السالوادور

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.26 1 1.3 0.3 0.8 0.8
نرخ بیکاری 7.00 7.4 7.4 6.6 6.5 7
نرخ تورم 2.04 1.6 1.5 2.7 2 4
نرخ بهره 4.39 4.6 4.6 4.5 4.5 5.4
موازنه تجاری -536.30 -488 -480 -473 -466 -418
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.52 63.5 64 64.5 65 60.4
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 90.44
92.94 93.86 94.78 95.7 95.7
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.26
1 1.3 0.3 0.8 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40
2.5 2.6 2.8 2.8 2.4
تولید ناخالص داخلی 26.80
26.85 27 27.15 27.3 28.6
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2605.00
2608 2609 2609 2609 2600
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1772.70
1769 1760 1752 1744 1683
تولید ناخالص داخلی سرانه 3802.90
3793 3809 3825 4050 4180
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7990.00
7972 8006 8041 8280 8400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 305.30
316 309 308 312 309
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 64.90
66.2 65.77 65.4 65.44 64.98
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 133.50
133 133 132 132 131
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 246.20
248 249 249 249 249
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 15.60
15.59 15.53 15.45 15.4 15.02
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 7.00
7.4 7.4 6.6 6.5 7
افراد بیکار 204636.00
182328 182053 181777 181502 185126
نرخ مشارکت نیروی کار 62.20
61.4 61.36 61.33 61.3 60.33
جمعیت 6.15
6.13 6.13 6.14 6.14 6.14
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 752.00
791 813 834 856 851
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 328.00
287 275 262 250 262
نرخ بیکاری جوانان 14.20
12.98 12.34 11.7 11.06 12.39
هزینه زندگی خانواده 485.00
485 485 485 485 485
هزینه زندگی انفرادی 255.00
255 255 255 255 255
افراد شاغل 272702.00
209608 217559 225511 233462 163023
نرخ اشتغال 44.95
44.73 44.78 44.83 44.88 43.28
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 2.04
1.6 1.5 2.7 2 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.81
112 112 112 112 116
قیمت تولید 158.89
158 158 157 156 152
قیمت صادرات 113.50
113 113 112 112 110
قیمت واردات 145.40
145 145 144 144 141
نرخ تورم (ماهانه) 0.23
0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
تغییر قیمت تولید کننده 1.81
3.06 3.03 2.92 2.83 2.74
تورم مواد غذایی 2.49
2.31 2.01 1.77 1.61 1.46
CPI مسکن آب و برق 134.10
134 135 135 135 136
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.37
109 109 109 109 107
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 4.39
4.6 4.6 4.5 4.5 5.4
عرضه پول M0 2.80
6.77 9.83 13.46 17.55 54.94
عرضه پول M1 3454.80
3451 3446 3442 3438 3405
عرضه پول M2 11880.10
11860 11853 11845 11838 11781
عرضه پول M3 12830.50
12821 12810 12800 12789 12706
ذخایر ارزی 3273.20
3270 3241 3212 3183 2989
وام به بخش خصوصی 12134.30
12330 12415 12464 12488 12384
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -536.30
-488 -480 -473 -466 -418
صادرات 470.21
462 459 457 454 435
واردات 1006.51
964 961 957 953 925
حساب جاری -248.93
-117 -225 -202 -115 -231
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.00
-3.23 -3.02 -2.8 -2.97 -3.25
گردش سرمایه 98.21
-39.21 -169 -72.28 -155 -133
حواله 502.99
420 430 435 440 510
ذخایر طلا 1.37
1.45 1.55 1.66 1.77 2.59
رابطه مبادله 78.03
78.28 78.48 78.67 78.86 80.23
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 249.40
112 122 104 98.02 99.47
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.52
63.5 64 64.5 65 60.4
بودجه دولت -0.80
-0.87 -0.81 -0.75 -0.69 -0.95
ارزش بودجه دولت -114.20
-217 -190 -162 -135 -256
هزینه های دولت 850.80
854 857 861 864 891
درآمدهای دولت 4387.50
4268 4332 4396 4460 4592
هزینه های مالی 4501.70
4448 4470 4492 4513 4493
مخارج نظامی 227.80
252 247 243 239 263
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی 2.70
2.58 2.7 2.83 2.96 3.48
تغییرات موجودی انبار 0.00
26.27 26.27 26.27 28.17 29.84
سرعت اینترنت 3028.79
2928 2908 2888 2866 2708
آدرس های IP 185509.00
174396 173854 172830 171935 170768
تولید فولاد 10.00
9.3 8.9 8.56 8.25 6.75
شاخص اقتصادی مقدم 2.80
3.03 3.03 3.02 3.02 3.01
شاخص رقابتی 3.77
3.85 3.85 3.85 3.85 3.87
رتبه رقابتی 109.00
100 100 100 100 104
آسانی کسب و کار 73.00
82 83 85 87 98
شاخص فساد مالی 36.00
38 37 37 36 38
رتبه فساد مالی 95.00
77 81 84 87 84
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
هزینه های مصرف کننده 9396.50
9383 9403 9423 9423 9354
اعتبار بخش خصوصی 12977.80
13143 13202 13228 13235 13135
قیمت گازوئیل 0.81
0.81 0.81 0.8 0.8 0.78
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 13.00
13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی 10.50
11 11 11 11 11
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.50
7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00
3 3 3 3 3
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 18.00
147 147 146 146 146
درجه حرارت 24.00
23.77 23.77 23.77 23.77 23.77