منطقه یورو

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2017-06
نرخ بیکاری 9.1 2017-06
نرخ تورم 1.3 2017-07
نرخ بهره 0 2017-08
موازنه تجاری 26588 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.2 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.18 2017-08
بازار سهام 3456 امتیاز 2017-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.46 % 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 11886 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2563 EUR - میلیارد 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 532 EUR - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 39105 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38235 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.1 % 2017-06
افراد شاغل 155 میلیون 2017-03
افراد بیکار 14613 هزار 2017-06
نرخ بیکاری بلند مدت 4.7 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 18.7 % 2017-06
هزینه های کار 100 نقاط شاخص 2017-03
بهره وری 104 نقاط شاخص 2017-03
دستمزد 1681 EUR / ماه 2014-03
رشد دستمزد 1.4 % 2017-03
جمعیت 341 میلیون 2017-12
تغییر اشتغال 0.4 % 2017-03
استخدام تمام وقت 111779 هزار 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 56.8 % 2017-03
قسمت مدت زمان اشتغال 31213 هزار 2017-03
سن بازنشستگی مردان 64.54 2017-12
سن بازنشستگی زنان 64.32 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.3 % 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2017-07
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2017-07
اندازه اصل تورم 1.2 % 2017-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 نقاط شاخص 2017-03
قیمت تولید 104 نقاط شاخص 2017-06
تغییر قیمت تولید کننده 2.5 % 2017-06
قیمت واردات 104 نقاط شاخص 2017-06
تورم مواد غذایی 1.1 % 2017-07
CPI Housing Utilities 101 نقاط شاخص 2017-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 نقاط شاخص 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-08
نرخ بهره بین بانکی -0.37 % 2017-08
عرضه پول M1 7531513 EUR - میلیون 2017-06
عرضه پول M2 10986252 EUR - میلیون 2017-06
عرضه پول M3 11649911 EUR - میلیون 2017-06
ترازنامه بانک مرکزی 4248280 EUR - میلیون 2017-07
ذخایر ارزی 346031 USD - میلیون 2017-03
وام به بخش خصوصی 10725036 EUR - میلیون 2017-06
نرخ بهره سپرده -0.4 % 2017-08
نرخ وام 0.25 % 2017-08
میزان رشد وام 2.6 % 2017-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 26588 EUR - میلیون 2017-06
صادرات 187244 EUR - میلیون 2017-06
واردات 160657 EUR - میلیون 2017-06
حساب جاری 28.1 EUR - میلیارد 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.3 % 2016-12
بدهی خارجی 13959630 EUR - میلیون 2017-03
گردش سرمایه 95.7 EUR - میلیارد 2017-06
ذخایر طلا 505 تن 2017-03
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.2 % 2016-12
بودجه دولت -1.5 % of GDP 2016-12
هزینه های دولت 532 EUR - میلیارد 2017-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.7 % 2016-12
ارزیابی اعتبار 13.59
بدهی های دولت 9588159 EUR - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 1.05 2017-07
شاخص PMI تولید 56.6 2017-07
شاخص PMI خدمات 55.4 نقاط شاخص 2017-07
پی ام آی مرکب 55.7 نقاط شاخص 2017-07
تولید صنعتی 2.6 % 2017-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.6 % 2017-06
تولید صنعتی 2.4 % 2017-06
استفاده از ظرفیت 83.2 % 2017-09
تغییرات موجودی انبار 7.58 EUR - میلیارد 2017-03
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 29.3 2017-08
ثبت خودرو 913 هزار 2017-06
استخراج معدن 2.5 % 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.7 2017-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 % 2017-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.1 % 2017-06
هزینه های مصرف کننده 1395 EUR - میلیارد 2017-03
درآمد قابل تصرف شخص 1693338 EUR - میلیون 2017-03
پس انداز های شخصی 12.31 % 2017-03
اعتبار بخش خصوصی 12985281 EUR - میلیون 2017-06
نرخ وام بانکی 2.19 % 2017-06
تسهیلات اعتباری خریدار 636581 EUR - میلیون 2017-06
شاخص خوشبینی اقتصادی 111 2017-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.6 % of GDP 2016-12
بدهی خانوار به درآمد 93.55 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 3.4 % 2017-06
شاخص مسکن 105 نقاط شاخص 2017-03
پی ام آی ساخت و ساز 53.1 2017-07
نرخ مالکیت مسکن 66.4 % 2015-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 24.3 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 42 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 20.8 % 2016-12