شاخص یاب

استونی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.10 0.7 0.6 0.6 0.6 0.4
نرخ بیکاری 6.80 6.9 6 7.2 7.1 5.5
نرخ تورم 4.00 3.2 2.9 2.5 2.4 2.1
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -214.66 -70 -210 -210 -170 -70
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9.00 8.9 8.9 8.5 8.5 8.3
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.17
1.14 1.13 1.11 1.09 1.02
بازار سهام 1259.53
1233 1205 1177 1150 1049
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.10
0.7 0.6 0.6 0.6 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.60
4.1 3.8 3.2 2.5 2.6
تولید ناخالص داخلی 25.92
26 26 26.2 26.2 26.9
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4533.04
4784 5154 4678 4939 5431
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 971.79
1121 1373 1003 1316 1446
تولید ناخالص داخلی سرانه 18977.39
18984 18984 18994 18994 19200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29481.25
29499 29499 29512 29512 30050
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 69.51
151 162 71.73 52.69 170
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 234.06
320 293 242 293 309
تولید ناخالص داخلی از ساخت 655.16
678 699 676 757 737
تولید ناخالص داخلی از معادن 79.70
101 79.58 82.25 60.32 83.85
تولید ناخالص داخلی از خدمات 53.21
66.79 60.49 54.91 57.75 63.74
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 325.52
354 326 336 342 343
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 6.80
6.9 6 7.2 7.1 5.5
افراد شاغل 650.50
660 659 650 651 652
افراد بیکار 29.49
28.83 29.34 29.57 29.53 29.48
نرخ بیکاری بلند مدت 1.60
1.59 1.55 1.56 1.59 1.53
نرخ بیکاری جوانان 6.80
7.03 7.18 7.08 7.13 7.11
هزینه های کار 134.37
132 132 135 135 134
پست های خالی شغلی 5.55
5.08 5.35 5.29 5.3 5.3
دستمزد 1242.00
1300 1350 1330 1330 1500
دستمزد در تولید 1189.00
1200 1240 1220 1221 1450
رشد دستمزد 7.70
7.41 7.29 7.11 6.93 7.1
حداقل دستمزد 500.00
500 500 540 526 590
جمعیت 1.32
1.32 1.32 1.32 1.32 1.33
سن بازنشستگی زنان 63.50
63.5 63.5 63.75 64 64
سن بازنشستگی مردان 63.50
63.5 63.5 63.75 64 64
نرخ مشارکت نیروی کار 71.40
72.29 72.1 71.8 72.08 72.07
قسمت مدت زمان اشتغال 68.10
61.52 61.57 63.47 63.75 62.74
بهره وری 107.50
116 116 111 118 118
تغییر اشتغال -1.40
-0.2 0.5 -0.04 0.18 0.5
نرخ اشتغال 66.60
67.64 67.47 66.63 66.77 66.86
استخدام تمام وقت 551.10
561 560 549 549 552
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 4.00
3.2 2.9 2.5 2.4 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.90
0.2 0.3 0.3 0.3 0.6
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108.65
109 108 109 111 113
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 209.68
210 209 212 215 219
قیمت مصرف کننده اصلی 105.63
106 105 105 107 108
اندازه اصل تورم 1.50
1.48 1.54 1.59 1.63 1.68
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 125.21
128 128 130 130 139
قیمت تولید 112.86
114 114 115 116 119
تغییر قیمت تولید کننده 2.90
2.3 2.4 2.3 2.36 2
قیمت صادرات 336.16
337 337 338 338 338
قیمت واردات 146.93
148 148 148 148 148
CPI مسکن آب و برق 333.43
337 338 339 339 339
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 191.30
188 191 190 196 199
تورم مواد غذایی 2.90
4.5 4 4.3 4.17 5
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
عرضه پول M1 13120.00
13594 14023 14444 14851 18370
عرضه پول M2 15530.00
15796 16134 16479 16811 19813
