اتحادیه اروپا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83.50 82.8 82.8 82.8 82.8 82
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.60
2.1 2 2 1.9 2.3
تولید ناخالص داخلی 16397.98
17900 17900 17900 17900 18700
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 752481.60
748097 746498 745915 745702 745580
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3576031.00
3597387 3613769 3625799 3634370 3630902
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60
0.6 0.5 0.5 0.7 0.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 35632.22
36210 36210 36210 36210 36750
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36198.35
36769 36769 36769 36769 36723
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
افراد بیکار 17931.00
17835 17884 18172 18591 18420
نرخ بیکاری بلند مدت 3.30
3.34 3.35 3.37 3.39 3.56
هزینه های کار 114.20
105 113 106 112 110
نرخ بیکاری 7.30
7.5 7.4 7.3 7.1 6.2
رشد دستمزد 2.40
1.97 2.31 2.03 2.25 2.16
نرخ بیکاری جوانان 16.10
15.93 15.81 15.82 15.93 17.96
نرخ مشارکت نیروی کار 58.20
57.66 57.95 58.05 57.82 57.82
قسمت مدت زمان اشتغال 42681.60
42625 42649 42599 42596 42410
جمعیت 511.81
513 513 513 513 516
بهره وری 108.40
104 106 105 105 105
سن بازنشستگی مردان 64.52
64 64 64 64 64
سن بازنشستگی زنان 62.63
63 63 63 63 63
افراد شاغل 229533.20
225945 226976 227515 226608 224829
تغییر اشتغال 0.20
0.3 0.33 0.34 0.34 0.35
استخدام تمام وقت 180980.90
177657 178884 179577 177834 174512
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
قیمت مصرف کننده اصلی 101.80
102 102 102 102 102
اندازه اصل تورم 1.10
1.33 1.22 1.24 1.25 1.24
نرخ تورم 1.30
2 1.9 1.8 1.7 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10
0.34 0.1 0.09 0.12 0.11
قیمت تولید 106.80
115 115 117 120 130
تغییر قیمت تولید کننده 1.90
1.6 1.8 1.9 2 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108.60
108 108 108 108 108
CPI مسکن آب و برق 102.73
103 103 103 102 101
تورم مواد غذایی 1.20
2.1 2.2 2.5 2.3 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.42
102 102 102 102 102
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
واردات 170791.90
172050 155350 157830 145440 154100
صادرات 150522.10
181200 162400 159800 164200 174200
موازنه تجاری -20269.80
9150 7050 1970 18760 20100
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83.50
82.8 82.8 82.8 82.8 82
بودجه دولت -1.70
-1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -0.7
بدهی های دولت 12392802.60
11330048 11330048 11330048 11330048 10248071
هزینه های دولت 730256.30
728384 727345 726767 726447 726048
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.60
46.46 46.46 46.46 46.46 46.75
درخواست پناهندگی 43405.00
61585 53785 53117 53351 54218
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.70
-0.1 0.62 0.72 0.79 0.41
تولید صنعتی 5.10
5.26 4.62 4.18 4.03 4.07
استخراج معدن -9.20
-1.83 -3.39 -2.15 -2.79 -2.58
تولید فولاد 14391.01
14016 14148 14174 14154 14143
تولید صنعتی 3.00
3.71 3.35 3.26 3.26 3.33
اطمینان کسب و کار 7.30
6.5 2.86 -1.02 -4.39 -4.72
استفاده از ظرفیت 83.90
83.73 83.76 83.38 82.88 80.98
تغییرات موجودی انبار 22040.90
19970 18814 18168 17807 17351
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پس انداز های شخصی 10.09
10.56 10.5 10.65 10.82 11.34
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.10
0.1 0.22 0.19 0.2 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.70
2.71 2.58 2.57 2.57 2.57
شاخص خوشبینی اقتصادی 114.30
114 112 109 106 101
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.30
0.02 -1.99 -3.15 -3.46 -2.3
هزینه های مصرف کننده 1981609.20
1977365 1974827 1973309 1972401 1971052
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص مسکن 110.07
110 110 110 109 91.26
نرخ مالکیت مسکن 69.20
69.68 69.68 69.68 69.68 70.88
میزان ساخت و ساز 2.50
1.65 2.42 3.48 4.22 3.27
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.44
38.44 38.44 38.44 38.44 38
نرخ مالیات بر فروش 21.50
21.5 21.5 21.5 21.5 21.54
نرخ مالیات شرکت 21.51
21.51 21.51 21.51 21.51 20