اریتره

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 15.29 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.3 % 2015-12
تولید ناخالص داخلی 3.86 USD - میلیارد 2014-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 514 USD 2011-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1411 USD 2011-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 14.5 % 1984-12
جمعیت 6.54 میلیون 2014-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 8.9 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -833 CAF Million 2015-12
صادرات 72 USD - میلیون 2015-12
واردات 905 CAF Million 2015-12
حساب جاری -143 USD - میلیون 2015-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.1 % 2016-12
ذخایر طلا 1.2 تن 2002-06
شاخص تروریسم 0.53 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.9 % 2015-12
بودجه دولت -12.8 % of GDP 2015-12
ارزیابی اعتبار 15
تجارت آخرین مرجع
شاخص فساد مالی 18 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 164 2016-12
آسانی کسب و کار 189 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 4 % 2016-12