اتحادیه اروپا

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.20 86.24 85.52 84.79 84.07 83.76
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 1.4 1.7 1.7 1.8 2.3
تولید ناخالص داخلی 16311.90 16804 16953 16216 17400 18700
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 699667.30 691879 693860 695947 698505 726879
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3444115.30 3466803 3477657 3488535 3499592 3638076
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.6 0.4 0.5 0.6 0.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 35079.15 34883 34993 35103 35213 36766
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35604.78 35349 35462 35575 35688 37162
کار واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
افراد بیکار 20429.00 20043 19800 19607 19455 18909
نرخ بیکاری بلند مدت 4.00 3.75 3.62 3.54 3.52 3.06
هزینه های کار 104.60 105 111 105 111 111
نرخ بیکاری 8.30 8 7.9 7.8 7.6 6.2
رشد دستمزد 2.00 1.52 1.79 2.18 1.87 1.87
نرخ بیکاری جوانان 18.80 17.46 17.23 17.07 16.95 16.63
نرخ مشارکت نیروی کار 57.70 57.64 57.76 57.89 57.81 57.83
قسمت مدت زمان اشتغال 42787.80 43110 43177 43018 43213 44109
جمعیت 508.45 509 509 510 510 515
بهره وری 103.60 103 104 103 106 106
سن بازنشستگی مردان 64.67 64.67 64.67 64.67 64.67 64.67
سن بازنشستگی زنان 63.45 63.45 63.45 63.45 63.45 63.45
افراد شاغل 226004.70 224557 227083 228743 228027 231599
تغییر اشتغال 0.20 0.17 0.17 0.16 0.17 0.16
استخدام تمام وقت 176053.50 176117 178144 179992 179009 180855
قیمت ها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
قیمت مصرف کننده اصلی 101.70 101 101 101 101 101
اندازه اصل تورم 0.90 0.77 0.76 0.76 0.76 0.75
نرخ تورم 1.20 0.9 1 1.1 1.4 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.06 0.04 0.03 0.04 0.04
قیمت تولید 103.50 103 103 103 103 103
تغییر قیمت تولید کننده 0.70 -0.09 0.01 0.05 0.06 0.07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107.00 106 105 105 105 104
تورم مواد غذایی 1.10 0.55 0.58 0.6 0.6 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.28 101 101 101 101 101
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
واردات 149875.70 147677 145016 147656 145021 145073
صادرات 156775.80 144848 144411 144366 144450 144449
موازنه تجاری 6900.10 470 227 582 531 450
دولت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.20 86.24 85.52 84.79 84.07 83.76
بودجه دولت -2.40 -2.1 -2.1 -2.61 -2.4 -1.4
بدهی های دولت 12477670.30 12583643 12567989 12552334 12536679 11506644
هزینه های دولت 722143.20 725347 728026 730929 733499 761505
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.40 47.34 47.1 46.86 46.84 46.9
درخواست پناهندگی 47990.00 58296 74397 50917 54442 57832
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.60 -0.08 0 0.03 0.04 0.04
تولید صنعتی 2.90 0.61 0.66 0.6 0.81 0.89
استخراج معدن 3.20 -1.71 -1.25 -1.35 -1.27 -1.29
تولید فولاد 13492.10 14315 13429 14150 13443 13441
تولید صنعتی 3.10 2.17 2.49 2.64 2.56 1.98
اطمینان کسب و کار 109.10 108 108 106 105 102
استفاده از ظرفیت 81.80 81.77 81.61 81.37 81.1 80.43
تغییرات موجودی انبار 6087.50 9565 9457 9393 9359 9428
مصرف کننده واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
پس انداز های شخصی 10.62 10.9 10.95 10.94 10.9 10.78
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.10 0.27 0.27 0.26 0.26 0.26
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.40 3.21 3.26 3.27 3.27 3.27
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.60 -3.85 -3.53 -3.42 -3.39 -3.38
هزینه های مصرف کننده 1928421.60 1950665 1958897 1966793 1974472 2066394
مسکن واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
شاخص مسکن 107.00 107 107 107 107 104
نرخ مالکیت مسکن 69.50 69.76 69.67 69.57 69.48 69.49
میزان ساخت و ساز 0.20 1.41 1.3 1.09 1.42 1.42
مالیات واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 39.00 39.3 39.3 39 39 39
نرخ مالیات بر فروش 21.40 21.54 21.54 21.4 21.54 21.54
نرخ مالیات شرکت 22.50 22.8 22.8 22.5 22.5 22.5