ترازنامه بانک 25468.60
25515 25709 25895 26067 27222
وام به بخش خصوصی 7206.60
7227 7238 7248 7257 7314
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 184.53
186 185 185 184 183
ترازنامه بانک مرکزی 7617555.00
8255613 8782473 8631326 8965900 10901211
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -214.66
-70 -210 -210 -170 -70
صادرات 1233.84
1220 1150 1340 1320 1540
واردات 1448.50
1290 1360 1550 1490 1610
حساب جاری -35.10
134 146 11.58 32.22 67.87
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.20
1.4 1.4 1.2 1.2 1
بدهی خارجی 19424.30
19577 19658 19752 19822 20216
گردش سرمایه 4.50
150 307 95.99 162 177
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 21.70
158 182 164 157 158
حواله 92.90
96.47 110 96.63 99.4 104
ذخایر طلا 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
شاخص تروریسم 0.46
0.25 0.18 0.16 0.14 0.22
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9.00
8.9 8.9 8.5 8.5 8.3
بودجه دولت -0.30
1 1 0.17 0.24 1.5
ارزش بودجه دولت -20.71
20.64 20.14 18.76 19.28 19.31
هزینه های دولت 821.99
787 1005 848 929 1059
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.20
40.19 40.35 40.31 40.27 40
درآمدهای دولت 789.38
793 794 791 792 792
هزینه های مالی 810.10
772 773 773 773 773
مخارج نظامی 509.04
512 512 512 512 521
درخواست پناهندگی 5.00
9.08 8.97 9.06 9.04 9.04
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 104.90
105 105 105 105 105
تولید صنعتی 3.00
2.9 2.5 2.2 2.1 2.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.40
1.5 1.5 0.8 -0.6 0.7
تولید صنعتی 5.30
3.2 2.84 2.69 2.61 2.47
استفاده از ظرفیت 73.90
73.9 73.46 73.3 73.24 73.64
تغییرات موجودی انبار 332.94
205 118 278 85.5 111
ثبت خودرو 2633.00
2454 2435 2457 2458 2456
سرعت اینترنت 11556.01
13041 13249 13449 13642 15283
آدرس های IP 539972.00
544478 545703 538139 543889 550318
استخراج معدن 2.40
-1.2 -1.18 -1 -1.01 -1.02
تولید سیمان 58.00
51.17 38.84 43.65 49.38 45.83
شاخص رقابتی 4.85
4.8 4.8 4.84 4.85 4.83
رتبه رقابتی 29.00
29 29 29 29 29
آسانی کسب و کار 12.00
18 20 19 19 15
تولید الکتریسیته 830.00
927 1014 1028 1016 1012
سود شرکت سهامی 583864.50
666653 600296 586332 646433 590847
شاخص فساد مالی 71.00
71 71 71 71 71
رتبه فساد مالی 21.00
22 22 21 21 21
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.40
0.07 0.34 0.51 0.61 0.75
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 12.00
-4 15 12 16 10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.00
2 1 4 4 2
هزینه های مصرف کننده 2467.50
2539 2626 2546 2575 2767
پس انداز های شخصی 11.28
11.59 11.95 11.85 11.75 12.07
تسهیلات اعتباری خریدار 8427.50
8644 8794 8936 9073 10124
نرخ وام بانکی 3.27
3.27 3.27 3.27 3.27 4.02
بدهی خانوار به درآمد 69.65
71.67 71.92 72.63 73.33 81.74
قیمت گازوئیل 1.58
1.5 1.41 1.33 1.26 0.73
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 115.17
117 118 118 118 119
جواز ساختمان 1676.00
1631 1974 1614 1754 1769
میزان ساخت و ساز 28.80
27.99 33.25 29.33 32.46 31.62
نرخ مالکیت مسکن 81.80
81.73 81.85 81.86 81.87 81.93
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 35.40
35.4 35.4 36 36 36
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 33.80
33.87 33.87 34.2 34.31 34.39
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.60
1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 59.97
72.59 55.08 34.77 56.54 53.61
درجه حرارت 2.29
14.97 0.27 -5.35 8.32 4.96