شاخص یاب

اریتره

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 15.00
15.2 15.4 15.6 15.8 16.64
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40
3.95 3.9 3.87 3.85 3.35
تولید ناخالص داخلی 3.86
4.12 4.2 5.3 5.3 5.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 514.20
544 544 558 558 587
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1411.16
1485 1485 1529 1529 1534
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 6.40
6.2 6.2 6.2 6.2 6
جمعیت 5.23
5.31 4.87 4.82 4.77 4.43
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 9.00
13.72 10.41 15.2 15.9 10.8
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -702.00
-646 -200 -651 -653 -100
صادرات 335.00
389 700 383 374 800
واردات 1037.00
1035 900 1034 1026 900
حساب جاری 617.00
311 369 216 63.25 -313
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.70
0.3 0.3 0.7 0.7 1
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 1.24
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.10
25 25 23 23 20
بودجه دولت -13.80
-14.6 -14.65 -14.68 -14.71 -15.64
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 1746.79
1624 1642 1644 1639 1635
آدرس های IP 235.00
210 179 208 176 181
آسانی کسب و کار 189.00
190 190 190 190 190
شاخص فساد مالی 20.00
20 20 20 20 20
رتبه فساد مالی 165.00
164 163 163 164 164
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 5.00
5 5 5 5 5
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 34.58
66.16 8.61 5.81 21.5 24.51
درجه حرارت 23.70
28.83 25.39 24.38 27.75 27.46