اتحادیه اروپا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83.50 82.8 82.8 82.8 82.8 82
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.60
2.1 2 2 1.9 2.3
تولید ناخالص داخلی 16397.98
15942 16277 16612 17900 18700
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 756200.90
760319 759286 756337 752213 709682
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3549036.50
3577097 3585454 3591074 3594576 3586897
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60
0.6 0.5 0.5 0.7 0.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 35632.22
36210 36210 36210 36210 36750
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36198.35
35970 36130 36290 36450 36789
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
افراد بیکار 18116.00
18153 18181 18208 18235 18443
نرخ بیکاری بلند مدت 3.40
3.45 3.47 3.48 3.5 3.6
هزینه های کار 107.00
105 111 106 112 111
نرخ بیکاری 7.30
7.5 7.4 7.3 7.1 6.2
رشد دستمزد 2.10
2.08 1.69 1.77 1.74 1.84
نرخ بیکاری جوانان 16.20
15.82 15.76 15.82 15.96 17.44
نرخ مشارکت نیروی کار 58.00
57.66 57.94 57.99 57.78 57.79
قسمت مدت زمان اشتغال 43331.80
43410 43415 43398 43385 43240
جمعیت 511.81
513 513 513 513 516
بهره وری 104.60
105 105 104 106 105
سن بازنشستگی مردان 64.52
64 64 64 64 64
سن بازنشستگی زنان 62.63
63 63 63 63 63
افراد شاغل 227661.30
225306 226361 226334 225439 224434
تغییر اشتغال 0.40
0.28 0.24 0.21 0.19 0.17
استخدام تمام وقت 178629.30
176719 178130 178288 176454 174448
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
قیمت مصرف کننده اصلی 102.91
103 103 103 103 103
اندازه اصل تورم 1.20
1.23 1.25 1.28 1.3 1.47
نرخ تورم 1.70
2 1.9 1.8 1.7 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.30
0.13 0.14 0.11 0.12 0.12
قیمت تولید 106.60
115 115 117 120 130
تغییر قیمت تولید کننده 3.10
3.2 3.4 3.3 3.2 2.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108.00
108 108 108 108 107
CPI مسکن آب و برق 102.04
103 103 103 103 103
تورم مواد غذایی 2.60
2.1 2.2 2.5 2.3 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.96
103 103 103 103 103
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
واردات 159240.40
158174 157717 157242 156772 151518
صادرات 167234.80
161047 160219 159454 158877 152885
موازنه تجاری 7994.50
896 -821 -1970 -2913 -7291
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83.50
82.8 82.8 82.8 82.8 82
بودجه دولت -1.70
-1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -0.7
بدهی های دولت 12392802.60
12400451 12284731 12169012 12053293 10837367
هزینه های دولت 726658.80
729829 731247 732505 733792 739992
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.60
46.61 46.56 46.5 46.45 46.58
درخواست پناهندگی 18210.00
22461 26113 28786 31113 39755
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.30
0.02 0.06 0.07 0.06 0.06
تولید صنعتی 4.40
3.39 2.59 1.97 1.55 1.04
استخراج معدن -7.80
-3.41 -2.62 -2.44 -2.21 -1.67
تولید فولاد 13982.53
13908 13674 13731 13711 13655
تولید صنعتی 3.50
2.51 1.8 1.29 1 0.96
اطمینان کسب و کار 8.80
7.95 5.14 1.46 -2.16 -5.59
استفاده از ظرفیت 83.60
83.73 83.51 83.11 82.62 80.68
تغییرات موجودی انبار 20171.00
15322 12350 10382 9066 10591
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پس انداز های شخصی 10.63
11.08 11.17 11.24 11.32 11.45
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.50
0.16 0.13 0.13 0.12 0.12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.70
2.01 1.95 1.9 1.86 1.63
شاخص خوشبینی اقتصادی 115.90
116 114 111 108 100
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.60
-1.47 -2.79 -4.07 -5.19 -9.56
هزینه های مصرف کننده 1977022.70
1993463 2000682 2007231 2013213 2043025
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص مسکن 110.07
110 110 110 109 91.26
نرخ مالکیت مسکن 69.20
69.54 69.59 69.64 69.68 70.88
میزان ساخت و ساز 2.70
1.95 1.53 1.22 0.99 0.32
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 39.00
39 39 39 39 40
نرخ مالیات بر فروش 21.40
21 21 21 21.54 21.54
نرخ مالیات شرکت 22.50
23 23 23 23 23