شاخص یاب

اکوادور

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20 0.8 0.9 1 0.9 0.8
نرخ بیکاری 5.70 5.6 5.8 5.6 5.7 5.8
نرخ تورم -0.71 0.3 1 1.5 1.7 2.1
نرخ بهره 7.33 8 8 8 8 7.5
موازنه تجاری -125942.00 175000 30000 100000 40000 100000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.50 36.05 36.05 38.6 38.6 39
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بازار سهام 1314.12
1308 1285 1262 1240 1154
پول 95.27
93.86 94.78 95.7 96 96
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20
0.8 0.9 1 0.9 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00
1.6 1.5 1.4 1.4 1.3
تولید ناخالص داخلی 103.06
104 104 84.7 84.7 85
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18019265.00
18088232 18307573 18271535 18271535 18805210
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4050358.00
4063810 4115164 4107063 4107063 4227022
تولید ناخالص داخلی سرانه 5269.62
5300 5300 5100 5100 5250
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10581.94
10605 10605 10850 10850 11000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1408701.00
1396962 1431240 1428423 1428423 1470144
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1515823.00
1537905 1540076 1537045 1537045 1581939
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2066811.00
2076388 2099880 2095746 2095746 2156959
تولید ناخالص داخلی از معادن 1628385.00
1716210 1654439 1651182 1651182 1699410
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1166222.00
1178549 1184882 1182549 1182549 1217089
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1150558.00
1156879 1168967 1166666 1166666 1200742
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1275177.00
1285188 1295580 1293029 1293029 1330796
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 555060.00
544568 563941 562831 562831 579270
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 5.70
5.6 5.8 5.6 5.7 5.8
دستمزد 437.44
447 447 455 461 475
جمعیت 16.78
16.98 17.04 17.1 17.17 17.83
دستمزد در تولید 437.00
450 452 453 440 470
نرخ مشارکت نیروی کار 65.20
65.57 65.56 65.29 65.39 65.33
حداقل دستمزد 375.00
375 375 380 388 390
نرخ اشتغال 94.31
94.31 94.13 94.25 94.14 94.18
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم -0.71
0.3 1 1.5 1.7 2.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.81
106 106 107 107 110
قیمت تولید 103.24
104 106 106 106 111
تغییر قیمت تولید کننده 2.46
2 2.2 2.3 2.3 2.8
نرخ تورم (ماهانه) -0.27
-0.2 0.1 0.1 0.1 0.4
تورم مواد غذایی -3.60
-2.7 -2.4 0.1 0.4 0.8
CPI مسکن آب و برق 114.93
114 115 116 117 120
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.31
107 107 108 107 112
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 7.33
8 8 8 8 7.5
نرخ بهره بین بانکی 1.25
1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
عرضه پول M1 23911.71
24660 25085 25515 25944 30192
عرضه پول M2 50920.64
51988 52552 53010 53400 55278
ذخایر ارزی 3166.74
3480 3763 3815 3804 3796
وام به بخش خصوصی 15000.80
15338 15470 15572 15643 15814
نرخ بهره سپرده 3.50
4.17 4.17 4.17 4.17 3.67
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -125942.00
175000 30000 100000 40000 100000
صادرات 1951037.00
1930000 1900000 1940000 1920000 1980000
واردات 2076979.00
1755000 1870000 1840000 1880000 1880000
حساب جاری 107.27
-300 420 560 70 -150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.50
-1.13 1.1 -1.56 0.23 -0.34
گردش سرمایه 2360.96
81.76 258 -53.02 -33.37 -46.71
حواله 715.05
764 772 744 754 766
ذخایر طلا 11.80
11.8 11.8 11.8 11.8 11.8
تولید نفت خام 517.00
518 517 517 517 517
شاخص تروریسم 1.62
1.4 1.4 1.6 1.6 1.7
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 82.55
147 134 152 151 150
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.50
36.05 36.05 38.6 38.6 39
بودجه دولت -5.90
-4.5 -4.5 -4.2 -4.2 -4
ارزش بودجه دولت 197.27
-249 -241 -241 -240 -240
هزینه های دولت 2710581.00
2729068 2753950 2748529 2748529 2828808
درآمدهای دولت 1903.37
1595 1601 1602 1602 1602
هزینه های مالی 1706.10
1844 1842 1843 1843 1843
مخارج نظامی 2413.24
2300 2300 2200 2200 2150
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 1308.10
1341 1364 1387 1408 1573
تغییرات موجودی انبار 191121.00
196460 195967 196115 196096 196100
شاخص اقتصادی مقدم 7.50
2 2.4 1.6 1.3 1.4
سرعت اینترنت 6150.50
7681 7500 7667 8208 9931
آدرس های IP 787799.00
817121 816352 819696 820312 826162
تولید فولاد 50.00
47.99 48.94 49.15 49 48.98
تولید صنعتی 5.63
-3.8 -2.6 -3.2 -3.4 -4
آسانی کسب و کار 118.00
122 122 124 124 125
شاخص فساد مالی 32.00
33 33 31 31 30
رتبه فساد مالی 117.00
116 116 115 115 116
شاخص رقابتی 3.91
3.9 3.9 3.88 3.88 3.7
رتبه رقابتی 97.00
92 92 95 95 95
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 39.00
38.5 38.61 38.6 38.64 38.64
هزینه های مصرف کننده 11145504.00
11097799 11323832 11301541 11301541 11631636
اعتبار بخش خصوصی 25715.26
26178 26546 26834 27061 27825
تسهیلات اعتباری خریدار 21155.90
22302 22892 23417 23886 26509
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00
22 22 22 22 23
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 12.00
12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 21.60
21.6 21.6 21.6 21.6 21.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.15
12.15 12.15 12.15 12.15 12.15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.45
9.45 9.45 9.45 9.45 9.45
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 21.51
21.35 21.89 22.42 22.47 22.4