16.91 17.71 18.51 19.31 21.99
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00 8 8 8 8 8
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بارش 261.00 221 217 216 219 218
درجه حرارت 24.00 24.11 23.98 23.47 23.62 23.87