شاخص یاب

اتحادیه اروپا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.6 2017-12

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 17278 USD - میلیارد 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 777541 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3615166 EUR - میلیون 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 36593 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 37205 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
افراد بیکار 16823 هزار 2018-07
نرخ بیکاری بلند مدت 3.2 % 2018-03
هزینه های کار 114 نقاط شاخص 2018-06
افراد شاغل 227787 هزار 2018-03
تغییر اشتغال 0.4 % 2018-06
استخدام تمام وقت 178898 هزار 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 57.7 % 2018-03
قسمت مدت زمان اشتغال 43035 هزار 2018-03
جمعیت 513 میلیون 2018-12
بهره وری 106 نقاط شاخص 2018-06
سن بازنشستگی مردان 64.28 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.44 2018-12
نرخ بیکاری 6.8 % 2018-07
رشد دستمزد 2.6 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 14.8 % 2018-07
قیمت ها آخرین مرجع
قیمت مصرف کننده اصلی 103 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 1.1 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2018-08
CPI مسکن آب و برق 104 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 2.1 % 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 نقاط شاخص 2018-06
نرخ تورم 2.1 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2018-08
قیمت تولید 106 نقاط شاخص 2018-07
تغییر قیمت تولید کننده 4.7 % 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 61.8 EUR - میلیون 2018-07
صادرات 170432 EUR - میلیون 2018-07
واردات 170370 EUR - میلیون 2018-07
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.6 % 2017-12
بودجه دولت -1 % of GDP 2017-12
درخواست پناهندگی 6400 افراد 2018-08
بدهی های دولت 12504712 EUR - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 733830 EUR - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.8 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.7 % 2018-07
تولید صنعتی 1 % 2018-07
اطمینان کسب و کار 5.6 نقاط شاخص 2018-08
استفاده از ظرفیت 83.8 % 2018-09
تغییرات موجودی انبار 25528 EUR - میلیون 2018-06
تولید صنعتی 0.8 % 2018-07
استخراج معدن -0.9 % 2018-07
تولید فولاد 14532 هزار تن 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.8 نقاط شاخص 2018-09
هزینه های مصرف کننده 1995341 EUR - میلیون 2018-06
شاخص خوشبینی اقتصادی 112 2018-08
پس انداز های شخصی 10.01 % 2018-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2 % 2018-07
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 111 نقاط شاخص 2018-03
میزان ساخت و ساز 3.9 % 2018-07
نرخ مالکیت مسکن 69.2 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 21.3 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.6 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21.5 % 2018-12