شاخص یاب

السالوادور

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.10 0.7 0.5 0.6 0.6 0.8
نرخ بیکاری 7.00 6.8 6.82 6.85 6.87 7
نرخ تورم 1.50 1.8 2 2.2 2.2 2.6
نرخ بهره 4.26 4.25 4.25 4.25 4.5 4.5
موازنه تجاری -582.57 -518 -514 -515 -515 -515
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.07 66.5 68 68 68 67
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 96.98
96.06 96.48 96.91 97.33 99.06
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.10
0.7 0.5 0.6 0.6 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90
1.8 2.3 2.4 2.3 2.1
تولید ناخالص داخلی 24.81
25 26 26 26 27
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6587.80
6579 6396 6746 6739 6852
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3844.65
3914 3933 3937 3933 4076
تولید ناخالص داخلی سرانه 3463.54
3500 3650 3650 3650 3700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7292.46
7300 7400 7400 7400 7600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 477.70
364 273 489 489 379
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 350.60
338 333 359 359 352
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1030.80
1024 1068 1040 1012 1039
تولید ناخالص داخلی از معادن 20.50
15.69 15.64 15.64 15.64 15.64
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 440.20
498 392 451 450 518
تولید ناخالص داخلی از خدمات 861.00
843 833 887 852 949
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 303.70
273 265 311 311 285
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 153.10
143 131 157 157 148
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 7.00
6.8 6.82 6.85 6.87 7
افراد بیکار 208694.00
193676 190174 186672 183170 181924
نرخ مشارکت نیروی کار 61.90
61.87 61.87 61.87 61.87 61.87
جمعیت 6.38
6.4 6.44 6.44 6.44 6.47
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 831.00
790 790 820 820 830
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 291.00
345 345 296 297 370
نرخ بیکاری جوانان 14.40
12.69 13.15 13.61 14.07 14.36
هزینه زندگی خانواده 515.00
533 515 504 495 515
هزینه زندگی انفرادی 325.00
324 325 325 325 325
افراد شاغل 275209.00
269442 270659 271877 273095 273674
نرخ اشتغال 44.98
44.29 44.18 44.06 43.95 42.97
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 1.50
1.8 2 2.2 2.2 2.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113.02
114 114 115 115 120
قیمت تولید 115.61
116 117 117 118 120
تغییر قیمت تولید کننده 1.76
2 1.8 1.8 1.7 1.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.23
0.1 0.1 0.2 0.2 0.1
تورم مواد غذایی 0.86
0.9 1.2 1.4 1.7 2
قیمت مصرف کننده اصلی 105.83
106 106 106 106 106
اندازه اصل تورم 0.22
0.21 0.19 0.18 0.18 0.17
CPI مسکن آب و برق 140.49
137 137 139 141 143
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112.15
111 111 115 114 117
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 4.26
4.25 4.25 4.25 4.5 4.5
عرضه پول M0 2.60
2.61 2.62 2.62 2.63 2.66
عرضه پول M1 3660.47
3705 3705 3705 3705 3705
عرضه پول M2 12742.10
12968 13075 13181 13280 13885
عرضه پول M3 13788.09
14001 14111 14219 14316 14880
ذخایر ارزی 3499.80
3488 3489 3492 3493 3493
وام به بخش خصوصی 12712.40
12891 13056 13210 13353 14269
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -582.57
-518 -514 -515 -515 -515
صادرات 463.52
484 486 486 487 487
واردات 1046.10
1004 999 1001 1001 1001
حساب جاری -250.89
-80 50 -110 -260 -200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10
-3.59 -3.25 -3.55 -3.55 -2.78
گردش سرمایه -87.80
-250 -100 -70 -165 -190
حواله 435.32
440 455 450 449 510
ذخایر طلا 1.40
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 238.80
145 124 110 109 103
بدهی خارجی 16308.83
16616 16721 16858 17005 18236
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.07
66.5 68 68 68 67
بودجه دولت -0.10
-1.3 -1.5 -1.5 -1.5 -1.2
ارزش بودجه دولت -16.60
-62.63 -46.96 -62.63 -78.3 -0.63
هزینه های دولت 3923.80
3994 4014 4018 4014 4160
درآمدهای دولت 4781.50
4923 4955 4987 5019 5421
هزینه های مالی 4798.00
4954 5002 5050 5098 5422
مخارج نظامی 245.00
252 251 251 250 253
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید صنعتی 1.53
1.7 2 -0.9 1.6 2.4
تغییرات موجودی انبار 344.85
330 -80 -80 -80 265
سرعت اینترنت 3028.79
3025 3022 3023 3022 3022
آدرس های IP 185509.00
204225 205102 204615 204258 204275
تولید فولاد 10.00
9.79 9.73 9.71 9.7 9.7
شاخص اقتصادی مقدم 2.20
2.6 2.4 2.4 2.3 2.4
شاخص رقابتی 52.82
53.32 53.32 53.32 53.32 55.82
رتبه رقابتی 98.00
98 98 98 98 98
آسانی کسب و کار 85.00
85 96 101 106 116
شاخص فساد مالی 33.00
33 33 33 33 33
رتبه فساد مالی 112.00
112 112 112 112 112
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
هزینه های مصرف کننده 20976.59
21354 21459 21480 21459 22239
اعتبار بخش خصوصی 13556.00
13725 13888 14041 14186 15173
قیمت گازوئیل 0.92
0.91 0.89 0.87 0.86 0.8
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 13.00
13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی 10.50
10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.50
7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.00
3 3 3 3 3
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 18.74
102 14.07 146 146 157
درجه حرارت 24.47
23.98 24.75 25.55 25.55 25.51