شاخص یاب

اتیوپی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 27.80
27.92 28.24 28.57 28.91 30.28
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 10.20
7.3 9 9.5 10 11.5
تولید ناخالص داخلی 80.56
88 94 94 94 105
تولید ناخالص داخلی سرانه 549.80
567 605 605 605 625
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1729.90
1793 1902 1902 1902 2022
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1699.20
1823 1852 1861 2006 2263
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 573.10
615 625 628 676 763
تولید ناخالص داخلی از ساخت 404.30
434 441 443 477 538
تولید ناخالص داخلی از خدمات 620.20
665 676 679 732 826
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 16.80
15 14.5 14.5 14.5 14
جمعیت 105.00
108 108 109 109 114
هزینه زندگی خانواده 7150.00
7216 7187 7173 7159 7161
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 11.50
10 9.5 9 8.5 10
تورم مواد غذایی 12.70
16.3 11.85 11.78 11.71 11.71
نرخ تورم (ماهانه) -0.25
-0.5 0.36 0.99 0.99 0.25
CPI مسکن آب و برق 183.30
184 183 183 183 183
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 126.00
136 131 140 129 161
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 196.50
195 203 210 214 231
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 7.00
7 7 7 7 7
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -2806.20
-3021 -2863 -2806 -2913 -2920
صادرات 739.30
659 738 785 706 688
واردات 3545.50
3729 3601 3591 3619 3608
حساب جاری -1435.60
-1788 -1738 -1743 -1743 -1747
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.50
-10.5 -9.8 -9.8 -9.8 -8.9
شاخص تروریسم 5.94
5.94 5.94 5.94 5.94 5.94
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.50
33 30 30 30 29
بودجه دولت -3.30
-3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3
مخارج نظامی 497.29
494 492 490 488 475
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 3080.92
3284 3284 3284 3284 3284
آدرس های IP 9416.00
10290 10282 10286 10284 10285
آسانی کسب و کار 159.00
155 151 149 147 126
شاخص فساد مالی 35.00
35 35 35 35 35
رتبه فساد مالی 107.00
107 107 107 107 107
شاخص رقابتی 44.45
44.95 44.95 44.95 44.95 47.45
رتبه رقابتی 122.00
122 122 122 122 122
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 16.32
37.65 23.14 66.66 65.96 69.68
درجه حرارت 21.97
22.03 23.14 23.62 23.62 23.58