مصر

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.40 3.6 4 3.7 4.1 4.9
نرخ بیکاری 11.98 12.3 12 11.6 11.8 11
نرخ تورم 31.92 34.2 26.2 18.5 13.8 9.5
نرخ بهره 18.75 18.75 18.75 18.75 16.75 11.75
موازنه تجاری -1818.00 -2100 -1800 -1800 -2500 -2700
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.30 98 98 89 89 83
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بازار سهام 13695.33 13200 13100 12900 12800 11300
پول 17.61 17.46 17.29 17.11 16.93 14.99
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.40 3.6 4 3.7 4.1 4.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90 3.6 4 3.7 4.1 4.9
تولید ناخالص داخلی 336.30 290 290 302 302 335
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 470403.80 522416 513424 488710 523745 588142
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 75.00 69 69 72 72 85
تولید ناخالص داخلی سرانه 2724.40 2500 2500 2600 2600 2850
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10319.30 9500 9500 9800 9800 10800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 50356.70 70100 52000 54000 53000 57000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 24152.50 24237 28428 24319 28348 27992
تولید ناخالص داخلی از ساخت 76581.80 79748 86812 82168 83103 99819
تولید ناخالص داخلی از معادن 59431.50 60924 62961 62796 62248 65330
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 18512.80 23339 20513 20339 26339 25000
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 11.98 12.3 12 11.6 11.8 11
افراد بیکار 3503.00 3580 3550 3500 3550 3680
حداقل دستمزد 1200.00 1200 1200 1200 1200 1400
جمعیت 92.80 94 94 96 96 100
هزینه زندگی خانواده 3565.20 3600 3700 3800 3800 4100
هزینه زندگی انفرادی 2177.60 2250 2250 2300 2300 2615
افراد شاغل 25687.00 26236 26163 26063 26175 28164
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3950.00 4200 4300 4400 4500 5200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1440.00 1500 1600 1650 1700 2100
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 31.92 34.2 26.2 18.5 13.8 9.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.13 1.6 1.3 1.4 1 0.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 250.80 259 273 287 302 441
قیمت مصرف کننده اصلی 232.50 244 257 271 284 400
اندازه اصل تورم 34.86 31.4 19 12.8 11.7 8.6
تورم مواد غذایی 41.61 36 27 12 15 7.3
قیمت تولید 301.70 285 288 294 298 320
تغییر قیمت تولید کننده 35.70 36.6 22.8 16.6 12.3 6.4
CPI Housing Utilities 143.80 144 146 147 149 163
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 201.00 185 187 189 191 212
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 18.75 18.75 18.75 18.75 16.75 11.75
عرضه پول M0 586897.00 531192 532051 535175 538184 620173
عرضه پول M1 698358.00 714108 738939 763794 788552 1030831
عرضه پول M2 2940815.00 3051980 3226254 3388209 3550889 5090299
ترازنامه بانک 2846094.00 3302285 3537937 3715114 3892290 5509743
ذخایر ارزی 36143.00 30800 32000 34712 37723 50400
وام به بخش خصوصی 731089.00 756657 792069 820741 849955 1091585
نرخ بهره سپرده 7.86 14 14 12 12 8
نرخ بهره بین بانکی 9.30 10 10 10 10 9
نرخ وام 19.75 17.75 17.75 17.75 17.75 9.75
ترازنامه بانک مرکزی 4420860.00 4886981 5207722 5528952 5837020 8450195
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -1818.00 -2100 -1800 -1800 -2500 -2700
صادرات 2276.00 1700 2300 2500 2600 3400
واردات 4602.00 3800 4100 4300 5100 6100
حساب جاری -2396.40 -4500 -4400 -4800 -3600 -2700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.90 -5.2 -5.2 -5 -5 -3.9
بدهی خارجی 73888.60 84116 89920 94165 98884 48100
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3348.80 3600 3400 3800 3300 3400
گردش سرمایه 4395.30 7300 12000 5000 6400 15000
حواله 4624.30 2900 3800 4200 4100 4800
درآمد گردشگری 3.80 4.8 4.8 8.9 8.9 9.1
ورود توریست 574.00 610 657 700 670 890
ذخایر طلا 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28 76.28
تولید نفت خام 486.00 487 487 488 489 495
شاخص تروریسم 7.33 7.6 7.6 7.1 7.1 5.9
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.30 98 98 89 89 83
بودجه دولت -9.80 -10.3 -10.3 -9.5 -9.5 -8.5
ارزش بودجه دولت 305038.00 -41394 -41394 -28497 -28497 -192981
هزینه های دولت 82.00 79 74 90 93 107
درآمدهای دولت 669756.00 695000 695000 720000 720000 840000
هزینه های مالی 974794.00 1017867 1060818 1074839 1088859 1246894
مخارج نظامی 5357.00 6200 6200 7000 7000 8000
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
شاخص PMI تولید 48.90 48.1 47.7 48.9 49.5 50.5
تولید صنعتی 25.10 3.1 -2.8 1.9 4.5 6.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.47 2.8 5.4 -2.9 -1.6 1.9
تولید صنعتی 2.60 2.5 -3.8 0.6 1.2 5.8
تغییرات موجودی انبار 7.00 4 4 4.11 4.08 4.28
آسانی کسب و کار 122.00 126 128 127 127 127
شاخص رقابتی 3.67 3.73 3.72 3.64 3.62 3.6
رتبه رقابتی 115.00 114 114 113 113 113
شاخص فساد مالی 34.00 35 35 35 35 38
رتبه فساد مالی 108.00 112 117 114 111 99
تولید فولاد 535.30 527 533 529 531 531
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
هزینه های مصرف کننده 770.00 810 670 650 720 1010
ضریب اطمینان مصرف کننده 64.00 60 62 65 67 82
تسهیلات اعتباری خریدار 242396.00 247095 253982 260859 267653 331480
نرخ وام بانکی 18.50 17.5 16.5 16 16 12
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ مالیات بر فروش 13.00 13 13 13 13 16
نرخ تامین اجتماعی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.00 26 26 26 26 26
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.00 14 14 14 14 14