اتحادیه اروپا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83.50 83.2 83.2 82.8 82.8 82
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 2 1.9 1.9 1.9 2.3
تولید ناخالص داخلی 16397.98 16883 17400 17000 16783 18700
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 729681.40 730508 729166 726623 723027 680415
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3517801.50 3535668 3549008 3558541 3565095 3561026
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 35632.22 35748 35823 35920 36017 36755
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36198.35 36442 36584 36682 36780 37783
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
افراد بیکار 18916.00 19021 19038 19100 19135 19260
نرخ بیکاری بلند مدت 3.70 3.43 3.41 3.33 3.22 2.82
هزینه های کار 111.40 104 110 104 110 110
نرخ بیکاری 7.70 7.8 7.7 7.7 7.6 6.2
رشد دستمزد 2.40 1.77 1.81 1.89 1.8 1.82
نرخ بیکاری جوانان 16.90 16.75 16.57 16.43 16.32 15.93
نرخ مشارکت نیروی کار 57.50 57.86 57.75 57.54 57.65 57.72
قسمت مدت زمان اشتغال 42873.50 42633 42980 43028 43072 43393
جمعیت 511.81 512 512 513 513 516
بهره وری 104.90 105 108 104 106 108
سن بازنشستگی مردان 64.52 64.47 64.47 64.54 64.57 64.66
سن بازنشستگی زنان 62.63 62.58 62.58 62.77 62.83 63.24
افراد شاغل 224322.20 228252 227633 226311 228534 230721
تغییر اشتغال 0.40 0.35 0.31 0.27 0.24 0.16
استخدام تمام وقت 175960.30 179503 178493 177482 179028 180156
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
قیمت مصرف کننده اصلی 102.29 102 102 102 102 102
اندازه اصل تورم 1.40 1.44 1.51 1.56 1.59 1.65
نرخ تورم 1.70 1.7 1.9 1.8 2 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.16 0.09 0.05 0.08 0.07
قیمت تولید 104.60 111 113 115 115 130
تغییر قیمت تولید کننده 2.30 4.9 4.6 4.2 4.2 2.6
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108.11 108 108 109 109 109
CPI Housing Utilities 100.85 101 101 101 102 104
تورم مواد غذایی 1.70 1.72 1.73 1.73 1.73 1.73
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.95 102 101 101 101 101
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
واردات 146939.90 154749 150903 155036 151058 151112
صادرات 155784.50 156032 155791 156785 157292 157353
موازنه تجاری 8844.60 4372 5698 5696 5416 5517
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83.50 83.2 83.2 82.8 82.8 82
بودجه دولت -1.70 -2.06 -2.4 -2.16 -2.25 -1.4
بدهی های دولت 12392802.60 12291603 12153195 12130337 12107480 12181805
هزینه های دولت 726749.50 728689 730553 732995 734650 746899
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.60 46.81 46.76 46.83 46.91 47.17
درخواست پناهندگی 35045.00 37346 41555 40564 39959 40282
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.30 -0.07 0.05 0.07 0.07 0.06
تولید صنعتی 3.50 3.13 3.28 3.33 3.35 3.36
استخراج معدن -0.70 -1.81 -1.37 -1.37 -1.38 -1.37
تولید فولاد 13655.19 13996 13139 13969 13279 13272
تولید صنعتی 3.10 3.36 3.61 3.73 3.79 3.83
اطمینان کسب و کار 5.40 5.44 3.85 1.19 -1.71 -5.11
استفاده از ظرفیت 82.90 82.39 82.96 82.74 82.4 80.55
تغییرات موجودی انبار 15691.70 12914 11202 9485 8736 10295
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پس انداز های شخصی 10.20 10.14 10.27 10.26 10.34 10.44
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.20 0.28 0.24 0.24 0.24 0.24
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.70 3 2.93 2.93 2.94 2.95
شاخص خوشبینی اقتصادی 111.90 112 111 109 107 101
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.30 -2.19 -2.06 -2.02 -2.01 -2
هزینه های مصرف کننده 1962088.60 1970863 1979194 1986741 1993674 2033689
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
شاخص مسکن 106.61 108 108 108 108 104
نرخ مالکیت مسکن 69.50 69.57 69.48 69.48 69.49 69.49
میزان ساخت و ساز 3.60 2.56 2.55 2.55 2.55 2.55
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 39.00 39.07 39.11 39.07 39.04 39.02
نرخ مالیات بر فروش 21.40 21.51 21.54 21.53 21.57 21.54
نرخ مالیات شرکت 22.50 22.32 22.19 22.12 22.06 21.37