استونی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 2017-12
نرخ بیکاری 6.8 2018-03
نرخ تورم 2.9 2018-04
نرخ بهره 0 2018-04
موازنه تجاری -228 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2018-05
بازار سهام 1254 امتیاز 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 23.14 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4965 EUR - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1322 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 17853 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27735 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 156 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 283 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 673 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 76.67 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 58.28 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 314 EUR - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.8 % 2018-03
افراد شاغل 650 هزار 2018-03
افراد بیکار 31.81 هزار 2018-04
نرخ بیکاری بلند مدت 1.7 % 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 10.5 % 2018-02
هزینه های کار 128 نقاط شاخص 2017-12
پست های خالی شغلی 6.25 هزار 2018-04
دستمزد 1271 EUR / ماه 2017-12
حداقل دستمزد 500 EUR / ماه 2018-06
رشد دستمزد 7.5 % 2017-12
دستمزد در تولید 1199 EUR / ماه 2017-12
جمعیت 1.32 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 63.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.5 2018-12
تغییر اشتغال 1.6 % 2017-12
نرخ اشتغال 66.6 % 2018-03
استخدام تمام وقت 574 هزار 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 71.4 % 2018-03
قسمت مدت زمان اشتغال 61.7 هزار 2017-12
بهره وری 114 نقاط شاخص 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.9 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 207 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 104 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 0.8 % 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 124 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 112 نقاط شاخص 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 2.1 % 2018-04
قیمت صادرات 333 نقاط شاخص 2018-04
قیمت واردات 144 نقاط شاخص 2018-04
CPI مسکن آب و برق 325 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 188 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 3.3 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-04
عرضه پول M1 12344 EUR - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 14635 EUR - میلیون 2018-03
ترازنامه بانک 25072 EUR - میلیون 2018-02
وام به بخش خصوصی 7192 EUR - میلیون 2018-04
ترازنامه بانک مرکزی 8430313 EUR هزار 2017-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 185 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -228 EUR - میلیون 2018-03
صادرات 1140 EUR - میلیون 2018-03
واردات 1367 EUR - میلیون 2018-03
حساب جاری 274 EUR - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.2 % 2017-12
بدهی خارجی 19212 EUR - میلیون 2017-12
گردش سرمایه 541 EUR - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3.4 EUR - میلیون 2017-12
حواله 111 EUR - میلیون 2017-12
ذخایر طلا 0.25 تن 2017-12
شاخص تروریسم 0.46 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9 % 2017-12
بودجه دولت -0.3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 46.54 EUR - میلیون 2018-03
هزینه های دولت 968 EUR - میلیون 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.2 % 2017-12
درآمدهای دولت 811 EUR - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 764 EUR - میلیون 2018-03
درخواست پناهندگی 5 افراد 2017-12
ارزیابی اعتبار 81.25
مخارج نظامی 509 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 105 نقاط شاخص 2018-04
تولید صنعتی 7.6 % 2018-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.1 % 2018-03
تولید صنعتی 4.7 % 2018-03
استفاده از ظرفیت 73.9 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار 153 EUR - میلیون 2017-12
ثبت خودرو 2470 2018-04
سرعت اینترنت 11556 KBps 2017-03
آدرس های IP 539972 IP 2017-03
تولید سیمان 34.2 هزاران تن 2018-03
شاخص رقابتی 4.85 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 29 2018-12
سود شرکت سهامی 663410 EUR هزار 2017-12
شاخص فساد مالی 71 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 21 2017-12
آسانی کسب و کار 12 2017-12
تولید الکتریسیته 1321 گیگاوات ساعت 2018-03
استخراج معدن 0.8 % 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.9 نقاط شاخص 2018-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 14 % 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 2530 EUR - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی 11.28 % 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 8363 EUR - میلیون 2018-04
نرخ وام بانکی 3.4 % 2018-03
قیمت گازوئیل 1.55 USD / لیتر 2018-04
بدهی خانوار به درآمد 69.65 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 113 نقاط شاخص 2017-12
جواز ساختمان 1524 2018-03
میزان ساخت و ساز 22 % 2017-12
نرخ مالکیت مسکن 81.4 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 35.4 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 33.8 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.6 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 59.97 mm 2015-12
درجه حرارت 2.29 celsius 2015-12