اتحادیه اروپا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83.5 2016-12

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.6 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 16398 USD - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 752482 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3576031 EUR - میلیون 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 35632 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36198 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
افراد بیکار 17931 هزار 2018-01
نرخ بیکاری بلند مدت 3.3 % 2017-09
هزینه های کار 114 نقاط شاخص 2017-12
افراد شاغل 229533 هزار 2017-09
تغییر اشتغال 0.2 % 2017-12
استخدام تمام وقت 180981 هزار 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 58.2 % 2017-09
قسمت مدت زمان اشتغال 42682 هزار 2017-09
جمعیت 512 میلیون 2017-12
بهره وری 108 نقاط شاخص 2017-12
سن بازنشستگی مردان 64.52 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62.63 2017-12
نرخ بیکاری 7.3 % 2018-01
رشد دستمزد 2.4 % 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 16.1 % 2018-01
قیمت ها آخرین مرجع
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-02
اندازه اصل تورم 1.1 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-02
CPI مسکن آب و برق 103 نقاط شاخص 2018-02
تورم مواد غذایی 1.2 % 2018-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 نقاط شاخص 2017-12
نرخ تورم 1.3 % 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2018-02
قیمت تولید 107 نقاط شاخص 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده 1.9 % 2018-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -20270 EUR - میلیون 2018-01
صادرات 150522 EUR - میلیون 2018-01
واردات 170792 EUR - میلیون 2018-01
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83.5 % 2016-12
بودجه دولت -1.7 % of GDP 2016-12
درخواست پناهندگی 43405 افراد 2017-12
بدهی های دولت 12392803 EUR - میلیون 2016-12
هزینه های دولت 730256 EUR - میلیون 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.6 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.7 % 2018-01
تولید صنعتی 5.1 % 2018-01
اطمینان کسب و کار 7.3 نقاط شاخص 2018-02
استفاده از ظرفیت 83.9 % 2018-03
تغییرات موجودی انبار 22041 EUR - میلیون 2017-12
تولید صنعتی 3 % 2018-01
استخراج معدن -9.2 % 2018-01
تولید فولاد 14391 هزار تن 2018-01
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.3 نقاط شاخص 2018-03
هزینه های مصرف کننده 1981609 EUR - میلیون 2017-12
شاخص خوشبینی اقتصادی 114 2018-02
پس انداز های شخصی 10.09 % 2017-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.1 % 2018-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.7 % 2018-01
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 110 نقاط شاخص 2017-09
میزان ساخت و ساز 2.5 % 2018-01
نرخ مالکیت مسکن 69.2 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 21.51 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.44 % 2017-12
نرخ مالیات بر فروش 21.5 % 2018-12