شاخص یاب

اتحادیه اروپا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.6 2017-12

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 17278 USD - میلیارد 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 761999 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3594711 EUR - میلیون 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 36593 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 37205 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
افراد بیکار 17207 هزار 2018-05
نرخ بیکاری بلند مدت 3.2 % 2017-12
هزینه های کار 107 نقاط شاخص 2018-03
افراد شاغل 227787 هزار 2018-03
تغییر اشتغال 0.4 % 2018-03
استخدام تمام وقت 179934 هزار 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 58 % 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 43030 هزار 2017-12
جمعیت 513 میلیون 2018-12
بهره وری 105 نقاط شاخص 2018-03
سن بازنشستگی مردان 64.28 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.44 2018-12
نرخ بیکاری 7 % 2018-05
رشد دستمزد 2.4 % 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 15.1 % 2018-05
قیمت ها آخرین مرجع
قیمت مصرف کننده اصلی 104 نقاط شاخص 2018-05
اندازه اصل تورم 1.2 % 2018-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2018-05
CPI مسکن آب و برق 103 نقاط شاخص 2018-05
تورم مواد غذایی 2.2 % 2018-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 نقاط شاخص 2018-03
نرخ تورم 2 % 2018-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2018-05
قیمت تولید 105 نقاط شاخص 2018-05
تغییر قیمت تولید کننده 3.6 % 2018-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 212 EUR - میلیون 2018-05
صادرات 160950 EUR - میلیون 2018-05
واردات 160738 EUR - میلیون 2018-05
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.6 % 2017-12
بودجه دولت -1 % of GDP 2017-12
درخواست پناهندگی 38295 افراد 2018-02
بدهی های دولت 12504712 EUR - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 731624 EUR - میلیون 2018-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.8 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.2 % 2018-05
تولید صنعتی 2.7 % 2018-05
اطمینان کسب و کار 6.5 نقاط شاخص 2018-06
استفاده از ظرفیت 84.1 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار 10461 EUR - میلیون 2018-03
تولید صنعتی 2.4 % 2018-05
استخراج معدن -1.8 % 2018-05
تولید فولاد 14979 هزار تن 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.3 نقاط شاخص 2018-06
هزینه های مصرف کننده 1984673 EUR - میلیون 2018-03
شاخص خوشبینی اقتصادی 112 2018-06
پس انداز های شخصی 10.34 % 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 % 2018-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.3 % 2018-05
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 111 نقاط شاخص 2018-03
میزان ساخت و ساز 0.9 % 2018-04
نرخ مالکیت مسکن 69.2 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 21.3 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.6 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21.5 % 2018-12