شاخص یاب

منطقه یورو

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 1.14 2019-01
بازار سهام 3135 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.44 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2018-09
نرخ بیکاری 7.9 2018-11
نرخ تورم 1.6 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0 2018-12
نرخ بهره 0 2018-12
موازنه تجاری 18968 2018-11
حساب جاری 23.2 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.5 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.7 2017-12
بودجه دولت -0.9 2017-12
اطمینان کسب و کار 0.82 2018-12
شاخص PMI تولید 51.4 2018-12
شاخص PMI خدمات 51.2 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.2 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 2018-11
نرخ مالیات شرکت 23.3 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2018-09
تولید ناخالص داخلی 12590 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2646 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 556 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 40089 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39175 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.9 2018-11
افراد شاغل 158 2018-09
افراد بیکار 12949 2018-11
نرخ بیکاری بلند مدت 3.9 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 16.9 2018-11
هزینه های کار 106 2018-09
بهره وری 105 2018-09
رشد دستمزد 2.4 2018-09
جمعیت 341 2017-12
تغییر اشتغال 0.2 2018-09
استخدام تمام وقت 115128 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 57.2 2018-06
قسمت مدت زمان اشتغال 31590 2018-06
سن بازنشستگی مردان 64.36 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.96 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.6 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2018-12
اندازه اصل تورم 1 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110 2018-09
قیمت تولید 106 2018-11
تغییر قیمت تولید کننده 4 2018-11
قیمت واردات 101 2018-11
تورم مواد غذایی 1.2 2018-12
CPI مسکن آب و برق 105 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2018-12
نرخ بهره بین بانکی -0.33 2019-01
عرضه پول M1 8248937 2018-11
عرضه پول M2 11671079 2018-11
عرضه پول M3 12305126 2018-11
ترازنامه بانک مرکزی 4669003 2018-12
ذخایر ارزی 67.33 2018-11
وام به بخش خصوصی 11111772 2018-11
نرخ بهره سپرده -0.4 2018-12
نرخ وام 0.25 2019-01
میزان رشد وام 3.3 2018-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 18968 2018-11
حساب جاری 23.2 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.5 2017-12
صادرات 203010 2018-11
واردات 184043 2018-11
بدهی خارجی 14450132 2018-09
گردش سرمایه 14.62 2018-10
ذخایر طلا 505 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.7 2017-12
بودجه دولت -0.9 2017-12
هزینه های دولت 543 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.1 2017-12
ارزیابی اعتبار 13.59
بدهی های دولت 9685501 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 23.3 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.5 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20.8 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 0.82 2018-12
شاخص PMI تولید 51.4 2018-12
شاخص PMI خدمات 51.2 2018-12
پی ام آی مرکب 51.1 2018-12
تولید صنعتی -3.3 2018-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.7 2018-11
تولید صنعتی -3.1 2018-11
استفاده از ظرفیت 83.9 2018-12
تغییرات موجودی انبار 24.92 2018-09
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -21 2018-12
ثبت خودرو 862 2018-11
استخراج معدن -8.2 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.2 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.1 2018-11
هزینه های مصرف کننده 1421 2018-09
درآمد قابل تصرف شخص 1758164 2018-06
پس انداز های شخصی 12.3 2018-09
اعتبار بخش خصوصی 13426917 2018-11
نرخ وام بانکی 2.02 2018-11
تسهیلات اعتباری خریدار 685302 2018-11
شاخص خوشبینی اقتصادی 107 2018-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.7 2018-06
بدهی خانوار به درآمد 94 2017-12
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 18.6 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 0.9 2018-11
شاخص مسکن 112 2018-06
پی ام آی ساخت و ساز 53.1 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 66.4 2016-12