شاخص یاب

اریتره

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 15.00
15.2 15.41 15.62 15.83 16.7
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40
3.9 3.87 3.85 3.82 3.35
تولید ناخالص داخلی 3.86
4.2 5.3 5.3 4.35 5.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 514.20
544 558 558 558 587
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1411.16
1485 1529 1529 1529 1534
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 6.40
6.2 6.2 6.2 6.2 6
جمعیت 5.23
4.87 4.82 4.77 4.72 4.43
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 9.00
10.41 15.2 15.9 16.6 10.8
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -702.00
-200 -651 -653 -655 -100
صادرات 335.00
700 383 374 364 800
واردات 1037.00
900 1034 1026 1019 900
حساب جاری 617.00
369 216 63.25 -89.41 -313
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.70
0.3 0.7 0.7 0.7 1
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.10
25 23 23 23 20
بودجه دولت -13.80
-13.8 -12.4 -12.4 -12.4 -13.8
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 1746.79
1642 1644 1639 1635 1635
آدرس های IP 235.00
179 208 176 210 181
آسانی کسب و کار 189.00
190 189 189 188 188
شاخص فساد مالی 20.00
20 20 20 20 20
رتبه فساد مالی 165.00
165 165 165 165 165
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 5.00
5 5 5 5 5
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 34.58
8.61 5.81 21.5 21.5 24.51
درجه حرارت 23.70
25.39 24.38 27.75 27.18 27.46