استونی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.20 0.7 0.7 0.6 0.6 0.4
نرخ بیکاری 6.80 6.6 6.9 6 5.8 5.5
نرخ تورم 2.90 3.4 3.2 2.8 2.6 2.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -227.62 -150 -70 -210 -210 -70
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9.00 8.9 8.9 8.9 8.5 8.3
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 1.17
1.21 1.19 1.17 1.15 1.08
بازار سهام 1254.31
1235 1207 1180 1153 1052
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.20
0.7 0.7 0.6 0.6 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00
4.2 4.1 3.8 3.2 2.6
تولید ناخالص داخلی 23.14
23.8 24.55 28.45 29.87 31.14
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4965.40
4920 4784 5154 4517 5431
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1322.30
1311 1121 1373 1090 1446
تولید ناخالص داخلی سرانه 17853.40
18400 18400 18400 18800 19200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27735.14
27703 28022 28342 28406 28510
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 155.87
52.48 151 162 102 170
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 282.67
292 320 293 204 309
تولید ناخالص داخلی از ساخت 673.47
754 678 699 650 737
تولید ناخالص داخلی از معادن 76.67
60.08 101 79.58 62.88 83.85
تولید ناخالص داخلی از خدمات 58.28
57.52 66.79 60.49 54.05 63.74
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 313.68
340 354 326 297 343
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 6.80
6.6 6.9 6 5.8 5.5
افراد شاغل 650.50
663 663 663 663 663
افراد بیکار 31.81
32.23 29.66 29.44 31.41 31.66
نرخ بیکاری بلند مدت 1.70
2.05 2.05 2.05 2.05 2.05
نرخ بیکاری جوانان 10.50
10.8 14.37 16.08 15.77 13.17
هزینه های کار 128.48
128 127 128 127 128
پست های خالی شغلی 6.25
4.14 4.06 3.99 3.92 3.44
دستمزد 1270.53
1330 1300 1350 1330 1500
دستمزد در تولید 1199.01
1250 1200 1240 1220 1450
رشد دستمزد 7.50
7.05 7.05 7.05 7.05 7.05
حداقل دستمزد 500.00
500 500 500 540 590
جمعیت 1.32
1.32 1.32 1.32 1.31 1.33
سن بازنشستگی زنان 63.50
63.5 63.5 63.5 63.75 64
سن بازنشستگی مردان 63.50
63.5 63.5 63.5 63.75 64
نرخ مشارکت نیروی کار 71.40
72.07 72.05 72.06 72.05 72.05
قسمت مدت زمان اشتغال 61.70
58.74 58.19 58.67 58.51 54.96
بهره وری 113.80
114 113 114 113 114
تغییر اشتغال 1.60
1.2 -0.2 0.5 0.89 0.5
نرخ اشتغال 66.60
67.95 67.89 67.91 67.9 67.9
استخدام تمام وقت 573.90
569 569 569 569 569
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 2.90
3.4 3.2 2.8 2.6 2.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.18 0.16 0.7 0.17 0.6
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107.04
108 109 108 109 113
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 207.15
208 209 209 212 219
قیمت مصرف کننده اصلی 104.19
105 105 103 103 103
اندازه اصل تورم 0.80
0.59 0.35 0.19 0.08 -0.13
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 123.72
123 123 123 123 123
قیمت تولید 111.98
112 114 114 115 119
تغییر قیمت تولید کننده 2.10
2.3 2.3 2.4 2.3 2
قیمت صادرات 332.87
333 333 333 333 333
قیمت واردات 144.45
145 145 145 145 145
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 187.74
188 187 191 196 200
تورم مواد غذایی 3.30
4.8 4.5 4 4.3 5
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
عرضه پول M1 12344.00
12303 12303 12294 12282 12114
عرضه پول M2 14635.00
14307 14179 14181 14230 14249
ترازنامه بانک 25072.20
