اتیوپی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 27.25
28.18 29.16 30.17 31.21 35.76
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 10.20
7.4 7.3 7.3 10.65 11.5
تولید ناخالص داخلی 72.37
75.25 77.27 79.3 98.8 105
تولید ناخالص داخلی سرانه 511.20
526 583 534 605 626
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1608.30
1654 1668 1681 1902 1969
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1577.10
1694 1692 1882 1745 2335
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 573.10
616 615 684 634 849
تولید ناخالص داخلی از ساخت 404.30
434 434 482 447 599
تولید ناخالص داخلی از خدمات 620.20
666 665 740 686 918
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 16.80
16.4 16.2 16 15.82 13.2
جمعیت 102.40
104 104 105 106 115
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 13.70
16.3 17 17.4 17.2 17.6
تورم مواد غذایی 16.10
19.99 17.2 14.35 13.24 16.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.97
0.87 1.85 -0.5 0.36 0.25
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118.40
134 137 145 140 201
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 187.20
195 206 208 217 288
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 7.00
7 5.75 7 6 6
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -3183.70
-3184 -3184 -3184 -3184 -3184
صادرات 905.50
906 906 906 906 906
واردات 4089.20
4089 4089 4089 4089 4089
حساب جاری -1674.20
-1674 -1674 -1674 -1674 -1674
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.90
-10.5 -10.5 -10.5 -9.8 -8.9
شاخص تروریسم 5.94
4.62 5.03 5.44 5.52 2.93
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.50
33 33 33 30 29
بودجه دولت -1.90
-2.08 -1.96 -1.84 -1.82 -2.17
مخارج نظامی 497.29
504 509 515 540 699
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 3080.92
3285 3284 3284 3284 3284
آدرس های IP 9416.00
10308 10274 10290 10282 10285
آسانی کسب و کار 161.00
161 161 161 161 161
شاخص فساد مالی 35.00
35 35 35 35 35
رتبه فساد مالی 107.00
107 107 107 107 107
شاخص رقابتی 3.78
3.77 3.77 3.77 3.77 3.77
رتبه رقابتی 108.00
116 116 116 122 120
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 16.32
86.26 126 37.65 23.14 69.68
درجه حرارت 21.97
24.18 22.96 22.03 23.14 23.58