فیجی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 2.02 2 1.98 1.96 1.94 1.72
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00 3.6 3.6 3 3 2.4
تولید ناخالص داخلی 4.63 4.42 4.42 4.73 4.72 4.59
تولید ناخالص داخلی سرانه 4402.30 4495 4100 4536 4557 4230
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8862.70 8750 8750 9087 9114 9020
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 7.90 7.5 7.5 7.3 7.3 7.4
جمعیت 0.90 0.9 0.9 0.9 0.91 0.92
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 1.90 1.9 3.3 2.3 2.9 3.5
قیمت تولید 114.40 115 116 116 116 119
تغییر قیمت تولید کننده 1.70 -0.51 -0.69 -0.39 0.09 0.29
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.39 0.19 0.23 0.22 0.22
تورم مواد غذایی -5.20 -3.9 -0.79 1.12 2.34 4.41
CPI Housing Utilities 94.80 94.91 94.83 94.8 94.79 94.77
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.60 99.58 99.48 99.46 99.46 99.46
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116.60 117 117 117 117 117
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 0.50 1 1 1 1 1.5
نرخ بهره سپرده 2.82 2.53 2.51 2.5 2.49 2.54
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -281691.00 -261043 -260970 -260979 -260978 -260978
صادرات 137043.00 156752 156553 156597 156608 156605
واردات 418734.00 418818 418495 418429 418432 418435
حساب جاری 38.80 75.15 101 94.31 78.41 88.44
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.30 -4 -4 -3.7 -3.7 -2.8
درآمد گردشگری 471.50 414 450 392 355 415
ورود توریست 68495.00 68528 68529 68529 68529 68529
ذخایر طلا 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.20 48 48 52 52 53
بودجه دولت -4.70 -2.6 -2.69 -2.59 -2.48 -2.6
مخارج نظامی 43.70 44.87 44.13 44.31 44.49 44.61
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید صنعتی 7.90 2.31 -1.97 -1.61 -1.03 0.78
آسانی کسب و کار 97.00 111 121 119 117 122
شاخص فساد مالی 40.00 40 40 40 40 40
رتبه فساد مالی 55.00 55 55 55 55 55
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.20 8.29 8.2 7.5 7.51 9.43
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
جواز ساختمان 414.00 420 419 419 419 419
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 19.99 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 9.00 10.5 9 9 9 9
نرخ تامین اجتماعی 18.00 17.85 17.85 17.85 17.85 17.86
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.00 9.85 9.85 9.85 9.85 9.86
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00 8 8 8 8 8