مصر

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.30 3.7 4.1 4.7 4.2 4.9
نرخ بیکاری 11.30 11.6 11.8 11 11.6 11
نرخ تورم 14.40 17 16 15 14 9.5
نرخ بهره 17.75 17.75 17.75 16.75 16.75 11.75
موازنه تجاری -3626.00 -1800 -2500 -2964 -2700 -2700
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.30 89 89 89 89 83
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بازار سهام 17064.58
14530 13991 13472 12972 9587
پول 17.63
18.19 18.64 19.11 19.59 21.62
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.30
3.7 4.1 4.7 4.2 4.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.30
3.7 4.5 4.7 4.2 4.9
تولید ناخالص داخلی 336.30
302 302 302 302 335
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 850502.20
888710 823745 836291 836528 1006528
تولید ناخالص داخلی سرانه 2724.40
2600 2600 2600 2600 2850
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10319.30
10200 10200 10200 10200 10800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 125125.10
54000 53000 110073 54000 57000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 41379.10
23898 24737 14592 52122 61107
تولید ناخالص داخلی از ساخت 145693.50
146168 148168 150168 155168 165168
تولید ناخالص داخلی از معادن 56609.10
62796 62248 97338 63658 65330
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 41916.80
42117 43117 45117 46117 54116
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 11.30
11.6 11.8 11 11.6 11
افراد بیکار 3309.00
3370 3570 3470 3600 3280
حداقل دستمزد 1200.00
1200 1200 1500 1500 2000
جمعیت 92.80
96 96 96 96 100
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3500.00
4700 4700 4700 4700 5200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2160.00
2250 2250 2250 2250 2700
هزینه زندگی خانواده 2580.00
3900 3900 3900 3900 4100
هزینه زندگی انفرادی 1110.00
2480 2480 2480 2480 2615
افراد شاغل 25963.00
26160 25790 25830 26820 28164
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 14.40
17 16 15 14 9.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.30
1.4 1 1 1.1 0.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 258.70
260 254 249 245 246
قیمت مصرف کننده اصلی 238.80
238 233 227 223 228
اندازه اصل تورم 11.88
24 18 15 13 8.6
تورم مواد غذایی 13.18
24 24 22 18 7
قیمت تولید 181.30
294 298 168 304 320
تغییر قیمت تولید کننده 25.00
24.6 23 22 20 13
CPI مسکن آب و برق 155.90
154 149 146 147 149
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 205.10
189 191 194 196 212
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 17.75
17.75 17.75 16.75 16.75 11.75
عرضه پول M0 693800.00
535175 538184 634521 548172 620173
عرضه پول M1 745212.00
745527 737179 720769 704853 704584
عرضه پول M2 3254249.00
3305933 3335337 3342093 3341316 3290336
ترازنامه بانک 4420860.00
9139944 9139944 9139944 9139944 13995713
ذخایر ارزی 42524.00
34712 37723 39317 43000 50400
وام به بخش خصوصی 743567.00
722357 735760 726797 734957 730704
نرخ بهره سپرده 7.86
7.3 7.3 7.3 7.3 8
نرخ وام 18.75
18.75 18.75 17.75 17.75 10.75
ترازنامه بانک مرکزی 4865548.00
4850143 4640690 4420724 4316038 4584574
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -3626.00
-1800 -2500 -2964 -2700 -2700
صادرات 2146.00
2500 2600 2280 2700 3400
واردات 5773.00
4800 4700 5200 6000 6100
حساب جاری -1639.10
-4800 -3600 -1570 -3800 -2700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.90
-5 -5 -5 -5 -3.9
بدهی خارجی 80831.90
86442 87654 88958 89912 48100
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2950.50
3800 3300 2885 3500 3400
گردش سرمایه 6228.60
5000 6400 4082 14000 15000
حواله 5973.60
4200 4100 5782 4200 4800
درآمد گردشگری 3.80
8.9 8.9 8.9 8.9 9.1
ورود توریست 826.00
700 670 700 769 890
ذخایر طلا 76.29
75.73 75.49 75.27 75.49 75.64
تولید نفت خام 588.00
580 583 587 587 586
شاخص تروریسم 7.17
7.1 7.1 7.1 7.1 5.9
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.30
89 89 89 89 83
بودجه دولت -9.80
-6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -8.5
ارزش بودجه دولت -267551.00
-28497 -28497 -28497 -28497 -145314
هزینه های دولت 95.00
90 93 93.96 95 107
درآمدهای دولت 538378.00
720000 720000 720000 720000 840000
هزینه های مالی 805929.00
721277 721277 721277 721277 571642
مخارج نظامی 5357.00
7000 7000 7000 7000 8000
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص PMI تولید 49.70
48.9 49.5 47.81 50.1 50.5
تولید صنعتی 19.50
16.3 16.1 15.7 15.1 6.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.80
-2.9 -1.6 2.76 3.7 1.9
تولید صنعتی 52.30
13.2 11.2 7 3.5 5.8
تغییرات موجودی انبار 7.00
3.92 3.68 3.46 3.28 2.37
سرعت اینترنت 1978.30
2104 2328 2249 2214 1994
آدرس های IP 4504838.00
3657724 3766707 3924053 3627106 3291307
تولید فولاد 660.00
621 617 611 604 546
آسانی کسب و کار 128.00
123 123 123 123 119
شاخص رقابتی 3.90
4.04 4.04 4.04 4.04 4.1
رتبه رقابتی 100.00
99 99 99 99 97
شاخص فساد مالی 32.00
30 30 30 30 31
رتبه فساد مالی 117.00
98 98 98 98 102
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
هزینه های مصرف کننده 1026.00
750 760 780 810 1010
ضریب اطمینان مصرف کننده 64.00
65 67 80.13 71 82
تسهیلات اعتباری خریدار 265227.00
268123 268282 260947 249754 241443
نرخ وام بانکی 19.90
16 16 17.98 13 12
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 22.50
22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.50
22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ مالیات بر فروش 14.00
14 14 14 14 16
نرخ تامین اجتماعی 40.00
40 40 40 40 40
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.00
26 26 26 26 26
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.00
14 14 14 14 14
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 3.78
3.91 2.16 2.19 3.08 2.9
درجه حرارت 13.83
15.59 26.35 29.4 19.42 23.18