شاخص یاب

اتحادیه اروپا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.60 81 81 80.4 80.4 79.8
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40
2 1.9 1.8 1.9 2.3
تولید ناخالص داخلی 17277.70
17900 17900 18500 18500 18700
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 761999.40
759395 766810 775715 776477 800920
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3594710.90
3628256 3648450 3659416 3663010 3810744
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40
0.5 0.7 0.4 0.4 0.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 36593.03
37400 37400 38500 38500 39750
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 37204.61
38000 38000 38700 38700 39400
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
افراد بیکار 17207.00
16595 16270 16013 15823 15259
نرخ بیکاری بلند مدت 3.20
2.79 2.72 2.6 2.49 1.93
هزینه های کار 106.60
107 113 107 113 113
نرخ بیکاری 7.00
6.8 6.8 6.7 6.5 6
رشد دستمزد 2.40
1.9 1.72 1.74 1.77 1.84
نرخ بیکاری جوانان 15.10
14.63 14.37 14.15 13.98 13.32
نرخ مشارکت نیروی کار 58.00
58.28 58.07 57.93 58.15 58.13
قسمت مدت زمان اشتغال 43030.10
42940 43222 43256 43581 43682
جمعیت 512.60
513 513 514 514 516
بهره وری 105.20
105 109 106 107 109
سن بازنشستگی مردان 64.28
64.28 64.28 64.5 64 65
سن بازنشستگی زنان 63.44
63.44 63.44 63.7 64 64
افراد شاغل 227787.10
232377 231408 230398 233147 235853
تغییر اشتغال 0.40
0.36 0.37 0.39 0.37 0.38
استخدام تمام وقت 179933.90
182807 181683 180607 182356 183859
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
قیمت مصرف کننده اصلی 103.59
104 104 104 105 106
اندازه اصل تورم 1.10
1.09 1.08 1.07 1.07 1.06
نرخ تورم 2.00
1.8 2 2 1.9 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10
0.17 0.06 0.13 0.12 0.14
قیمت تولید 104.70
104 105 106 107 110
تغییر قیمت تولید کننده 3.60
1.9 2 2.2 2.3 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108.84
109 109 109 109 110
CPI مسکن آب و برق 102.91
103 104 105 105 108
تورم مواد غذایی 2.20
2.5 2.3 2.5 2.32 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.07
104 105 105 106 109
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
واردات 160737.50
157830 149440 165640 158100 157100
صادرات 160949.80
159800 164200 176200 165100 174200
موازنه تجاری 212.40
1970 14760 10560 7000 17100
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.60
81 81 80.4 80.4 79.8
بودجه دولت -1.00
-1.1 -1.1 -0.9 -0.9 -0.7
بدهی های دولت 12504712.50
12700000 12700000 12900000 12900000 13200000
هزینه های دولت 731623.50
742959 744160 744793 745524 777262
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.80
45.7 45.7 45.4 45.4 45.5
درخواست پناهندگی 38295.00
43507 42330 42235 42511 42444
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.20
0 0.05 0.06 0.06 0.06
تولید صنعتی 2.70
2.1 2.07 2.05 2.04 2.03
استخراج معدن -1.80
-2.23 -2.08 -2.09 -2.1 -2.1
تولید فولاد 14978.60
15005 14352 14956 14334 14337
تولید صنعتی 2.40
1.84 1.72 1.68 1.66 1.64
اطمینان کسب و کار 6.50
7.38 7.89 8.09 8.13 8.11
استفاده از ظرفیت 84.10
83.87 83.38 82.79 82.18 80.81
تغییرات موجودی انبار 10461.40
8783 8734 8925 9285 9827
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پس انداز های شخصی 10.34
10.47 10.55 10.5 10.53 10.54
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.30
0.16 0.19 0.18 0.18 0.18
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.30
2.02 2.06 2.08 2.08 2.08
شاخص خوشبینی اقتصادی 112.20
110 108 105 103 101
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.30
-1.72 -1.95 -2.03 -2.05 -2.06
هزینه های مصرف کننده 1984672.90
2009835 2013323 2020397 2022382 2102881
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 111.42
113 113 113 113 110
نرخ مالکیت مسکن 69.20
69.21 69.18 69.11 69.04 68.75
میزان ساخت و ساز 2.60
1.4 1.43 1.43 1.43 1.43
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.60
38.6 38.6 38.6 38 38.6
نرخ مالیات بر فروش 21.50
21.5 21.5 21.5 22 21.5
نرخ مالیات شرکت 21.30
21.3 21.3 21.3 21 21.3