شاخص یاب

منطقه یورو

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-06
نرخ بیکاری 8.2 2018-07
نرخ تورم 2 2018-08
نرخ بهره 0 2018-09
موازنه تجاری 17556 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.7 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2018-09
بازار سهام 3431 امتیاز 2018-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.42 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 12590 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2639 EUR - میلیارد 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 552 EUR - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 40089 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39175 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.2 % 2018-07
افراد شاغل 158 میلیون 2018-06
افراد بیکار 13290 هزار 2018-07
نرخ بیکاری بلند مدت 4.1 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 16.6 % 2018-07
هزینه های کار 114 نقاط شاخص 2018-06
بهره وری 105 نقاط شاخص 2018-06
رشد دستمزد 1.9 % 2018-06
جمعیت 341 میلیون 2017-12
تغییر اشتغال 0.4 % 2018-06
استخدام تمام وقت 113842 هزار 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 57 % 2018-03
قسمت مدت زمان اشتغال 31245 هزار 2018-03
سن بازنشستگی مردان 64.36 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.96 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 103 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 1 % 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 104 نقاط شاخص 2018-07
تغییر قیمت تولید کننده 4 % 2018-07
قیمت واردات 101 نقاط شاخص 2018-07
تورم مواد غذایی 1.9 % 2018-08
CPI مسکن آب و برق 104 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 نقاط شاخص 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی -0.35 % 2018-09
عرضه پول M1 8049956 EUR - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 11485662 EUR - میلیون 2018-07
عرضه پول M3 12129701 EUR - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک مرکزی 4633963 EUR - میلیون 2018-09
ذخایر ارزی 64.63 USD - میلیارد 2018-08
وام به بخش خصوصی 11024845 EUR - میلیون 2018-07
نرخ بهره سپرده -0.4 % 2018-09
نرخ وام 0.25 % 2018-09
میزان رشد وام 3 % 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 17556 EUR - میلیون 2018-07
صادرات 194632 EUR - میلیون 2018-07
واردات 177076 EUR - میلیون 2018-07
حساب جاری 31.93 EUR - میلیارد 2018-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.5 % 2017-12
بدهی خارجی 13810662 EUR - میلیون 2018-03
گردش سرمایه 6.13 EUR - میلیارد 2018-07
ذخایر طلا 505 تن 2018-06
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.7 % 2017-12
بودجه دولت -0.9 % of GDP 2017-12
هزینه های دولت 542 EUR - میلیارد 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.1 % 2017-12
ارزیابی اعتبار 13.59
بدهی های دولت 9685501 EUR - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 1.22 نقاط شاخص 2018-08
شاخص PMI تولید 53.3 2018-09
شاخص PMI خدمات 54.7 نقاط شاخص 2018-09
پی ام آی مرکب 54.2 نقاط شاخص 2018-09
تولید صنعتی -0.1 % 2018-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.8 % 2018-07
تولید صنعتی 0.2 % 2018-07
استفاده از ظرفیت 84.1 % 2018-09
تغییرات موجودی انبار 15.8 EUR - میلیارد 2018-06
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -7.2 2018-09
ثبت خودرو 1169 هزار 2018-08
استخراج معدن -6.5 % 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.9 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.1 % 2018-07
هزینه های مصرف کننده 1419 EUR - میلیارد 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 1742505 EUR - میلیون 2018-03
پس انداز های شخصی 11.98 % 2018-03
اعتبار بخش خصوصی 13357881 EUR - میلیون 2018-07
نرخ وام بانکی 2 % 2018-07
تسهیلات اعتباری خریدار 676751 EUR - میلیون 2018-07
شاخص خوشبینی اقتصادی 112 2018-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 94 % 2017-12
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 18.2 نقاط شاخص 2018-08
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 2.6 % 2018-07
شاخص مسکن 110 نقاط شاخص 2018-03
پی ام آی ساخت و ساز 51 2018-08
نرخ مالکیت مسکن 66.4 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 23.3 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.5 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20.8 % 2018-12