اریتره

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 15.28
15.56 16.13 16.73 17.35 20.06
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80
4.97 4.95 4.92 4.9 3.35
تولید ناخالص داخلی 3.86
3.9 4 4.1 4.2 5.6
تولید ناخالص داخلی سرانه 514.20
497 510 522 534 531
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1411.16
1372 1406 1441 1475 1511
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 7.27
7.22 7.25 7.27 7.3 6.5
جمعیت 5.23
6.02 5.54 5.06 4.58 2.6
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 8.90
12.65 12.4 12.15 10.41 10.8
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -380.00
-347 -355 -362 -370 -390
صادرات 486.00
444 363 282 201 12.15
واردات 866.00
868 809 750 692 492
حساب جاری -143.00
-95.81 -99.24 -103 -106 44.15
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.10
0.3 0.3 -1.34 0.3 1
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0.77
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.90
25 25 24.55 25 20
بودجه دولت -13.90
-16.06 -15.66 -15.25 -14.84 -16.4
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 1746.79
1502 1481 1469 1443 1257
آدرس های IP 235.00
171 207 188 206 188
آسانی کسب و کار 189.00
188 187 187 186 181
شاخص فساد مالی 18.00
18 18 19 19 24
رتبه فساد مالی 164.00
155 158 161 165 152
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 4.00
4 4 4 4 4
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 34.58
5.8 15.33 66.16 8.61 24.51
درجه حرارت 23.70
24.34 28.89 28.83 25.39 27.46