استونی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.8 0.7 0.7 0.5 0.4
نرخ بیکاری 5.30 5.9 6.6 6.9 6 5.5
نرخ تورم 3.50 3.6 3.4 3.2 2.8 2.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -195.42 -151 -145 -142 -139 -120
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9.50 8.9 8.9 8.9 8.9 8.3
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1.24
1.21 1.19 1.17 1.15 1.07
بازار سهام 1270.59
1246 1223 1200 1177 1011
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30
0.8 0.7 0.7 0.5 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.20
4.7 4.2 4.1 3.8 3.2
تولید ناخالص داخلی 23.14
21.9 22.9 23.9 28.45 31.14
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4688.12
4616 4772 4626 4785 4693
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1098.31
1084 1204 1113 1183 1111
تولید ناخالص داخلی سرانه 17853.40
18400 18400 18400 18400 19200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27735.14
27323 27494 27665 27837 26521
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 148.95
104 61.45 126 159 135
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 313.89
212 268 301 257 259
تولید ناخالص داخلی از ساخت 664.20
637 682 661 680 658
تولید ناخالص داخلی از معادن 98.92
77.7 75.8 80.46 79.96 76.01
تولید ناخالص داخلی از خدمات 65.45
53.68 56.49 63.11 60.68 59.02
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 346.74
312 325 327 319 312
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 5.30
5.9 6.6 6.9 6 5.5
افراد شاغل 667.40
666 668 670 670 675
افراد بیکار 33.27
35.61 37.55 38.42 38.77 38.59
نرخ بیکاری بلند مدت 2.00
2.27 2.46 2.63 2.85 4.07
نرخ بیکاری جوانان 6.80
9.28 9.63 10.49 11.14 15.75
هزینه های کار 126.69
126 126 126 126 124
پست های خالی شغلی 4.28
4.4 4.26 4.17 4.09 3.49
دستمزد 1201.27
1230 1296 1246 1305 1296
دستمزد در تولید 1162.55
1189 1245 1203 1250 1222
رشد دستمزد 7.30
7.86 8.28 8.46 8.74 7.98
حداقل دستمزد 500.00
500 500 500 500 590
جمعیت 1.32
1.32 1.32 1.32 1.32 1.33
سن بازنشستگی زنان 62.70
62 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.00
63 63 63 63 63
نرخ مشارکت نیروی کار 72.20
71.86 71.78 71.89 71.9 71.5
قسمت مدت زمان اشتغال 58.80
57.64 57.51 57.2 56.75 53.43
بهره وری 113.00
104 111 112 111 110
تغییر اشتغال 1.30
0.1 1.2 -0.2 0.5 0.5
نرخ اشتغال 68.40
68.14 68.39 68.53 68.41 68.24
استخدام تمام وقت 572.60
569 566 567 563 548
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 3.50
3.6 3.4 3.2 2.8 2.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.17 0.17 0.17 0.7 0.6
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.15
105 104 104 104 103
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 204.33
205 206 206 206 204
قیمت مصرف کننده اصلی 103.06
103 102 102 102 101
اندازه اصل تورم 1.80
1.77 1.85 1.96 2.08 2.92
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 123.55
125 126 126 127 127
قیمت تولید 111.16
119 119 111 122 132
تغییر قیمت تولید کننده 2.70
3.7 3.7 2.87 3.4 2.9
قیمت صادرات 332.29
331 331 331 330 326
قیمت واردات 142.87
143 143 142 142 139
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 186.31
187 186 186 186 183
تورم مواد غذایی 5.70
5 4.8 4.5 4 5
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
عرضه پول M1 12321.00
12726 12923 13004 13031 12854
عرضه پول M2 14706.00
14954 15056 15092 15099 14963
ترازنامه بانک 24727.10
24783 24790 24771 24743 24304
وام به بخش خصوصی 7078.20
