مصر

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.40 4 3.7 4.1 4.2 4.9
نرخ بیکاری 11.90 12 11.6 11.8 11.6 11
نرخ تورم 30.80 26.2 18.5 15.8 15.2 9.5
نرخ بهره 18.75 18.75 18.75 16.75 16.75 11.75
موازنه تجاری -3041.00 -1800 -1800 -2500 -2480 -2700
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.30 98 89 89 87.52 83
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بازار سهام 14106.17 13700 13600 13500 13300 11800
پول 17.64 17.46 17.29 17.11 16.93 14.99
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.40 4 3.7 4.1 4.2 4.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90 4 3.7 4.1 4.4 4.9
تولید ناخالص داخلی 336.30 290 302 302 352 335
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 505849.40 513424 488710 523745 520212 588142
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 75.00 69 72 72 58.99 85
تولید ناخالص داخلی سرانه 2724.40 2500 2600 2600 2805 2850
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10319.30 9500 9800 9800 10649 10800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 50737.20 52000 54000 53000 66449 57000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 31876.10 31237 25229 30782 25285 29569
تولید ناخالص داخلی از ساخت 73688.30 86812 82168 83103 73815 99819
تولید ناخالص داخلی از معادن 56324.80 62961 62796 62248 58568 65330
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 18512.80 21055 20339 26339 22771 25000
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 11.90 12 11.6 11.8 11.6 11
افراد بیکار 3496.00 3550 3500 3550 3403 3680
حداقل دستمزد 1200.00 1200 1200 1200 1082 1400
جمعیت 92.80 94 96 96 97.48 100
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3500.00 4300 4400 4500 3164 5200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2160.00 1600 1650 1700 1994 2100
هزینه زندگی خانواده 2580.00 3700 3800 3800 2352 4100
هزینه زندگی انفرادی 1110.00 2250 2300 2300 954 2615
افراد شاغل 25687.00 26163 25783 25781 25767 28164
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 30.80 26.2 18.5 15.8 15.2 9.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.01 1.3 1.4 1 0.95 0.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 251.80 252 251 251 251 248
قیمت مصرف کننده اصلی 235.30 233 232 231 229 215
اندازه اصل تورم 30.53 27 24 18 15 8.6
تورم مواد غذایی 41.22 36 29 24 22 7
قیمت تولید 313.00 288 294 298 313 320
تغییر قیمت تولید کننده 38.80 22.8 16.6 12.3 16.91 6.4
CPI مسکن آب و برق 155.50 155 154 154 154 152
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 205.10 187 189 191 202 212
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 18.75 18.75 18.75 16.75 16.75 11.75
عرضه پول M0 675069.00 532051 535175 538184 580958 620173
عرضه پول M1 738455.00 764801 783995 797011 805463 809791
عرضه پول M2 3050373.00 3104224 3116196 3116685 3113875 3077602
ترازنامه بانک 2846094.00 3537937 3715114 3892290 4069467 5509743
ذخایر ارزی 36703.00 32000 34712 37723 33587 50400
وام به بخش خصوصی 727728.00 727209 724825 722439 720138 699908
نرخ بهره سپرده 7.86 14 12 12 7.93 8
نرخ وام 19.75 17.75 17.75 17.75 17.75 9.75
نرخ بهره بین بانکی 9.30 10 10 10 9.95 9
ترازنامه بانک مرکزی 4586619.00 4627597 4602837 4574587 4545427 4296880
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -3041.00 -1800 -1800 -2500 -2480 -2700
صادرات 1825.00 2300 2500 2600 1923 3400
واردات 4866.00 4100 4300 5100 4817 6100
حساب جاری -2396.40 -4400 -4800 -3600 -2376 -2700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.90 -5.2 -5 -5 -3.64 -3.9
بدهی خارجی 79032.80 88380 91997 95229 98013 48100
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2588.30 3400 3800 3300 2885 3400
گردش سرمایه 4395.30 12000 5000 6400 3913 15000
حواله 4827.10 3800 4200 4100 4624 4800
درآمد گردشگری 3.80 4.8 8.9 8.9 7.04 9.1
ورود توریست 781.00 657 700 670 600 890
ذخایر طلا 76.28 75.55 75.41 75.82 75.7 75.66
تولید نفت خام 485.00 486 487 487 488 494
شاخص تروریسم 7.17 7.6 7.1 7.1 5.62 5.9
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.30 98 89 89 87.52 83
بودجه دولت -9.80 -10.3 -9.5 -9.5 -9.77 -8.5
ارزش بودجه دولت 305038.00 -41394 -28497 -28497 -31243 -192981
هزینه های دولت 82.00 74 90 93 82.95 107
درآمدهای دولت 538378.00 695000 720000 720000 744994 840000
هزینه های مالی 805929.00 1060818 1074839 1088859 1102879 1246894
مخارج نظامی 5357.00 6200 7000 7000 5304 8000
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
شاخص PMI تولید 48.40 47.7 48.9 49.5 47.72 50.5
تولید صنعتی 15.60 -2.8 1.9 4.5 4.28 6.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.20 5.4 -2.9 -1.6 0.64 1.9
تولید صنعتی 52.30 -3.8 0.6 1.2 5.49 5.8
تغییرات موجودی انبار 7.00 4 3.92 3.68 3.46 2.51
سرعت اینترنت 1978.30 2256 2104 2328 2249 2062
آدرس های IP 4504838.00 4181397 3657724 3766707 3924053 3396951
تولید فولاد 567.67 538 541 534 530 494
آسانی کسب و کار 128.00 120 122 123 124 120
شاخص رقابتی 3.90 3.79 3.79 3.79 3.79 4.07
رتبه رقابتی 100.00 112 112 112 112 98
شاخص فساد مالی 34.00 32 31 31 31 30
رتبه فساد مالی 108.00 116 114 111 109 97
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
هزینه های مصرف کننده 770.00 670 650 720 682 1010
ضریب اطمینان مصرف کننده 64.00 62 65 67 80.13 82
تسهیلات اعتباری خریدار 249287.00 256033 260258 262791 264189 260437
نرخ وام بانکی 19.60 16.5 16 16 20.06 12
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 22.50 21 22.5 22.5 22 22.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.50 21 21 22 22 22.5
نرخ مالیات بر فروش 13.00 13 10 10 10 16
نرخ تامین اجتماعی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.00 26 26 26 26 26
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.00 14 14 14 14 14
آب و هوا واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بارش 3.00 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13
درجه حرارت 13.00 15.47 18.07 28.61 25.75 18.09