السالوادور

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.84 0.4 0.6 1 1.3 0.8
نرخ بیکاری 7.00 7.3 7.3 7.4 7.4 7
نرخ تورم 1.13 1.4 1.5 1.6 1.5 4
نرخ بهره 4.43 4.5 4.6 4.6 4.6 5.4
موازنه تجاری -324.54 -350 -362 -361 -365 -364
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.16 64 64.06 64.21 64.35 64.82
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 92.39 93.06 93.98 94.9 95.83 106
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.84 0.4 0.6 1 1.3 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 2 2.2 2.5 2.6 2.4
تولید ناخالص داخلی 26.80 27.29 27.44 27.62 27.8 29.54
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2609.70 2607 2636 2654 2654 2732
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1772.70 1799 1801 1801 1801 1850
تولید ناخالص داخلی سرانه 3802.90 3843 3910 3875 3886 4180
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7990.00 8200 8200 8123 8145 8400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 320.00 305 316 320 311 315
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 66.60 64.48 69.6 66.52 66.52 68.17
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 134.00 135 135 135 136 137
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 244.10 245 245 245 245 246
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 16.30 15.7 15.62 16.16 16.28 15.81
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 7.00 7.3 7.3 7.4 7.4 7
افراد بیکار 204636.00 181777 181502 178751 175999 185126
نرخ مشارکت نیروی کار 62.20 61.33 61.3 61.13 60.96 60.33
جمعیت 6.13 6.14 6.14 6.15 6.15 6.22
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 700.00 700 700 700 700 700
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 260.00 260 260 260 260 260
نرخ بیکاری جوانان 14.20 11.7 11.06 11.07 11.07 12.39
هزینه زندگی خانواده 440.70 442 441 441 441 441
هزینه زندگی انفرادی 273.30 273 273 273 273 273
افراد شاغل 272702.00 225511 233462 227728 221994 163023
نرخ اشتغال 44.95 45.19 45.4 45.45 45.49 45.7
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 1.13 1.4 1.5 1.6 1.5 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.10 111 112 112 112 116
قیمت تولید 155.16 154 158 158 158 154
قیمت صادرات 115.60 116 116 116 116 116
قیمت واردات 142.90 142 142 142 142 142
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.2 0.28 0.28 0.28 0.28
تورم مواد غذایی 0.78 0.52 0.83 1.04 1.18 1.33
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.23 107 107 107 107 106
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 4.43 4.5 4.6 4.6 4.6 5.4
عرضه پول M0 2.90 2.89 2.87 2.87 2.85 2.82
عرضه پول M1 3418.50 3447 3444 3444 3444 3444
عرضه پول M2 10755.10 11162 11189 11212 11231 11319
عرضه پول M3 12682.80 12919 13072 13214 13342 14058
ذخایر ارزی 3263.00 3257 3227 3196 3166 2913
نرخ بهره سپرده 9.31 9.63 9.31 9.31 9.31 8.82
وام به بخش خصوصی 11918.90 12016 12149 12271 12383 13107
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -324.54 -350 -362 -361 -365 -364
صادرات 541.53 522 506 524 506 507
واردات 866.07 865 866 866 866 866
حساب جاری 6.30 -99.26 -64.77 -0.54 -7.25 -52.82
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.00 -3.5 -3.3 -3.61 -3.92 -3.55
گردش سرمایه 246.94 -268 -185 -4.59 -101 -143
حواله 4270.00 4308 4211 4201 4192 4832
ذخایر طلا 1.37 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36
شاخص تروریسم 0.00 0 0 0 0 0
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.16 64 64.06 64.21 64.35 64.82
بودجه دولت -3.43 -3.78 -3.69 -3.58 -3.47 -3.46
ارزش بودجه دولت -114.20 -180 -143 -151 -159 -202
هزینه های دولت 850.80 867 871 873 875 908
درآمدهای دولت 4387.50 4512 4574 4610 4645 5028
هزینه های مالی 4501.70 4490 4491 4516 4541 4645
مخارج نظامی 227.80 228 220 220 221 226
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید صنعتی 1.80 1.67 1.54 1.4 1.34 1.41
تغییرات موجودی انبار 0.00 0.2 0.14 0.14 0.14 0.06
تولید فولاد 10.00 9.75 9.68 9.65 9.64 9.64
شاخص رقابتی 3.81 3.79 3.79 3.92 3.96 3.91
رتبه رقابتی 105.00 104 104 104 103 104
شاخص فساد مالی 36.00 37 36 37 37 38
رتبه فساد مالی 95.00 89 92 92 92 94
آسانی کسب و کار 95.00 94 95 97 100 113
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
هزینه های مصرف کننده 9396.50 9493 9511 9541 9571 9887
اعتبار بخش خصوصی 12762.60 12850 12986 13111 13227 14035
قیمت گازوئیل 0.76 0.77 0.79 0.78 0.78 0.78
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 13.00 13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00 3 3 3 3 3