منطقه یورو

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6
نرخ بیکاری 9.80 9.5 9.4 9.3 9.1 7.7
نرخ تورم 1.10 0.9 1 1.1 1 2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.5
موازنه تجاری 25941.20 27700 23100 22000 26400 19700
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.70 90.9 90.4 89.86 89.4 87.8
بازارها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
پول 1.07 1.02 1.01 1 1.04 0.83
بازار سهام 3278.58 3210 3170 3140 3110 2620
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.48 -0.48 -0.48 -0.49 -0.05 -0.56
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 1.5 1.5 1.4 1.6 1.9
تولید ناخالص داخلی 11602.40 12200 12400 11620 12800 14800
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2515.86 2560 2580 2566 2600 2730
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 508.16 506 507 514 512 519
تولید ناخالص داخلی سرانه 38594.34 38700 38900 38546 40100 41300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 37736.90 37700 37800 37606 38000 38800
کار واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بیکاری 9.80 9.5 9.4 9.3 9.1 7.7
افراد بیکار 15781.00 16099 16096 14868 14728 14400
افراد شاغل 153.45 153 153 154 154 161
نرخ بیکاری بلند مدت 5.00 5.2 5.2 4.41 5.4 5.1
نرخ بیکاری جوانان 21.20 19.8 20 20.18 20.8 19.7
بهره وری 103.40 104 104 104 107 115
هزینه های کار 102.60 108 108 103 110 116
دستمزد 1681.00 1790 1820 1729 1860 2030
رشد دستمزد 1.60 1.7 1.8 2 2.3 2.8
جمعیت 338.47 339 339 339 340 344
استخدام تمام وقت 112073.10 112000 112000 114756 112000 113000
تغییر اشتغال 0.20 0.3 1.5 1.6 0.5 0.8
قسمت مدت زمان اشتغال 30948.50 31200 31300 30894 31400 34200
نرخ مشارکت نیروی کار 57.00 56.6 56.9 57.06 57 60
سن بازنشستگی مردان 64.63 64.63 64.63 64.63 64.63 65
سن بازنشستگی زنان 63.94 64.1 64.1 63.94 64.1 65
قیمت ها واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ تورم 1.10 0.9 1 1.1 1 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.1 0.2 0.05 0.5 0.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.31 102 103 101 105 119
قیمت مصرف کننده اصلی 101.72 104 105 101 107 120
اندازه اصل تورم 0.90 1 1.1 1.2 1.1 1.7
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106.64 108 109 107 110 116
قیمت تولید 103.00 104 105 104 107 115
تغییر قیمت تولید کننده 0.10 -0.2 0.4 0.8 1 2.2
قیمت واردات 102.60 103 102 103 102 108
تورم مواد غذایی 1.10 1.4 1.6 0.65 1.9 2.5
CPI حمل و نقل 100.49 103 104 98.84 106 119
پول واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.5
نرخ بهره بین بانکی -0.34 -0.2 -0.1 -0.34 0.5 1
عرضه پول M1 7156510.00 7440000 7620000 7651603 7850000 10900000
عرضه پول M2 10676382.00 10660000 10710000 10840000 10900000 11800000
عرضه پول M3 11349373.00 11740000 11900000 11756307 12100000 12955140
ذخایر ارزی 340426.00 352000 356000 360000 367000 389000
ترازنامه بانک مرکزی 3697302.00 3700000 3790000 3629352 4110000 5820000
وام به بخش خصوصی 10698934.00 10870000 10950000 10934004 11000000 11700000
نرخ بهره سپرده -0.40 -0.4 -0.4 -0.39 -0.25 0.1
نرخ وام 0.25 0.25 0.25 0.24 0.5 1
میزان رشد وام 1.90 2.2 2.1 2.11 2.4 1.9
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
موازنه تجاری 25941.20 27700 23100 22000 26400 19700
صادرات 184232.70 178000 181000 175000 169000 165000
واردات 158291.50 150000 158000 153000 142000 145000
حساب جاری 40.52 43.2 30.4 34.5 34.8 27.6
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.70 2.3 2.3 3.18 2.3 1.9
بدهی خارجی 13362619.36 13300000 13400000 13947641 13700000 14000000
گردش سرمایه 34.16 69.5 60.2 15.2 54.5 41.2
ذخایر طلا 504.77 505 505 505 505 505
دولت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.70 90.9 90.4 89.86 89.4 87.8
بودجه دولت -2.10 -1.7 -1.7 -2 -1.7 -0.8
هزینه های دولت 530.67 536 538 540 543 567
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.60 49.5 49.1 48.68 48.6 46.8
بدهی های دولت 9440246.00 9630000 9720000 9563432 9830000 11200000
تجارت واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
اطمینان کسب و کار 0.79 0.15 0.21 0.78 0.6 1.2
شاخص PMI تولید 55.10 52.6 52.8 56.78 54.7 53.1
شاخص PMI خدمات 53.60 53.4 53.6 53.8 56.87 53.3
پی ام آی مرکب 54.30 51.8 51.2 54.26 54.4 51.9
تولید صنعتی 3.20 0.9 1.2 2.89 1.5 0.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.50 0.2 0.4 0.05 0.4 0.1
تولید صنعتی 2.70 0.6 0.9 10.27 1.7 1.5
استفاده از ظرفیت 82.30 80.4 80.6 82.14 81.1 81.7
تغییرات موجودی انبار -0.04 3.59 5.48 6.71 7.33 5.91
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 23.20 9.9 15.2 16.51 25.7 29.4
ثبت خودرو 895.00 852 798 865 895 948
استخراج معدن 4.70 -0.8 -0.2 -4.63 0.4 2.1
مصرف کننده واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.90 -9.5 -12 -10.8 -10.2 -1.4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.40 -0.5 0.1 0.17 0.6 1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.30 2.2 2 2.19 2.5 2.7
هزینه های مصرف کننده 1380.09 1380 1380 1408 1390 1400
درآمد قابل تصرف شخص 1662368.00 1680000 1690000 1709081 1710000 1780000
پس انداز های شخصی 12.62 11.7 11.6 12.77 11.1 10.5
اعتبار بخش خصوصی 12863357.90 12920000 12960000 13147458 13100000 14000000
نرخ وام بانکی 2.33 2.22 2.38 2.3 2.68 3.67
تسهیلات اعتباری خریدار 614930.66 611000 613000 618672 617000 666000
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.90 56.4 55.8 58.31 54.8 53.7
بدهی خانوار به درآمد 94.14 92.49 92.31 92.14 91.96 83.74
مسکن واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
میزان ساخت و ساز 0.00 0.6 0.3 1.57 0.5 2.3
شاخص مسکن 102.94 103 104 104 105 110
پی ام آی ساخت و ساز 52.30 50.2 50.8 49.15 51 52
نرخ مالکیت مسکن 66.40 66.7 66.7 66.41 66.7 66.7
مالیات واقعی Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2020
نرخ مالیات شرکت 24.30 24.6 24.6 24.3 24.6 24.6
نرخ مالیات درآمد شخصی 42.00 42.1 42.1 42 42.1 42.1
نرخ مالیات بر فروش 20.80 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8