شاخص یاب

اتیوپی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 27.34
28.22 29.2 30.22 31.26 35.84
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 10.20
7.3 7.3 9 9.5 11.5
تولید ناخالص داخلی 80.56
88 88 94 94 105
تولید ناخالص داخلی سرانه 549.80
567 567 605 605 625
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1729.90
1793 1793 1902 1902 2022
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1577.10
1692 1692 1719 1727 2100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 573.10
615 615 625 628 763
تولید ناخالص داخلی از ساخت 404.30
434 434 441 443 538
تولید ناخالص داخلی از خدمات 620.20
665 665 676 679 826
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 16.80
15 15 14.5 14.5 14
جمعیت 105.00
107 108 108 109 114
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 14.70
13 12.3 12.5 12.7 12
تورم مواد غذایی 14.90
14 13.65 13.58 13.59 13.59
نرخ تورم (ماهانه) 2.02
1.85 -0.5 0.36 0.99 0.25
CPI مسکن آب و برق 183.60
185 186 186 186 186
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 128.30
133 139 134 145 175
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 192.20
199 199 209 217 251
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 7.00
7 7 7 7 7
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -3312.30
-3253 -3291 -3132 -3077 -3248
صادرات 678.50
696 616 769 844 671
واردات 3990.80
3949 3916 3902 3921 3919
حساب جاری -1419.20
-1769 -1780 -1788 -1793 -1789
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.50
-10.5 -10.5 -9.8 -9.8 -8.9
شاخص تروریسم 5.94
5.03 5.44 5.52 5.59 2.93
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.50
33 33 30 30 29
بودجه دولت -3.30
-1.97 -2.01 -2.1 -2.19 -2.13
مخارج نظامی 497.29
495 494 492 490 475
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 3080.92
3284 3284 3284 3284 3284
آدرس های IP 9416.00
10274 10290 10282 10286 10285
آسانی کسب و کار 161.00
156 153 150 147 118
شاخص فساد مالی 35.00
35 36 36 36 35
رتبه فساد مالی 107.00
111 112 112 112 111
شاخص رقابتی 3.78
3.76 3.76 3.77 3.77 3.77
رتبه رقابتی 108.00
116 116 121 122 120
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 16.32
126 37.65 23.14 66.66 69.68
درجه حرارت 21.97
22.96 22.03 23.14 23.62 23.58