شاخص یاب

استونی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 0.6 0.8 0.7 0.9 0.4
نرخ بیکاری 5.10 6 5.8 5.7 5.9 5.5
نرخ تورم 4.40 2.9 2.5 2.4 2.8 2.9
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -76.00 -210 -210 -170 -124 -70
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9.00 8.9 8.5 8.5 8.5 8.3
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 1.13
1.15 1.14 1.13 1.13 1.1
بازار سهام 1189.60
1210 1202 1193 1185 1153
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40
0.6 0.8 0.7 0.9 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70
3.4 3.6 3.3 2.9 2.6
تولید ناخالص داخلی 25.92
26 26.2 26.2 26.2 26.9
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5078.95
5134 4696 5247 5226 5384
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1302.22
1367 1007 1345 1340 1434
تولید ناخالص داخلی سرانه 18977.39
18984 18994 18994 18994 19200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29481.25
29499 29512 29512 29512 30050
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1.44
161 72.01 1.49 1.49 169
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 382.75
292 242 395 394 306
تولید ناخالص داخلی از ساخت 808.11
696 679 835 832 730
تولید ناخالص داخلی از معادن 67.62
79.27 82.57 69.85 69.58 83.12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 57.60
60.26 55.12 59.5 59.27 63.19
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 414.76
324 337 428 427 340
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 5.10
6 5.8 5.7 5.9 5.5
افراد شاغل 666.60
674 666 674 680 679
افراد بیکار 28.93
27.69 27.51 27.71 27.79 27.76
نرخ بیکاری بلند مدت 1.80
1.6 1.62 1.66 1.58 1.6
نرخ بیکاری جوانان 16.70
16.3 16.85 16.77 16.78 16.79
هزینه های کار 133.88
132 135 135 134 135
پست های خالی شغلی 4.92
5.03 5.09 5.1 5.1 5.1
دستمزد 1321.00
1350 1330 1373 1331 1500
دستمزد در تولید 1266.00
1240 1220 1266 1230 1450
رشد دستمزد 6.30
5.09 4.24 4.14 4.28 5.06
حداقل دستمزد 500.00
500 540 526 526 590
جمعیت 1.32
1.32 1.32 1.32 1.32 1.33
سن بازنشستگی زنان 63.50
63.5 63.75 63.5 63.5 64
سن بازنشستگی مردان 63.50
63.5 63.75 63.5 63.5 64
نرخ مشارکت نیروی کار 71.90
72.03 71.71 71.93 72.11 71.95
قسمت مدت زمان اشتغال 69.90
63.07 64.54 65.97 65.42 64.81
بهره وری 116.10
116 111 117 117 117
تغییر اشتغال 1.30
0.5 0.36 0.26 -0.18 0.5
نرخ اشتغال 68.20
68.83 68.16 68.95 69.5 69.38
استخدام تمام وقت 560.80
569 559 565 571 567
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 4.40
2.9 2.5 2.4 2.8 2.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.50
0.3 0.3 0.4 0.4 0.6
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109.26
108 109 111 112 114
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 212.08
209 212 215 217 220
قیمت مصرف کننده اصلی 106.25
105 105 108 109 110
اندازه اصل تورم 1.90
2.05 2.13 2.2 2.24 2.33
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 126.79
129 131 132 133 143
قیمت تولید 114.31
115 115 116 117 120
تغییر قیمت تولید کننده 2.90
3.3 2.5 2.4 2.6 2
قیمت صادرات 340.99
343 343 343 343 343
قیمت واردات 147.59
148 148 148 148 148
CPI مسکن آب و برق 339.69
339 338 338 338 338
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 198.60
191 190 196 197 201
تورم مواد غذایی 2.80
4 4.3 4.17 4.47 5
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
عرضه پول M1 12792.00
13100 13272 13457 13632 14935
عرضه پول M2 15354.00
15763 15969 16208 16436 18279
