شاخص یاب

استونی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2018-06
نرخ بیکاری 5.2 2018-09
نرخ تورم 4.4 2018-10
نرخ بهره 0 2018-10
موازنه تجاری -76 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.14 2018-11
بازار سهام 1188 امتیاز 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 25.92 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5079 EUR - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1302 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 18977 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29481 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1.44 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 383 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 808 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 67.62 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 57.6 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 415 EUR - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.2 % 2018-09
افراد شاغل 667 هزار 2018-09
افراد بیکار 29.76 هزار 2018-10
نرخ بیکاری بلند مدت 1.8 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 16.7 % 2018-08
هزینه های کار 134 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 4.56 هزار 2018-10
دستمزد 1321 EUR / ماه 2018-06
حداقل دستمزد 500 EUR / ماه 2018-06
رشد دستمزد 6.3 % 2018-06
دستمزد در تولید 1266 EUR / ماه 2018-06
جمعیت 1.32 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.5 2018-12
تغییر اشتغال 1.3 % 2018-06
نرخ اشتغال 68.2 % 2018-06
استخدام تمام وقت 561 هزار 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 72 % 2018-09
قسمت مدت زمان اشتغال 69.9 هزار 2018-06
بهره وری 116 نقاط شاخص 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.4 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 212 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 107 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 3.2 % 2018-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 127 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 115 نقاط شاخص 2018-10
تغییر قیمت تولید کننده 2.8 % 2018-10
قیمت صادرات 341 نقاط شاخص 2018-09
قیمت واردات 148 نقاط شاخص 2018-09
CPI مسکن آب و برق 340 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 199 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی 2.8 % 2018-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-10
عرضه پول M1 12792 EUR - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 15354 EUR - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک 25448 EUR - میلیون 2018-08
وام به بخش خصوصی 7220 EUR - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک مرکزی 7793570 EUR هزار 2018-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 185 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -76 EUR - میلیون 2018-09
صادرات 1241 EUR - میلیون 2018-09
واردات 1318 EUR - میلیون 2018-09
حساب جاری 118 EUR - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.2 % 2017-12
بدهی خارجی 19848 EUR - میلیون 2018-06
گردش سرمایه 73.8 EUR - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 908 EUR - میلیون 2018-06
حواله 71.3 EUR - میلیون 2018-06
ذخایر طلا 0.25 تن 2018-06
شاخص تروریسم 0.46 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9 % 2017-12
بودجه دولت -0.3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -20.54 EUR - میلیون 2018-09
هزینه های دولت 892 EUR - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.2 % 2017-12
درآمدهای دولت 782 EUR - میلیون 2018-09
هزینه های مالی 803 EUR - میلیون 2018-09
درخواست پناهندگی 30 افراد 2018-07
ارزیابی اعتبار 81.25
مخارج نظامی 509 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 104 نقاط شاخص 2018-10
تولید صنعتی 2.3 % 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.1 % 2018-09
تولید صنعتی 2.5 % 2018-09
استفاده از ظرفیت 73 % 2018-12
تغییرات موجودی انبار 101 EUR - میلیون 2018-06
ثبت خودرو 1777 2018-10
سرعت اینترنت 11556 KBps 2017-03
آدرس های IP 539972 IP 2017-03
تولید سیمان 49.1 هزاران تن 2018-09
شاخص رقابتی 70.75 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 32 2018-12
سود شرکت سهامی 726446 EUR هزار 2018-06
شاخص فساد مالی 71 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 21 2017-12
آسانی کسب و کار 16 2018-12
تولید الکتریسیته 960 گیگاوات ساعت 2018-09
استخراج معدن -16.7 % 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -5.1 نقاط شاخص 2018-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5 % 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3 % 2018-09
هزینه های مصرف کننده 2613 EUR - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 11.28 % 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 8620 EUR - میلیون 2018-09
نرخ وام بانکی 3.72 % 2018-09
قیمت گازوئیل 1.54 USD / لیتر 2018-10
بدهی خانوار به درآمد 69.5 % 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 116 نقاط شاخص 2018-06
جواز ساختمان 1673 2018-09
میزان ساخت و ساز 21.9 % 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 81.8 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 35.4 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 33.8 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.6 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 59.97 mm 2015-12
درجه حرارت 2.29 celsius 2015-12