منطقه یورو

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
بازنگری واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.3 0.3 0.4 0.4 1
نرخ بیکاری 9.80 9.9 9.6 9.9 9.8 8.2
نرخ تورم 0.60 0.5 0.4 0.6 0.8 2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.5
موازنه تجاری 26481.80 26800 27700 23100 22000 19700
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.70 91.4 90.9 90.4 88.37 87.8
بازارها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
پول 1.07 1.05 1.04 1.03 1.02 0.85
بازار سهام 3015.13 3010 2980 2950 2920 2440
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.40 -0.36 -0.37 -0.37 -0.37 -0.43
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.3 0.3 0.4 0.4 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 1.6 1.2 1.5 1.92 1.9
تولید ناخالص داخلی 11539.74 12000 12200 12400 11438 14800
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2514.91 2520 2560 2580 2564 2730
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 502.98 505 506 507 511 519
تولید ناخالص داخلی سرانه 38341.20 38600 38700 38900 38789 41300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 37486.19 37600 37700 37800 37762 38800
کار واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بیکاری 9.80 9.9 9.6 9.9 9.8 8.2
افراد بیکار 16057.00 16108 16099 16096 15601 14400
افراد شاغل 153.27 153 153 153 153 161
نرخ بیکاری بلند مدت 5.00 5.2 5.2 5.2 4.41 5.1
نرخ بیکاری جوانان 20.70 20.1 19.8 20 20.25 19.7
بهره وری 103.00 104 104 104 103 115
هزینه های کار 109.20 107 108 108 99.97 116
دستمزد 1681.00 1770 1790 1820 1729 2030
رشد دستمزد 0.90 1.5 1.7 1.8 2.11 2.8
جمعیت 338.47 340 340 340 340 344
استخدام تمام وقت 112073.10 111000 112000 112000 114756 113000
تغییر اشتغال 0.40 0.3 0.3 0.4 0.39 0.8
قسمت مدت زمان اشتغال 30948.50 31000 31200 31300 30894 34200
نرخ مشارکت نیروی کار 57.00 56.4 56.6 56.9 57.06 60
سن بازنشستگی مردان 64.63 64.63 64.63 64.63 64.63 65
سن بازنشستگی زنان 63.94 63.94 64.1 64.1 63.94 65
قیمت ها واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ تورم 0.60 0.5 0.4 0.6 0.8 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.3 0.1 0.2 0.05 0.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.85 101 102 103 101 119
قیمت مصرف کننده اصلی 101.47 103 104 105 101 120
اندازه اصل تورم 0.80 0.8 1 1.1 0.77 1.7
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106.77 108 108 109 108 116
قیمت تولید 102.70 103 104 105 104 115
تغییر قیمت تولید کننده -0.40 -0.7 -0.2 0.4 0.8 2.2
قیمت واردات 101.70 104 103 102 102 108
تورم مواد غذایی 0.00 0.9 1.4 1.6 -0.58 2.5
CPI حمل و نقل 99.72 102 103 104 100 119
پول واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.5
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.2 -0.2 -0.1 -0.34 1
عرضه پول M1 7044725.00 7220000 7440000 7620000 7644288 10900000
عرضه پول M2 10563610.00 10600000 10660000 10710000 10840000 11800000
عرضه پول M3 11232336.00 11500000 11740000 11900000 11605583 12991352
ذخایر ارزی 343861.00 349000 352000 356000 360000 389000
ترازنامه بانک مرکزی 3566230.00 3560000 3700000 3790000 3593239 5820000
وام به بخش خصوصی 10655446.00 10800000 10870000 10950000 10833329 11700000
نرخ بهره سپرده -0.40 -0.4 -0.4 -0.4 -0.39 0.1
نرخ وام 0.25 0.25 0.25 0.25 0.24 1
میزان رشد وام 1.80 2 2.2 2.1 1.83 1.9
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
موازنه تجاری 26481.80 26800 27700 23100 22000 19700
صادرات 176678.40 170000 178000 181000 175000 165000
واردات 150196.60 142000 150000 158000 153000 145000
حساب جاری 29.80 43.2 30.4 34.5 34.8 27.6
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.70 3.4 2.3 2.3 2.77 1.9
بدهی خارجی 13331647.65 13200000 13300000 13400000 13947641 14000000
گردش سرمایه 61.10 72.2 69.5 60.2 15.2 41.2
ذخایر طلا 504.77 505 505 505 505 505
دولت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.70 91.4 90.9 90.4 88.37 87.8
بودجه دولت -2.10 -2 -1.7 -1.7 -1.8 -0.8
هزینه های دولت 526.70 532 534 536 538 562
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.60 49.2 49.5 49.1 48.49 46.8
بدهی های دولت 9440246.00 9560000 9630000 9720000 9657112 11200000
تجارت واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
اطمینان کسب و کار 0.42 0.22 0.15 0.21 0.31 1.2
شاخص PMI تولید 53.70 53 52.6 52.8 54.48 53.1
شاخص PMI خدمات 54.10 52.8 53.4 53.6 54.62 53.3
پی ام آی مرکب 54.10 52.4 51.8 51.2 54.11 51.9
تولید صنعتی 1.20 1.1 0.9 1.2 3.01 0.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.80 -0.5 0.2 0.4 0.07 0.1
تولید صنعتی 1.30 0.8 0.6 0.9 12.99 1.5
استفاده از ظرفیت 82.30 80.8 80.4 80.6 82.14 81.7
تغییرات موجودی انبار -1.35 2.78 4.52 5.93 6.66 5.7
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 15.80 14.6 9.9 15.2 23.43 29.4
ثبت خودرو 849.00 892 852 798 860 948
استخراج معدن 6.20 -1.9 -0.8 -0.2 -4.49 2.1
مصرف کننده واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.10 -6.5 -9.5 -12 -10.8 -1.4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.20 0.7 -0.5 0.1 0.12 1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.10 2.6 2.2 2 1.36 2.7
هزینه های مصرف کننده 1373.66 1370 1380 1380 1413 1400
درآمد قابل تصرف شخص 1662368.00 1670000 1680000 1690000 1709081 1780000
پس انداز های شخصی 12.75 11.9 11.7 11.6 12.77 10.5
اعتبار بخش خصوصی 12764469.50 12880000 12920000 12960000 12789203 14000000
نرخ وام بانکی 2.35 2.15 2.22 2.38 2.37 3.67
تسهیلات اعتباری خریدار 613498.11 609000 611000 613000 616265 666000
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 59.00 56.8 56.4 55.8 55.91 53.7
بدهی خانوار به درآمد 93.96 93.29 93.2 93.11 93.01 92
مسکن واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
میزان ساخت و ساز 1.80 0.2 0.6 0.3 1.86 2.3
شاخص مسکن 101.49 102 103 104 104 110
پی ام آی ساخت و ساز 49.40 48.9 50.2 50.8 49.16 52
نرخ مالکیت مسکن 66.70 66.7 66.7 66.7 67.11 66.7
مالیات واقعی Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 2020
نرخ مالیات شرکت 24.30 24.6 24.6 24.6 24.3 24.6
نرخ مالیات درآمد شخصی 42.00 42.1 42.1 42.1 42 42.1
نرخ مالیات بر فروش 20.80 20.8 20.8 20.8 20.8 20.8