منطقه یورو

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-03
نرخ بیکاری 8.5 2018-03
نرخ تورم 1.2 2018-04
نرخ بهره 0 2018-04
موازنه تجاری 26933 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.7 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.18 2018-05
بازار سهام 3574 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.38 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 11886 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2624 EUR - میلیارد 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 539 EUR - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 39105 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38235 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.5 % 2018-03
افراد شاغل 157 میلیون 2017-12
افراد بیکار 13716 هزار 2018-03
نرخ بیکاری بلند مدت 4.1 % 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 17.3 % 2018-03
هزینه های کار 114 نقاط شاخص 2017-12
بهره وری 105 نقاط شاخص 2017-12
رشد دستمزد 1.7 % 2017-12
جمعیت 341 میلیون 2017-12
تغییر اشتغال 0.3 % 2017-12
استخدام تمام وقت 114570 هزار 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 57.3 % 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 31348 هزار 2017-12
سن بازنشستگی مردان 64.36 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.96 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.2 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 103 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 0.7 % 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2018-03
تغییر قیمت تولید کننده 2.1 % 2018-03
قیمت واردات 100 نقاط شاخص 2018-03
تورم مواد غذایی 1.9 % 2018-04
CPI مسکن آب و برق 102 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 نقاط شاخص 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-04
نرخ بهره بین بانکی -0.35 % 2018-05
عرضه پول M1 7847027 EUR - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 11286499 EUR - میلیون 2018-03
عرضه پول M3 11937261 EUR - میلیون 2018-03
ترازنامه بانک مرکزی 4552564 EUR - میلیون 2018-05
ذخایر ارزی 64.58 USD - میلیارد 2018-04
وام به بخش خصوصی 10945273 EUR - میلیون 2018-03
نرخ بهره سپرده -0.4 % 2018-04
نرخ وام 0.25 % 2018-05
میزان رشد وام 3 % 2018-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 26933 EUR - میلیون 2018-03
صادرات 199940 EUR - میلیون 2018-03
واردات 173007 EUR - میلیون 2018-03
حساب جاری 40.55 EUR - میلیارد 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.5 % 2017-12
بدهی خارجی 13514526 EUR - میلیون 2017-12
گردش سرمایه 85.7 EUR - میلیارد 2018-03
ذخایر طلا 505 تن 2018-03
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.7 % 2017-12
بودجه دولت -0.9 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 539 EUR - میلیارد 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.1 % 2017-12
ارزیابی اعتبار 13.59
بدهی های دولت 9685501 EUR - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 1.35 نقاط شاخص 2018-04
شاخص PMI تولید 56.2 2018-04
شاخص PMI خدمات 54.7 نقاط شاخص 2018-04
پی ام آی مرکب 55.1 نقاط شاخص 2018-04
تولید صنعتی 3 % 2018-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.5 % 2018-03
تولید صنعتی 2.3 % 2018-03
استفاده از ظرفیت 84.4 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار 7.19 EUR - میلیارد 2017-12
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 2.4 2018-05
ثبت خودرو 927 هزار 2018-04
استخراج معدن 1.7 % 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 0.4 نقاط شاخص 2018-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 % 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.8 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 1411 EUR - میلیارد 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 1733153 EUR - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی 12.21 % 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 13192284 EUR - میلیون 2018-03
نرخ وام بانکی 2.12 % 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 661170 EUR - میلیون 2018-03
شاخص خوشبینی اقتصادی 113 2018-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.9 % of GDP 2017-09
بدهی خانوار به درآمد 93.29 % 2016-12
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 16.1 نقاط شاخص 2018-04
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 0.8 % 2018-03
شاخص مسکن 109 نقاط شاخص 2017-12
پی ام آی ساخت و ساز 52.5 2018-04
نرخ مالکیت مسکن 66.4 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 23.3 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.5 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20.8 % 2018-12