شاخص یاب

اتحادیه اروپا

اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2018-09
تولید ناخالص داخلی 17278 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 776966 2018-09
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3629508 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 36593 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 37205 2017-12
کار آخرین مرجع
افراد بیکار 16491 2018-11
نرخ بیکاری بلند مدت 3 2018-06
هزینه های کار 110 2018-09
افراد شاغل 232070 2018-09
تغییر اشتغال 0.2 2018-09
استخدام تمام وقت 181041 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 58.1 2018-06
قسمت مدت زمان اشتغال 43380 2018-06
جمعیت 513 2018-12
بهره وری 106 2018-09
سن بازنشستگی مردان 64.28 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.44 2018-12
نرخ بیکاری 6.7 2018-11
رشد دستمزد 2.7 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 15.2 2018-11
قیمت ها آخرین مرجع
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2018-11
اندازه اصل تورم 1.1 2018-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2018-11
CPI مسکن آب و برق 105 2018-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2018-11
تورم مواد غذایی 1.3 2018-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110 2018-09
نرخ تورم 2 2018-11
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2018-11
قیمت تولید 107 2018-11
تغییر قیمت تولید کننده 4.3 2018-11
تجارت آخرین مرجع
صادرات 172709 2018-11
واردات 175885 2018-11
موازنه تجاری -3176 2018-11
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.6 2017-12
بودجه دولت -1 2017-12
درخواست پناهندگی 6400 2018-08
بدهی های دولت 12504712 2017-12
هزینه های دولت 735678 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.8 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 21.3 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.6 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21.5 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.3 2018-11
تولید صنعتی -1.9 2018-11
اطمینان کسب و کار 2.1 2018-12
استفاده از ظرفیت 83.4 2018-12
تغییرات موجودی انبار 28006 2018-09
تولید صنعتی -2.2 2018-11
استخراج معدن -4.3 2018-11
تولید فولاد 14140 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -6 2018-12
هزینه های مصرف کننده 2003328 2018-09
شاخص خوشبینی اقتصادی 108 2018-12
پس انداز های شخصی 10 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.1 2018-11
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 113 2018-06
میزان ساخت و ساز 3 2018-10
نرخ مالکیت مسکن 69.2 2016-12