منطقه یورو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.5 0.5 0.6 0.8 0.7
نرخ بیکاری 8.50 8.5 8.3 8.2 8.1 7.2
نرخ تورم 1.20 1.4 1.5 1.8 1.7 2.1
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 26932.60 29000 23400 27000 30500 25000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.70 88.7 88.7 88.7 88.2 87.8
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 1.17
1.21 1.19 1.17 1.15 1.08
بازار سهام 3530.66
3223 3129 3038 2950 2621
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.42
0.05 0.11 0.17 0.24 0.38
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40
0.5 0.5 0.6 0.8 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50
2.5 2.5 2.4 2.6 2.3
تولید ناخالص داخلی 11885.66
13600 13600 13600 14300 14800
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2623.82
2610 2628 2673 2692 2801
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 539.14
544 550 552 539 578
تولید ناخالص داخلی سرانه 39105.31
39700 39700 39700 40900 41300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38234.81
38900 38900 38900 39500 40200
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 8.50
8.5 8.3 8.2 8.1 7.2
افراد بیکار 13716.00
13600 13400 13200 13000 12100
افراد شاغل 156.65
158 158 159 159 164
نرخ بیکاری بلند مدت 4.10
4 3.8 3.8 3.8 3.2
نرخ بیکاری جوانان 17.30
17 16.8 16.4 16 14
بهره وری 105.00
107 108 109 110 115
هزینه های کار 114.00
112 105 116 102 120
رشد دستمزد 1.70
2 2.2 2.5 2 2.8
جمعیت 341.01
343 343 343 344 346
استخدام تمام وقت 114569.50
114400 114600 115000 115400 119000
تغییر اشتغال 0.30
0.5 0.6 0.5 0.4 0.6
نرخ مشارکت نیروی کار 57.30
57.9 58 58 58.4 60
قسمت مدت زمان اشتغال 31347.80
31500 31600 32100 32400 34200
سن بازنشستگی مردان 64.36
64.36 64.36 64.36 64.5 64.75
سن بازنشستگی زنان 63.96
63.96 63.96 63.96 64.2 64.5
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 1.20
1.4 1.5 1.8 1.7 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.30
0.3 0.3 0.4 0.3 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.31
103 104 105 105 109
قیمت مصرف کننده اصلی 103.01
104 104 104 104 108
اندازه اصل تورم 0.70
1.2 1.4 1.5 1.5 1.9
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108.55
110 110 111 112 116
قیمت تولید 102.60
102 103 104 105 109
تغییر قیمت تولید کننده 2.10
1.6 1.7 1.9 2.1 2.2
قیمت واردات 100.00
102 103 105 105 108
تورم مواد غذایی 1.90
1.1 1.4 1.5 2 2
CPI مسکن آب و برق 102.20
102 102 104 104 108
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.13
103 103 105 105 109
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.35
-0.35 -0.35 -0.35 -0.1 0.4
عرضه پول M1 7847027.00
8120000 8240000 8480000 8660000 10900000
عرضه پول M2 11286499.00
11800000 12000000 12200000 12400000 13800000
عرضه پول M3 11937261.00
12500000 12900000 13600000 13900000 15900000
ذخایر ارزی 64.58
70 72 74 78 97
ترازنامه بانک مرکزی 4552564.00
4780000 4840000 4950000 5080000 6020000
وام به بخش خصوصی 10945273.00
11140000 11170000 11200000 11270000 11700000
نرخ بهره سپرده -0.40
-0.4 -0.4 -0.4 -0.15 0.35
نرخ وام 0.25
0.25 0.25 0.25 0.5 1
میزان رشد وام 3.00
3 3.2 3.4 3.2 2.8
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 26932.60
29000 23400 27000 30500 25000
صادرات 199939.90
189000 184500 186000 209000 190000
واردات 173007.30
160000 161100 159000 178500 165000
حساب جاری 40.55
36.2 45.4 45.1 44.2 37.4
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.50
2.4 2.4 2.4 2.2 1.9
بدهی خارجی 13514526.34
14400000 14500000 14600000 14700000 15400000
گردش سرمایه 85.70
62.3 18.9 48.9 34.2 41.2
ذخایر طلا 504.77
505 505 505 505 505
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 86.70
88.7 88.7 88.7 88.2 87.8
بودجه دولت -0.90
-1 -1 -1 -0.8 -0.6
هزینه های دولت 538.81
541 542 552 546 578
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.10
46.8 46.8 46.8 46.5 46.8
بدهی های دولت 9685501.30
9890000 9890000 9890000 10500000 11500000
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 1.35
1.04 0.91 1.11 1.25 1
شاخص PMI تولید 55.50
54.8 55.4 57.9 57.4 53.1
شاخص PMI خدمات 53.90
53.8 54.7 56.4 56.1 53.3
پی ام آی مرکب 54.10
54.5 55.2 57.5 57 52.7
تولید صنعتی 3.00
3.2 3.4 2.8 2.6 2.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.50
-0.3 -0.6 0.5 0.3 0.3
تولید صنعتی 2.30
3.4 3.2 3.8 3.6 3.9
استفاده از ظرفیت 84.40
84.4 84.5 84.5 84.1 84.8
تغییرات موجودی انبار 7.19
6.9 9.4 6.8 4.5 6
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 2.40
8.9 16.8 29.1 28.7 32
ثبت خودرو 927.41
925 942 962 917 992
استخراج معدن 1.70
2 1.9 1.6 1.4 2.1
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 0.40
-2.2 -2.6 -2.2 -1.8 -6.6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.10
0.4 0.9 -0.4 0.5 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.80
2.3 2.4 2.2 2.5 2.7
هزینه های مصرف کننده 1411.26
1423 1428 1445 1434 1514
درآمد قابل تصرف شخص 1733153.00
1760000 1780000 1810000 1830000 1980000
پس انداز های شخصی 12.21
11 10.9 10.9 10.8 10.5
اعتبار بخش خصوصی 13192284.00
13400000 13600000 13800000 14000000 15400000
نرخ وام بانکی 2.12
2.12 2.12 2.12 2.37 2.87
شاخص خوشبینی اقتصادی 112.70
111 109 110 110 108
تسهیلات اعتباری خریدار 661169.72
686000 692000 705000 709000 732000
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.90
57 57 57 55 53.7
بدهی خانوار به درآمد 93.29
90.5 90.5 90.5 88.9 87.1
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 16.10
15.8 16.7 18 17.2 15
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
میزان ساخت و ساز 0.80
4.5 3.6 1.5 2.6 2.2
شاخص مسکن 109.42
111 112 113 114 121
پی ام آی ساخت و ساز 52.50
53.4 54.2 55.6 55.1 52.5
نرخ مالکیت مسکن 66.40
66 66 66 65.9 65.5
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 23.30
23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 41.50
41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
نرخ مالیات بر فروش 20.80
20.8 20.8 20.8 20.8 20.8