شاخص یاب

فیجی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 2.09
2.14 2.18 2.22 2.26 2.43
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.20
3 3 2.8 2.4 2.4
تولید ناخالص داخلی 5.06
5.5 5.5 6 6 6.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 4323.00
4435 4435 4578 4578 4614
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8703.00
8820 8820 8900 8900 9020
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 6.31
6.25 7.3 6.2 6.2 7.4
جمعیت 0.91
0.91 0.91 0.91 0.91 0.93
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 4.60
3.8 3.6 3.2 3.3 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.80
0.28 0.39 0.37 0.37 0.37
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121.02
121 121 123 125 131
CPI مسکن آب و برق 96.10
98.4 98.11 100 99.27 106
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.90
103 103 104 104 111
تورم مواد غذایی 6.40
5.69 3.26 4.98 4.8 4.53
قیمت تولید 114.50
117 117 117 116 122
تغییر قیمت تولید کننده -0.30
2.4 2.3 1.8 1.7 2
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 0.50
0.5 0.5 1 1 1.5
نرخ بهره سپرده 3.33
3.33 3.33 3.83 3.83 4.33
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -279360.00
-256884 -257218 -257170 -257200 -257210
صادرات 169909.00
169951 169842 170062 170062 170048
واردات 449269.00
426835 427067 427232 427262 427258
حساب جاری -366.60
-211 -145 -236 -197 -196
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.30
-4 -4 -3.1 -3.1 -3
درآمد گردشگری 482.50
545 499 432 489 548
ورود توریست 67290.00
67400 67400 67400 67400 67400
ذخایر طلا 0.03
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.00
52 52 55 55 53
بودجه دولت -4.50
-4 -4 -3.6 -3.6 -3.5
مخارج نظامی 43.63
44 44 43 43 43
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 9530.44
11787 12135 12475 12808 15766
آدرس های IP 38087.00
37650 33210 37543 33314 33702
تولید صنعتی 1.20
-0.25 1.83 2.45 1.96 0.2
آسانی کسب و کار 101.00
102 102 104 104 106
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.70
7.85 6.33 5.41 4.55 5.51
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
جواز ساختمان 425.00
438 439 439 439 439
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 9.00
9 9 9 9 9
نرخ تامین اجتماعی 18.00
18 18 18 18 18
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.00
9.99 9.99 9.99 9.99 9.99
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00
8 8 8 8 8
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 261.22
118 223 374 219 233
درجه حرارت 24.95
23.55 25.14 26.65 25.68 25.63