اکوادور

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.9 0.9 1 1 1.3
نرخ بیکاری 5.80 5.8 5.8 5.9 6 6.2
نرخ تورم -0.20 0.8 1.2 1.5 1.6 2.2
نرخ بهره 7.83 7.3 7.5 8 8 8.5
موازنه تجاری -248126.00 -56504 -32808 -24874 -22729 -22297
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.60 37.47 39.75 42.02 44.3 49.4
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بازار سهام 1256.78
1213 1182 1152 1122 912
پول 90.55
92.94 93.86 94.78 95.7 98
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90
0.9 0.9 1 1 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80
1.3 1.2 1.3 1.3 1.6
تولید ناخالص داخلی 97.80
98.75 98.2 97.65 97.1 88.1
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17892782.00
18124541 18199524 18254394 18292356 18158467
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3892629.00
3867006 3857595 3848933 3840650 3750294
تولید ناخالص داخلی سرانه 5210.10
5283 5234 5185 5410 5500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10462.40
10573 10474 10376 10941 11590
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1357465.00
1356118 1353626 1351666 1350010 1328551
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1472488.00
1429896 1414255 1401368 1390787 1330758
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2065656.00
2071051 2071544 2071071 2069872 2037371
تولید ناخالص داخلی از معادن 1692634.00
1693323 1687129 1679473 1672033 1605853
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1172583.00
1172950 1172920 1171245 1170034 1149535
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1151905.00
1163024 1161489 1159327 1157232 1137532
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1266533.00
1281618 1285520 1288014 1289091 1267802
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 525229.00
531379 528485 528618 526139 503965
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 5.80
5.8 5.8 5.9 6 6.2
دستمزد 426.92
428 431 433 435 426
جمعیت 16.53
16.57 16.63 16.69 16.75 17.32
دستمزد در تولید 440.00
436 435 434 433 423
نرخ مشارکت نیروی کار 65.90
65.93 65.91 65.96 65.96 66.13
حداقل دستمزد 375.00
375 375 375 375 390
نرخ اشتغال 94.64
94.43 94.21 94.23 94.09 93.88
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم -0.20
0.8 1.2 1.5 1.6 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.00
105 105 106 106 107
قیمت تولید 103.50
102 102 102 102 103
تغییر قیمت تولید کننده 1.29
0.5 1.1 1.6 2 2.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.18
0.5 0.5 0.5 0.6 0.6
تورم مواد غذایی -0.20
0.86 2.35 3.54 4.3 4.82
CPI مسکن آب و برق 113.98
114 114 113 113 112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.32
106 106 106 106 106
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 7.83
7.3 7.5 8 8 8.5
نرخ بهره بین بانکی 0.80
1 0.77 0.74 0.76 2.24
عرضه پول M1 23657.00
23703 23717 23692 23657 23204
عرضه پول M2 48835.51
49424 49611 49634 49586 48374
ذخایر ارزی 2451.07
2716 2693 2737 2763 2927
وام به بخش خصوصی 14313.30
14484 14492 14469 14438 14046
نرخ بهره سپرده 4.80
5.98 6.08 6.19 6.29 10.08
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -248126.00
-56504 -32808 -24874 -22729 -22297
صادرات 1641231.00
1663072 1644335 1626577 1609639 1485921
واردات 1889357.00
1849864 1838972 1826260 1813614 1718229
حساب جاری -393.60
7.77 9.3 -9.5 -30.92 -30.68
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.50
-1.6 -1.13 -0.67 -0.2 -1.25
گردش سرمایه -1666.90
-72.93 -16.45 -31.26 -23.31 -31.62
حواله 752.23
724 714 714 715 693
ذخایر طلا 11.79
12.14 12.49 12.84 13.19 15.5
تولید نفت خام 520.00
517 515 512 510 490
شاخص تروریسم 1.62
1.2 1.2 1.2 1.2 1.3
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 134.44
160 156 152 159 150
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.60
37.47 39.75 42.02 44.3 49.4
بودجه دولت -7.50
-4 -2.28 -2.28 -2.28 -1.73
ارزش بودجه دولت 1588.25
11.48 -49.95 -84.79 -103 -120
هزینه های دولت 2685158.00
2687596 2685838 2680466 2674670 2595897
درآمدهای دولت 3706.77
1819 1942 1954 1927 1561
هزینه های مالی 2118.52
1638 1660 1622 1593 1414
مخارج نظامی 2130.30
1980 1980 1980 1980 1965
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 1262.00
1300 1317 1326 1330 1295
تغییرات موجودی انبار 324001.00
291519 271375 245219 225706 163871
شاخص اقتصادی مقدم 0.80
2.8 2.7 2.6 2.3 2.8
سرعت اینترنت 6150.50
5938 6374 6695 6087 5893
آدرس های IP 787799.00
761498 754008 746052 738045 679723
تولید فولاد 45.00
44.79 44.45 44.09 43.73 41.06
تولید صنعتی -8.09
-8.59 -7.18 -9.29 -11.77 -9.85
آسانی کسب و کار 118.00
119 121 122 124 129
شاخص فساد مالی 31.00
31 30 29 28 24
رتبه فساد مالی 120.00
110 114 119 123 118
شاخص رقابتی 3.91
3.93 3.93 3.93 3.93 3.88
رتبه رقابتی 97.00
92 92 92 92 95
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 39.30
39.56 39.64 39.7 39.76 39.99
هزینه های مصرف کننده 10918927.00
10780000 10800000 10850000 10900000 11500000
اعتبار بخش خصوصی 24402.28
25379 25757 25949 26028 25185
تسهیلات اعتباری خریدار 19918.20
20879 21280 21506 21616 20785
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00
22 22 22 22 23
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
34 34 34 34 32
نرخ مالیات بر فروش 14.00
12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 21.60
21.6 21.6 21.6 21.6 21.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.15
12.15 12.15 12.15 12.15 12.15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.45
9.45 9.45 9.45 9.45 9.45
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 21.51
22.37 22.04 21.35 21.89 22.4