شاخص یاب

استونی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2018-03
نرخ بیکاری 6.8 2018-03
نرخ تورم 4 2018-06
نرخ بهره 0 2018-06
موازنه تجاری -215 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.16 2018-07
بازار سهام 1258 امتیاز 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 25.92 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4533 EUR - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 972 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 18977 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29481 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 69.51 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 234 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 655 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 79.7 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 53.21 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 326 EUR - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.8 % 2018-03
افراد شاغل 650 هزار 2018-03
افراد بیکار 29.49 هزار 2018-06
نرخ بیکاری بلند مدت 1.6 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 6.8 % 2018-04
هزینه های کار 134 نقاط شاخص 2018-03
پست های خالی شغلی 5.55 هزار 2018-06
دستمزد 1242 EUR / ماه 2018-03
حداقل دستمزد 500 EUR / ماه 2018-06
رشد دستمزد 7.7 % 2018-03
دستمزد در تولید 1189 EUR / ماه 2018-03
جمعیت 1.32 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.5 2018-12
تغییر اشتغال -1.4 % 2018-03
نرخ اشتغال 66.6 % 2018-03
استخدام تمام وقت 551 هزار 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 71.4 % 2018-03
قسمت مدت زمان اشتغال 68.1 هزار 2018-03
بهره وری 108 نقاط شاخص 2018-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 210 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 106 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 1.5 % 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 125 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 112 نقاط شاخص 2018-05
تغییر قیمت تولید کننده 1.9 % 2018-05
قیمت صادرات 336 نقاط شاخص 2018-05
قیمت واردات 146 نقاط شاخص 2018-05
CPI مسکن آب و برق 333 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 191 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 2.9 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-06
عرضه پول M1 13120 EUR - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 15530 EUR - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک 25469 EUR - میلیون 2018-05
وام به بخش خصوصی 7207 EUR - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک مرکزی 7617555 EUR هزار 2018-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 185 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -215 EUR - میلیون 2018-05
صادرات 1234 EUR - میلیون 2018-05
واردات 1448 EUR - میلیون 2018-05
حساب جاری -35.1 EUR - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.2 % 2017-12
بدهی خارجی 19424 EUR - میلیون 2018-03
گردش سرمایه 4.5 EUR - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 21.7 EUR - میلیون 2018-03
حواله 92.9 EUR - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 0.25 تن 2017-12
شاخص تروریسم 0.46 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9 % 2017-12
بودجه دولت -0.3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -20.71 EUR - میلیون 2018-05
هزینه های دولت 822 EUR - میلیون 2018-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.2 % 2017-12
درآمدهای دولت 789 EUR - میلیون 2018-05
هزینه های مالی 810 EUR - میلیون 2018-05
درخواست پناهندگی 5 افراد 2018-03
ارزیابی اعتبار 81.25
مخارج نظامی 509 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 105 نقاط شاخص 2018-06
تولید صنعتی 3 % 2018-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.4 % 2018-05
تولید صنعتی 5.3 % 2018-05
استفاده از ظرفیت 73.9 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار 333 EUR - میلیون 2018-03
ثبت خودرو 2633 2018-06
سرعت اینترنت 11556 KBps 2017-03
آدرس های IP 539972 IP 2017-03
تولید سیمان 58 هزاران تن 2018-05
شاخص رقابتی 4.85 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 29 2018-12
سود شرکت سهامی 583864 EUR هزار 2018-03
شاخص فساد مالی 71 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 21 2017-12
آسانی کسب و کار 12 2017-12
تولید الکتریسیته 1152 گیگاوات ساعت 2018-04
استخراج معدن 2.4 % 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.4 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 12 % 2018-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3 % 2018-05
هزینه های مصرف کننده 2468 EUR - میلیون 2018-03
پس انداز های شخصی 11.28 % 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 8428 EUR - میلیون 2018-05
نرخ وام بانکی 3.27 % 2018-05
قیمت گازوئیل 1.58 USD / لیتر 2018-06
بدهی خانوار به درآمد 69.65 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 115 نقاط شاخص 2018-03
جواز ساختمان 1524 2018-03
میزان ساخت و ساز 28.8 % 2018-03
نرخ مالکیت مسکن 81.4 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 35.4 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 33.8 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.6 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 59.97 mm 2015-12
درجه حرارت 2.29 celsius 2015-12