استونی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2017-06
نرخ بیکاری 5.2 2017-09
نرخ تورم 3.8 2017-10
نرخ بهره 0 2017-10
موازنه تجاری -99.52 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9.5 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2017-11
بازار سهام 1234 امتیاز 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.7 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 23.14 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4821 EUR - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1282 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 17853 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27735 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 50.91 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 285 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 739 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 58.84 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 56.34 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 334 EUR - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.2 % 2017-09
افراد شاغل 667 هزار 2017-09
افراد بیکار 29.63 هزار 2017-10
نرخ بیکاری بلند مدت 1.9 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 11.4 % 2017-08
هزینه های کار 129 نقاط شاخص 2017-06
پست های خالی شغلی 5.29 هزار 2017-10
دستمزد 1242 EUR / ماه 2017-06
حداقل دستمزد 470 EUR / ماه 2017-06
رشد دستمزد 7 % 2016-12
دستمزد در تولید 1200 EUR / ماه 2017-06
جمعیت 1.32 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62.7 2017-12
سن بازنشستگی مردان 63 2017-12
تغییر اشتغال -0.5 % 2017-06
نرخ اشتغال 66.3 % 2017-03
استخدام تمام وقت 558 هزار 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 72 % 2017-09
قسمت مدت زمان اشتغال 58.5 هزار 2017-03
بهره وری 114 نقاط شاخص 2017-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.8 % 2017-10
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 % 2017-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 203 نقاط شاخص 2017-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 نقاط شاخص 2017-10
قیمت مصرف کننده اصلی 104 نقاط شاخص 2017-09
اندازه اصل تورم 1.9 % 2017-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 121 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 112 نقاط شاخص 2017-10
تغییر قیمت تولید کننده 3.7 % 2017-10
قیمت صادرات 332 نقاط شاخص 2017-09
قیمت واردات 141 نقاط شاخص 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 180 نقاط شاخص 2017-10
تورم مواد غذایی 7.9 % 2017-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-10
عرضه پول M1 11547 EUR - میلیون 2017-09
عرضه پول M2 14171 EUR - میلیون 2017-09
ترازنامه بانک 24430 EUR - میلیون 2017-09
وام به بخش خصوصی 6921 EUR - میلیون 2017-09
ترازنامه بانک مرکزی 7149714 EUR هزار 2017-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 195 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -99.52 EUR - میلیون 2017-09
صادرات 1091 EUR - میلیون 2017-09
واردات 1190 EUR - میلیون 2017-09
حساب جاری 108 EUR - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.7 % 2016-12
بدهی خارجی 18943 EUR - میلیون 2017-06
گردش سرمایه 265 EUR - میلیون 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 392 EUR - میلیون 2016-12
حواله 91.2 EUR - میلیون 2016-12
ذخایر طلا 0.25 تن 2017-03
شاخص تروریسم 1.1 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9.5 % 2016-12
بودجه دولت 0.3 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -11.88 EUR - میلیون 2017-09
هزینه های دولت 908 EUR - میلیون 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.4 % 2016-12
درآمدهای دولت 663 EUR - میلیون 2017-09
هزینه های مالی 675 EUR - میلیون 2017-09
درخواست پناهندگی 10 افراد 2017-07
ارزیابی اعتبار 81.25
مخارج نظامی 494 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 107 2017-10
تولید صنعتی 4 % 2017-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.3 % 2017-09
تولید صنعتی 4.4 % 2017-09
استفاده از ظرفیت 74.8 % 2017-12
تغییرات موجودی انبار -89.25 EUR - میلیون 2017-06
ثبت خودرو 2150 ماشین 2017-10
سرعت اینترنت 11556 KBps 2017-03
آدرس های IP 539972 IP 2017-03
تولید سیمان 54.6 هزاران تن 2017-09
شاخص رقابتی 4.85 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 29 2018-12
سود شرکت سهامی 632740 EUR هزار 2016-12
شاخص فساد مالی 70 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 22 2016-12
آسانی کسب و کار 12 2017-12
تولید الکتریسیته 952 گیگاوات ساعت 2017-09
استخراج معدن 30 % 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.3 2017-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -6 % 2017-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1 % 2017-09
هزینه های مصرف کننده 2524 EUR - میلیون 2017-06
پس انداز های شخصی 8.77 % 2015-12
تسهیلات اعتباری خریدار 8110 EUR - میلیون 2017-09
نرخ وام بانکی 3.29 % 2017-09
قیمت گازوئیل 1.37 USD / لیتر 2017-10
بدهی خانوار به درآمد 70.87 % 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 108 نقاط شاخص 2017-06
جواز ساختمان 1820 2017-09
میزان ساخت و ساز 4.7 % 2016-12
نرخ مالکیت مسکن 81.5 % 2015-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 35.4 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 33.8 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.6 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 59 mm 2015-12
درجه حرارت 2 celsius 2015-12