شاخص یاب

مصر

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 9.90 9.5 9.1 9.1 8.5 7.5
نرخ تورم 14.20 14.5 14 13 12.5 9.5
نرخ بهره 16.75 16.75 15.75 14.75 14.5 11.75
موازنه تجاری -4099.00 -2920 -3300 -2620 -3673 -2700
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 101.20 89 89 85 85 83
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بازار سهام 14083.48
15586 15387 15190 14996 14243
پول 17.92
17.95 17.98 18.02 18.06 18.2
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.40
5.6 5.6 5.6 5.6 5.8
تولید ناخالص داخلی 235.37
270 270 300 300 315
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 907338.70
898130 935093 958150 958150 1045720
تولید ناخالص داخلی سرانه 2785.37
2800 2800 2890 2890 2950
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10550.21
10700 10700 11200 11200 12100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 96587.10
132132 93673 101996 101996 104755
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 54855.80
43696 58007 57928 57928 64870
تولید ناخالص داخلی از ساخت 152222.40
153852 169668 160747 160747 189741
تولید ناخالص داخلی از معادن 109152.20
59779 87138 115265 115265 97447
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 37545.80
44264 40030 39648 39648 44766
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 9.90
9.5 9.1 9.1 8.5 7.5
افراد بیکار 3309.00
3470 2900 2800 2800 2500
حداقل دستمزد 1200.00
1200 1200 1500 1500 2000
جمعیت 96.20
98 98 100 100 102
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3500.00
4700 4700 5000 5000 5200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2160.00
2250 2250 2550 2250 2700
هزینه زندگی خانواده 2580.00
2700 2700 3000 3000 4100
هزینه زندگی انفرادی 1110.00
1300 1300 1500 1500 2000
افراد شاغل 26092.00
25830 26820 26535 26636 28164
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 14.20
14.5 14 13 12.5 9.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.80
1.59 1.1 1.46 1.39 0.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 286.40
290 294 295 309 361
قیمت مصرف کننده اصلی 252.30
254 260 265 277 314
اندازه اصل تورم 8.80
8.9 9.6 10 10.3 8.6
تورم مواد غذایی 9.64
11.5 13 12 12.5 7
قیمت تولید 202.50
214 224 224 226 296
تغییر قیمت تولید کننده 28.30
28.6 27 24 20 13
CPI مسکن آب و برق 178.20
178 177 176 188 217
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 283.20
235 234 232 317 287
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 16.75
16.75 15.75 14.75 14.5 11.75
عرضه پول M0 708335.00
751718 548172 806965 834366 620173
عرضه پول M1 814397.00
836551 860709 886767 913085 1171453
عرضه پول M2 3465346.00
3551278 3674968 3788620 3901558 4906014
ترازنامه بانک 4420860.00
5885395 6628911 7256669 7884427 13995713
ذخایر ارزی 44420.00
44414 43000 44530 44545 50400
وام به بخش خصوصی 793946.00
797970 810835 814822 818606 825152
نرخ بهره سپرده 12.09
12.09 11.09 10.09 9.84 7.09
نرخ وام 17.75
17.75 16.75 15.75 15.5 12.75
ترازنامه بانک مرکزی 5271957.00
5546145 5742369 5929803 6107608 7456572
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -4099.00
-2920 -3300 -2620 -3673 -2700
صادرات 2235.00
2280 2700 2500 2201 3400
واردات 6335.00
5200 6000 5120 5875 6100
حساب جاری -1930.50
-1671 -3800 -1696 -1669 -2700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.50
-5 -5 -4.5 -4.5 -3.9
بدهی خارجی 88163.90
87940 89651 90440 91592 48100
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3668.90
3119 3500 3385 3608 3400
گردش سرمایه 8617.10
6221 7000 6449 6418 9000
حواله 6464.40
7731 7000 7896 7997 7000
درآمد گردشگری 7.60
6.83 8.9 6.55 6.49 9.1
ورود توریست 712.00
700 769 700 700 890
ذخایر طلا 77.00
76.97 76.99 77.12 77.57 78.36
تولید نفت خام 560.00
560 560 560 560 560
شاخص تروریسم 7.17
6.68 7.1 6.52 6.4 5.9
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 101.20
89 89 85 85 83
بودجه دولت -9.50
-8.4 -8.4 -8.4 -8.4 -7.5
ارزش بودجه دولت -267551.00
-380782 -339023 -417822 -427164 -255049
هزینه های دولت 86.00
100 90.82 90.82 90.82 102
درآمدهای دولت 538378.00
575032 720000 588133 597952 840000
هزینه های مالی 886774.00
955813 986793 1005954 1025116 1095049
مخارج نظامی 4003.80
7000 7000 3910 3962 8000
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص PMI تولید 50.50
50.2 50.8 51 51.3 50.5
تولید صنعتی 5.40
6 6.5 7 7.5 6.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.70
-0.38 3.7 0.38 0.38 1.9
تولید صنعتی 12.60
7 5.5 4.88 4.89 5.8
تغییرات موجودی انبار 7.00
4.19 4.25 4.29 4.31 4.28
سرعت اینترنت 1978.30
2183 2183 2183 2183 2183
آدرس های IP 4504838.00
4243970 4087162 4024207 4088967 3885131
تولید فولاد 630.00
627 624 625 625 625
آسانی کسب و کار 128.00
126 126 127 127 125
شاخص رقابتی 3.90
3.9 3.9 4 4 4.1
رتبه رقابتی 100.00
100 100 99 99 90
شاخص فساد مالی 32.00
33 33 33 33 33
رتبه فساد مالی 117.00
108 106 102 99 112
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 990.00
1083 1045 1045 1045 1169
قیمت گازوئیل 0.38
0.36 0.38 0.37 0.37 0.37
ضریب اطمینان مصرف کننده 85.00
86 87 85 84 82
تسهیلات اعتباری خریدار 289397.00
295588 305849 316087 326271 424730
نرخ وام بانکی 17.60
17.6 16.6 15.6 15.35 12.6
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 22.50
22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.50
22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ مالیات بر فروش 14.00
14 14 14 14 16
نرخ تامین اجتماعی 40.00
40 40 40 40 40
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.00
26 26 26 26 26
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.00
14 14 14 14 14
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 3.78
2.19 3.08 3.92 2.6 2.9
درجه حرارت 13.83
29.4 19.42 15.62 30.06 23.18