شاخص یاب

مصر

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بازار سهام 13480.89 13002 12802 12605 12411 12031
پول 17.92 17.92 17.97 18.01 18.06 18.15