فیجی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 2.01
2.06 2.09 2.13 2.17 2.34
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00
3 3 3 3 2.4
تولید ناخالص داخلی 4.63
4.47 4.55 4.62 4.45 4.59
تولید ناخالص داخلی سرانه 4402.30
4438 4453 4468 4150 4230
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8862.70
8985 9004 9022 8820 9020
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 7.90
7.3 7.3 7.7 7.3 7.4
جمعیت 0.90
0.89 0.89 0.9 0.9 0.91
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 2.80
2.3 2.9 4 3.6 3.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.30
0.18 0.17 0.17 0.17 0.17
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116.50
115 115 115 115 113
CPI مسکن آب و برق 94.70
95.21 95.52 95.8 96.05 97.23
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.50
98.4 98.75 99.06 99.34 101
تورم مواد غذایی -3.00
0.89 2.29 3.14 3.64 4.4
قیمت تولید 114.40
113 113 112 112 112
تغییر قیمت تولید کننده 1.70
2.1 2.6 2.4 2.3 2
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 0.50
0.5 0.5 1 1 1.5
نرخ بهره سپرده 2.82
2.89 2.9 2.91 2.92 3.47
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -208759.00
-199448 -198093 -197386 -196932 -196267
صادرات 200577.00
163296 160262 158655 157804 156853
واردات 409336.00
368922 363847 360369 357981 353009
حساب جاری -120.60
-108 -109 -101 -104 -105
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.30
-3.7 -3.7 -4.12 -4 -2.8
درآمد گردشگری 377.30
384 350 406 437 417
ورود توریست 82316.00
0 0 0 0 0
ذخایر طلا 0.03
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 46.20
52 52 46.5 52 53
بودجه دولت -4.70
-2.56 -2.61 -2.67 -2.72 -2.63
مخارج نظامی 43.70
45.15 44.48 43.8 43.13 42.6
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 9530.44
9810 9725 9602 9462 8370
آدرس های IP 38087.00
34616 31523 33035 30921 28250
تولید صنعتی 7.90
-1.61 -1.03 -0.04 1.63 0.78
آسانی کسب و کار 101.00
97 95 93 91 80
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.20
6.15 5.81 5.77 5.91 5.96
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
جواز ساختمان 406.00
447 460 473 486 585
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
21 21 22 22 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
22 22 23 23 29
نرخ مالیات بر فروش 9.00
13 12 12 11 15
نرخ تامین اجتماعی 18.00
21 22 24 25 30
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.00
12.3 13.84 15.37 16.91 21.99
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00
8 8 8 8 8
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 261.22
373 198 118 223 233
درجه حرارت 24.95
26.6 25.01 23.55 25.14 25.63