منطقه یورو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.5 0.6 0.5 0.5 0.7
نرخ بیکاری 8.90 8.8 8.7 8.6 8.5 7.4
نرخ تورم 1.40 1.8 1.7 1.9 1.9 2.1
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 26364.90 29000 31000 29000 23400 25000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.20 89 88.7 88.7 88.7 87.8
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 1.19 1.16 1.15 1.13 1.12 0.99
بازار سهام 3579.24 3570 3540 3500 3460 3070
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.50 -0.46 -0.47 -0.47 -0.48 -0.53
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.5 0.6 0.5 0.5 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50 2.5 2.4 2.3 2.2 2
تولید ناخالص داخلی 11885.66 12800 13600 13600 13600 14800
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2589.17 2610 2630 2650 2670 2930
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 527.43 544 546 548 550 567
تولید ناخالص داخلی سرانه 39105.31 39300 39700 39700 39700 41300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38234.81 38400 38900 38900 38900 40200
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 8.90 8.8 8.7 8.6 8.5 7.4
افراد بیکار 14402.00 14600 14500 14500 14300 14000
افراد شاغل 155.60 156 157 158 158 164
نرخ بیکاری بلند مدت 4.40 4.7 4.6 4.6 4.5 4.4
نرخ بیکاری جوانان 18.70 18.4 18.1 17.9 17.6 15.1
بهره وری 104.20 107 108 109 110 118
هزینه های کار 111.10 114 99.3 111 104 120
رشد دستمزد 2.00 2.3 2.2 2.3 2.4 2.8
جمعیت 341.01 341 343 343 343 346
استخدام تمام وقت 113328.90 113800 114200 114400 114600 119000
تغییر اشتغال 0.40 0.5 0.5 0.4 0.4 0.6
نرخ مشارکت نیروی کار 57.10 57.6 57.8 57.9 58 60
قسمت مدت زمان اشتغال 31435.80 31400 31400 31500 31600 34200
سن بازنشستگی مردان 64.54 64.54 64.7 64.7 64.7 65
سن بازنشستگی زنان 64.32 64.32 64 64 64 65
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 1.40 1.8 1.7 1.9 1.9 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.4 0.4 0.3 0.3 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.24 105 107 109 111 121
قیمت مصرف کننده اصلی 102.37 107 108 110 112 125
اندازه اصل تورم 0.90 1.4 1.4 1.5 1.5 1.9
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107.67 111 112 113 114 122
قیمت تولید 104.90 109 111 113 115 129
تغییر قیمت تولید کننده 2.90 2.6 2.7 2.5 2.1 2.1
قیمت واردات 103.10 103 104 104 105 108
تورم مواد غذایی 2.40 1.7 1.8 1.7 1.6 2
CPI مسکن آب و برق 101.29 106 108 110 112 125
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.79 105 107 109 111 121
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.38 -0.16 -0.07 -0.02 0.01 0.8
عرضه پول M1 7682433.00 7850000 7980000 8120000 8240000 10900000
عرضه پول M2 11114735.00 11400000 11600000 11800000 12000000 13800000
عرضه پول M3 11796647.00 12100000 12300000 12500000 12700000 15900000
ذخایر ارزی 61.38 64 68 70 72 97
ترازنامه بانک مرکزی 4373200.00 4560000 4660000 4780000 4840000 6020000
وام به بخش خصوصی 10785620.00 11000000 11070000 11140000 11170000 11700000
نرخ بهره سپرده -0.40 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 0.1
نرخ وام 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1
میزان رشد وام 2.70 2.8 2.8 2.8 2.7 2.2
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 26364.90 29000 31000 29000 23400 25000
صادرات 187068.20 184000 207000 189000 184500 190000
واردات 160703.30 155000 176000 160000 161100 165000
حساب جاری 41.81 48.2 32.2 32.4 33.4 37.4
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.30 2.8 2.4 2.4 2.4 1.9
بدهی خارجی 13888577.58 14200000 14300000 14400000 14500000 15400000
گردش سرمایه 80.32 54.5 36.8 62.3 18.9 41.2
ذخایر طلا 504.77 505 505 505 505 505
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 89.20 89 88.7 88.7 88.7 87.8
بودجه دولت -1.50 -1.2 -1 -1 -1 -0.6
هزینه های دولت 534.68 542 544 546 548 566
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.70 47.5 47.3 47.3 47.63 46.8
بدهی های دولت 9588159.00 9830000 9880000 9890000 9726494 11200000
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار 1.44 1.05 1.02 0.98 0.95 1
شاخص PMI تولید 60.00 57.7 57.5 56.8 57 53.1
شاخص PMI خدمات 56.20 55.9 55.7 55.4 55.2 53.3
پی ام آی مرکب 57.50 56.5 56.4 56.3 55.9 51.9
تولید صنعتی 3.30 3.1 3.3 3.2 3.4 2.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.60 0.4 0.2 0.3 0.3 0.1
تولید صنعتی 4.40 3.7 3.6 3.4 3.2 3.9
استفاده از ظرفیت 83.80 82.9 83 83.1 83.2 84.8
تغییرات موجودی انبار 3.48 4.08 4.59 5.35 5.89 5.9
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 30.90 29 25 24 26 32
ثبت خودرو 906.19 904 908 871 902 948
استخراج معدن -5.50 0.4 1.5 2 1.9 2.1
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 0.10 -2.6 -2.2 -2 -2.4 -6.3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.70 0.6 -0.2 0.2 0.2 1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.70 2.5 2.4 2.3 2.4 2.7
هزینه های مصرف کننده 1402.23 1440 1450 1460 1470 1600
درآمد قابل تصرف شخص 1709550.00 1710000 1720000 1730000 1740000 1820000
پس انداز های شخصی 12.06 11.1 11 11 10.9 10.5
اعتبار بخش خصوصی 13012799.90 13600000 13800000 13900000 14100000 15400000
نرخ وام بانکی 2.19 2.5 2.5 2.6 2.6 3.2
شاخص خوشبینی اقتصادی 114.00 113 112 112 112 108
تسهیلات اعتباری خریدار 644847.14 667000 674000 686000 692000 732000
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.50 58.2 57 57 57 53.7
بدهی خانوار به درآمد 93.55 91.9 90.5 90.5 90.5 87.1
Trend قیمت اطمینان مصرف کننده 14.70 12 12.5 12.4 12.3 10.7
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
میزان ساخت و ساز 3.10 2.7 2.4 2.5 2.6 2.3
شاخص مسکن 106.85 107 108 109 110 117
پی ام آی ساخت و ساز 52.90 52 52.6 53.4 54.2 52.5
نرخ مالکیت مسکن 66.40 66.2 66 66 66 65.9
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 24.30 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3
نرخ مالیات درآمد شخصی 42.00 42 42 42 42 42
نرخ مالیات بر فروش 20.80 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8