السالوادور

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 1.3 0.7 0.7 0.8 0.8
نرخ بیکاری 7.00 7.4 6.45 6.3 6.32 7
نرخ تورم 0.88 1.2 1.4 1.6 1.7 1.8
نرخ بهره 4.29 4.6 4.25 4.5 4.25 5.4
موازنه تجاری -403.30 -435 -401 -435 -442 -420
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.52 65.1 64 66.5 60.4 68
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 94.20
92.94 93.86 94.78 95.7 95.7
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30
1.3 0.7 0.7 0.8 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50
2.1 2.2 2.2 2.3 2.4
تولید ناخالص داخلی 26.80
27.3 27.45 27.6 30.2 31
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2605.00
2632 2636 2711 2672 2840
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1772.70
1796 1794 1857 1815 1945
تولید ناخالص داخلی سرانه 3802.90
3822 4050 4050 4110 4180
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7990.00
8006 8041 8280 8340 8400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 305.30
312 309 330 328 346
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 64.90
66.05 65.68 73.54 68.2 77.03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 133.50
138 135 139 137 146
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 246.20
247 249 256 250 268
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 15.60
16.71 15.79 16.24 16.69 17.01
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 7.00
7.4 6.45 6.3 6.32 7
افراد بیکار 204636.00
182053 181777 181502 178751 186517
نرخ مشارکت نیروی کار 62.20
62.32 62.25 62.17 62.17 62.17
جمعیت 6.15
6.16 6.16 6.17 6.18 6.29
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 752.00
790 790 790 790 830
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 328.00
345 345 345 345 370
نرخ بیکاری جوانان 14.20
12.34 11.7 11.06 11.07 12.13
هزینه زندگی خانواده 485.00
485 485 485 515 515
هزینه زندگی انفرادی 255.00
255 255 255 255 255
افراد شاغل 272702.00
217559 225511 233462 227728 165093
نرخ اشتغال 44.95
44.78 44.83 44.88 44.68 42.52
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 0.88
1.2 1.4 1.6 1.7 1.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.97
113 113 114 114 118
قیمت تولید 114.73
115 115 116 116 120
قیمت صادرات 113.00
114 115 115 114 115
قیمت واردات 145.60
145 144 144 143 139
تغییر قیمت تولید کننده 1.42
1.4 1.4 1.5 1.5 1.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
تورم مواد غذایی 0.10
0.75 0.97 0.93 0.91 0.92
قیمت مصرف کننده اصلی 105.88
106 106 106 106 106
اندازه اصل تورم 0.15
0.08 0 -0.04 -0.07 -0.13
CPI مسکن آب و برق 134.41
133 134 136 136 141
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110.12
108 110 111 111 115
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 4.29
4.6 4.25 4.5 4.25 5.4
عرضه پول M0 2.60
2.86 2.87 2.87 2.87 2.87
عرضه پول M1 3704.40
3472 3472 3472 3472 3472
عرضه پول M2 12569.00
11794 11794 11794 11794 11794
عرضه پول M3 13605.50
12732 12732 12732 12732 12732
ذخایر ارزی 3401.00
3340 3358 3337 3345 3339
وام به بخش خصوصی 12281.40
12378 12432 12461 12471 12279
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -403.30
-435 -401 -435 -442 -420
صادرات 493.70
471 489 482 485 484
واردات 897.00
907 890 933 926 904
حساب جاری -178.19
-183 -202 -186 -200 -193
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.00
-3.69 -3.23 -3.3 -3.25 -3.09
گردش سرمایه -291.74
-96.97 -147 -191 -92.74 -134
حواله 490.84
430 435 440 449 510
ذخایر طلا 1.40
1.49 1.59 1.69 1.8 2.88
رابطه مبادله 77.57
78.38 79.46 79.91 79.76 82.31
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 27.90
139 139 139 139 139
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.52
65.1 64 66.5 60.4 68
بودجه دولت -0.80
-0.82 -0.76 -0.7 -0.7 -0.97
ارزش بودجه دولت -16.60
-16.5 -16.5 -16.5 -16.5 -16.5
هزینه های دولت 850.80
862 861 891 871 934
درآمدهای دولت 4781.50
4782 4782 4782 4782 4782
هزینه های مالی 4798.00
4798 4798 4798 4798 4798
مخارج نظامی 245.00
237 226 216 215 201
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید صنعتی 5.30
2.7 2.4 3.1 3.2 2.7
تغییرات موجودی انبار 0.00
0.26 0.2 0.14 0.14 0.03
سرعت اینترنت 3028.79
3017 3018 3025 3022 3022
آدرس های IP 185509.00
202973 202312 204225 205102 204275
تولید فولاد 10.00
9.97 9.44 9.54 9.5 9.51
شاخص اقتصادی مقدم 0.60
1.2 1.2 1.4 1.6 1.7
شاخص رقابتی 3.77
3.85 3.85 3.85 3.82 3.88
رتبه رقابتی 109.00
107 107 107 107 107
آسانی کسب و کار 73.00
73 73 73 73 73
شاخص فساد مالی 33.00
36 35 35 36 39
رتبه فساد مالی 112.00
112 112 112 112 112
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
هزینه های مصرف کننده 9396.50
9519 9509 9843 9622 10311
اعتبار بخش خصوصی 13153.50
13182 13210 13218 13216 13063
قیمت گازوئیل 0.89
0.79 0.74 0.7 0.66 0.46
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 13.00
13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی 10.50
10.5 10.5 10.5 11 11
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.50
7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00
3 3 3 3 3
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 18.74
194 306 102 14.07 157
درجه حرارت 24.47
25.96 25.18 23.98 24.75 25.51