اتیوپی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 26.91 23.18 22.94 22.71 22.47 19.9
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.60 7.5 7.5 7.4 7.3 11.5
تولید ناخالص داخلی 72.37 79 80.57 82.15 83.72 96
تولید ناخالص داخلی سرانه 511.20 530 535 540 546 579
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1608.30 1678 1696 1714 1732 1848
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 747.30 804 820 835 851 1028
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 274.00 278 280 281 282 275
تولید ناخالص داخلی از ساخت 125.00 146 151 157 162 229
تولید ناخالص داخلی از خدمات 353.00 386 394 402 411 511
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 16.80 16.7 16.72 16.75 16.77 17.5
جمعیت 102.40 105 106 106 107 113
هزینه زندگی انفرادی 3910.00 3935 3935 3935 3935 3935
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3140.00 3140 3140 3140 3140 3140
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1970.00 1970 1970 1970 1970 1970
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 10.80 9.2 9.2 9.3 9.4 7
تورم مواد غذایی 13.20 11.81 10.19 9.31 9.06 9.28
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115.70 114 112 109 107 103
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 171.70 176 177 177 176 169
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 7.00 6 6 6 7 7
نرخ بهره سپرده 4.68 5.21 5.29 5.37 5.46 5.47
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -2931.70 -3091 -3000 -3005 -3018 -2854
صادرات 768.20 619 729 758 667 649
واردات 3699.80 3728 3699 3679 3662 3512
حساب جاری -1747.50 -1719 -1597 -1562 -1512 -1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.90 -11 -10.5 -10.5 -7.38 -8.9
شاخص تروریسم 3.45 3.58 3.62 3.66 3.7 4.02
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.10 35 33 33 34.47 29
بودجه دولت -1.90 -3.32 -3.34 -3.36 -3.39 -3.36
مخارج نظامی 447.80 509 530 551 572 664
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
آسانی کسب و کار 159.00 172 170 168 166 150
شاخص فساد مالی 34.00 32 32 32 31 29
رتبه فساد مالی 108.00 107 108 110 111 115
شاخص رقابتی 3.78 3.72 3.72 3.72 3.72 3.69
رتبه رقابتی 108.00 116 116 116 116 127
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15