فیجی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 2.08
2.07 2.11 2.15 2.19 2.35
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.20
3 3 3 2.8 2.4
تولید ناخالص داخلی 4.63
4.55 4.62 4.45 4.51 4.59
تولید ناخالص داخلی سرانه 4402.30
4485 4150 4150 4190 4230
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8862.70
9030 9045 8820 8900 9020
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 6.31
7.3 7.87 7.3 7.87 7.4
جمعیت 0.90
0.9 0.9 0.9 0.9 0.93
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 4.00
2.9 2.9 3.6 2.9 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.17 0.26 0.23 0.24 0.24
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121.40
119 120 121 123 131
CPI مسکن آب و برق 96.10
98.74 97.55 98.11 99.71 106
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.90
103 102 104 103 112
تورم مواد غذایی 0.20
-3.02 -3.63 3.26 -3.85 -4.37
قیمت تولید 114.50
117 117 117 117 122
تغییر قیمت تولید کننده -0.30
2.6 2.4 2.3 1.8 2
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 0.50
0.5 0.5 0.5 1 1.5
نرخ بهره سپرده 3.33
2.95 2.95 2.95 3.01 3.27
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -225551.00
-252253 -254425 -254505 -254417 -254446
صادرات 161025.00
171342 169162 168889 169057 169058
واردات 386576.00
423594 423586 423451 423474 423504
حساب جاری -120.60
-109 -101 -104 -107 -105
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.30
-3.7 -3.7 -4 -3.1 -2.8
درآمد گردشگری 482.50
470 470 470 470 470
ورود توریست 48798.00
48800 48800 48800 48800 48800
ذخایر طلا 0.03
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.00
52 52 52 55 53
بودجه دولت -4.50
-2.54 -2.76 -2.99 -2.8 -2.57
مخارج نظامی 43.63
46.44 45.55 44.66 44.96 45.31
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 9530.44
11431 11787 12135 12475 15766
آدرس های IP 38087.00
33056 37650 33210 37543 33702
تولید صنعتی 1.20
-2.41 -0.25 1.83 2.45 0.2
آسانی کسب و کار 101.00
101 101 101 101 101
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.70
8.06 7.85 6.33 5.41 5.51
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
جواز ساختمان 412.00
418 418 419 418 419
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 9.00
9 9 9 9 9
نرخ تامین اجتماعی 18.00
18 18 18 18 18
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.00
10 10 10 10 10
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00
8 8 8 8 8
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 261.22
198 118 223 374 233
درجه حرارت 24.95
25.01 23.55 25.14 26.65 25.63