شاخص یاب

اتیوپی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 28.35 27.95 28.02 28.08 28.15 28.28