اتحادیه اروپا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83.50 83.2 82.8 82.8 82.8 82
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50 2.1 2.1 2 2 2.3
تولید ناخالص داخلی 16397.98 17400 16652 16358 16064 18700
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 729681.40 729166 726623 723027 718814 680415
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3546032.40 3568353 3585333 3597842 3606809 3613422
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.5 0.6 0.5 0.5 0.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 35632.22 35800 36210 36210 36210 36750
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36198.35 36450 36493 36537 36581 36789
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
افراد بیکار 18446.00 18474 18502 18530 18558 18793
نرخ بیکاری بلند مدت 3.70 3.72 3.73 3.74 3.75 3.81
هزینه های کار 111.40 112 104 111 104 111
نرخ بیکاری 7.50 7.6 7.5 7.4 7.3 6.2
رشد دستمزد 2.40 1.94 2.04 1.68 1.84 1.83
نرخ بیکاری جوانان 16.60 16.48 16.5 16.59 16.72 18.01
نرخ مشارکت نیروی کار 57.50 57.73 57.56 57.6 57.72 57.63
قسمت مدت زمان اشتغال 42873.50 42946 42936 42922 42906 42748
جمعیت 511.81 512 513 513 513 516
بهره وری 104.90 106 104 105 103 105
سن بازنشستگی مردان 64.52 64 64 64 64 64
سن بازنشستگی زنان 62.63 63 63 63 63 63
افراد شاغل 227661.30 225932 225341 226446 226536 224670
تغییر اشتغال 0.40 0.33 0.28 0.24 0.21 0.17
استخدام تمام وقت 175960.30 176132 175353 175809 175867 173834
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
قیمت مصرف کننده اصلی 102.58 102 102 102 102 102
اندازه اصل تورم 1.10 1.14 1.18 1.21 1.24 1.41
نرخ تورم 1.70 2 2 1.9 1.8 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.22 0.2 0.2 0.2 0.2
قیمت تولید 105.60 113 115 115 117 130
تغییر قیمت تولید کننده 3.30 3 3.2 3.4 3.3 2.8
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108.11 108 109 109 109 109
CPI مسکن آب و برق 101.60 102 103 103 103 103
تورم مواد غذایی 2.90 2 2.1 2.2 2.5 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.32 102 102 102 102 102
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
واردات 153698.50 151646 151102 150652 150209 146457
صادرات 156783.00 152480 152129 151895 151445 146971
موازنه تجاری 3084.50 -884 -1565 -2531 -3398 -7069
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83.50 83.2 82.8 82.8 82.8 82
بودجه دولت -1.70 -1.4 -1.1 -1.1 -1.1 -0.7
بدهی های دولت 12392802.60 12053293 11966537 11879781 11793026 10837367
هزینه های دولت 726749.50 730553 732995 734650 736362 746899
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.60 46.45 46.45 46.44 46.44 46.58
درخواست پناهندگی 22625.00 23758 28024 30191 32178 40119
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.50 -0.1 0.04 0.07 0.07 0.06
تولید صنعتی 4.60 3.29 2.66 2.07 1.62 1.01
استخراج معدن -5.20 -2.65 -2.18 -2.07 -1.95 -1.64
تولید فولاد 13785.45 13534 13819 13634 13701 13641
تولید صنعتی 3.60 3.22 2.53 1.86 1.36 0.96
اطمینان کسب و کار 7.80 7.98 6.38 3.26 -0.32 -5.37
استفاده از ظرفیت 83.60 82.99 83.73 83.51 83.11 80.68
تغییرات موجودی انبار 15691.70 11202 9485 8736 8499 10295
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پس انداز های شخصی 10.63 10.88 11.08 11.17 11.24 11.45
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.30 0.16 0.14 0.12 0.12 0.12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.50 2.94 2.72 2.58 2.45 1.85
شاخص خوشبینی اقتصادی 114.20 114 113 111 108 101
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.60 -2.11 -3.29 -4.5 -5.57 -9.97
هزینه های مصرف کننده 1962088.60 1979194 1986741 1993674 1999976 2033689
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
شاخص مسکن 108.34 110 109 109 109 94.98
نرخ مالکیت مسکن 69.50 69.78 69.93 70.08 70.23 71.64
میزان ساخت و ساز 2.60 2.27 1.79 1.4 1.12 0.34
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 39.00 39 39 39 39 40
نرخ مالیات بر فروش 21.40 21.54 21 21 21 21.54
نرخ مالیات شرکت 22.50 23 23 23 23 23