شاخص یاب

فیجی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 2.11
2.13 2.14 2.15 2.17 2.22
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.20
3 3 2.8 2.4 2.4
تولید ناخالص داخلی 5.06
5.5 5.5 6 6 6.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 4323.00
4435 4435 4578 4578 4614
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8703.00
8820 8820 8900 8900 9020
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 6.31
6.25 7.3 6.2 6.2 7.4
جمعیت 0.91
0.91 0.91 0.91 0.91 0.93
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 4.30
4.5 4.7 4.4 4.3 4.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10
0.3 0.4 0.3 0.3 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121.60
122 122 125 126 133
CPI مسکن آب و برق 96.90
99.07 99.15 101 100 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.30
104 104 105 105 113
تورم مواد غذایی 3.30
3.46 3.26 4.08 4.22 4.46
قیمت تولید 115.20
117 118 117 117 123
تغییر قیمت تولید کننده 0.40
2.4 2.3 1.8 1.7 2
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 0.50
0.5 0.5 1 1 1.5
نرخ بهره سپرده 3.33
3.33 3.33 3.83 3.83 4.33
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -325210.00
-272406 -275278 -275824 -275712 -275653
صادرات 172795.00
165610 165153 165121 165184 165183
واردات 498005.00
438016 440058 440945 440895 440835
حساب جاری -242.60
-142 -142 -178 -196 -154
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.40
-6 -6 -4.4 -4.4 -3.6
درآمد گردشگری 482.50
545 499 432 489 548
ورود توریست 95061.00
95100 95100 95100 95100 95100
ذخایر طلا 0.03
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 44.00
52 52 55 55 53
بودجه دولت -4.50
-4 -4 -3.6 -3.6 -3.5
مخارج نظامی 43.63
44 44 43 43 43
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 9530.44
11787 12135 12475 12808 15766
آدرس های IP 38087.00
37650 33210 37543 33314 33702
تولید صنعتی 3.80
-0.06 -0.09 0.9 1.22 0.92
آسانی کسب و کار 101.00
102 102 104 104 106
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.70
7.85 6.33 5.41 4.55 5.51
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
جواز ساختمان 415.00
413 414 413 413 413
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 9.00
9 9 9 9 9
نرخ تامین اجتماعی 18.00
18 18 18 18 18
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.00
9.99 9.99 9.99 9.99 9.99
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00
8 8 8 8 8
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 261.22
118 223 374 219 233
درجه حرارت 24.95
23.55 25.14 26.65 25.68 25.63