مصر

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 10.60 10.5 10.4 10.3 10 11
نرخ تورم 13.10 12.8 13.2 14 13 9.5
نرخ بهره 16.75 16.75 16.75 16.75 14.75 11.75
موازنه تجاری -3279.00 -2100 -2920 -3300 -2620 -2700
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 101.20 89 89 89 85 83
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بازار سهام 16662.55
16928 16366 15823 15298 13366
پول 17.92
17.88 18.06 18.24 18.42 19.17
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.40
5.5 5.6 5.6 5.6 5.8
تولید ناخالص داخلی 336.30
302 350 302 320 335
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 885504.30
946705 898130 935093 935093 1045720
تولید ناخالص داخلی سرانه 2724.40
2600 2600 2600 2800 2850
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10319.30
9800 10532 10200 10500 10800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 88705.60
102623 132132 93673 93673 104755
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 54931.10
60287 43696 58007 58007 64870
تولید ناخالص داخلی از ساخت 160670.40
140451 153852 169668 169668 189741
تولید ناخالص داخلی از معادن 82516.90
103939 59779 87138 87138 97447
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 37907.20
48481 44264 40030 40030 44766
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 10.60
10.5 10.4 10.3 10 11
افراد بیکار 3309.00
3570 3470 3600 3452 3280
حداقل دستمزد 1200.00
1200 1500 1500 1800 2000
جمعیت 96.20
96 94.61 96 96.05 100
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3500.00
4700 4700 4700 5000 5200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2160.00
2250 2250 2250 2550 2700
هزینه زندگی خانواده 2580.00
3800 3800 3900 4000 4100
هزینه زندگی انفرادی 1110.00
2300 2300 2480 1110 2615
افراد شاغل 25963.00
25790 25830 26820 25879 28164
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 13.10
12.8 13.2 14 13 9.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.50
1 0.99 1.1 0.98 0.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 265.20
271 287 294 295 361
قیمت مصرف کننده اصلی 243.20
271 289 268 306 324
اندازه اصل تورم 11.62
18 15 13 27.3 8.6
تورم مواد غذایی 11.04
12 11.5 13 12 7
قیمت تولید 180.50
180 204 211 214 274
تغییر قیمت تولید کننده 24.80
23 22 20 18.5 13
CPI مسکن آب و برق 155.80
159 176 177 176 217
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 206.30
205 232 234 232 287
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 16.75
16.75 16.75 16.75 14.75 11.75
عرضه پول M0 685855.00
538184 730497 548172 778446 620173
عرضه پول M1 764826.00
771907 793339 814764 836090 1063988
عرضه پول M2 3343225.00
3498501 3646361 3793902 3939446 5436187
ترازنامه بانک 4420860.00
4420860 4420860 4420860 4420860 4420860
ذخایر ارزی 44030.00
37723 46414 43000 47050 50400
وام به بخش خصوصی 755551.00
753810 756877 758980 760243 762674
نرخ بهره سپرده 12.09
10.09 10.09 10.09 8.09 5.09
نرخ وام 17.75
15.75 15.75 15.75 13.75 10.75
ترازنامه بانک مرکزی 4813343.00
4886268 4858569 4830185 4801953 4509935
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -3279.00
-2100 -2920 -3300 -2620 -2700
صادرات 2307.00
2600 2280 2700 2500 3400
واردات 5586.00
4700 5200 6000 5120 6100
حساب جاری -1784.70
-3600 -2018 -3800 -2018 -2700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.90
-5 -5 -5 -4.5 -3.9
بدهی خارجی 80831.90
87654 88958 89912 90289 48100
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2950.50
3300 2769 3500 2769 3400
گردش سرمایه 4180.10
6400 5312 14000 5312 15000
حواله 5973.60
4100 5782 4200 5721 4800
درآمد گردشگری 7.60
8.9 5.8 8.9 6.04 9.1
ورود توریست 793.00
670 700 769 700 890
ذخایر طلا 76.40
76.4 76.4 76.41 76.41 76.41
تولید نفت خام 560.00
590 591 592 592 601
شاخص تروریسم 7.17
7.1 6.68 7.1 6.52 5.9
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 101.20
89 89 89 85 83
بودجه دولت -9.50
-8.4 -8.4 -8.4 -8 -8.5
ارزش بودجه دولت -267551.00
-117968 -258423 -128510 -245077 -40224
هزینه های دولت 86.00
110 100 90.82 90.82 102
درآمدهای دولت 538378.00
720000 575032 720000 588133 840000
هزینه های مالی 886774.00
837968 833455 828942 833210 880224
مخارج نظامی 4003.80
7000 7000 7000 5097 8000
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
شاخص PMI تولید 50.10
49.5 49.1 50.1 49.1 50.5
تولید صنعتی 11.10
16.1 15.7 15.1 14.72 6.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 9.30
-1.6 0.51 3.7 0.65 1.9
تولید صنعتی 52.30
11.2 7 3.5 9.13 5.8
تغییرات موجودی انبار 7.00
3.68 3.46 3.28 3.12 2.37
سرعت اینترنت 1978.30
2328 2249 2214 2129 1994
آدرس های IP 4504838.00
3766707 3924053 3627106 3570467 3291307
تولید فولاد 650.00
606 599 606 601 603
آسانی کسب و کار 128.00
128 128 128 128 128
شاخص رقابتی 3.90
3.79 3.79 3.79 4.04 4.1
رتبه رقابتی 100.00
112 112 112 99 97
شاخص فساد مالی 32.00
32 32 32 32 32
رتبه فساد مالی 117.00
117 117 117 117 117
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
هزینه های مصرف کننده 990.00
819 1083 1045 1045 1169
ضریب اطمینان مصرف کننده 64.00
67 80.13 71 81.04 82
تسهیلات اعتباری خریدار 274727.00
281013 290060 299045 307970 402286
نرخ وام بانکی 19.30
17.3 17.3 17.3 15.3 12.3
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 22.50
22.5 22.5 22.5 23 22.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.50
22.5 22.5 22.5 23 22.5
نرخ مالیات بر فروش 14.00
14 14 14 14 16
نرخ تامین اجتماعی 40.00
40 40 40 40 40
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.00
26 26 26 26 26
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.00
14 14 14 14 14
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 3.78
2.16 2.19 3.08 3.92 2.9
درجه حرارت 13.83
26.35 29.4 19.42 15.62 23.18