مصر

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.30 3.7 4.1 4.2 4.2 4.9
نرخ بیکاری 11.90 11.6 11.8 11.6 11.6 11
نرخ تورم 21.90 23 20 18 15.2 9.5
نرخ بهره 18.75 18.75 16.75 16.75 15.75 11.75
موازنه تجاری -3214.00 -1800 -2500 -2644 -2700 -2700
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.30 89 89 92.3 89 83
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بازار سهام 15200.43
14530 13991 13472 12972 9587
پول 17.69
18.19 18.64 19.11 19.59 21.62
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.30
3.7 4.1 4.2 4.2 4.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90
3.7 4.1 4.4 4.2 4.9
تولید ناخالص داخلی 336.30
302 302 347 302 335
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 850502.20
488710 523745 936291 536528 588142
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 101.00
72 72 77.61 72 85
تولید ناخالص داخلی سرانه 2724.40
2600 2600 2759 2600 2850
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10319.30
9800 9800 10468 10200 10800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 50737.20
54000 53000 66449 54000 57000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 31876.10
25229 30782 25285 30580 29569
تولید ناخالص داخلی از ساخت 73688.30
82168 83103 73815 90201 99819
تولید ناخالص داخلی از معادن 56324.80
62796 62248 58568 63658 65330
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 18512.80
20339 26339 22771 22800 25000
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 11.90
11.6 11.8 11.6 11.6 11
افراد بیکار 3513.00
3370 3570 3470 3600 3280
حداقل دستمزد 1200.00
1200 1200 1200 1200 1400
جمعیت 92.80
96 96 96 96 100
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3500.00
4400 4500 4500 4700 5200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2160.00
2250 2250 2250 2250 2700
هزینه زندگی خانواده 2580.00
3800 3800 3800 3900 4100
هزینه زندگی انفرادی 1110.00
2300 2300 2300 2480 2615
افراد شاغل 25959.00
26160 25790 25830 26820 28164
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 21.90
23 20 18 15.2 9.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.00
1.4 1 1.06 1.1 0.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 258.10
266 272 275 277 278
قیمت مصرف کننده اصلی 237.50
236 234 232 231 217
اندازه اصل تورم 19.86
24 18 15 13 8.6
تورم مواد غذایی 32.31
29 24 22 14 7
قیمت تولید 169.90
294 298 179 304 320
تغییر قیمت تولید کننده 30.40
16.6 12.3 13.49 10.5 6.4
CPI مسکن آب و برق 155.50
155 155 155 154 152
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 205.10
189 191 202 196 212
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 18.75
18.75 16.75 16.75 15.75 11.75
عرضه پول M0 660972.00
535175 538184 665364 548172 620173
عرضه پول M1 727438.00
733079 732673 732022 731035 717900
عرضه پول M2 3140631.00
3198872 3206586 3206020 3202902 3169832
ترازنامه بانک 4420860.00
4398365 5141880 5885395 6628911 11670529
ذخایر ارزی 37020.00
34712 37723 34540 43000 50400
وام به بخش خصوصی 730867.00
726866 724779 722467 720212 702613
نرخ بهره سپرده 7.86
7.86 7.3 7.3 7.3 8
نرخ وام 19.75
19.75 19.75 19.75 19.75 9.75
نرخ بهره بین بانکی 9.30
10 10 9 9 9
ترازنامه بانک مرکزی 4688598.00
4736381 4709311 4681037 4652794 4437331
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -3214.00
-1800 -2500 -2644 -2700 -2700
صادرات 2242.00
2500 2600 2005 2700 3400
واردات 5456.00
4300 5100 5013 5400 6100
حساب جاری -1639.10
-4800 -3600 -1570 -3800 -2700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.90
-5 -5 -4.39 -5 -3.9
بدهی خارجی 79032.80
91997 95229 98013 100278 48100
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2588.30
3800 3300 2885 3500 3400
گردش سرمایه 6228.60
5000 6400 4082 14000 15000
حواله 4827.10
4200 4100 4624 4200 4800
درآمد گردشگری 3.80
8.9 8.9 6.67 8.9 9.1
ورود توریست 781.00
700 670 0 769 890
ذخایر طلا 76.29
75.73 75.49 75.27 75.49 75.64
تولید نفت خام 472.00
472 473 474 474 480
شاخص تروریسم 7.17
7.1 7.1 6.24 7.1 5.9
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.30
89 89 92.3 89 83
بودجه دولت -9.80
-9.5 -9.5 -10.12 -9.5 -8.5
ارزش بودجه دولت 305038.00
-48529 -28497 -34259 -28497 -192981
هزینه های دولت 104.20
90 93 91.5 95 107
درآمدهای دولت 538378.00
720000 720000 573793 720000 840000
هزینه های مالی 805929.00
826673 823489 820305 817121 651074
مخارج نظامی 5357.00
7000 7000 5352 7000 8000
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص PMI تولید 48.30
48.9 49.5 47.92 50.1 50.5
تولید صنعتی 22.65
16.3 16.1 15.7 15.1 6.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.40
-2.9 -1.6 0.64 3.7 1.9
تولید صنعتی 52.30
13.2 11.2 7 3.5 5.8
تغییرات موجودی انبار 7.00
3.92 3.68 3.46 3.28 2.51
سرعت اینترنت 1978.30
2104 2328 2249 2214 2062
آدرس های IP 4504838.00
3657724 3766707 3924053 3627106 3396951
تولید فولاد 586.00
569 561 557 552 516
آسانی کسب و کار 128.00
121 122 123 124 120
شاخص رقابتی 3.90
3.79 3.79 3.79 3.79 4.07
رتبه رقابتی 100.00
112 112 112 112 98
شاخص فساد مالی 34.00
34 33 33 32 30
رتبه فساد مالی 108.00
101 106 111 116 97
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
هزینه های مصرف کننده 770.00
650 720 682 810 1010
ضریب اطمینان مصرف کننده 64.00
65 67 80.13 71 82
تسهیلات اعتباری خریدار 258325.00
269505 274816 278228 280306 278665
نرخ وام بانکی 19.70
16 16 19.6 13 12
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 22.50
22.5 22.5 21 22.5 22.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.50
23 23 22 21 22.5
نرخ مالیات بر فروش 13.00
10 10 10 15 16
نرخ تامین اجتماعی 40.00
40 40 40 40 40
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.00
26 26 26 26 26
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.00
14 14 14 14 14
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 3.78
3.91 2.16 2.19 3.08 2.9
درجه حرارت 13.83
15.59 26.35 29.4 19.42 23.18