استونی

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2017-09
نرخ بیکاری 5.2 2017-09
نرخ تورم 3.4 2017-12
نرخ بهره 0 2017-12
موازنه تجاری -111 2017-11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9.5 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.22 2018-01
بازار سهام 1263 امتیاز 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.2 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 23.14 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4688 EUR - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1098 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 17853 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27735 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 149 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 314 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 664 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 98.92 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 65.45 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 347 EUR - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.2 % 2017-09
افراد شاغل 667 هزار 2017-09
افراد بیکار 31.06 هزار 2017-12
نرخ بیکاری بلند مدت 2.1 % 2017-06
نرخ بیکاری جوانان 8.1 % 2017-10
هزینه های کار 127 نقاط شاخص 2017-09
پست های خالی شغلی 3.34 هزار 2017-12
دستمزد 1201 EUR / ماه 2017-09
حداقل دستمزد 470 EUR / ماه 2017-06
رشد دستمزد 6.8 % 2017-06
دستمزد در تولید 1163 EUR / ماه 2017-09
جمعیت 1.32 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62.7 2017-12
سن بازنشستگی مردان 63 2017-12
تغییر اشتغال -0.5 % 2017-06
نرخ اشتغال 68.3 % 2017-09
استخدام تمام وقت 559 هزار 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 72 % 2017-09
قسمت مدت زمان اشتغال 59.8 هزار 2017-06
بهره وری 113 نقاط شاخص 2017-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.4 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 204 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده اصلی 103 نقاط شاخص 2017-12
اندازه اصل تورم 1.8 % 2017-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 124 نقاط شاخص 2017-09
قیمت تولید 112 نقاط شاخص 2017-11
تغییر قیمت تولید کننده 3.3 % 2017-11
قیمت صادرات 333 نقاط شاخص 2017-11
قیمت واردات 143 نقاط شاخص 2017-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 185 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 6.3 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-12
عرضه پول M1 11955 EUR - میلیون 2017-11
عرضه پول M2 14526 EUR - میلیون 2017-11
ترازنامه بانک 24430 EUR - میلیون 2017-09
وام به بخش خصوصی 7126 EUR - میلیون 2017-11
ترازنامه بانک مرکزی 7149714 EUR هزار 2017-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 195 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -111 EUR - میلیون 2017-11
صادرات 1151 EUR - میلیون 2017-11
واردات 1262 EUR - میلیون 2017-11
حساب جاری 241 EUR - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.7 % 2016-12
بدهی خارجی 19087 EUR - میلیون 2017-09
گردش سرمایه 212 EUR - میلیون 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 370 EUR - میلیون 2017-06
حواله 91.9 EUR - میلیون 2017-06
ذخایر طلا 0.25 تن 2017-09
شاخص تروریسم 0.46 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9.5 % 2016-12
بودجه دولت 0.3 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -15.07 EUR - میلیون 2017-10
هزینه های دولت 772 EUR - میلیون 2017-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.4 % 2016-12
درآمدهای دولت 633 EUR - میلیون 2017-10
هزینه های مالی 648 EUR - میلیون 2017-10
درخواست پناهندگی 15 افراد 2017-10
ارزیابی اعتبار 81.25
مخارج نظامی 494 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 109 نقاط شاخص 2017-12
تولید صنعتی 2.7 % 2017-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.4 % 2017-11
تولید صنعتی 4 % 2017-11
استفاده از ظرفیت 74.8 % 2017-12
تغییرات موجودی انبار 171 EUR - میلیون 2017-09
ثبت خودرو 1534 ماشین 2017-12
سرعت اینترنت 11556 KBps 2017-03
آدرس های IP 539972 IP 2017-03
تولید سیمان 39 هزاران تن 2017-11
شاخص رقابتی 4.85 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 29 2018-12
سود شرکت سهامی 827002 EUR هزار 2017-06
شاخص فساد مالی 70 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 22 2016-12
آسانی کسب و کار 12 2017-12
تولید الکتریسیته 1114 گیگاوات ساعت 2017-10
استخراج معدن 9.7 % 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.1 نقاط شاخص 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4 % 2017-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1 % 2017-11
هزینه های مصرف کننده 2490 EUR - میلیون 2017-09
پس انداز های شخصی 8.77 % 2015-12
تسهیلات اعتباری خریدار 8201 EUR - میلیون 2017-11
نرخ وام بانکی 3.32 % 2017-11
قیمت گازوئیل 1.47 USD / لیتر 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 70.87 % 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 108 نقاط شاخص 2017-06
جواز ساختمان 1820 2017-09
میزان ساخت و ساز 25.4 % 2017-06
نرخ مالکیت مسکن 81.4 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 20 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 35.4 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 33.8 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.6 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 59.97 mm 2015-12
درجه حرارت 2.29 celsius 2015-12