منطقه یورو

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2017-06
نرخ بیکاری 9.1 2017-08
نرخ تورم 1.5 2017-09
نرخ بهره 0 2017-09
موازنه تجاری 16087 2017-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.2 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.18 2017-10
بازار سهام 3605 امتیاز 2017-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.5 % 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 11886 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2571 EUR - میلیارد 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 527 EUR - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 39105 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38235 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.1 % 2017-08
افراد شاغل 156 میلیون 2017-06
افراد بیکار 14642 هزار 2017-08
نرخ بیکاری بلند مدت 4.7 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 18.9 % 2017-08
هزینه های کار 111 نقاط شاخص 2017-06
بهره وری 104 نقاط شاخص 2017-06
دستمزد 1681 EUR / ماه 2014-03
رشد دستمزد 2 % 2017-06
جمعیت 341 میلیون 2017-12
تغییر اشتغال 0.4 % 2017-06
استخدام تمام وقت 111779 هزار 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 56.8 % 2017-03
قسمت مدت زمان اشتغال 31213 هزار 2017-03
سن بازنشستگی مردان 64.54 2017-12
سن بازنشستگی زنان 64.32 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.5 % 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2017-09
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2017-09
اندازه اصل تورم 1.1 % 2017-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 104 نقاط شاخص 2017-08
تغییر قیمت تولید کننده 2.5 % 2017-08
قیمت واردات 103 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی 1.8 % 2017-09
CPI مسکن آب و برق 101 نقاط شاخص 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 نقاط شاخص 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-09
نرخ بهره بین بانکی -0.38 % 2017-10
عرضه پول M1 7631686 EUR - میلیون 2017-08
عرضه پول M2 11082855 EUR - میلیون 2017-08
عرضه پول M3 11743298 EUR - میلیون 2017-08
ترازنامه بانک مرکزی 4371623 EUR - میلیون 2017-10
ذخایر ارزی 346031 USD - میلیون 2017-03
وام به بخش خصوصی 10761155 EUR - میلیون 2017-08
نرخ بهره سپرده -0.4 % 2017-09
نرخ وام 0.25 % 2017-10
میزان رشد وام 2.7 % 2017-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 16087 EUR - میلیون 2017-08
صادرات 171527 EUR - میلیون 2017-08
واردات 155440 EUR - میلیون 2017-08
حساب جاری 29.61 EUR - میلیارد 2017-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.3 % 2016-12
بدهی خارجی 13888578 EUR - میلیون 2017-06
گردش سرمایه 41.55 EUR - میلیارد 2017-08
ذخایر طلا 505 تن 2017-06
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.2 % 2016-12
بودجه دولت -1.5 % of GDP 2016-12
هزینه های دولت 535 EUR - میلیارد 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.7 % 2016-12
ارزیابی اعتبار 13.59
بدهی های دولت 9588159 EUR - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 1.34 2017-09
شاخص PMI تولید 58.1 2017-09
شاخص PMI خدمات 55.8 نقاط شاخص 2017-09
پی ام آی مرکب 56.7 نقاط شاخص 2017-09
تولید صنعتی 3.8 % 2017-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.4 % 2017-08
تولید صنعتی 3.4 % 2017-07
استفاده از ظرفیت 83.2 % 2017-09
تغییرات موجودی انبار 3.48 EUR - میلیارد 2017-06
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 26.7 2017-10
ثبت خودرو 934 هزار 2017-09
استخراج معدن 9.3 % 2017-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.2 2017-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.5 % 2017-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.2 % 2017-08
هزینه های مصرف کننده 1402 EUR - میلیارد 2017-06
درآمد قابل تصرف شخص 1693338 EUR - میلیون 2017-03
پس انداز های شخصی 12.06 % 2017-06
اعتبار بخش خصوصی 12981622 EUR - میلیون 2017-08
نرخ وام بانکی 2.21 % 2017-08
تسهیلات اعتباری خریدار 642136 EUR - میلیون 2017-08
شاخص خوشبینی اقتصادی 113 2017-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.5 % of GDP 2017-03
بدهی خانوار به درآمد 93.55 % 2016-12
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 14.2 2017-09
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 1.6 % 2017-08
شاخص مسکن 107 نقاط شاخص 2017-06
پی ام آی ساخت و ساز 52.7 2017-09
نرخ مالکیت مسکن 66.4 % 2015-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 24.3 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 42 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 20.8 % 2016-12