اتیوپی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 23.27 23.34 23.57 23.8 24.03 26.58
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.60 11 11 11.3 11.3 11.5
تولید ناخالص داخلی 72.37 77.35 79.39 81.1 82.81 99.38
تولید ناخالص داخلی سرانه 511.20 528 531 537 543 592
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1608.30 1670 1684 1706 1727 1910
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 747.30 791 804 820 835 1028
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 274.00 283 284 287 289 321
تولید ناخالص داخلی از ساخت 125.00 139 146 151 157 229
تولید ناخالص داخلی از خدمات 353.00 375 381 388 395 487
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 16.80 16.2 16.02 15.85 15.67 13.8
جمعیت 102.40 104 105 106 106 113
هزینه زندگی انفرادی 3910.00 3935 3935 3935 3935 3935
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3140.00 3140 3140 3140 3140 3140
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1970.00 1970 1970 1970 1970 1970
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 9.40 7.7 8 9.8 8.2 7
تورم مواد غذایی 12.50 12.36 12.66 12.74 12.74 12.73
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116.00 117 118 119 119 119
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 169.20 171 173 174 174 175
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 5.00 6 6 6 6 5
نرخ بهره سپرده 4.68 4.55 4.7 4.67 4.65 4.38
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -3565.10 -3587 -3686 -3632 -3544 -3632
صادرات 658.90 663 632 731 758 668
واردات 4224.00 4253 4282 4293 4266 4277
حساب جاری -2710.10 -2380 -2395 -2384 -2374 -2378
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.90 -11 -11 -10.5 -10.5 -8.9
شاخص تروریسم 3.45 3.33 3.35 3.4 3.45 3.6
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.10 35 35 33 33 29
بودجه دولت -1.90 -1.96 -1.84 -1.82 -1.81 -2.16
مخارج نظامی 447.80 447 451 450 448 441
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
آسانی کسب و کار 159.00 169 172 170 168 150
شاخص فساد مالی 34.00 32 32 32 32 29
رتبه فساد مالی 108.00 107 109 110 112 116
شاخص رقابتی 3.77 3.72 3.72 3.75 3.76 3.75
رتبه رقابتی 109.00 113 113 119 121 118
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15