شاخص یاب

استونی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 0.7 0.6 0.6 0.6 0.4
نرخ بیکاری 5.10 6.9 6 7.2 7.1 5.5
نرخ تورم 3.60 3.2 2.9 2.5 2.4 2.1
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.75
موازنه تجاری -137.05 -70 -210 -210 -170 -70
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9.00 8.9 8.9 8.5 8.5 8.3
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.17
1.16 1.15 1.15 1.14 1.12
بازار سهام 1218.46
1212 1204 1195 1187 1153
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40
0.7 0.6 0.6 0.6 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70
4.1 3.8 3.2 2.5 2.6
تولید ناخالص داخلی 25.92
26 26 26.2 26.2 26.9
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5078.95
4784 5154 4678 5206 5431
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1302.22
1121 1373 1003 1335 1446
تولید ناخالص داخلی سرانه 18977.39
18984 18984 18994 18994 19200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 29481.25
29499 29499 29512 29512 30050
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1.44
151 162 71.73 1.48 170
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 382.75
320 293 242 392 309
تولید ناخالص داخلی از ساخت 808.11
678 699 676 828 737
تولید ناخالص داخلی از معادن 67.62
101 79.58 82.25 69.31 83.85
تولید ناخالص داخلی از خدمات 57.60
66.79 60.49 54.91 59.04 63.74
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 414.76
354 326 336 425 343
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 5.10
6.9 6 7.2 7.1 5.5
افراد شاغل 666.60
660 659 650 651 652
افراد بیکار 29.86
28.83 29.34 29.57 29.53 29.48
نرخ بیکاری بلند مدت 1.60
1.59 1.55 1.56 1.59 1.53
نرخ بیکاری جوانان 10.00
9.42 10.01 9.76 9.87 9.84
هزینه های کار 133.88
132 132 135 135 135
پست های خالی شغلی 5.56
5.08 5.35 5.29 5.3 5.3
دستمزد 1321.00
1300 1350 1330 1373 1500
دستمزد در تولید 1266.00
1200 1240 1220 1266 1450
رشد دستمزد 6.30
5.52 5.09 4.24 4.14 5.06
حداقل دستمزد 500.00
500 500 540 526 590
جمعیت 1.32
1.32 1.32 1.32 1.32 1.33
سن بازنشستگی زنان 63.50
63.5 63.5 63.75 64 64
سن بازنشستگی مردان 63.50
63.5 63.5 63.75 64 64
نرخ مشارکت نیروی کار 71.90
72.29 72.1 71.8 72.08 72.07
قسمت مدت زمان اشتغال 68.10
61.52 61.57 63.47 63.75 62.74
بهره وری 116.10
116 116 111 117 117
تغییر اشتغال 1.30
-0.2 0.5 0.36 0.26 0.5
نرخ اشتغال 68.20
69.28 68.83 68.16 68.95 69.38
استخدام تمام وقت 551.10
561 560 549 549 552
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 3.60
3.2 2.9 2.5 2.4 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.50
0.2 0.3 0.3 0.3 0.6
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109.55
109 108 109 111 114
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 210.96
210 209 212 215 220
قیمت مصرف کننده اصلی 106.86
106 104 104 107 107
اندازه اصل تورم 2.20
1.24 1.21 1.21 1.21 1.21
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 126.79
129 129 131 132 143
قیمت تولید 114.83
115 115 115 116 120
تغییر قیمت تولید کننده 3.40
3.4 3.3 2.5 2.4 2
قیمت صادرات 340.71
336 336 336 336 336
قیمت واردات 146.99
147 147 147 147 147
CPI مسکن آب و برق 341.69
344 347 350 353 384
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 193.27
188 191 190 196 200
تورم مواد غذایی 1.90
4.5 4 4.3 4.17 5
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0 0.75
عرضه پول M1 12848.00
13087 13394 13664 13922 16052
عرضه پول M2 15472.00
15694 16047 16368 16678 19476
ترازنامه بانک 25347.60
