شاخص یاب

السالوادور

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.11 0.6 0.7 0.6 0.6 0.8
نرخ بیکاری 7.00 6.72 6.8 6.82 6.85 7
نرخ تورم 1.45 1.6 2 2.2 2.4 2.6
نرخ بهره 4.24 4.25 4.25 4.25 4.25 4.5
موازنه تجاری -470.60 -477 -482 -483 -483 -484
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.52 66.5 66.5 68 68 67
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 94.63
93.86 94.78 95.7 96 96
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.11
0.6 0.7 0.6 0.6 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.92
2.2 1.8 2.3 2.4 2.1
تولید ناخالص داخلی 24.81
25.37 25 26 26 27
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6223.10
6212 6579 6366 6395 6852
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1772.70
1792 1805 1813 1815 1879
تولید ناخالص داخلی سرانه 3463.54
3500 3500 3650 3650 3700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7292.46
7300 7300 7400 7400 7600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 266.40
387 364 273 446 379
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 324.10
326 338 332 326 352
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1067.00
1009 1030 1068 1054 1050
تولید ناخالص داخلی از معادن 24.30
15.18 15.13 15.13 15.13 15.13
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 383.20
417 498 392 440 518
تولید ناخالص داخلی از خدمات 779.00
792 830 810 844 901
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 250.40
271 273 256 299 285
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 124.00
145 143 127 152 148
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 7.00
6.72 6.8 6.82 6.85 7
افراد بیکار 208694.00
193914 193676 190174 186672 181924
نرخ مشارکت نیروی کار 61.90
61.95 61.87 61.87 61.87 61.87
جمعیت 6.38
6.4 6.4 6.44 6.44 6.47
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 752.00
790 790 790 807 830
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 328.00
345 345 345 281 370
نرخ بیکاری جوانان 14.40
12.9 12.69 13.15 13.61 14.36
هزینه زندگی خانواده 485.00
485 485 515 485 515
هزینه زندگی انفرادی 255.00
255 255 255 255 255
افراد شاغل 275209.00
271870 269442 270659 271877 273674
نرخ اشتغال 44.98
44.47 44.29 44.18 44.06 42.97
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.45
1.6 2 2.2 2.4 2.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.71
113 114 114 115 120
قیمت تولید 115.61
115 116 116 117 120
قیمت صادرات 113.00
112 112 112 112 112
قیمت واردات 145.60
146 146 146 146 146
تغییر قیمت تولید کننده 1.78
1.4 1.5 1.5 1.5 1.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.30
0.2 0.1 0.1 0.2 0.1
تورم مواد غذایی 1.00
0.8 0.9 1.2 1.4 2
قیمت مصرف کننده اصلی 105.91
106 106 106 106 106
اندازه اصل تورم 0.22
0.22 0.27 0.3 0.32 0.35
CPI مسکن آب و برق 137.10
135 137 137 139 144
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111.88
110 112 112 115 117
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 4.24
4.25 4.25 4.25 4.25 4.5
عرضه پول M0 2.60
2.59 2.57 2.56 2.55 2.52
عرضه پول M1 3834.30
3809 3806 3812 3805 3806
عرضه پول M2 12905.40
13006 13196 13367 13531 14728
عرضه پول M3 13946.90
14053 14252 14431 14601 15766
ذخایر ارزی 3655.90
3627 3586 3570 3567 3566
وام به بخش خصوصی 12578.90
12698 12867 13023 13168 14163
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -470.60
-477 -482 -483 -483 -484
صادرات 511.70
507 504 503 502 502
واردات 982.30
984 985 986 986 986
حساب جاری -124.18
-170 -80 50 -110 -200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.00
-3.23 -3.3 -3.25 -3.55 -3.09
گردش سرمایه -87.80
-400 -250 -100 -70 -190
حواله 464.01
435 440 471 471 510
ذخایر طلا 1.40
1.39 1.39 1.4 1.4 1.4
رابطه مبادله 77.57
77.11 77.09 77.08 77.08 77.08
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 238.80
120 145 124 110 103
بدهی خارجی 16022.20
16482 16607 16717 16855 18259
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.52
66.5 66.5 68 68 67
بودجه دولت -0.80
-1.3 -1.3 -1.5 -1.5 -1.2
ارزش بودجه دولت -16.60
-41.93 -62.63 -46.96 -62.63 -0.63
هزینه های دولت 850.80
860 866 870 871 902
درآمدهای دولت 4781.50
4839 4923 4955 4987 5421
هزینه های مالی 4798.00
4881 4954 5002 5050 5422
مخارج نظامی 245.00
249 252 251 251 253
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 2.10
2.4 3.1 3.2 2.8 2.7
تغییرات موجودی انبار 0.00
0.2 0.14 0.14 0.14 0.03
سرعت اینترنت 3028.79
3018 3025 3022 3023 3022
آدرس های IP 185509.00
202312 204225 205102 204615 204275
تولید فولاد 10.00
9.8 9.71 9.67 9.66 9.65
شاخص اقتصادی مقدم 3.50
2.5 2.6 2.4 2.4 2.4
شاخص رقابتی 3.77
3.85 3.85 3.83 3.82 3.88
رتبه رقابتی 109.00
103 103 111 114 113
آسانی کسب و کار 73.00
79 73 73 73 73
شاخص فساد مالی 33.00
35 35 36 36 39
رتبه فساد مالی 112.00
105 108 105 102 107
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 9396.50
9500 9566 9613 9622 9962
اعتبار بخش خصوصی 13424.30
13523 13683 13831 13971 14992
قیمت گازوئیل 0.91
0.93 0.88 0.83 0.78 0.62
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 13.00
13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی 10.50
10.5 10.5 11 11 11
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.50
7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00
3 3 3 3 3
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 18.74
306 102 14.07 146 157
درجه حرارت 24.47
25.18 23.98 24.75 25.55 25.51