مصر

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.4 2016-09
نرخ بیکاری 11.98 2017-06
نرخ تورم 31.6 2017-09
نرخ بهره 18.75 2017-09
موازنه تجاری -3497 2017-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.3 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 17.6 2017-10
بازار سهام 13835 امتیاز 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.4 % 2016-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 336 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 505849 EGP - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 75 EGP - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2724 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10319 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 50737 EGP - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 31876 EGP - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 73688 EGP - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 56325 EGP - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 18513 EGP - میلیون 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.98 % 2017-06
افراد بیکار 3496 هزار 2017-06
حداقل دستمزد 1200 EGP / ماه 2017-01
جمعیت 92.8 میلیون 2016-12
افراد شاغل 25687 هزار 2017-06
هزینه زندگی خانواده 3565 EGP / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 2178 EGP / ماه 2016-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3950 EGP / ماه 2016-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1440 EGP / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 31.6 % 2017-09
نرخ تورم (ماهانه) 1.01 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 253 نقاط شاخص 2017-09
قیمت مصرف کننده اصلی 234 نقاط شاخص 2017-09
اندازه اصل تورم 33.26 % 2017-09
تورم مواد غذایی 41.61 % 2017-08
CPI مسکن آب و برق 156 نقاط شاخص 2017-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 205 نقاط شاخص 2017-09
قیمت تولید 308 نقاط شاخص 2017-08
تغییر قیمت تولید کننده 37.8 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 18.75 % 2017-09
عرضه پول M0 586622 EGP - میلیون 2017-09
عرضه پول M1 718762 EGP - میلیون 2017-08
عرضه پول M2 3014379 EGP - میلیون 2017-08
ترازنامه بانک 2846094 EGP - میلیون 2016-06
ذخایر ارزی 36535 USD - میلیون 2017-09
وام به بخش خصوصی 723315 EGP - میلیون 2017-08
نرخ بهره سپرده 7.86 % 2016-12
ترازنامه بانک مرکزی 4420860 EGP - میلیون 2017-06
نرخ بهره بین بانکی 9.3 % 2017-10
نرخ وام 19.75 % 2017-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -3497 USD - میلیون 2017-07
صادرات 1921 USD - میلیون 2017-07
واردات 5418 USD - میلیون 2017-07
حساب جاری -2396 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.9 % 2016-12
بدهی خارجی 73889 USD - میلیون 2017-03
گردش سرمایه 4395 USD - میلیون 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3349 USD - میلیون 2017-03
حواله 4624 USD - میلیون 2017-03
درآمد گردشگری 3.8 USD - میلیارد 2016-12
ورود توریست 533 هزار 2017-06
ذخایر طلا 76.28 تن 2017-06
تولید نفت خام 485 BBL/D/1K 2017-06
شاخص تروریسم 7.33 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.3 % 2016-12
بودجه دولت -9.8 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 305038 میلیون - EGP 2016-06
هزینه های دولت 82 EGP - میلیارد 2017-03
درآمدهای دولت 669756 میلیون - EGP 2016-06
هزینه های مالی 974794 میلیون - EGP 2016-06
ارزیابی اعتبار 27.5
مخارج نظامی 5357 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص PMI تولید 47.4 2017-09
تولید صنعتی 25.1 % 2017-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.47 % 2017-05
تولید صنعتی 2.6 % 2017-04
تغییرات موجودی انبار 7 EGP - میلیارد 2016-12
شاخص رقابتی 3.9 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 100 2018-12
شاخص فساد مالی 34 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 108 2016-12
آسانی کسب و کار 122 2016-12
تولید فولاد 535 هزار تن 2017-08
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 770 EGP - میلیارد 2017-03
نرخ وام بانکی 19.6 % 2017-08
ضریب اطمینان مصرف کننده 64 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 246654 EGP - میلیون 2017-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22.5 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.5 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 13 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 40 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14 % 2016-12