شاخص یاب

استونی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2018-06
نرخ بیکاری 5.1 2018-06
نرخ تورم 3.6 2018-08
نرخ بهره 0 2018-09
موازنه تجاری -137 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2018-09
بازار سهام 1220 امتیاز 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 25.92 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5079 EUR - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1302 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 18977 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29481 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1.44 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 383 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 808 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 67.62 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 57.6 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 415 EUR - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.1 % 2018-06
افراد شاغل 667 هزار 2018-06
افراد بیکار 29.86 هزار 2018-08
نرخ بیکاری بلند مدت 1.6 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 10 % 2018-06
هزینه های کار 134 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 5.56 هزار 2018-08
دستمزد 1321 EUR / ماه 2018-06
حداقل دستمزد 500 EUR / ماه 2018-06
رشد دستمزد 6.3 % 2018-06
دستمزد در تولید 1266 EUR / ماه 2018-06
جمعیت 1.32 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.5 2018-12
تغییر اشتغال 1.3 % 2018-06
نرخ اشتغال 68.2 % 2018-06
استخدام تمام وقت 551 هزار 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 71.9 % 2018-06
قسمت مدت زمان اشتغال 68.1 هزار 2018-03
بهره وری 116 نقاط شاخص 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.6 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 211 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 107 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 2.2 % 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 127 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 115 نقاط شاخص 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 3.4 % 2018-08
قیمت صادرات 336 نقاط شاخص 2018-07
قیمت واردات 147 نقاط شاخص 2018-07
CPI مسکن آب و برق 342 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 193 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 1.9 % 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-09
عرضه پول M1 12848 EUR - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 15472 EUR - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک 25348 EUR - میلیون 2018-07
وام به بخش خصوصی 7171 EUR - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک مرکزی 7793570 EUR هزار 2018-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 185 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -137 EUR - میلیون 2018-07
صادرات 1188 EUR - میلیون 2018-07
واردات 1325 EUR - میلیون 2018-07
حساب جاری 118 EUR - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.2 % 2017-12
بدهی خارجی 19848 EUR - میلیون 2018-06
گردش سرمایه 73.8 EUR - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 21.7 EUR - میلیون 2018-03
حواله 92.9 EUR - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 0.25 تن 2017-12
شاخص تروریسم 0.46 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9 % 2017-12
بودجه دولت -0.3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 28.74 EUR - میلیون 2018-07
هزینه های دولت 892 EUR - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.2 % 2017-12
درآمدهای دولت 788 EUR - میلیون 2018-07
هزینه های مالی 760 EUR - میلیون 2018-07
درخواست پناهندگی 30 افراد 2018-07
ارزیابی اعتبار 81.25
مخارج نظامی 509 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 104 نقاط شاخص 2018-08
تولید صنعتی 3.7 % 2018-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.3 % 2018-07
تولید صنعتی 2.2 % 2018-07
استفاده از ظرفیت 75.2 % 2018-09
تغییرات موجودی انبار 101 EUR - میلیون 2018-06
ثبت خودرو 2726 2018-08
سرعت اینترنت 11556 KBps 2017-03
آدرس های IP 539972 IP 2017-03
تولید سیمان 58.5 هزاران تن 2018-07
شاخص رقابتی 4.85 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 29 2018-12
سود شرکت سهامی 726446 EUR هزار 2018-06
شاخص فساد مالی 71 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 21 2017-12
آسانی کسب و کار 12 2017-12
تولید الکتریسیته 955 گیگاوات ساعت 2018-07
استخراج معدن -2.5 % 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.4 نقاط شاخص 2018-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2 % 2018-07
هزینه های مصرف کننده 2613 EUR - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 11.28 % 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 8531 EUR - میلیون 2018-07
نرخ وام بانکی 3.51 % 2018-07
قیمت گازوئیل 1.54 USD / لیتر 2018-08
بدهی خانوار به درآمد 69.65 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 115 نقاط شاخص 2018-03
جواز ساختمان 1676 2018-06
میزان ساخت و ساز 21.9 % 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 81.8 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 35.4 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 33.8 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.6 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 59.97 mm 2015-12
درجه حرارت 2.29 celsius 2015-12