منطقه یورو

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2017-12
نرخ بیکاری 8.7 2017-12
نرخ تورم 1.3 2018-01
نرخ بهره 0 2018-01
موازنه تجاری 25415 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.9 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.23 2018-02
بازار سهام 3434 امتیاز 2018-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.42 % 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 11886 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2611 EUR - میلیارد 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 543 EUR - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 39105 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38235 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.7 % 2017-12
افراد شاغل 156 میلیون 2017-09
افراد بیکار 14034 هزار 2017-12
نرخ بیکاری بلند مدت 4.2 % 2017-09
نرخ بیکاری جوانان 17.9 % 2017-12
هزینه های کار 104 نقاط شاخص 2017-09
بهره وری 105 نقاط شاخص 2017-09
رشد دستمزد 1.6 % 2017-09
جمعیت 341 میلیون 2017-12
تغییر اشتغال 0.4 % 2017-09
استخدام تمام وقت 115241 هزار 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 57.3 % 2017-09
قسمت مدت زمان اشتغال 30972 هزار 2017-09
سن بازنشستگی مردان 64.54 2017-12
سن بازنشستگی زنان 64.32 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.3 % 2018-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده اصلی 103 نقاط شاخص 2017-12
اندازه اصل تورم 1 % 2018-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108 نقاط شاخص 2017-09
قیمت تولید 106 نقاط شاخص 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده 2.2 % 2017-12
قیمت واردات 104 نقاط شاخص 2017-11
تورم مواد غذایی 1.9 % 2017-12
CPI مسکن آب و برق 102 نقاط شاخص 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 نقاط شاخص 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-01
نرخ بهره بین بانکی -0.38 % 2018-02
عرضه پول M1 7788698 EUR - میلیون 2017-12
عرضه پول M2 11199918 EUR - میلیون 2017-12
عرضه پول M3 11869966 EUR - میلیون 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 4493672 EUR - میلیون 2018-02
ذخایر ارزی 60.97 USD - میلیارد 2018-01
وام به بخش خصوصی 10865975 EUR - میلیون 2017-12
نرخ بهره سپرده -0.4 % 2018-01
نرخ وام 0.25 % 2018-02
میزان رشد وام 2.8 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 25415 EUR - میلیون 2017-12
صادرات 180711 EUR - میلیون 2017-12
واردات 155296 EUR - میلیون 2017-12
حساب جاری 45.81 EUR - میلیارد 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.5 % 2017-12
بدهی خارجی 13700905 EUR - میلیون 2017-09
گردش سرمایه 36.23 EUR - میلیارد 2017-11
ذخایر طلا 505 تن 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.9 % 2016-12
بودجه دولت -1.5 % of GDP 2016-12
هزینه های دولت 536 EUR - میلیارد 2017-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.7 % 2016-12
ارزیابی اعتبار 13.59
بدهی های دولت 9588159 EUR - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 1.54 نقاط شاخص 2018-01
شاخص PMI تولید 58.5 2018-02
شاخص PMI خدمات 56.7 نقاط شاخص 2018-02
پی ام آی مرکب 57.5 نقاط شاخص 2018-02
تولید صنعتی 5.2 % 2017-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.4 % 2017-12
تولید صنعتی 5.9 % 2017-12
استفاده از ظرفیت 84.4 % 2018-03
تغییرات موجودی انبار 10.12 EUR - میلیارد 2017-09
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 29.3 2018-02
ثبت خودرو 956 هزار 2018-01
استخراج معدن -0.1 % 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 0.1 نقاط شاخص 2018-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.1 % 2017-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.9 % 2017-12
هزینه های مصرف کننده 1410 EUR - میلیارد 2017-09
درآمد قابل تصرف شخص 1719435 EUR - میلیون 2017-09
پس انداز های شخصی 12.02 % 2017-09
اعتبار بخش خصوصی 13069640 EUR - میلیون 2017-12
نرخ وام بانکی 2.11 % 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 653889 EUR - میلیون 2017-12
شاخص خوشبینی اقتصادی 115 2018-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.1 % of GDP 2017-06
بدهی خانوار به درآمد 93.29 % 2016-12
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 19.6 نقاط شاخص 2018-01
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 0.5 % 2017-12
شاخص مسکن 109 نقاط شاخص 2017-09
پی ام آی ساخت و ساز 57 2018-01
نرخ مالکیت مسکن 66.4 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 24.3 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 42 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 20.1 % 2018-12