اتحادیه اروپا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83.5 2016-12

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.6 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 16398 USD - میلیارد 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 756201 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3549036 EUR - میلیون 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 35632 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36198 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
افراد بیکار 18116 هزار 2017-11
نرخ بیکاری بلند مدت 3.4 % 2017-06
هزینه های کار 107 نقاط شاخص 2017-09
افراد شاغل 227661 هزار 2017-06
تغییر اشتغال 0.4 % 2017-06
استخدام تمام وقت 178629 هزار 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 58 % 2017-06
قسمت مدت زمان اشتغال 43332 هزار 2017-06
جمعیت 512 میلیون 2017-12
بهره وری 105 نقاط شاخص 2017-09
سن بازنشستگی مردان 64.52 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62.63 2017-12
نرخ بیکاری 7.3 % 2017-11
رشد دستمزد 2.1 % 2017-09
نرخ بیکاری جوانان 16.2 % 2017-11
قیمت ها آخرین مرجع
قیمت مصرف کننده اصلی 103 نقاط شاخص 2017-12
اندازه اصل تورم 1.2 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2017-12
CPI مسکن آب و برق 102 نقاط شاخص 2017-11
تورم مواد غذایی 2.6 % 2017-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108 نقاط شاخص 2017-09
نرخ تورم 1.8 % 2017-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2017-11
قیمت تولید 107 نقاط شاخص 2017-11
تغییر قیمت تولید کننده 3.1 % 2017-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 7994 EUR - میلیون 2017-11
صادرات 167235 EUR - میلیون 2017-11
واردات 159240 EUR - میلیون 2017-11
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83.5 % 2016-12
بودجه دولت -1.7 % of GDP 2016-12
درخواست پناهندگی 18210 افراد 2017-11
بدهی های دولت 12392803 EUR - میلیون 2016-12
هزینه های دولت 726659 EUR - میلیون 2017-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.6 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.3 % 2017-10
تولید صنعتی 4.4 % 2017-11
اطمینان کسب و کار 8.8 نقاط شاخص 2017-12
استفاده از ظرفیت 83.6 % 2017-12
تغییرات موجودی انبار 20171 EUR - میلیون 2017-09
تولید صنعتی 3.5 % 2017-11
استخراج معدن -7.8 % 2017-11
تولید فولاد 13983 هزار تن 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.6 نقاط شاخص 2017-12
هزینه های مصرف کننده 1977023 EUR - میلیون 2017-09
شاخص خوشبینی اقتصادی 116 2017-12
پس انداز های شخصی 10.63 % 2017-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.5 % 2017-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.7 % 2017-11
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 108 نقاط شاخص 2017-06
میزان ساخت و ساز 2.7 % 2017-11
نرخ مالکیت مسکن 69.2 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22.5 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 39 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 21.4 % 2016-12