اتحادیه اروپا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.6 2017-12

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 16398 USD - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 752482 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3592898 EUR - میلیون 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 35632 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36198 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
افراد بیکار 17481 هزار 2018-03
نرخ بیکاری بلند مدت 3.2 % 2017-12
هزینه های کار 114 نقاط شاخص 2017-12
افراد شاغل 228782 هزار 2017-12
تغییر اشتغال 0.2 % 2017-12
استخدام تمام وقت 179934 هزار 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 58 % 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 43030 هزار 2017-12
جمعیت 512 میلیون 2017-12
بهره وری 108 نقاط شاخص 2017-12
سن بازنشستگی مردان 64.28 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.44 2018-12
نرخ بیکاری 7.1 % 2018-03
رشد دستمزد 2.4 % 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 15.6 % 2018-03
قیمت ها آخرین مرجع
قیمت مصرف کننده اصلی 103 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 0.9 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2018-04
CPI مسکن آب و برق 103 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 2.2 % 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 نقاط شاخص 2017-12
نرخ تورم 1.4 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2018-04
قیمت تولید 104 نقاط شاخص 2018-03
تغییر قیمت تولید کننده 2.4 % 2018-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 11512 EUR - میلیون 2018-03
صادرات 172106 EUR - میلیون 2018-03
واردات 160594 EUR - میلیون 2018-03
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.6 % 2017-12
بودجه دولت -1 % of GDP 2017-12
درخواست پناهندگی 38295 افراد 2018-02
بدهی های دولت 12504712 EUR - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 730256 EUR - میلیون 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.8 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.4 % 2018-03
تولید صنعتی 2.3 % 2018-03
اطمینان کسب و کار 6.6 نقاط شاخص 2018-04
استفاده از ظرفیت 84.1 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار 22041 EUR - میلیون 2017-12
تولید صنعتی 3 % 2018-03
استخراج معدن -2.4 % 2018-03
تولید فولاد 15111 هزار تن 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.1 نقاط شاخص 2018-05
هزینه های مصرف کننده 1981609 EUR - میلیون 2017-12
شاخص خوشبینی اقتصادی 112 2018-04
پس انداز های شخصی 10.34 % 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.1 % 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.8 % 2018-03
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 111 نقاط شاخص 2017-12
میزان ساخت و ساز -1.3 % 2018-03
نرخ مالکیت مسکن 69.2 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 21.3 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.6 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21.5 % 2018-12