اریتره

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 15.29 15.14 14.98 14.83 14.68 13
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80 2.3 3.4 2.33 2.3 3.35
تولید ناخالص داخلی 3.86 4.09 4.16 4.23 4.3 5.33
تولید ناخالص داخلی سرانه 514.20 509 518 521 523 560
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1411.16 1397 1423 1430 1436 1529
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 14.50 14.5 14.5 14.5 14.5 6.5
جمعیت 6.54 6.68 6.73 6.78 6.83 7.61
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 8.90 12.2 11.01 14.14 14.06 10.8
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -833.00 -829 -843 -842 -840 -787
صادرات 72.00 73.66 76.57 75.35 74.13 80.4
واردات 905.00 933 965 974 983 1043
حساب جاری -143.00 -86.61 -50.51 -55.97 -61.44 -76.54
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.10 0.5 0.5 0.3 0.3 1
ذخایر طلا 1.20 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
شاخص تروریسم 0.53 0.19 0.29 0.24 0.19 0.9
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.90 27 27 25 25 20
بودجه دولت -13.90 -13.55 -13.36 -13.35 -13.34 -13.33
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
آسانی کسب و کار 189.00 189 189 188 187 181
شاخص فساد مالی 18.00 18 18 18 18 18
رتبه فساد مالی 164.00 164 167 167 166 165
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 4.00 4 4 4 4 4