شاخص یاب

منطقه یورو

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-09
نرخ بیکاری 8.1 2018-09
نرخ تورم 2.2 2018-10
نرخ بهره 0 2018-10
موازنه تجاری 13142 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.7 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.14 2018-11
بازار سهام 3181 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.29 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 % 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی 12590 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2647 EUR - میلیارد 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 552 EUR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 40089 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39175 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.1 % 2018-09
افراد شاغل 158 میلیون 2018-06
افراد بیکار 13063 هزار 2018-09
نرخ بیکاری بلند مدت 3.9 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 16.8 % 2018-09
هزینه های کار 114 نقاط شاخص 2018-06
بهره وری 105 نقاط شاخص 2018-09
رشد دستمزد 1.9 % 2018-06
جمعیت 341 میلیون 2017-12
تغییر اشتغال 0.2 % 2018-09
استخدام تمام وقت 115128 هزار 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 57.2 % 2018-06
قسمت مدت زمان اشتغال 31590 هزار 2018-06
سن بازنشستگی مردان 64.36 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.96 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.2 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 103 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 1.1 % 2018-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 105 نقاط شاخص 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 4.5 % 2018-09
قیمت واردات 101 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 1.6 % 2018-10
CPI مسکن آب و برق 105 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 نقاط شاخص 2018-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-10
نرخ بهره بین بانکی -0.37 % 2018-11
عرضه پول M1 8168938 EUR - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 11577096 EUR - میلیون 2018-09
عرضه پول M3 12198222 EUR - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 4645821 EUR - میلیون 2018-09
ذخایر ارزی 66.37 USD - میلیارد 2018-10
وام به بخش خصوصی 11062727 EUR - میلیون 2018-09
نرخ بهره سپرده -0.4 % 2018-10
نرخ وام 0.25 % 2018-11
میزان رشد وام 3.1 % 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 13142 EUR - میلیون 2018-09
صادرات 184813 EUR - میلیون 2018-09
واردات 171671 EUR - میلیون 2018-09
حساب جاری 20.49 EUR - میلیارد 2018-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.5 % 2017-12
بدهی خارجی 14295210 EUR - میلیون 2018-06
گردش سرمایه 28.43 EUR - میلیارد 2018-08
ذخایر طلا 505 تن 2018-09
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.7 % 2017-12
بودجه دولت -0.9 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 542 EUR - میلیارد 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.1 % 2017-12
ارزیابی اعتبار 13.59
بدهی های دولت 9685501 EUR - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 1.01 نقاط شاخص 2018-10
شاخص PMI تولید 52 2018-10
شاخص PMI خدمات 53.7 نقاط شاخص 2018-10
پی ام آی مرکب 53.1 نقاط شاخص 2018-10
تولید صنعتی 0.9 % 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.3 % 2018-09
تولید صنعتی 1.2 % 2018-09
استفاده از ظرفیت 83.9 % 2018-12
تغییرات موجودی انبار 15.8 EUR - میلیارد 2018-06
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -22 2018-11
ثبت خودرو 806 هزار 2018-10
استخراج معدن -18.7 % 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.7 نقاط شاخص 2018-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 % 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.8 % 2018-09
هزینه های مصرف کننده 1419 EUR - میلیارد 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 1758164 EUR - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 12.08 % 2018-06
اعتبار بخش خصوصی 13357626 EUR - میلیون 2018-09
نرخ وام بانکی 2.01 % 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 676704 EUR - میلیون 2018-09
شاخص خوشبینی اقتصادی 110 2018-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.8 % of GDP 2018-03
بدهی خانوار به درآمد 94 % 2017-12
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 21.6 نقاط شاخص 2018-10
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 2.5 % 2018-08
شاخص مسکن 112 نقاط شاخص 2018-06
پی ام آی ساخت و ساز 52.2 2018-10
نرخ مالکیت مسکن 66.4 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 23.3 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.5 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20.8 % 2018-12