اتحادیه اروپا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83.5 2016-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 16398 USD - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 729681 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3517802 EUR - میلیون 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 35632 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36198 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
افراد بیکار 18747 هزار 2017-08
نرخ بیکاری بلند مدت 3.7 % 2017-03
هزینه های کار 111 نقاط شاخص 2017-06
افراد شاغل 227661 هزار 2017-06
تغییر اشتغال 0.4 % 2017-06
استخدام تمام وقت 175960 هزار 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 57.5 % 2017-03
قسمت مدت زمان اشتغال 42874 هزار 2017-03
جمعیت 512 میلیون 2017-12
بهره وری 105 نقاط شاخص 2017-06
سن بازنشستگی مردان 64.52 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62.63 2017-12
نرخ بیکاری 7.6 % 2017-08
رشد دستمزد 2.4 % 2017-06
نرخ بیکاری جوانان 16.7 % 2017-08
قیمت ها آخرین مرجع
قیمت مصرف کننده اصلی 103 نقاط شاخص 2017-09
اندازه اصل تورم 1.3 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2017-09
CPI مسکن آب و برق 101 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی 2.2 % 2017-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108 نقاط شاخص 2017-06
نرخ تورم 1.8 % 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2017-09
قیمت تولید 105 نقاط شاخص 2017-08
تغییر قیمت تولید کننده 2.9 % 2017-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -5072 EUR - میلیون 2017-08
صادرات 145462 EUR - میلیون 2017-08
واردات 150535 EUR - میلیون 2017-08
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83.5 % 2016-12
بودجه دولت -1.7 % of GDP 2016-12
درخواست پناهندگی 35045 افراد 2017-07
بدهی های دولت 12392803 EUR - میلیون 2016-12
هزینه های دولت 726750 EUR - میلیون 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.6 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.3 % 2017-07
تولید صنعتی 3.5 % 2017-07
اطمینان کسب و کار 5.4 2017-08
استفاده از ظرفیت 82.9 % 2017-09
تغییرات موجودی انبار 15692 EUR - میلیون 2017-06
تولید صنعتی 3.1 % 2017-07
استخراج معدن -0.7 % 2017-07
تولید فولاد 12622 هزار تن 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.5 2017-09
هزینه های مصرف کننده 1962089 EUR - میلیون 2017-06
شاخص خوشبینی اقتصادی 112 2017-08
پس انداز های شخصی 10.2 % 2017-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 % 2017-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2 % 2017-08
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 108 نقاط شاخص 2017-06
میزان ساخت و ساز 3.1 % 2017-08
نرخ مالکیت مسکن 69.5 % 2015-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22.5 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 39 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 21.4 % 2016-12