شاخص یاب

مصر

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 10.60 10.4 10.3 10 10 11
نرخ تورم 14.40 13.2 14 13 16.4 9.5
نرخ بهره 16.75 15.75 15.75 14.75 14.5 11.75
موازنه تجاری -3315.00 -2920 -3300 -2620 -3435 -2700
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 101.20 89 89 85 85 83
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بازار سهام 15879.81
15776 15203 14652 14120 12178
پول 17.89
18.03 18.14 18.25 18.36 18.8
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.40
5.6 5.6 5.6 5.6 5.8
تولید ناخالص داخلی 235.37
270 270 300 300 315
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 907338.70
898130 935093 958150 958150 1045720
تولید ناخالص داخلی سرانه 2785.37
2800 2800 2890 2890 2950
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10550.21
10700 10700 11200 11200 12100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 96587.10
132132 93673 101996 101996 104755
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 54855.80
43696 58007 57928 57928 64870
تولید ناخالص داخلی از ساخت 152222.40
153852 169668 160747 160747 189741
تولید ناخالص داخلی از معادن 109152.20
59779 87138 115265 115265 97447
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 37545.80
44264 40030 39648 39648 44766
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 10.60
10.4 10.3 10 10 11
افراد بیکار 3309.00
3470 3600 3286 3285 3280
حداقل دستمزد 1200.00
1500 1500 1800 1154 2000
جمعیت 96.20
96.72 96 97.38 97.79 100
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3500.00
4700 4700 5000 3059 5200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2160.00
2250 2250 2550 1942 2700
هزینه زندگی خانواده 2580.00
3800 3900 4000 2387 4100
هزینه زندگی انفرادی 1110.00
2300 2480 964 975 2615
افراد شاغل 26092.00
25830 26820 26535 26636 28164
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 14.40
13.2 14 13 16.4 9.5
نرخ تورم (ماهانه) 3.50
1.59 1.1 1.46 1.39 0.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 274.90
287 294 295 320 361
قیمت مصرف کننده اصلی 250.90
258 262 266 278 316
اندازه اصل تورم 10.90
10.5 10.3 10.63 10.63 8.6
تورم مواد غذایی 10.13
11.5 13 12 12.5 7
قیمت تولید 189.40
204 211 214 219 274
تغییر قیمت تولید کننده 24.20
22 20 18.5 15.5 13
CPI مسکن آب و برق 166.70
176 177 176 194 217
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 281.60
232 234 232 328 287
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 16.75
15.75 15.75 14.75 14.5 11.75
عرضه پول M0 720197.00
748041 548172 801531 828217 620173
عرضه پول M1 798581.00
840286 868663 896662 924520 1197369
عرضه پول M2 3399825.00
3587602 3715664 3843573 3969198 5118957
ترازنامه بانک 4420860.00
5885395 6628911 7256669 7884427 13995713
ذخایر ارزی 44258.00
44404 43000 44532 44549 50400
وام به بخش خصوصی 787579.00
799986 809110 814666 818318 825464
نرخ بهره سپرده 12.09
11.09 11.09 10.09 9.84 7.09
نرخ وام 17.75
16.75 16.75 15.75 15.5 12.75
ترازنامه بانک مرکزی 4992631.00
5430312 5589457 5741434 5882198 6863558
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -3315.00
-2920 -3300 -2620 -3435 -2700
صادرات 2263.00
2280 2700 2500 2255 3400
واردات 5578.00
5200 6000 5120 5690 6100
حساب جاری -1930.50
-1671 -3800 -1696 -1669 -2700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.50
-5 -5 -4.5 -4.5 -3.9
بدهی خارجی 82884.50
87940 89651 90440 91592 48100
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3480.90
2902 3500 3087 3165 3400
گردش سرمایه 8617.10
6221 14000 6449 6418 15000
حواله 7098.90
7731 4200 7896 7997 4800
درآمد گردشگری 7.60
6.83 8.9 6.55 6.49 9.1
ورود توریست 793.00
700 769 700 700 890
ذخایر طلا 77.00
76.97 76.99 77.12 77.57 78.36
تولید نفت خام 560.00
561 561 561 561 561
شاخص تروریسم 7.17
6.68 7.1 6.52 6.4 5.9
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 101.20
89 89 85 85 83
بودجه دولت -9.50
-8.4 -8.4 -8 -8 -8.5
ارزش بودجه دولت -267551.00
-380782 -339023 -417822 -427164 -255049
هزینه های دولت 86.00
100 90.82 90.82 90.82 102
درآمدهای دولت 538378.00
575032 720000 588133 597952 840000
هزینه های مالی 886774.00
955813 986793 1005954 1025116 1095049
مخارج نظامی 4003.80
7000 7000 3910 3962 8000
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص PMI تولید 49.40
49.39 50.1 49.39 49.39 50.5
تولید صنعتی 6.20
15.7 15.1 6.09 6.08 6.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.50
0.47 3.7 0.44 0.44 1.9
تولید صنعتی 2.50
7 3.5 2.83 2.83 5.8
تغییرات موجودی انبار 7.00
4.19 4.25 4.29 4.31 4.28
سرعت اینترنت 1978.30
2183 2183 2183 2183 2183
آدرس های IP 4504838.00
4243970 4087162 4024207 4088967 3885131
تولید فولاد 625.84
627 626 626 626 626
آسانی کسب و کار 128.00
126 126 127 127 125
شاخص رقابتی 3.90
3.79 3.79 3.98 4.04 4.1
رتبه رقابتی 100.00
115 115 99 94 90
شاخص فساد مالی 32.00
33 33 33 33 33
رتبه فساد مالی 117.00
108 106 102 99 112
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 990.00
1083 1045 1045 1045 1169
قیمت گازوئیل 0.38
0.36 0.38 0.37 0.37 0.37
ضریب اطمینان مصرف کننده 64.00
67.22 71 67.28 67.36 82
تسهیلات اعتباری خریدار 279456.00
292009 301243 310409 319515 407372
نرخ وام بانکی 18.30
17.3 17.3 16.3 16.05 13.3
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 22.50
22.5 22.5 22.25 22 22.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.50
22.5 22.5 22.75 23 22.5
نرخ مالیات بر فروش 14.00
14 14 14 14 16
نرخ تامین اجتماعی 40.00
40 40 40 40 40
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.00
26 26 26 26 26
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.00
14 14 14 14 14
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 3.78
2.19 3.08 3.92 2.6 2.9
درجه حرارت 13.83
29.4 19.42 15.62 30.06 23.18