اتیوپی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 27.23
28.16 29.15 30.16 31.22 35.81
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.60
7.5 7.4 7.3 7.3 11.5
تولید ناخالص داخلی 72.37
72.47 74.65 76.82 79 100
تولید ناخالص داخلی سرانه 511.20
518 522 526 530 587
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1608.30
1635 1649 1664 1678 1885
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 747.30
764 778 791 804 1077
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 274.00
278 278 278 278 267
تولید ناخالص داخلی از ساخت 125.00
125 132 139 146 247
تولید ناخالص داخلی از خدمات 353.00
360 369 377 386 540
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 16.80
17.3 17.1 16.9 16.7 17.8
جمعیت 102.40
103 104 104 105 115
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 13.40
9.2 9.3 9.4 9.5 7
تورم مواد غذایی 17.40
15.33 12.72 10.92 10.07 10.11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116.70
119 117 116 115 108
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 177.60
178 178 178 177 168
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 7.00
7 7 7 7 7
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -3163.40
-3144 -3131 -3129 -3112 -2933
صادرات 905.50
742 830 734 656 679
واردات 4068.90
3975 3966 3953 3935 3751
حساب جاری -1674.20
-1530 -1468 -1429 -1382 -1037
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.90
-10.5 -10.5 -10.5 -10.5 -8.9
شاخص تروریسم 5.94
4.2 4.62 5.03 5.44 2.93
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.10
33 33 33 33 29
بودجه دولت -1.90
-3.57 -3.49 -3.41 -3.32 -3.18
مخارج نظامی 447.80
495 500 504 509 659
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 3080.92
3136 3916 3076 3030 2486
آدرس های IP 9416.00
5217 4148 4439 4389 5287
آسانی کسب و کار 161.00
157 158 158 159 153
شاخص فساد مالی 34.00
32 32 32 32 29
رتبه فساد مالی 108.00
103 104 106 107 113
شاخص رقابتی 3.78
3.72 3.72 3.72 3.72 3.65
رتبه رقابتی 108.00
116 116 116 116 120
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 16.32
23.09 86.26 126 37.65 69.68
درجه حرارت 21.97
23.1 24.18 22.96 22.03 23.58