استونی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2017-06
نرخ بیکاری 7 2017-06
نرخ تورم 3.9 2017-08
نرخ بهره 0 2017-09
موازنه تجاری -197 2017-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9.5 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.19 2017-09
بازار سهام 1236 امتیاز 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.7 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 23.14 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4821 EUR - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1282 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 17853 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27735 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 50.91 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 285 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 739 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 58.84 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 56.34 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 334 EUR - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7 % 2017-06
افراد شاغل 654 هزار 2017-06
افراد بیکار 29.44 هزار 2017-08
نرخ بیکاری بلند مدت 1.9 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 14.3 % 2017-06
هزینه های کار 129 نقاط شاخص 2017-06
پست های خالی شغلی 5.53 هزار 2017-08
دستمزد 1242 EUR / ماه 2017-06
حداقل دستمزد 470 EUR / ماه 2017-06
رشد دستمزد 7 % 2016-12
دستمزد در تولید 1200 EUR / ماه 2017-06
جمعیت 1.32 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62.7 2017-12
سن بازنشستگی مردان 63 2017-12
تغییر اشتغال -0.5 % 2017-06
نرخ اشتغال 66.3 % 2017-03
استخدام تمام وقت 558 هزار 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 72 % 2017-06
قسمت مدت زمان اشتغال 58.5 هزار 2017-03
بهره وری 114 نقاط شاخص 2017-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.9 % 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 204 نقاط شاخص 2017-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 نقاط شاخص 2017-08
قیمت مصرف کننده اصلی 105 نقاط شاخص 2017-08
اندازه اصل تورم 2.4 % 2017-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 121 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 111 نقاط شاخص 2017-08
تغییر قیمت تولید کننده 4.7 % 2017-08
قیمت صادرات 332 نقاط شاخص 2017-08
قیمت واردات 140 نقاط شاخص 2017-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 182 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی 6.4 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-09
عرضه پول M1 11419 EUR - میلیون 2017-07
عرضه پول M2 14062 EUR - میلیون 2017-07
ترازنامه بانک 24405 EUR - میلیون 2017-06
وام به بخش خصوصی 7570 EUR - میلیون 2017-07
ترازنامه بانک مرکزی 6800605 EUR هزار 2017-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 195 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -197 EUR - میلیون 2017-07
صادرات 939 EUR - میلیون 2017-07
واردات 1135 EUR - میلیون 2017-07
حساب جاری 108 EUR - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.7 % 2016-12
بدهی خارجی 18943 EUR - میلیون 2017-06
گردش سرمایه 265 EUR - میلیون 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 392 EUR - میلیون 2016-12
حواله 91.2 EUR - میلیون 2016-12
ذخایر طلا 0.25 تن 2017-03
شاخص تروریسم 1.1 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9.5 % 2016-12
بودجه دولت 0.3 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 15.8 EUR - میلیون 2017-07
هزینه های دولت 908 EUR - میلیون 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.4 % 2016-12
درآمدهای دولت 607 EUR - میلیون 2017-07
هزینه های مالی 592 EUR - میلیون 2017-07
درخواست پناهندگی 10 افراد 2017-07
ارزیابی اعتبار 81.25
مخارج نظامی 494 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 107 2017-08
تولید صنعتی 4.7 % 2017-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.1 % 2017-07
تولید صنعتی 10.1 % 2017-06
استفاده از ظرفیت 73.9 % 2017-09
تغییرات موجودی انبار -89.25 EUR - میلیون 2017-06
ثبت خودرو 2079 ماشین 2017-08
تولید سیمان 48.6 هزاران تن 2017-07
شاخص رقابتی 4.78 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 30 2017-12
سود شرکت سهامی 632740 EUR هزار 2016-12
شاخص فساد مالی 70 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 22 2016-12
آسانی کسب و کار 12 2016-12
تولید الکتریسیته 901 گیگاوات ساعت 2017-07
استخراج معدن 95.5 % 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.3 2017-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 % 2017-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1 % 2017-07
هزینه های مصرف کننده 2524 EUR - میلیون 2017-06
پس انداز های شخصی 8.77 % 2015-12
تسهیلات اعتباری خریدار 7981 EUR - میلیون 2017-07
نرخ وام بانکی 3.08 % 2017-07
قیمت گازوئیل 1.34 USD / لیتر 2017-08
بدهی خانوار به درآمد 70.87 % 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 108 نقاط شاخص 2017-03
جواز ساختمان 2066 2017-06
میزان ساخت و ساز 4.7 % 2016-12
نرخ مالکیت مسکن 81.5 % 2015-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 35.4 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 33.8 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.6 % 2016-12