اریتره

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 15.00
15.56 16.13 16.73 17.35 20.06
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40
3.4 3.4 3.4 3.4 3.35
تولید ناخالص داخلی 3.86
5.4 5.4 5.4 5.4 5.8
تولید ناخالص داخلی سرانه 514.20
543 543 543 543 521
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1411.16
1549 1549 1549 1549 1475
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 7.27
7.4 7.4 7.4 7.4 6.5
جمعیت 5.23
4.58 4.58 4.58 4.58 2.6
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 9.00
10.41 10.41 10.41 10.41 10.8
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -380.00
-200 -200 -200 -200 -100
صادرات 486.00
700 700 700 700 800
واردات 866.00
900 900 900 900 900
حساب جاری -143.00
36.36 36.36 36.36 36.36 42.9
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.10
0.3 0.3 0.3 0.3 1
شاخص تروریسم 0.00
0.09 0.09 0.09 0.09 1.45
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.90
25 25 25 25 20
بودجه دولت -13.80
-13.8 -13.8 -13.8 -13.8 -13.8
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 1746.79
1502 1481 1469 1443 1182
آدرس های IP 235.00
171 207 188 206 191
آسانی کسب و کار 189.00
184 184 184 184 179
شاخص فساد مالی 20.00
24 24 24 24 27
رتبه فساد مالی 165.00
154 154 154 154 146
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 5.00
5 5 5 5 4
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 34.58
5.8 15.33 66.16 8.61 24.51
درجه حرارت 23.70
24.34 28.89 28.83 25.39 27.46