شاخص یاب

اکوادور

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
بازار سهام 1418 2019-01
پول 96.08 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 2018-09
نرخ بیکاری 4.8 2018-12
نرخ تورم 0.27 2018-12
نرخ بهره 8.69 2018-12
موازنه تجاری -350285 2018-11
حساب جاری -126 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.5 2017-12
بودجه دولت -5.9 2017-12
اطمینان کسب و کار 1357 2018-11
ضریب اطمینان مصرف کننده 41.5 2018-11
نرخ مالیات شرکت 22 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 2018-09
تولید ناخالص داخلی 103 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18064196 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4298638 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 5270 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10582 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1415931 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1557646 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2087533 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 1638355 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1202334 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1075591 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1272790 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 510846 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.8 2018-12
دستمزد 437 2017-12
جمعیت 16.78 2017-12
نرخ اشتغال 49.3 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 63.1 2018-12
حداقل دستمزد 394 2019-12
دستمزد در تولید 437 2018-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.27 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2018-12
قیمت تولید 102 2018-12
CPI مسکن آب و برق 116 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2018-12
تورم مواد غذایی -0.7 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده -1.1 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 8.69 2018-12
نرخ بهره بین بانکی 2.1 2019-01
عرضه پول M1 24521 2018-11
عرضه پول M2 52146 2018-11
ذخایر ارزی 2677 2018-12
وام به بخش خصوصی 15613 2018-09
نرخ بهره سپرده 3.5 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -350285 2018-11
حساب جاری -126 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 2017-12
صادرات 1665509 2018-11
واردات 2015794 2018-11
گردش سرمایه -262 2018-09
حواله 768 2018-09
ذخایر طلا 11.8 2018-12
تولید نفت خام 520 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 205 2018-06
شاخص تروریسم 1.62 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.5 2017-12
بودجه دولت -5.9 2017-12
ارزش بودجه دولت -59.27 2018-10
هزینه های دولت 2775694 2018-09
درآمدهای دولت 1537 2018-10
هزینه های مالی 1596 2018-10
ارزیابی اعتبار 28.75
مخارج نظامی 2413 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 21.6 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.15 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.45 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 1357 2018-11
تغییرات موجودی انبار 105899 2018-09
شاخص اقتصادی مقدم 7 2018-10
سرعت اینترنت 6150 2017-03
آدرس های IP 787799 2017-03
شاخص رقابتی 55.85 2018-12
رتبه رقابتی 86 2018-12
شاخص فساد مالی 32 2017-12
رتبه فساد مالی 117 2017-12
آسانی کسب و کار 123 2018-12
تولید صنعتی 7.5 2018-10
تولید فولاد 45 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 41.5 2018-11
هزینه های مصرف کننده 11211919 2018-09
اعتبار بخش خصوصی 27582 2018-11
تسهیلات اعتباری خریدار 22989 2018-09