استونی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 2017-12
نرخ بیکاری 5.3 2017-12
نرخ تورم 3.1 2018-02
نرخ بهره 0 2018-03
موازنه تجاری -211 2018-01
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9.5 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.23 2018-03
بازار سهام 1314 امتیاز 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 23.14 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4965 EUR - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1322 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 17853 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27735 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 156 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 283 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 673 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 76.67 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 58.28 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 314 EUR - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.3 % 2017-12
افراد شاغل 667 هزار 2017-12
افراد بیکار 33.66 هزار 2018-02
نرخ بیکاری بلند مدت 2 % 2017-09
نرخ بیکاری جوانان 6.5 % 2017-12
هزینه های کار 128 نقاط شاخص 2017-12
پست های خالی شغلی 4.25 هزار 2018-02
دستمزد 1271 EUR / ماه 2017-12
حداقل دستمزد 500 EUR / ماه 2018-06
رشد دستمزد 7.3 % 2017-09
دستمزد در تولید 1199 EUR / ماه 2017-12
جمعیت 1.32 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 63.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.5 2018-12
تغییر اشتغال 1.6 % 2017-12
نرخ اشتغال 68.4 % 2017-12
استخدام تمام وقت 573 هزار 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 72.2 % 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 61.7 هزار 2017-12
بهره وری 114 نقاط شاخص 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.1 % 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 214 نقاط شاخص 2018-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 نقاط شاخص 2018-02
قیمت مصرف کننده اصلی 103 نقاط شاخص 2018-02
اندازه اصل تورم 1.3 % 2018-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 124 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 112 نقاط شاخص 2018-02
تغییر قیمت تولید کننده 2.7 % 2018-02
قیمت صادرات 337 نقاط شاخص 2018-01
قیمت واردات 143 نقاط شاخص 2018-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 187 نقاط شاخص 2018-02
تورم مواد غذایی 5 % 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-03
عرضه پول M1 12185 EUR - میلیون 2018-01
عرضه پول M2 14570 EUR - میلیون 2018-01
ترازنامه بانک 25067 EUR - میلیون 2018-01
وام به بخش خصوصی 7133 EUR - میلیون 2018-01
ترازنامه بانک مرکزی 8430313 EUR هزار 2017-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 185 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -211 EUR - میلیون 2018-01
صادرات 1027 EUR - میلیون 2018-01
واردات 1238 EUR - میلیون 2018-01
حساب جاری 274 EUR - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.7 % 2016-12
بدهی خارجی 19212 EUR - میلیون 2017-12
گردش سرمایه 541 EUR - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 437 EUR - میلیون 2017-09
حواله 91.6 EUR - میلیون 2017-09
ذخایر طلا 0.25 تن 2017-09
شاخص تروریسم 0.46 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9.5 % 2016-12
بودجه دولت 0.3 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -43.8 EUR - میلیون 2018-01
هزینه های دولت 968 EUR - میلیون 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.4 % 2016-12
درآمدهای دولت 717 EUR - میلیون 2018-01
هزینه های مالی 760 EUR - میلیون 2018-01
درخواست پناهندگی 5 افراد 2017-12
ارزیابی اعتبار 81.25
مخارج نظامی 494 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 106 نقاط شاخص 2018-02
تولید صنعتی 7.6 % 2018-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.9 % 2018-01
تولید صنعتی 7 % 2017-12
استفاده از ظرفیت 75.5 % 2018-03
تغییرات موجودی انبار 153 EUR - میلیون 2017-12
ثبت خودرو 1993 2018-02
سرعت اینترنت 11556 KBps 2017-03
آدرس های IP 539972 IP 2017-03
تولید سیمان 22.6 هزاران تن 2018-01
شاخص رقابتی 4.85 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 29 2018-12
سود شرکت سهامی 787218 EUR هزار 2017-09
شاخص فساد مالی 71 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 21 2017-12
آسانی کسب و کار 12 2017-12
تولید الکتریسیته 1180 گیگاوات ساعت 2018-01
استخراج معدن 8.2 % 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -5.8 نقاط شاخص 2018-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -20 % 2018-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1 % 2018-01
هزینه های مصرف کننده 2530 EUR - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی 11.28 % 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 8275 EUR - میلیون 2018-01
نرخ وام بانکی 3.23 % 2018-01
قیمت گازوئیل 1.54 USD / لیتر 2018-02
بدهی خانوار به درآمد 69.65 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 112 نقاط شاخص 2017-09
جواز ساختمان 2297 2017-12
میزان ساخت و ساز 22 % 2017-12
نرخ مالکیت مسکن 81.4 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 35.4 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 33.8 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.6 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 59.97 mm 2015-12
درجه حرارت 2.29 celsius 2015-12