السالوادور

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.26 1 1.3 0.3 0.8 0.8
نرخ بیکاری 7.00 7.4 7.4 6.6 6.5 7
نرخ تورم 1.23 1.6 1.5 1.4 2 4
نرخ بهره 4.31 4.6 4.6 4.5 4.5 5.4
موازنه تجاری -430.40 -445 -437 -430 -424 -366
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.52 63.5 64 64 65 58.2
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 90.23
92.94 93.86 94.78 95.7 98
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.26
1 1.3 0.3 0.8 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40
2.5 2.6 2.8 2.8 2.4
تولید ناخالص داخلی 26.80
26.85 27 27.15 27.3 28.9
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2605.00
2608 2609 2609 2609 2594
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1772.70
1769 1760 1752 1744 1669
تولید ناخالص داخلی سرانه 3802.90
3793 3809 3825 4050 4180
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7990.00
7972 8006 8041 8280 8400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 305.30
316 309 308 312 307
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 64.90
66.2 65.77 65.4 65.44 64.72
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 133.50
133 133 132 132 130
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 246.20
248 249 249 249 248
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 15.60
15.59 15.53 15.45 15.4 14.86
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 7.00
7.4 7.4 6.6 6.5 7
افراد بیکار 204636.00
182328 182053 181777 181502 186517
نرخ مشارکت نیروی کار 62.20
61.4 61.36 61.33 61.3 60.5
جمعیت 6.15
6.13 6.13 6.14 6.14 6.14
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 752.00
790 790 790 790 830
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 328.00
345 345 345 345 370
نرخ بیکاری جوانان 14.20
12.98 12.34 11.7 11.06 12.13
هزینه زندگی خانواده 485.00
485 485 485 485 515
هزینه زندگی انفرادی 255.00
255 255 255 255 255
افراد شاغل 272702.00
209608 217559 225511 233462 165093
نرخ اشتغال 44.95
44.73 44.78 44.83 44.88 42.52
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 1.23
1.6 1.5 1.4 2 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.05
112 112 112 111 116
قیمت تولید 158.89
158 158 157 156 150
قیمت صادرات 113.00
113 114 115 115 115
قیمت واردات 145.60
143 144 144 144 144
تغییر قیمت تولید کننده 1.81
3.06 3.03 2.92 2.83 2.74
نرخ تورم (ماهانه) 0.08
0.09 0.12 0.12 0.11 0.12
تورم مواد غذایی 1.20
0.67 -0.24 0.08 0.63 0.49
CPI مسکن آب و برق 134.31
134 134 133 133 133
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110.15
110 110 109 109 108
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 4.31
4.6 4.6 4.5 4.5 5.4
عرضه پول M0 2.60
3.3 4.97 7.47 10.63 63.13
عرضه پول M1 3454.80
3451 3446 3442 3438 3388
عرضه پول M2 11880.10
11860 11853 11845 11838 11753
عرضه پول M3 12830.50
12821 12810 12800 12789 12665
ذخایر ارزی 3370.70
3355 3333 3325 3317 3313
وام به بخش خصوصی 12167.00
12193 12151 12043 11914 11875
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -430.40
-445 -437 -430 -424 -366
صادرات 500.00
474 467 465 462 434
واردات 930.40
910 907 904 900 861
حساب جاری -248.93
-44.4 -117 -225 -202 -238
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.00
-3.45 -3.23 -3.23 -2.8 -3.28
گردش سرمایه 98.21
-39.21 -169 -72.28 -155 -131
حواله 502.99
420 430 435 440 510
ذخایر طلا 1.37
1.45 1.55 1.66 1.77 2.59
رابطه مبادله 78.03
78.28 78.48 78.67 78.86 80.82
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 27.90
112 115 89.15 95.22 97.93
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.52
63.5 64 64 65 58.2
بودجه دولت -0.80
-0.87 -0.81 -0.75 -0.69 -1.1
ارزش بودجه دولت -16.60
-113 -101 -89.93 -78.6 -269
هزینه های دولت 850.80
854 857 861 864 895
درآمدهای دولت 4781.50
4605 4725 4845 4965 5306
هزینه های مالی 4798.00
4625 4717 4808 4899 5216
مخارج نظامی 227.80
252 247 243 239 272
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی 2.70
2.58 2.7 2.83 2.96 3.52
تغییرات موجودی انبار 0.00
26.27 26.27 26.27 26.27 24.04
سرعت اینترنت 3028.79
2928 2908 2888 2866 2638
آدرس های IP 185509.00
174396 173854 172830 171935 170718
تولید فولاد 10.00
9.79 9.85 9.83 9.83 9.83
شاخص اقتصادی مقدم 4.60
3.11 3.63 3.63 3.43 3.55
شاخص رقابتی 3.77
3.85 3.85 3.85 3.85 3.88
رتبه رقابتی 109.00
100 100 100 100 102
شاخص فساد مالی 36.00
38 37 37 36 38
رتبه فساد مالی 95.00
77 81 84 87 82
آسانی کسب و کار 73.00
82 83 85 87 98
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
هزینه های مصرف کننده 9396.50
9364 9383 9403 9423 9298
اعتبار بخش خصوصی 13021.30
13050 12996 12878 12749 12724
قیمت گازوئیل 0.84
0.82 0.8 0.79 0.78 0.78
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 13.00
13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی 10.50
10.5 10.5 10.5 10.5 11
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.50
7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00
3 3 3 3 3
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 18.74
14.04 194 306 102 157
درجه حرارت 24.47
24.7 25.96 25.18 23.98 25.51