شاخص یاب

منطقه یورو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.14 1.13 1.13 1.12 1.12 1.1
بازار سهام 3134.92 2943 2910 2877 2845 2781
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.50 0.04 0.07 0.12 0.16 0.2