اتحادیه اروپا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.60 81 81 81 80.4 79.8
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40
2 2 1.9 2.6 2.3
تولید ناخالص داخلی 16397.98
16821 17086 17900 18500 18700
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 752481.60
758955 771325 766779 772046 800887
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3592897.70
3598414 3620017 3643976 3669008 3806071
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40
0.5 0.5 0.7 0.4 0.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 35632.22
36210 36210 36210 36470 36750
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 36198.35
36300 36442 36584 37783 38159
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
افراد بیکار 17481.00
17795 18032 18411 18830 18456
نرخ بیکاری بلند مدت 3.20
3.01 2.95 2.95 2.86 2.38
هزینه های کار 114.20
114 108 114 108 114
نرخ بیکاری 7.10
6.9 6.8 6.8 6.7 6
رشد دستمزد 2.40
2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
نرخ بیکاری جوانان 15.60
16.1 16.38 16.65 16.81 16.71
نرخ مشارکت نیروی کار 58.00
58.1 58.27 58.01 57.88 58.08
قسمت مدت زمان اشتغال 43030.10
43526 43023 43353 43378 43993
جمعیت 511.81
513 513 513 514 516
بهره وری 108.40
106 104 107 105 106
سن بازنشستگی مردان 64.28
64.28 64.28 64.28 64.5 65
سن بازنشستگی زنان 63.44
63.44 63.44 63.44 63.7 64
افراد شاغل 228781.80
228597 228597 228597 228597 228597
تغییر اشتغال 0.20
0.12 0.12 0.12 0.13 0.17
استخدام تمام وقت 179933.90
179805 179805 179805 179805 179805
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
قیمت مصرف کننده اصلی 103.19
103 104 104 104 106
اندازه اصل تورم 0.90
0.96 0.91 0.88 0.86 0.83
نرخ تورم 1.40
1.9 1.8 1.7 1.4 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
-0.04 0.21 0.05 0.13 0.11
قیمت تولید 103.70
103 104 105 106 110
تغییر قیمت تولید کننده 2.40
1.8 1.9 2 2.2 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108.60
109 108 108 108 108
CPI مسکن آب و برق 102.54
103 103 104 104 108
تورم مواد غذایی 2.20
2.2 2.5 2.3 2.5 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.48
104 104 105 105 109
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
واردات 160594.10
155350 157830 149440 165640 157100
صادرات 172106.20
162400 159800 164200 176200 174200
موازنه تجاری 11512.10
7050 1970 14760 10560 17100
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.60
81 81 81 80.4 79.8
بودجه دولت -1.00
-1.1 -1.1 -1.1 -0.9 -0.7
بدهی های دولت 12504712.50
12700000 12700000 12700000 12900000 13200000
هزینه های دولت 730256.30
739275 741192 744131 749243 777232
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.80
45.7 45.7 45.7 45.4 45.5
درخواست پناهندگی 38295.00
16356 24537 21386 20169 21019
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.40
0.01 0.04 0.06 0.07 0.07
تولید صنعتی 2.30
5.55 5.59 5.61 5.62 5.62
استخراج معدن -2.40
-6.25 -5.59 -5.68 -5.65 -5.66
تولید فولاد 15110.62
13490 13579 13539 13855 13905
تولید صنعتی 3.00
2.95 2.79 2.73 2.7 2.68
اطمینان کسب و کار 6.60
0.61 -4.1 -7.75 -9.97 -5.49
استفاده از ظرفیت 84.10
83.62 83.45 83.34 83.28 83.17
تغییرات موجودی انبار 22040.90
18924 18855 18865 18864 18864
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پس انداز های شخصی 10.34
10.26 10.33 10.43 10.4 10.47
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.10
0.1 0.13 0.12 0.12 0.11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.80
2.66 2.73 2.74 2.72 2.72
شاخص خوشبینی اقتصادی 112.30
109 110 113 114 112
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.10
-0.08 -0.02 0 0.01 0.02
هزینه های مصرف کننده 1981609.20
2007439 2016563 2019260 2033131 2109083
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
شاخص مسکن 110.71
112 112 112 111 108
نرخ مالکیت مسکن 69.20
69.23 69.21 69.18 69.11 68.75
میزان ساخت و ساز -1.30
1.55 1.42 1.46 1.45 1.45
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.60
38.6 38.6 38.6 38.6 38.6
نرخ مالیات بر فروش 21.50
21.5 21.5 21.5 21.5 21.5
نرخ مالیات شرکت 21.30
21.3 21.3 21.3 21.3 21.3