25538 25741 25934 26113 27316
وام به بخش خصوصی 7171.00
7168 7151 7138 7125 7051
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 184.53
186 185 185 184 183
ترازنامه بانک مرکزی 7793569.80
8184098 8674779 8510919 8753266 10601144
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -137.05
-70 -210 -210 -170 -70
صادرات 1187.71
1220 1150 1340 1320 1540
واردات 1324.77
1290 1360 1550 1490 1610
حساب جاری 117.80
190 189 51.92 110 133
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.20
1.4 1.4 1.2 1.2 1
بدهی خارجی 19847.90
20036 20166 20306 20486 21334
گردش سرمایه 73.80
109 270 64.82 99.91 130
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 21.70
158 182 164 157 158
حواله 92.90
96.47 110 96.63 99.4 104
ذخایر طلا 0.25
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
شاخص تروریسم 0.46
0.25 0.18 0.16 0.14 0.22
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 9.00
8.9 8.9 8.5 8.5 8.3
بودجه دولت -0.30
1 1 0.17 0.24 1.5
ارزش بودجه دولت 28.74
35.92 54.84 33.22 46.37 42.68
هزینه های دولت 892.11
787 1005 848 914 1059
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.20
40.19 40.35 40.31 40.27 40
درآمدهای دولت 788.31
820 860 826 840 836
هزینه های مالی 759.57
784 794 793 793 793
مخارج نظامی 509.04
512 512 512 512 521
درخواست پناهندگی 30.00
9.08 8.97 9.06 9.04 9.04
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 104.20
104 104 103 103 103
تولید صنعتی 3.70
2.9 2.5 2.2 2.1 2.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.30
1.5 1.5 0.8 -0.6 0.7
تولید صنعتی 2.20
2.06 1.53 1.23 1.05 0.75
استفاده از ظرفیت 75.20
73.9 73.46 73.3 73.24 73.64
تغییرات موجودی انبار 100.87
221 133 284 123 140
ثبت خودرو 2726.00
2453 2452 2478 2488 2486
سرعت اینترنت 11556.01
13041 13249 13449 13642 15283
آدرس های IP 539972.00
544478 545703 538139 543889 550318
استخراج معدن -2.50
3.37 2.06 2.83 2.78 2.78
تولید سیمان 58.50
49.86 39.24 43.03 48.23 45.2
شاخص رقابتی 4.85
4.8 4.8 4.84 4.85 4.83
رتبه رقابتی 29.00
29 29 29 29 29
آسانی کسب و کار 12.00
18 20 19 19 15
تولید الکتریسیته 955.00
927 1014 1028 1016 1012
سود شرکت سهامی 726446.00
698152 620556 611736 691449 626907
شاخص فساد مالی 71.00
71 71 71 71 71
رتبه فساد مالی 21.00
22 22 21 21 21
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.40
-2.15 -2.1 -2.14 -2.17 -2.21
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.00
-4 15 12 16 10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.00
2 1 4 4 2
هزینه های مصرف کننده 2613.10
2539 2626 2546 2678 2767
پس انداز های شخصی 11.28
11.59 11.95 11.85 11.75 12.07
تسهیلات اعتباری خریدار 8530.60
8629 8770 8904 9032 10020
نرخ وام بانکی 3.51
3.51 3.51 3.51 3.51 4.26
بدهی خانوار به درآمد 69.65
71.67 71.92 72.63 73.33 81.74
قیمت گازوئیل 1.54
1.57 1.48 1.4 1.32 1.04
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 115.17
117 118 118 118 119
جواز ساختمان 1676.00
1631 1974 1614 1754 1769
میزان ساخت و ساز 21.90
23.85 24.23 21.33 24.26 23.12
نرخ مالکیت مسکن 81.80
81.73 81.85 81.86 81.87 81.93
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 20.00
20 20 20 20 20
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 35.40
35.4 35.4 36 36 36
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 33.80
33.87 33.87 34.2 34.31 34.39
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1.60
1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 59.97
72.59 55.08 34.77 56.54 53.61
درجه حرارت 2.29
14.97 0.27 -5.35 8.32 4.96