فیجی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 2.03
2.06 2.09 2.13 2.17 2.34
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00
3 3 3 3 2.4
تولید ناخالص داخلی 4.63
4.45 4.45 4.45 4.45 4.59
تولید ناخالص داخلی سرانه 4402.30
4150 4150 4150 4150 4230
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8862.70
8820 8820 8820 8820 9020
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 7.90
7.3 7.3 7.3 7.3 7.4
جمعیت 0.90
0.91 0.91 0.91 0.91 0.91
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 2.30
2.3 2.9 3.8 3.6 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.70
0.27 0.12 0.21 0.18 0.19
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118.90
119 118 117 117 117
CPI مسکن آب و برق 96.90
95.77 94.64 95.8 94.73 95.23
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.50
100 99.49 100 99.56 99.78
تورم مواد غذایی -2.10
-5.27 -4.02 -3.71 3.26 -3.88
قیمت تولید 114.50
114 114 114 113 112
تغییر قیمت تولید کننده -0.30
2.1 2.6 2.4 2.3 2
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 0.50
0.5 0.5 1 1 1.5
نرخ بهره سپرده 2.82
3.4 3.4 3.4 3.4 3.56
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -254953.00
-226653 -220637 -215233 -205661 -196963
صادرات 210405.00
179251 170019 164911 162088 158604
واردات 465358.00
405904 390656 380144 372765 355568
حساب جاری -120.60
-108 -109 -101 -104 -105
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.30
-4 -4 -4 -4 -2.8
درآمد گردشگری 530.70
373 423 510 455 418
ورود توریست 77430.00
94400 110500 125600 139800 258400
ذخایر طلا 0.03
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.20
52 52 52 52 53
بودجه دولت -4.70
-2.34 -2.34 -2.34 -2.34 -2.69
مخارج نظامی 43.70
42.82 42.82 42.82 42.82 42.43
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 9530.44
9810 9725 9602 9462 7879
آدرس های IP 38087.00
34616 31523 33035 30921 27084
تولید صنعتی 7.00
-2.58 -1.36 -0.24 1.93 0.68
آسانی کسب و کار 101.00
83 83 83 83 76
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.40
6.13 5.96 5.92 5.94 5.97
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
جواز ساختمان 406.00
447 460 473 486 631
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 23
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
20 20 20 20 24
نرخ مالیات بر فروش 9.00
9 9 9 9 15
نرخ تامین اجتماعی 18.00
18 18 18 18 26
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.00
13.94 13.94 13.94 13.94 18.47
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00
8 8 8 8 8
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 261.22
373 198 118 223 233
درجه حرارت 24.95
26.6 25.01 23.55 25.14 25.63