شاخص یاب

اتحادیه اروپا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.60 81 81 80.4 80.4 79.8
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10
2.1 2 1.9 2.1 2.3
تولید ناخالص داخلی 17277.70
17900 17900 18500 18500 18700
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 777541.40
763879 764717 775787 793870 800298
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3615165.70
3636779 3655854 3667784 3691084 3825957
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40
0.5 0.6 0.4 0.4 0.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 36593.03
37400 37400 38500 38500 39750
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 37204.61
38000 38000 38700 38700 39400
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
افراد بیکار 16823.00
16700 16500 16400 16300 15800
نرخ بیکاری بلند مدت 3.20
3 3 2.9 2.9 2.5
هزینه های کار 114.50
107 115 107 115 116
نرخ بیکاری 6.80
6.6 6.2 6 5.9 5.4
رشد دستمزد 2.60
2.7 2.9 2.8 2.8 2.4
نرخ بیکاری جوانان 14.80
14.6 14.3 14 13.8 13
نرخ مشارکت نیروی کار 57.70
58 58 58.4 58.6 60
قسمت مدت زمان اشتغال 43034.80
43200 43200 43300 43400 43800
جمعیت 512.60
513 513 514 514 516
بهره وری 106.10
106 107 107 108 112
سن بازنشستگی مردان 64.28
64.28 64.28 64.5 64.5 65
سن بازنشستگی زنان 63.44
63.44 63.44 63.7 63.7 64
افراد شاغل 227787.10
232000 232000 233000 233000 236000
تغییر اشتغال 0.40
0.5 0.5 0.4 0.4 0.6
استخدام تمام وقت 178898.20
181000 182000 182000 183000 187000
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
قیمت مصرف کننده اصلی 103.42
104 105 105 105 109
اندازه اصل تورم 1.10
1.3 1.6 1.6 1.6 2
نرخ تورم 2.10
2.3 2 2 1.9 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
0.3 0.4 0.3 0.4 0.6
قیمت تولید 105.60
106 106 107 108 111
تغییر قیمت تولید کننده 4.70
4 3.3 2.9 2.6 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109.34
110 110 111 112 115
CPI مسکن آب و برق 103.92
104 104 105 105 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.70
104 105 105 108 110
تورم مواد غذایی 2.10
2.1 2.2 2.2 2.3 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.13
105 105 105 106 109
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
واردات 170370.00
157830 149440 165640 158100 157100
صادرات 170431.80
159800 164200 176200 165100 174200
موازنه تجاری 61.80
1970 14760 10560 7000 17100
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.60
81 81 80.4 80.4 79.8
بودجه دولت -1.00
-1.1 -1.1 -0.9 -0.9 -0.7
بدهی های دولت 12504712.50
12700000 12700000 12900000 12900000 13200000
هزینه های دولت 733830.20
743780 744578 744971 749241 779222
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.80
45.7 45.7 45.4 45.4 45.5
درخواست پناهندگی 6400.00
51100 42900 38900 37200 32400
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.70
-0.6 0.4 0.3 -0.3 0.3
تولید صنعتی 1.00
3 3.7 3.4 3.8 3.8
استخراج معدن -0.90
1.1 1.5 1.4 1.6 1.9
تولید فولاد 14531.90
14000 13800 15200 14500 14200
تولید صنعتی 0.80
3 2.6 2.5 2.8 2.3
اطمینان کسب و کار 5.60
5.4 5.1 4.6 4.9 2
استفاده از ظرفیت 83.80
83.8 84.1 83.8 83.7 84.5
تغییرات موجودی انبار 25527.50
19400 14700 11800 24500 12500
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پس انداز های شخصی 10.01
9.5 9.5 9.1 8.9 8.5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.00
1 -0.5 0.6 0.4 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.00
2.5 2.4 2.6 2.7 2.4
شاخص خوشبینی اقتصادی 112.30
112 110 110 110 108
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.80
-1.6 -2.4 -2 -2.1 -7
هزینه های مصرف کننده 1995340.60
2014937 2019073 2027004 2037243 2113019
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 111.42
112 112 113 114 117
نرخ مالکیت مسکن 69.20
68.8 68.8 68.5 68.5 68.4
میزان ساخت و ساز 3.90
3.4 1.7 2.5 2.7 2
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.60
38.6 38.6 38.6 38.6 38.6
نرخ مالیات بر فروش 21.50
21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
نرخ مالیات شرکت 21.30
21.3 21.3 21.3 21.3 21.3