25115 24730 24605 24542 24732
وام به بخش خصوصی 7192.40
7208 7212 7219 7225 7264
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 184.53
186 186 185 185 183
ترازنامه بانک مرکزی 8430312.70
7788475 7628931 7779338 7674259 7562177
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -227.62
-150 -70 -210 -210 -70
صادرات 1139.74
1190 1220 1150 1340 1540
واردات 1367.35
1340 1290 1360 1550 1610
حساب جاری 274.20
168 170 180 171 89.95
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.20
1.4 1.4 1.4 1.2 1
بدهی خارجی 19212.40
19260 19264 19243 19210 18524
گردش سرمایه 540.60
382 288 338 311 320
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3.40
195 233 213 206 181
حواله 111.00
91.8 91.8 91.8 91.8 91.8
ذخایر طلا 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
شاخص تروریسم 0.46
0.31 0.25 0.18 0.16 0.22
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9.00
8.9 8.9 8.9 8.5 8.3
بودجه دولت -0.30
1 1 1 0.82 1.5
ارزش بودجه دولت 46.54
104 53.05 66.47 64.1 65.83
هزینه های دولت 967.98
925 787 1005 840 1059
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.20
39.26 38.92 38.58 38.43 37.35
درآمدهای دولت 810.87
852 802 817 813 815
هزینه های مالی 764.33
748 749 749 749 749
مخارج نظامی 509.04
500 501 501 501 506
درخواست پناهندگی 5.00
7.59 7.84 7.98 8.07 8.17
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 105.00
107 107 107 107 107
تولید صنعتی 7.60
3.2 2.9 2.5 2.2 2.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.10
-0.3 1.5 1.5 0.8 0.7
تولید صنعتی 4.70
1.09 0.35 -0.29 -0.75 -1.53
استفاده از ظرفیت 73.90
74.56 75.2 74.76 75.07 74.94
تغییرات موجودی انبار 152.93
102 84.57 92.36 88.92 89.98
ثبت خودرو 2470.00
2249 2194 2191 2189 2190
سرعت اینترنت 11556.01
12826 13041 13249 13449 15283
آدرس های IP 539972.00
529159 544478 545703 538139 550318
استخراج معدن 0.80
4.32 4.62 4.74 4.7 4.7
تولید سیمان 34.20
54.2 51.05 37.24 34.01 40.19
شاخص رقابتی 4.85
4.81 4.81 4.81 4.81 4.81
رتبه رقابتی 29.00
28 28 28 30 33
آسانی کسب و کار 12.00
12 12 12 12 12
تولید الکتریسیته 1321.00
1178 1066 1057 1074 1077
سود شرکت سهامی 663409.80
807110 807110 807110 807110 807110
شاخص فساد مالی 71.00
71 71 71 71 71
رتبه فساد مالی 21.00
21 21 21 21 21
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.90
-1.72 -1.26 -1.13 -1.05 -0.92
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 14.00
1 -4 15 12 10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.00
5 2 1 4 2
هزینه های مصرف کننده 2529.80
2565 2539 2626 2474 2767
پس انداز های شخصی 11.28
11.02 10.79 10.55 10.4 9.08
تسهیلات اعتباری خریدار 8363.10
8435 8537 8634 8726 9479
نرخ وام بانکی 3.40
3.4 3.4 3.4 3.65 4.15
بدهی خانوار به درآمد 69.65
71.42 71.67 71.92 72.63 81.74
قیمت گازوئیل 1.55
1.43 1.35 1.27 1.2 0.84
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
شاخص مسکن 113.49
110 110 110 110 110
جواز ساختمان 1524.00
2211 1838 2151 1889 2026
میزان ساخت و ساز 22.00
23.92 23.95 23.94 23.94 23.94
نرخ مالکیت مسکن 81.40
81.96 81.78 81.59 81.57 81.58
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 35.40
35.4 35.4 35.4 35 35
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 33.80
33.95 33.95 33.95 33.85 33.98
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.60
1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 59.97
47.42 72.59 55.08 34.77 53.61
درجه حرارت 2.29
9.53 14.97 0.27 -5.35 4.96