شاخص یاب

اریتره

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 15 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 3.86 USD - میلیارد 2014-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 514 USD 2011-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1411 USD 2011-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.4 % 2017-12
جمعیت 5.23 میلیون 2015-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 9 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -702 USD - میلیون 2016-12
صادرات 335 USD - میلیون 2016-12
واردات 1037 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری 617 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.7 % 2017-12
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.1 % 2017-12
بودجه دولت -13.8 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1747 KBps 2017-03
آدرس های IP 235 IP 2017-03
شاخص فساد مالی 20 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 165 2017-12
آسانی کسب و کار 189 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 34.58 mm 2015-12
درجه حرارت 23.7 celsius 2015-12