السالوادور

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.39 0.6 1 1.3 0.2 0.8
نرخ بیکاری 7.00 7.3 7.4 7.4 6.65 7
نرخ تورم 1.43 1.5 1.6 1.5 2.4 4
نرخ بهره 4.43 4.6 4.6 4.6 4.5 5.4
موازنه تجاری -359.95 -386 -378 -373 -369 -336
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.52 65 64.72 64.45 64.17 60.4
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 94.09 95.03 95.97 96.91 97.85 108
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.39 0.6 1 1.3 0.2 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.25 2.2 2.5 2.6 2.5 2.4
تولید ناخالص داخلی 26.80 27.3 27.42 27.55 27.67 28.6
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2598.50 2606 2606 2606 2606 2595
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1772.70 1744 1737 1729 1722 1683
تولید ناخالص داخلی سرانه 3802.90 3910 3844 3848 3851 4180
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7990.00 8200 8090 8104 8118 8400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 307.90 314 315 308 307 308
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 65.20 65.91 66.08 65.68 65.27 64.86
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 135.90 137 138 138 138 139
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 243.80 243 243 243 242 239
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 16.50 16.16 16.12 16.06 15.99 15.47
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 7.00 7.3 7.4 7.4 6.65 7
افراد بیکار 204636.00 181502 178751 175999 173247 185126
نرخ مشارکت نیروی کار 62.20 61.3 61.13 60.96 60.79 60.33
جمعیت 6.15 6.18 6.19 6.19 6.2 6.32
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 752.00 769 813 834 856 851
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 328.00 300 275 262 250 262
نرخ بیکاری جوانان 14.20 11.06 11.07 11.07 11.07 12.39
هزینه زندگی خانواده 485.00 485 485 485 485 485
هزینه زندگی انفرادی 255.00 255 255 255 255 255
افراد شاغل 272702.00 233462 227728 221994 216259 163023
نرخ اشتغال 44.95 44.88 44.68 44.48 44.27 43.28
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 1.43 1.5 1.6 1.5 2.4 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.36 112 112 112 111 116
قیمت تولید 158.45 158 158 158 157 152
قیمت صادرات 114.40 114 114 113 113 111
قیمت واردات 144.72 145 145 144 144 140
نرخ تورم (ماهانه) 0.13 0.26 0.28 0.28 0.28 0.28
تورم مواد غذایی 1.19 0.99 1.09 1.2 1.27 1.35
CPI مسکن آب و برق 133.00 133 134 134 134 136
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.89 108 108 108 108 107
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 4.43 4.6 4.6 4.6 4.5 5.4
عرضه پول M0 2.80 4.46 6.77 9.83 13.46 54.94
عرضه پول M1 3454.80 3455 3451 3446 3442 3405
عرضه پول M2 11880.10 11867 11860 11853 11845 11781
عرضه پول M3 12830.50 12831 12821 12810 12800 12706
ذخایر ارزی 3332.10 3298 3267 3237 3208 2982
وام به بخش خصوصی 11971.30 12053 12097 12118 12123 11961
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -359.95 -386 -378 -373 -369 -336
صادرات 463.93 472 470 467 464 442
واردات 823.88 865 861 858 854 825
حساب جاری -119.85 -138 -63.22 -123 -175 -202
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.00 -2.8 -2.97 -3.14 -3.31 -3.25
گردش سرمایه -318.64 -142 10.21 -191 -183 -135
حواله 4576.00 4754 4779 4805 4830 4887
ذخایر طلا 1.37 1.57 1.68 1.79 1.91 2.87
رابطه مبادله 79.05 79.3 79.48 79.66 79.84 81.24
شاخص تروریسم 0.00 0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 249.40 83.73 112 122 104 99.47
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.52 65 64.72 64.45 64.17 60.4
بودجه دولت -0.80 -0.69 -0.69 -0.69 -0.69 -0.95
ارزش بودجه دولت -114.20 -135 -144 -153 -162 -256
هزینه های دولت 850.80 864 868 871 874 891
درآمدهای دولت 4387.50 4460 4477 4495 4512 4592
هزینه های مالی 4501.70 4513 4517 4522 4526 4493
مخارج نظامی 227.80 239 240 242 244 263
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولید صنعتی 2.50 2.76 2.96 3.11 3.23 3.54
تغییرات موجودی انبار 0.00 26.27 28.17 30.08 31.98 29.84
سرعت اینترنت 3028.79 2953 2928 2908 2888 2708
تولید فولاد 10.00 9.4 9 8.64 8.31 6.62
شاخص اقتصادی مقدم 3.60 3.45 3.38 3.32 3.26 3.06
شاخص رقابتی 3.77 3.85 3.85 3.85 3.85 3.87
رتبه رقابتی 109.00 100 100 100 100 104
آسانی کسب و کار 73.00 96 96 97 97 97
شاخص فساد مالی 36.00 36 37 37 37 38
رتبه فساد مالی 95.00 87 87 87 87 84
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
هزینه های مصرف کننده 9396.50 9423 9423 9422 9422 9354
اعتبار بخش خصوصی 12805.10 12874 12905 12914 12912 12787
قیمت گازوئیل 0.77 0.77 0.76 0.75 0.75 0.74
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 13.00 13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00 3 3 3 3 3
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بارش 18.00 145 147 147 146 146
درجه حرارت 24.00 23.77 23.77 23.77 23.77 23.77