اتحادیه اروپا

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.20 84.07 84 83.93 83.87 83.76
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 1.6 1.4 1.6 1.7 2.2
تولید ناخالص داخلی 16229.46 16655 16804 16953 16102 18700
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 692285.70 693079 691879 693860 695947 726879
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3425689.60 3449540 3460314 3470998 3481758 3629078
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.6 0.6 0.6 0.6 1.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 34860.67 35213 35288 35363 35439 36766
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35384.99 35688 35751 35815 35878 37162
کار واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
افراد بیکار 20973.00 20786 20685 20600 20535 20313
نرخ بیکاری بلند مدت 4.20 3.78 3.69 3.53 3.44 2.89
هزینه های کار 108.80 109 102 109 102 109
نرخ بیکاری 8.60 8.1 7.9 7.8 8.57 6.2
رشد دستمزد 1.30 1.69 1.43 1.68 2.12 1.84
نرخ بیکاری جوانان 18.60 18.43 18.36 18.32 18.29 18.25
نرخ مشارکت نیروی کار 57.50 57.63 57.55 57.61 57.7 57.65
قسمت مدت زمان اشتغال 42704.30 42829 43185 43287 43129 44369
جمعیت 508.45 510 510 511 511 515
بهره وری 103.70 106 103 104 103 106
سن بازنشستگی مردان 64.67 64.67 64.67 64.67 64.67 64.67
سن بازنشستگی زنان 63.45 63.45 63.45 63.45 63.45 63.45
افراد شاغل 224228.70 225694 224557 227083 228743 231599
تغییر اشتغال 0.30 0.29 0.3 0.28 0.29 0.28
استخدام تمام وقت 173405.70 176269 175083 176354 177883 178138
قیمت ها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
قیمت مصرف کننده اصلی 101.22 101 101 101 101 101
اندازه اصل تورم 0.80 0.79 0.78 0.77 0.76 0.75
نرخ تورم 0.40 0.5 0.6 0.8 1 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04
قیمت تولید 102.00 102 102 102 102 102
تغییر قیمت تولید کننده -1.60 -0.77 -0.55 -0.46 -0.43 -0.41
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108.31 108 108 108 108 107
تورم مواد غذایی 0.10 -0.29 -0.44 -0.48 -0.49 -0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.49 101 101 101 101 101
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
واردات 143922.80 143775 146126 143153 145893 143110
صادرات 136533.80 142416 142857 142480 142514 142570
موازنه تجاری -7389.00 619 347 742 1210 912
دولت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.20 84.07 84 83.93 83.87 83.76
بودجه دولت -2.40 -2.1 -2.1 -2.1 -2.87 -1.4
بدهی های دولت 12477670.30 12536679 12507152 12477626 12448099 11506644
هزینه های دولت 716154.10 722935 725347 728026 730929 761505
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.40 47.34 47.1 46.86 46.84 46.9
درخواست پناهندگی 74770.00 56636 78121 76308 72131 73865
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.40 0 0.04 0.06 0.05 0.04
تولید صنعتی 2.10 0.85 0.98 0.91 0.95 0.89
استخراج معدن -1.20 -1.65 -1.98 -1.88 -1.92 -1.9
تولید فولاد 13260.97 12359 13241 12484 13217 12478
تولید صنعتی 1.80 2.1 2.71 2.85 3.23 2.18
اطمینان کسب و کار 105.60 106 106 105 104 101
استفاده از ظرفیت 81.50 81.67 81.58 81.39 81.16 80.4
تغییرات موجودی انبار 9838.70 9669 9565 9457 9393 9428
مصرف کننده واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
پس انداز های شخصی 10.74 11.03 11 11.03 11.01 10.82
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.10 0.24 0.22 0.22 0.22 0.22
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.10 2.49 2.44 2.42 2.41 2.4
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.50 -6.53 -6.41 -6.38 -6.37 -6.37
هزینه های مصرف کننده 1918891.60 1942753 1951490 1959529 1967033 2057784
مسکن واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
شاخص مسکن 105.42 107 107 107 107 104
نرخ مالکیت مسکن 70.10 70.46 70.52 70.59 70.65 71.21
میزان ساخت و ساز -0.50 0.94 0.46 0.28 0.43 0.43
مالیات واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 39.30 39.3 39.3 39.3 39.3 39.3
نرخ مالیات بر فروش 21.40 21.54 21.54 21.54 21.4 21.54
نرخ مالیات شرکت 22.80 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8