ترازنامه بانک 25447.50
25729 25920 26096 26259 27278
وام به بخش خصوصی 7220.20
7228 7238 7248 7257 7310
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 184.53
185 185 184 184 183
ترازنامه بانک مرکزی 7793569.80
8674779 8510919 8753266 8995328 10601144
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -76.00
-210 -210 -170 -124 -70
صادرات 1241.20
1150 1340 1320 1228 1540
واردات 1317.60
1360 1550 1490 1352 1610
حساب جاری 117.80
171 18.98 97.14 134 109
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.20
2.5 1.2 1.2 1.2 -0.1
بدهی خارجی 19847.90
20166 20306 20486 20629 21334
گردش سرمایه 73.80
270 64.82 99.91 107 130
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 907.80
431 255 346 323 343
حواله 71.30
102 90.74 76.18 85.69 92.48
ذخایر طلا 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
شاخص تروریسم 0.46
0.46 0.46 0.46 0.46 0.46
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9.00
8.9 8.5 8.5 8.5 8.3
بودجه دولت -0.30
1 1.2 1.2 1.2 1.5
ارزش بودجه دولت 11.99
49.28 30.43 41.26 36.93 38.87
هزینه های دولت 892.11
1001 852 922 918 1050
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.20
40.2 40.2 40.2 40.2 40.2
درآمدهای دولت 765.98
844 814 825 820 822
هزینه های مالی 753.99
785 783 784 784 784
مخارج نظامی 509.04
512 512 512 512 521
درخواست پناهندگی 30.00
11.51 11.6 11.66 11.63 11.63
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 103.60
103 103 103 103 103
تولید صنعتی 2.30
2.5 2.2 2.1 3.16 2.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.10
1.5 0.8 -0.6 1.1 0.7
تولید صنعتی 2.50
3.07 2.85 2.75 2.71 2.64
استفاده از ظرفیت 73.00
74.85 72.99 72.52 72.41 73.17
تغییرات موجودی انبار 100.87
133 284 123 240 140
ثبت خودرو 1777.00
1757 2038 2025 2000 2005
سرعت اینترنت 11556.01
13249 13449 13642 13829 15283
آدرس های IP 539972.00
545703 538139 543889 549470 550318
استخراج معدن -16.70
-9.5 -8.55 -9.18 -9.06 -9.06
تولید سیمان 49.10
38.49 42.88 48.16 45.75 44.93
شاخص رقابتی 70.75
71.25 71.25 71.25 71.25 73.75
رتبه رقابتی 32.00
32 32 32 32 32
آسانی کسب و کار 16.00
18 16 14 13 12
تولید الکتریسیته 960.00
1003 1015 1016 1016 1015
سود شرکت سهامی 726446.00
620556 611736 691449 675146 626907
شاخص فساد مالی 71.00
71 71 71 71 71
رتبه فساد مالی 21.00
21 21 21 21 21
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -5.10
-4.86 -5.25 -5.54 -5.72 -5.98
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.00
15 12 16 -3 10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.00
1 4 4 2 2
هزینه های مصرف کننده 2613.10
2616 2556 2699 2689 2743
پس انداز های شخصی 11.28
11.95 11.85 11.75 11.65 12.07
تسهیلات اعتباری خریدار 8620.30
8751 8876 8995 9108 9912
نرخ وام بانکی 3.72
3.59 3.59 3.59 3.84 4.34
بدهی خانوار به درآمد 69.50
67.89 67.82 67.75 67.68 66.47
قیمت گازوئیل 1.54
1.48 1.4 1.32 1.23 1.04
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
شاخص مسکن 116.43
118 118 118 119 119
جواز ساختمان 1673.00
1995 1632 1765 1689 1789
میزان ساخت و ساز 21.90
24.23 21.33 24.26 22.5 23.12
نرخ مالکیت مسکن 81.80
81.85 81.86 81.87 81.88 81.93
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 35.40
35.4 35.4 35.4 35.4 35.4
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 33.80
33.8 33.8 33.8 33.8 33.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.60
1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 59.97
55.08 34.77 56.54 56.54 53.61
درجه حرارت 2.29
0.27 -5.35 8.32 7.04 4.96