اریتره

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 15.00
15.65 16.34 17.05 17.79 21.1
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40
3.4 3.4 3.4 3.4 3.35
تولید ناخالص داخلی 3.86
4.05 4.12 4.2 5.3 5.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 514.20
510 543 534 531 521
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1411.16
1371 1397 1423 1529 1534
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 7.27
7.25 7.27 7.3 7.32 6.5
جمعیت 5.23
5.74 5.31 4.87 4.82 4.43
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 9.00
12.95 13.72 10.41 15.2 10.8
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -380.00
-266 -220 -200 -170 -100
صادرات 486.00
543 530 700 516 800
واردات 866.00
809 750 900 686 900
حساب جاری -143.00
-123 -86.61 -50.51 -55.97 -47.34
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.10
0.3 0.3 0.3 0.7 1
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 1.24
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.10
25 25 25 23 20
بودجه دولت -13.80
-13.8 -13.8 -13.8 -13.8 -13.8
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 1746.79
1601 1624 1642 1644 1635
آدرس های IP 235.00
207 188 206 198 191
آسانی کسب و کار 189.00
187 187 186 185 179
شاخص فساد مالی 20.00
21 21 22 23 27
رتبه فساد مالی 165.00
165 165 165 165 165
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 5.00
5 5 5 5 4
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 34.58
15.33 66.16 8.61 5.81 24.51
درجه حرارت 23.70
28.89 28.83 25.39 24.38 27.46