منطقه یورو

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.3 0.3 0.5 0.5 1
نرخ بیکاری 10.10 9.8 9.6 9.7 10.05 8.2
نرخ تورم 0.40 0.1 0.3 0.5 0.44 2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.5
موازنه تجاری 18352.40 26800 27700 23100 22000 19700
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.70 91.4 90.9 90.4 90.1 87.8
بازارها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
پول 1.09 1.11 1.1 1.09 1.08 0.9
بازار سهام 3077.30 2970 2940 2910 2880 2400
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.40 -0.44 -0.45 -0.45 -0.46 -0.53
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.3 0.3 0.5 0.5 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 1.6 1.2 1.5 1.6 1.9
تولید ناخالص داخلی 11539.74 12000 12200 12400 12600 14800
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2505.00 2520 2560 2580 2590 2730
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 502.98 505 506 507 508 519
تولید ناخالص داخلی سرانه 38341.20 38600 38700 38900 39000 41300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 37486.19 37600 37700 37800 37900 38800
کار واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بیکاری 10.10 9.8 9.6 9.7 10.05 8.2
افراد بیکار 16199.00 16108 16099 16096 16289 14400
افراد شاغل 153.27 153 153 153 154 161
نرخ بیکاری بلند مدت 5.20 5.2 5.2 5.2 5.3 5.1
نرخ بیکاری جوانان 20.70 20.1 19.8 20 19.98 19.7
بهره وری 103.00 104 104 104 105 115
هزینه های کار 109.20 107 108 108 109 116
دستمزد 1681.00 1770 1790 1820 1840 2030
رشد دستمزد 0.90 1.5 1.7 1.8 2 2.8
جمعیت 338.47 340 340 340 340 344
استخدام تمام وقت 110332.90 111000 112000 112000 112000 113000
تغییر اشتغال 0.40 0.3 0.3 0.4 0.5 0.8
قسمت مدت زمان اشتغال 30925.70 31000 31200 31300 31400 34200
نرخ مشارکت نیروی کار 56.80 56.4 56.6 56.9 57 60
سن بازنشستگی مردان 64.63 64.63 64.63 64.63 64.63 65
سن بازنشستگی زنان 63.94 63.94 64.1 64.1 64.1 65
قیمت ها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ تورم 0.40 0.1 0.3 0.5 0.44 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.3 0.1 0.2 0.04 0.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.60 101 102 103 101 119
قیمت مصرف کننده اصلی 101.35 103 104 105 101 120
اندازه اصل تورم 0.80 0.8 1 1.1 0.78 1.7
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106.77 108 108 109 109 116
قیمت تولید 101.70 103 104 105 102 115
تغییر قیمت تولید کننده -2.10 -1.9 -0.8 -0.2 -0.71 2.6
قیمت واردات 101.60 104 103 102 102 108
تورم مواد غذایی 0.40 0.9 1.4 1.6 -0.31 2.5
CPI حمل و نقل 99.11 102 103 104 98.89 119
پول واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.5
نرخ بهره بین بانکی -0.32 -0.2 -0.2 -0.1 -0.32 1
عرضه پول M1 6991604.00 7220000 7440000 7620000 7731320 10900000
عرضه پول M2 10563763.00 10600000 10660000 10710000 10840000 11800000
عرضه پول M3 11225898.00 11500000 11740000 11900000 11620562 13017265
ذخایر ارزی 344058.00 349000 352000 356000 360000 389000
ترازنامه بانک مرکزی 3469281.00 3560000 3700000 3790000 3494850 5820000
وام به بخش خصوصی 10667472.00 10800000 10870000 10950000 10728275 11700000
نرخ بهره سپرده -0.40 -0.4 -0.4 -0.4 -0.39 0.1
نرخ وام 0.25 0.25 0.25 0.25 0.24 1
میزان رشد وام 1.80 2 2.2 2.1 2.33 1.9
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
موازنه تجاری 18352.40 26800 27700 23100 22000 19700
صادرات 160273.70 170000 178000 181000 175000 165000
واردات 141921.30 142000 150000 158000 153000 145000
حساب جاری 23.58 43.2 30.4 34.5 34.8 27.6
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.70 3.4 2.3 2.3 2.3 1.9
بدهی خارجی 13331647.65 13200000 13300000 13400000 13947641 14000000
گردش سرمایه 26.62 72.2 69.5 60.2 15.2 41.2
ذخایر طلا 504.77 505 505 505 505 505
دولت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.70 91.4 90.9 90.4 90.1 87.8
بودجه دولت -2.10 -2 -1.7 -1.7 -1.7 -0.8
هزینه های دولت 526.70 532 534 536 534 562
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.60 49.2 49.5 49.1 48.8 46.8
بدهی های دولت 9440246.00 9560000 9630000 9720000 9760000 11200000
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
اطمینان کسب و کار 0.45 0.22 0.15 0.21 0.35 1.2
شاخص PMI تولید 52.60 53 52.6 52.8 53.56 53.1
شاخص PMI خدمات 52.20 52.8 53.4 53.6 51.81 53.3
پی ام آی مرکب 52.60 52.4 51.8 51.2 52.64 51.9
تولید صنعتی 1.80 1.1 0.9 1.2 2.78 0.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.60 -0.5 0.2 0.4 0.06 0.1
تولید صنعتی 2.00 0.8 0.6 0.9 11.96 1.5
استفاده از ظرفیت 81.60 80.8 80.4 80.6 80.8 81.7
تغییرات موجودی انبار -1.35 2.78 4.52 5.93 4.02 5.7
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 12.30 4.6 9.9 15.2 12.48 29.4
ثبت خودرو 893.00 892 852 798 870 948
استخراج معدن -2.10 -1.9 -0.8 -0.2 -5.45 2.1
مصرف کننده واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.00 -7.4 -9.5 -12 -7.95 -1.4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.10 0.7 -0.5 0.1 0.14 1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.60 2.6 2.2 2 1.31 2.7
هزینه های مصرف کننده 1373.66 1370 1380 1380 1380 1400
درآمد قابل تصرف شخص 1652797.00 1670000 1680000 1690000 1700000 1780000
پس انداز های شخصی 12.75 11.9 11.7 11.6 12.77 10.5
اعتبار بخش خصوصی 12805349.80 12880000 12920000 12960000 12966280 14000000
نرخ وام بانکی 2.38 2.15 2.22 2.38 2.32 3.67
تسهیلات اعتباری خریدار 607560.71 609000 611000 613000 610095 666000
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 59.00 56.8 56.4 55.8 55.4 53.7
بدهی خانوار به درآمد 93.96 93.29 93.2 93.11 92.4 92
مسکن واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
میزان ساخت و ساز 0.90 0.2 0.6 0.3 1.5 2.3
شاخص مسکن 101.49 102 103 104 104 110
پی ام آی ساخت و ساز 49.10 48.9 50.2 50.8 49.08 52
نرخ مالکیت مسکن 66.70 66.7 66.7 66.7 66.7 66.7
مالیات واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ مالیات شرکت 24.60 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6
نرخ مالیات درآمد شخصی 42.10 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1
نرخ مالیات بر فروش 20.80 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8