7154 7190 7204 7204 6884
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 184.53
184 183 183 183 166
ترازنامه بانک مرکزی 7149714.20
6961560 6901590 6939463 6897345 6765828
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -195.42
-151 -145 -142 -139 -120
صادرات 1011.69
1070 1050 1047 1043 994
واردات 1207.12
1225 1215 1210 1206 1152
حساب جاری 241.40
166 136 147 147 64.2
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.70
1.4 1.4 1.4 1.4 1
بدهی خارجی 19087.40
19079 19071 19039 18995 18198
گردش سرمایه 212.50
210 210 192 189 117
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 437.10
229 195 233 213 181
حواله 91.60
87.43 90.68 90.66 91.9 89.15
ذخایر طلا 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
شاخص تروریسم 0.46
0.37 0.31 0.25 0.18 0.22
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9.50
8.9 8.9 8.9 8.9 8.3
بودجه دولت 0.30
1 1 1 1 1.5
ارزش بودجه دولت -4.39
8.22 -0.56 0.33 0.09 0.19
هزینه های دولت 771.56
813 912 775 934 917
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.40
39.6 39.26 38.92 38.58 37.35
درآمدهای دولت 1022.76
800 812 820 811 743
هزینه های مالی 1164.34
826 842 821 819 727
مخارج نظامی 493.80
488 492 495 498 452
درخواست پناهندگی 5.00
8.36 8.36 8.33 8.31 8.28
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 107.30
107 106 105 105 103
تولید صنعتی 7.10
7.03 6.79 6.63 3.5 1.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.50
0.53 0.51 0.46 1.5 0.7
تولید صنعتی 7.00
6.95 6.6 6.29 6.05 5.22
استفاده از ظرفیت 75.50
73.97 75.49 75.31 74.94 70.56
تغییرات موجودی انبار 170.72
118 -41.93 106 9.12 18.71
ثبت خودرو 2504.00
2127 2046 1955 1881 1484
سرعت اینترنت 11556.01
11215 11100 10981 10857 9903
آدرس های IP 539972.00
533411 535608 538278 531451 501340
استخراج معدن 8.20
8.23 7.27 6.29 5.68 4.73
تولید سیمان 39.20
39.38 42.68 44.73 45.46 45.41
شاخص رقابتی 4.85
4.8 4.8 4.8 4.8 4.83
رتبه رقابتی 29.00
28 28 28 28 33
آسانی کسب و کار 12.00
14 14 15 16 21
تولید الکتریسیته 1131.00
1026 982 983 991 992
سود شرکت سهامی 787217.60
680996 744344 698454 655828 639603
شاخص فساد مالی 70.00
69 69 69 69 66
رتبه فساد مالی 22.00
25 25 25 26 29
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.80
-7.22 -7.56 -7.72 -7.85 -8.41
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 18.00
1.07 0.34 0.17 15 10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.00
1.33 1.73 2.12 3 2
هزینه های مصرف کننده 2489.70
2496 2527 2489 2514 2465
پس انداز های شخصی 11.28
11.26 11.02 10.79 10.55 9.08
تسهیلات اعتباری خریدار 8241.80
8353 8447 8526 8590 8410
نرخ وام بانکی 3.27
3.31 3.32 3.34 3.36 3.58
بدهی خانوار به درآمد 69.65
68.91 67.79 66.67 65.54 54.75
قیمت گازوئیل 1.59
1.63 1.63 1.63 1.62 1.53
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص مسکن 112.06
110 108 105 101 75.29
جواز ساختمان 2297.00
1865 1950 1746 1936 1515
میزان ساخت و ساز 27.30
28.29 25.39 22.22 17.74 7.95
نرخ مالکیت مسکن 81.40
81.78 81.76 81.73 81.71 82.68
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
20 20 20 20 21
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 35.40
35 35 35 35 35
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 33.80
33.95 33.95 33.95 33.95 33.98
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.60
1.59 1.59 1.59 1.59 1.64
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 59.97
34.7 47.42 72.59 55.08 53.61
درجه حرارت 2.29
-5.34 9.53 14.97 0.27 4.96