اریتره

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 15.00 15.37 15.22 15.06 14.91 13.2
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80 3.4 4.85 4.8 4.75 3.35
تولید ناخالص داخلی 3.86 4.2 4.3 4.4 4.5 5.6
تولید ناخالص داخلی سرانه 514.20 534 539 543 547 531
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1411.16 1475 1489 1504 1518 1511
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 7.27 7.3 7.32 7.35 7.37 6.5
جمعیت 5.23 4.58 4.43 4.28 4.13 2.6
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 8.90 11.01 12.07 12.25 12.42 10.8
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -380.00 -370 -386 -401 -417 -390
صادرات 486.00 201 231 261 291 12.15
واردات 866.00 692 686 681 676 492
حساب جاری -143.00 -106 -106 -106 -106 44.15
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.10 0.5 0.3 0.3 -1.58 1
شاخص تروریسم 0.00 0.58 0.59 0.6 0.61 0.7
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.90 27 25 25 27.4 20
بودجه دولت -13.90 -14.84 -15.02 -15.2 -15.38 -16.4
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
سرعت اینترنت 1746.79 1535 1502 1481 1469 1257
آدرس های IP 235.00 177 171 207 188 188
آسانی کسب و کار 189.00 189 187 187 186 181
شاخص فساد مالی 18.00 19 19 20 20 24
رتبه فساد مالی 164.00 165 163 160 158 152
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 4.00 4 4 4 4 4
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بارش 34.00 21.34 21.35 21.35 21.35 21.35
درجه حرارت 23.00 25.43 26.45 26.83 26.08 26.28