شاخص یاب

اتحادیه اروپا

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 1.9 2.1 2.2 2.3 2.3
تولید ناخالص داخلی 17277.70 18500 18500 18500 18500 18700
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 776966.40 775727 789352 794060 794837 813118
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3629508.50 3669746 3694342 3709358 3712987 3798386
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.3 0.3 0.5 0.7 0.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 36593.03 38500 38500 38500 38500 39750
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 37204.61 38700 38700 38700 38700 39400