اتحادیه اروپا

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.20 84.07 84 83.93 83.87 83.76
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 1.7 1.4 1.3 1.98 2.2
تولید ناخالص داخلی 16229.46 16655 16804 16953 16102 18700
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 692285.70 693079 691879 693860 695947 726879
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3440817.80 3454384 3466815 3478781 3490282 3641054
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.4 0.6 0.4 0.5 1.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 34860.67 35213 35288 35363 35439 36766
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35384.99 35688 35751 35815 35878 37162
کار واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
افراد بیکار 20789.00 20345 20043 19800 19607 18909
نرخ بیکاری بلند مدت 4.00 3.83 3.75 3.62 3.54 3.06
هزینه های کار 108.80 109 102 109 102 109
نرخ بیکاری 8.30 8.4 7.9 8.4 8.3 6.2
رشد دستمزد 1.30 1.69 1.43 1.68 2.12 1.84
نرخ بیکاری جوانان 18.20 17.76 17.46 17.23 17.07 16.63
نرخ مشارکت نیروی کار 57.70 57.77 57.64 57.76 57.89 57.83
قسمت مدت زمان اشتغال 42787.80 42796 43110 43177 43018 44109
جمعیت 508.45 510 510 511 511 515
بهره وری 103.70 106 103 104 103 106
سن بازنشستگی مردان 64.67 64.67 64.67 64.67 64.67 64.67
سن بازنشستگی زنان 63.45 63.45 63.45 63.45 63.45 63.45
افراد شاغل 224228.70 225694 224557 227083 228743 231599
تغییر اشتغال 0.30 0.29 0.3 0.28 0.29 0.28
استخدام تمام وقت 176053.50 177423 176117 178144 179992 180855
قیمت ها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
قیمت مصرف کننده اصلی 101.42 101 101 101 101 101
اندازه اصل تورم 0.80 0.78 0.77 0.76 0.76 0.75
نرخ تورم 0.50 0.5 0.6 0.8 1 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.01 0.03 0.06 0.04 0.05
قیمت تولید 102.20 102 103 103 103 103
تغییر قیمت تولید کننده -1.10 -0.37 -0.09 0.01 0.05 0.07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108.31 108 108 108 108 107
تورم مواد غذایی -0.20 -0.35 -0.51 -0.55 -0.57 -0.57
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.80 101 101 101 101 101
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
واردات 146675.60 142974 145388 142507 145214 142493
صادرات 147185.90 143795 144153 143780 143761 143845
موازنه تجاری 510.20 -232 -348 -245 180 -45
دولت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.20 84.07 84 83.93 83.87 83.76
بودجه دولت -2.40 -2.1 -2.1 -2.1 -2.87 -1.4
بدهی های دولت 12477670.30 12536679 12507152 12477626 12448099 11506644
هزینه های دولت 716154.10 722935 725347 728026 730929 761505
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.40 47.34 47.1 46.86 46.84 46.9
درخواست پناهندگی 95920.00 82017 93142 95493 91994 92828
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.70 -0.18 0 0.04 0.05 0.05
تولید صنعتی 1.30 1.46 1.45 1.31 1.19 0.92
استخراج معدن 3.90 1.08 1.25 1.21 1.19 1.22
تولید فولاد 14050.51 13224 14315 13429 14150 13441
تولید صنعتی 1.20 2.1 2.49 2.8 3.09 2.15
اطمینان کسب و کار 106.90 108 108 108 106 102
استفاده از ظرفیت 81.80 81.68 81.77 81.61 81.37 80.43
تغییرات موجودی انبار 9838.70 9669 9565 9457 9393 9428
مصرف کننده واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
پس انداز های شخصی 10.62 10.94 10.9 10.95 10.94 10.78
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.20 0.14 0.2 0.2 0.2 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.20 2.43 2.48 2.48 2.48 2.48
ضریب اطمینان مصرف کننده -5.80 -5.58 -5.22 -5.1 -5.05 -5.03
هزینه های مصرف کننده 1918891.60 1942753 1951490 1959529 1967033 2057784
مسکن واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
شاخص مسکن 105.42 107 107 107 107 104
نرخ مالکیت مسکن 69.50 68.79 68.66 68.53 68.4 66.84
میزان ساخت و ساز -0.20 0.99 0.43 0.34 0.48 0.48
مالیات واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 39.00 39.3 39.3 39.3 39 39
نرخ مالیات بر فروش 21.40 21.54 21.54 21.54 21.4 21.54
نرخ مالیات شرکت 22.50 22.8 22.8 22.8 22.5 22.5