شاخص یاب

منطقه یورو

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-03
نرخ بیکاری 8.4 2018-05
نرخ تورم 2 2018-06
نرخ بهره 0 2018-06
موازنه تجاری 16514 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.7 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2018-07
بازار سهام 3450 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.42 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 12590 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2626 EUR - میلیارد 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 546 EUR - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 40089 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39175 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.4 % 2018-05
افراد شاغل 157 میلیون 2018-03
افراد بیکار 13558 هزار 2018-05
نرخ بیکاری بلند مدت 4.1 % 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 16.8 % 2018-05
هزینه های کار 102 نقاط شاخص 2018-03
بهره وری 105 نقاط شاخص 2018-03
رشد دستمزد 1.8 % 2018-03
جمعیت 341 میلیون 2017-12
تغییر اشتغال 0.4 % 2018-03
استخدام تمام وقت 114570 هزار 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 57.3 % 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 31348 هزار 2017-12
سن بازنشستگی مردان 64.36 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.96 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 103 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 0.9 % 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2018-05
تغییر قیمت تولید کننده 3 % 2018-05
قیمت واردات 101 نقاط شاخص 2018-05
تورم مواد غذایی 2.3 % 2018-06
CPI مسکن آب و برق 103 نقاط شاخص 2018-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 نقاط شاخص 2018-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-06
نرخ بهره بین بانکی -0.36 % 2018-07
عرضه پول M1 7977746 EUR - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 11406313 EUR - میلیون 2018-05
عرضه پول M3 12047276 EUR - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک مرکزی 4585571 EUR - میلیون 2018-06
ذخایر ارزی 66.84 USD - میلیارد 2018-05
وام به بخش خصوصی 11008903 EUR - میلیون 2018-05
نرخ بهره سپرده -0.4 % 2018-06
نرخ وام 0.25 % 2018-07
میزان رشد وام 2.9 % 2018-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 16514 EUR - میلیون 2018-05
صادرات 189592 EUR - میلیون 2018-05
واردات 173078 EUR - میلیون 2018-05
حساب جاری 4.62 EUR - میلیارد 2018-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.5 % 2017-12
بدهی خارجی 13514526 EUR - میلیون 2017-12
گردش سرمایه -14.74 EUR - میلیارد 2018-05
ذخایر طلا 505 تن 2018-06
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.7 % 2017-12
بودجه دولت -0.9 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 539 EUR - میلیارد 2018-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.1 % 2017-12
ارزیابی اعتبار 13.59
بدهی های دولت 9685501 EUR - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 1.39 نقاط شاخص 2018-06
شاخص PMI تولید 54.9 2018-06
شاخص PMI خدمات 55.2 نقاط شاخص 2018-06
پی ام آی مرکب 54.9 نقاط شاخص 2018-06
تولید صنعتی 2.4 % 2018-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.3 % 2018-05
تولید صنعتی 2.8 % 2018-05
استفاده از ظرفیت 84.4 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار 4.1 EUR - میلیارد 2018-03
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -18.7 2018-07
ثبت خودرو 948 هزار 2018-05
استخراج معدن -0.9 % 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.5 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 % 2018-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.4 % 2018-05
هزینه های مصرف کننده 1413 EUR - میلیارد 2018-03
درآمد قابل تصرف شخص 1733153 EUR - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی 11.98 % 2018-03
اعتبار بخش خصوصی 13326344 EUR - میلیون 2018-05
نرخ وام بانکی 2.07 % 2018-05
تسهیلات اعتباری خریدار 668203 EUR - میلیون 2018-05
شاخص خوشبینی اقتصادی 112 2018-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 93.6 % 2017-12
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 17.5 نقاط شاخص 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 1.8 % 2018-05
شاخص مسکن 110 نقاط شاخص 2018-03
پی ام آی ساخت و ساز 51.9 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 66.4 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 23.3 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.5 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20.8 % 2018-12