منطقه یورو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.6 0.5 0.5 0.6 0.7
نرخ بیکاری 8.60 8.7 8.6 8.5 8.2 7.4
نرخ تورم 1.10 1.4 1.4 1.5 1.8 2.1
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 3266.70 31000 29000 23400 27000 25000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.90 88.7 88.7 88.7 88.7 87.8
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1.23
1.21 1.19 1.17 1.15 1.07
بازار سهام 3298.07
3522 3432 3344 3258 2645
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.43
0.05 0.1 0.16 0.22 0.33
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60
0.6 0.5 0.5 0.6 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.70
2.4 2.3 2.2 2 2
تولید ناخالص داخلی 11885.66
13600 13600 13600 13600 14800
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2610.79
2630 2650 2670 2720 2930
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 539.14
546 548 550 552 567
تولید ناخالص داخلی سرانه 39105.31
39700 39700 39700 39700 41300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38234.81
38900 38900 38900 38900 40200
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 8.60
8.7 8.6 8.5 8.2 7.4
افراد بیکار 14005.00
14500 14500 14300 14200 14000
افراد شاغل 156.65
157 158 158 159 164
نرخ بیکاری بلند مدت 4.20
4.6 4.6 4.5 4.5 4.4
نرخ بیکاری جوانان 17.70
18.1 17.9 17.6 17 15.1
بهره وری 105.00
108 109 110 111 118
هزینه های کار 114.00
99.3 111 104 116 120
رشد دستمزد 1.70
2.2 2.3 2.4 2.6 2.8
جمعیت 341.01
343 343 343 343 346
استخدام تمام وقت 115241.00
114200 114400 114600 115000 119000
تغییر اشتغال 0.30
1.8 1.9 2 0.6 0.6
نرخ مشارکت نیروی کار 57.30
57.8 57.9 58 58 60
قسمت مدت زمان اشتغال 30972.30
31400 31500 31600 32100 34200
سن بازنشستگی مردان 64.54
64.7 64.7 64.7 64.7 65
سن بازنشستگی زنان 64.32
64.3 64.3 64.3 64.3 65
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 1.10
1.4 1.4 1.5 1.8 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
0.4 0.3 0.3 0.4 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.98
107 109 111 112 121
قیمت مصرف کننده اصلی 101.34
108 110 112 115 125
اندازه اصل تورم 1.00
1.2 1.2 1.4 1.5 1.9
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108.55
112 113 114 116 122
قیمت تولید 102.30
111 113 115 117 129
تغییر قیمت تولید کننده 1.50
1.4 1.6 1.7 1.9 2.2
قیمت واردات 100.00
104 104 105 105 108
تورم مواد غذایی 0.60
1.8 1.7 1.6 1.6 2
CPI مسکن آب و برق 102.52
108 110 112 114 125
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.16
107 109 111 113 121
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.39
-0.07 -0.02 -0.36 0.2 0.8
عرضه پول M1 7797624.00
7980000 8120000 8240000 8480000 10900000
عرضه پول M2 11260807.00
11600000 11800000 12000000 12200000 13800000
عرضه پول M3 11905125.00
12300000 12500000 12700000 13600000 15900000
ذخایر ارزی 62.94
68 70 72 74 97
ترازنامه بانک مرکزی 4530083.00
4660000 4780000 4840000 4950000 6020000
وام به بخش خصوصی 10930881.00
11070000 11140000 11170000 11200000 11700000
نرخ بهره سپرده -0.40
-0.4 -0.4 -0.4 -0.3 0.1
نرخ وام 0.25
0.25 0.25 0.25 0.5 1
میزان رشد وام 2.90
2.9 3 3.2 3.4 2.8
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 3266.70
31000 29000 23400 27000 25000
صادرات 178638.10
207000 189000 184500 186000 190000
واردات 175371.40
176000 160000 161100 159000 165000
حساب جاری 12.83
47.1 36.2 45.4 45.1 37.4
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.50
2.4 2.4 2.4 2.4 1.9
بدهی خارجی 13700905.11
14300000 14400000 14500000 14600000 15400000
گردش سرمایه 10.43
36.8 62.3 18.9 48.9 41.2
ذخایر طلا 504.77
505 505 505 505 505
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.90
88.7 88.7 88.7 88.7 87.8
بودجه دولت -1.50
-1 -1 -1 -1 -0.6
هزینه های دولت 538.81
544 546 548 551 566
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.70
47.3 47.3 47.3 47.3 46.8
بدهی های دولت 9588159.00
9950000 9950000 9950000 9950000 11200000
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 1.48
1.02 0.98 0.95 1 1
شاخص PMI تولید 56.60
56.6 54.8 55.4 57.9 53.1
شاخص PMI خدمات 55.00
55 53.8 54.7 56.4 53.3
پی ام آی مرکب 55.30
55.3 54.5 55.2 57.5 52.7
تولید صنعتی 2.70
3.3 3.2 3.4 2.8 2.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.00
0.2 0.3 0.3 0.2 0.1
تولید صنعتی 5.20
3.6 3.4 3.2 3.8 3.9
استفاده از ظرفیت 84.40
83 83.1 83.2 83 84.8
تغییرات موجودی انبار 7.19
6.85 6.83 6.83 6.83 6.83
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 13.40
25 24 26 29 32
ثبت خودرو 950.23
908 871 902 925 948
استخراج معدن -24.40
1.5 2 1.9 1.6 2.1
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 0.10
0.1 -2 -2.4 -4.6 -6.3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.10
-0.2 0.2 0.2 0.7 1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.30
2.4 2.3 2.4 2.2 2.7
هزینه های مصرف کننده 1411.26
1450 1460 1470 1500 1600
درآمد قابل تصرف شخص 1719435.00
1720000 1730000 1740000 1760000 1820000
پس انداز های شخصی 12.02
11 11 10.9 10.9 10.5
اعتبار بخش خصوصی 13156520.20
13800000 13900000 14100000 14400000 15400000
نرخ وام بانکی 2.10
2.5 2.6 2.6 2.7 3.2
شاخص خوشبینی اقتصادی 114.10
112 112 112 110 108
تسهیلات اعتباری خریدار 653907.75
674000 686000 692000 705000 732000
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 57.90
57 57 57 57 53.7
بدهی خانوار به درآمد 93.29
90.5 90.5 90.5 90.5 87.1
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 18.00
18.1 15.8 16.7 18 15
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
میزان ساخت و ساز 3.70
2.8 4.5 3.6 1.5 2.2
شاخص مسکن 108.59
108 109 110 111 117
پی ام آی ساخت و ساز 53.90
52.6 53.4 54.2 53.6 52.5
نرخ مالکیت مسکن 66.40
66 66 66 66 65.9
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 24.30
24.3 24.3 24.3 24.3 24.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 42.00
42 42 42 42 42
نرخ مالیات بر فروش 20.10
20.1 20.1 20.1 20.1 20.8