منطقه یورو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.7 0.5 0.5 0.5 0.7
نرخ بیکاری 9.10 9.3 9.2 9.2 9.1 7.9
نرخ تورم 1.50 1.6 1.8 1.7 1.9 2.1
نرخ بهره 0.00 0 0 0.25 0.25 0.5
موازنه تجاری 23156.00 24000 29000 31000 29000 25000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.20 89 89 88.7 88.7 87.8
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 1.19 1.19 1.18 1.16 1.15 1.02
بازار سهام 3539.59 3440 3410 3370 3340 2960
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.46 -0.4 -0.41 -0.41 -0.42 -0.46
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.7 0.5 0.5 0.5 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 2 1.9 1.9 1.9 2
تولید ناخالص داخلی 11885.66 12800 12800 13600 13600 14800
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2570.92 2590 2600 2610 2620 2930
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 527.43 542 544 546 548 567
تولید ناخالص داخلی سرانه 39105.31 39100 39100 39700 39700 41300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38234.81 38000 38000 38900 38900 40200
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 9.10 9.3 9.2 9.2 9.1 7.9
افراد بیکار 14749.00 14800 14700 14600 14500 14200
افراد شاغل 155.60 156 156 157 158 162
نرخ بیکاری بلند مدت 4.70 4.8 4.7 4.7 4.7 4.4
نرخ بیکاری جوانان 19.10 18.2 18 17.8 17.6 15.1
بهره وری 104.20 106 107 108 109 115
هزینه های کار 111.10 103 114 99.3 111 120
دستمزد 1681.00 1840 1860 1880 1900 2030
رشد دستمزد 2.00 2 2.3 2.2 2.3 2.8
جمعیت 341.01 341 341 343 343 346
استخدام تمام وقت 111779.20 113600 113800 114200 114400 119000
تغییر اشتغال 0.40 0.4 0.5 0.5 0.4 0.6
نرخ مشارکت نیروی کار 56.80 57.4 57.6 57.8 57.9 60
قسمت مدت زمان اشتغال 31212.80 31300 31400 31400 31500 34200
سن بازنشستگی مردان 64.54 64.54 64.54 64.7 64.7 65
سن بازنشستگی زنان 64.32 64.32 64.32 64.5 64.5 65
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 1.50 1.6 1.8 1.7 1.9 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.3 0.4 0.4 0.3 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.44 104 105 107 109 121
قیمت مصرف کننده اصلی 102.04 105 107 108 110 125
اندازه اصل تورم 1.20 1.3 1.2 1.4 1.5 1.9
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107.67 110 111 112 113 122
قیمت تولید 104.00 107 109 111 113 129
تغییر قیمت تولید کننده 2.00 3.9 3.6 3.2 3 2.2
قیمت واردات 103.30 102 102 104 104 108
تورم مواد غذایی 1.10 2.7 3 2.8 2.7 2.5
CPI Housing Utilities 100.59 104 106 108 110 125
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.90 103 105 107 109 121
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0.25 0.25 0.5
نرخ بهره بین بانکی -0.38 -0.24 -0.16 -0.07 -0.02 0.8
عرضه پول M1 7553504.00 7750000 7850000 7980000 8120000 10900000
عرضه پول M2 10999056.00 11240000 11400000 11600000 11800000 13800000
عرضه پول M3 11654120.00 11900000 12100000 12300000 12500000 15900000
ذخایر ارزی 346031.00 360000 364000 366000 369000 389000
ترازنامه بانک مرکزی 4299776.00 4350000 4560000 4660000 4780000 6020000
وام به بخش خصوصی 10735229.00 10980000 11000000 11070000 11140000 11700000
نرخ بهره سپرده -0.40 -0.4 -0.4 -0.18 -0.03 0.1
نرخ وام 0.25 0.26 0.25 0.25 0.25 1
میزان رشد وام 2.60 2.7 2.7 2.8 2.8 2.2
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 23156.00 24000 29000 31000 29000 25000
صادرات 177742.70 182000 184000 207000 189000 190000
واردات 154586.70 158000 155000 176000 160000 165000
حساب جاری 32.50 34.8 48.2 32.2 32.4 37.4
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.30 2.8 2.8 2.4 2.4 1.9
بدهی خارجی 13959630.30 13700000 13800000 13900000 14000000 14900000
گردش سرمایه 95.70 15.2 54.5 36.8 62.3 41.2
ذخایر طلا 504.77 505 505 505 505 505
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.20 89 89 88.7 88.7 87.8
بودجه دولت -1.50 -1.4 -1.4 -1.2 -1.2 -0.8
هزینه های دولت 534.68 540 542 544 546 566
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.70 47.5 47.5 47.3 47.3 46.8
بدهی های دولت 9588159.00 9770000 9830000 9880000 9890000 11200000
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار 1.09 0.86 0.75 0.78 0.81 1
شاخص PMI تولید 57.40 54.1 53.7 54.5 54.8 53.1
شاخص PMI خدمات 54.70 54.4 53.7 54.4 54.2 53.3
پی ام آی مرکب 55.70 54.6 53.9 54.2 58.8 51.9
تولید صنعتی 3.20 2.2 2.1 2.3 2.2 2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.10 0.3 0.4 0.2 0.3 0.1
تولید صنعتی 3.40 2 1.7 2.3 2.4 1.9
استفاده از ظرفیت 83.20 82.8 82.9 83 83.1 84.8
تغییرات موجودی انبار 3.48 4.3 4.08 4.59 5.35 5.9
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 31.70 26 22 25 24 32
ثبت خودرو 920.51 897 904 908 871 948
استخراج معدن 9.30 0.2 0.4 1.5 2 2.1
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.20 -4.2 -3.6 -2.2 -2 -6.3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.30 0.2 0.6 -0.2 0.2 1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.60 2.2 2.5 2.4 2.3 2.7
هزینه های مصرف کننده 1402.23 1430 1440 1450 1460 1600
درآمد قابل تصرف شخص 1693338.00 1700000 1710000 1720000 1730000 1820000
پس انداز های شخصی 12.31 11.4 11.1 11 11 10.5
اعتبار بخش خصوصی 13004150.80 13440000 13600000 13800000 13900000 15400000
نرخ وام بانکی 2.21 2.4 2.5 2.5 2.6 3.2
شاخص خوشبینی اقتصادی 111.90 107 106 106 107 107
تسهیلات اعتباری خریدار 640413.72 656000 677000 694000 696000 717000
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.60 58.2 58.2 57 57 53.7
بدهی خانوار به درآمد 93.55 91.9 91.9 90.5 90.5 87.1
Consumer Confidence Price Trends 11.60 11.56 11.32 11.28 11.27 11.26
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
میزان ساخت و ساز 3.40 2.5 2.7 2.4 2.5 2.3
شاخص مسکن 105.45 106 107 108 109 117
پی ام آی ساخت و ساز 53.50 52.2 52 52.6 52.7 52
نرخ مالکیت مسکن 66.40 66.2 66.2 66 66 65.9
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 24.30 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 42.00 42 42 42 42 42
نرخ مالیات بر فروش 20.80 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8