شاخص یاب

السالوادور

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.11 0.6 0.7 0.6 0.6 0.8
نرخ بیکاری 7.00 6.72 6.8 6.82 6.85 7
نرخ تورم 0.90 1 1.6 1 1 1.8
نرخ بهره 4.14 4 4 4 4 5.4
موازنه تجاری -491.20 -1456 -1011 -684 -553 -840
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.52 64 66.5 60.4 67.8 68
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 94.47
93.86 94.78 95.7 96 96
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.11
0.6 0.7 0.6 0.6 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.92
2.2 2.2 2.3 2.8 2.4
تولید ناخالص داخلی 24.81
25.37 25 26 26 27
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6223.10
6212 6605 6366 6420 6912
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1772.70
1792 1812 1813 1822 1896
تولید ناخالص داخلی سرانه 3463.54
3500 3500 3650 3650 3700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7292.46
7300 7300 7400 7400 7600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 266.40
387 366 273 448 383
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 324.10
326 339 332 328 355
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1067.00
1009 1030 1068 1054 1050
تولید ناخالص داخلی از معادن 24.30
15.18 15.13 15.13 15.13 15.13
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 383.20
417 500 392 442 523
تولید ناخالص داخلی از خدمات 779.00
792 830 810 844 901
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 250.40
271 274 256 301 287
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 124.00
145 143 127 153 150
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 7.00
6.72 6.8 6.82 6.85 7
افراد بیکار 208694.00
193914 193676 190174 186672 181924
نرخ مشارکت نیروی کار 61.90
61.95 61.87 61.87 61.87 61.87
جمعیت 6.38
6.4 6.4 6.44 6.44 6.47
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 752.00
790 790 790 807 830
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 328.00
345 345 345 281 370
نرخ بیکاری جوانان 14.20
11.7 11.06 11.07 11.07 12.13
هزینه زندگی خانواده 485.00
485 485 515 485 515
هزینه زندگی انفرادی 255.00
255 255 255 255 255
افراد شاغل 275209.00
271870 269442 270659 271877 273674
نرخ اشتغال 44.98
44.47 44.29 44.18 44.06 42.97
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 0.90
1 1.6 1 1 1.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.26
112 114 113 113 118
قیمت تولید 114.73
115 116 116 116 120
قیمت صادرات 113.00
112 112 112 112 112
قیمت واردات 145.60
146 146 146 146 146
تغییر قیمت تولید کننده 1.42
1.4 1.5 1.5 1.5 1.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.10
0.09 0.08 0.09 0.09 0.09
تورم مواد غذایی -0.10
0.32 0.8 0.7 1.2 2
قیمت مصرف کننده اصلی 105.82
106 106 106 106 106
اندازه اصل تورم 0.05
-0.11 -0.19 -0.25 -0.28 -0.35
CPI مسکن آب و برق 135.76
134 136 136 137 141
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112.60
110 111 110 114 115
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 4.14
4 4 4 4 5.4
عرضه پول M0 2.60
2.54 2.5 2.5 2.47 2.41
عرضه پول M1 3704.40
3697 3688 3697 3688 3689
عرضه پول M2 12569.00
13030 13216 13390 13556 14779
عرضه پول M3 13605.50
14131 14337 14529 14708 15954
ذخایر ارزی 3457.40
3432 3422 3419 3418 3418
وام به بخش خصوصی 12402.50
12579 12701 12813 12916 13603
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -491.20
-1456 -1011 -684 -553 -840
صادرات 512.66
1153 894 751 750 821
واردات 1003.86
2610 1930 1435 1303 1661
حساب جاری -124.18
-160 -80 50 -110 -200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.00
-3.23 -3.3 -3.25 -3.55 -3.09
گردش سرمایه -87.80
-400 -250 -100 -70 -190
حواله 493.70
435 440 462 459 510
ذخایر طلا 1.40
1.39 1.39 1.4 1.4 1.4
رابطه مبادله 77.57
77.11 77.09 77.08 77.08 77.08
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 238.80
120 145 124 110 103
بدهی خارجی 16005.80
16689 16786 16921 17077 18531
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.52
64 66.5 60.4 67.8 68
بودجه دولت -0.80
-0.76 -0.7 -0.7 -0.69 -0.97
ارزش بودجه دولت -16.60
-41.93 -62.63 -46.96 -62.63 -0.63
هزینه های دولت 850.80
860 870 870 875 910
درآمدهای دولت 4781.50
4839 4923 4955 4987 5421
هزینه های مالی 4798.00
4881 4954 5002 5050 5422
مخارج نظامی 245.00
249 252 251 251 253
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 5.30
2.4 3.1 3.2 2.8 2.7
تغییرات موجودی انبار 0.00
0.2 0.14 0.14 0.14 0.03
سرعت اینترنت 3028.79
3018 3025 3022 3023 3022
آدرس های IP 185509.00
202312 204225 205102 204615 204275
تولید فولاد 10.00
9.59 9.55 9.55 9.54 9.54
شاخص اقتصادی مقدم 0.60
1.2 1.4 1.6 1.6 1.7
شاخص رقابتی 3.77
3.85 3.85 3.83 3.82 3.88
رتبه رقابتی 109.00
103 103 111 114 113
آسانی کسب و کار 73.00
79 73 73 73 73
شاخص فساد مالی 33.00
35 35 36 36 39
رتبه فساد مالی 112.00
105 108 105 102 107
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 9396.50
9500 9603 9613 9660 10050
اعتبار بخش خصوصی 13248.90
13426 13550 13665 13773 14541
قیمت گازوئیل 1.18
1.12 1.05 1 0.94 0.54
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 13.00
13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی 10.50
10.5 10.5 11 11 11
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.50
7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00
3 3 3 3 3
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 18.74
306 102 14.07 146 157
درجه حرارت 24.47
25.18 23.98 24.75 25.55 25.51