اکوادور

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.60 0.8 0.7 0.9 0.9 1.3
نرخ بیکاری 5.20 6.8 5.7 5.8 5.8 6.2
نرخ تورم 0.28 1.4 1.2 1.5 1.7 2.5
نرخ بهره 7.58 7.6 7.4 7.3 7.5 10
موازنه تجاری 33600.00 -136020 -119564 -100374 -93592 -92690
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.60 39.79 42.52 41.98 41.44 39.55
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بازار سهام 1196.55 1140 1130 1120 1110 981
پول 92.15 93.06 93.98 94.9 95.83 106
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.60 0.8 0.7 0.9 0.9 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.60 0.5 1.1 1.3 1.3 0.6
تولید ناخالص داخلی 97.80 98.65 97.89 98.08 98.26 97.53
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17548403.00 17679614 17784055 17896316 18014849 19234252
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4052270.00 3869925 3883447 3884366 3805891 3762747
تولید ناخالص داخلی سرانه 5210.10 5211 5390 5153 5158 5500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10462.40 10750 10750 10302 10273 11590
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1354885.00 1366694 1367780 1361341 1362904 1360259
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1511641.00 1446207 1425868 1405868 1387199 1290744
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2078920.00 2099352 2113256 2116379 2125632 2144577
تولید ناخالص داخلی از معادن 1679208.00 1650127 1651867 1659032 1663459 1664748
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1044536.00 1071446 1077955 1082410 1089205 1158906
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1172585.00 1178224 1181577 1180338 1182268 1181904
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1219777.00 1241155 1249616 1258815 1267108 1347313
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 524247.00 540133 550702 560397 569616 657552
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 5.20 6.8 5.7 5.8 5.8 6.2
دستمزد 478.00 489 498 501 504 600
جمعیت 16.53 16.71 16.78 16.84 16.9 17.53
نرخ مشارکت نیروی کار 68.90 69 67.61 68.91 67.69 67.85
نرخ اشتغال 94.22 94.36 94.26 94.49 94.37 94.43
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 0.28 1.4 1.2 1.5 1.7 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.42 106 106 106 106 108
قیمت تولید 100.64 100 100 103 103 98.16
تغییر قیمت تولید کننده -1.31 -1.25 -1.17 -0.6 -0.6 -1.14
نرخ تورم (ماهانه) 0.01 0.22 0.68 1 1.22 1.69
تورم مواد غذایی 0.25 0.75 2.27 3.61 4.48 4.99
CPI Housing Utilities 113.50 114 114 114 114 112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.36 106 106 106 106 105
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 7.58 7.6 7.4 7.3 7.5 10
نرخ بهره بین بانکی 2.10 2.1 2.12 2.15 2.18 2.47
عرضه پول M1 22992.93 23209 23663 24129 24597 29217
عرضه پول M2 47775.11 48064 48912 49759 50606 51232
ذخایر ارزی 3650.48 4271 4019 4116 4088 4094
وام به بخش خصوصی 13492.10 13473 13426 13404 13389 13359
نرخ بهره سپرده 4.80 4.51 4.43 4.56 4.69 4.91
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 33600.00 -136020 -119564 -100374 -93592 -92690
صادرات 1578400.00 1497881 1504147 1507404 1508905 1510193
واردات 1544800.00 1666372 1634698 1662672 1635126 1635701
حساب جاری 324.66 450 454 350 517 469
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.50 0.39 0.87 0.48 0.09 -0.24
گردش سرمایه -766.06 -148 -43.92 -76.58 -55.04 -29.4
حواله 625.67 656 664 638 657 655
ذخایر طلا 11.79 11.79 11.79 11.79 11.79 11.79
تولید نفت خام 537.00 536 534 532 529 508
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 175.85 161 200 167 161 164
شاخص تروریسم 0.79 0.8 0.83 0.84 0.84 0.87
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.60 39.79 42.52 41.98 41.44 39.55
بودجه دولت -4.00 -2.53 -2.55 -2.28 -2.01 -1.18
ارزش بودجه دولت -646.02 -489 -484 -483 -483 -483
هزینه های دولت 2433530.00 2429513 2426971 2428511 2428099 2428283
درآمدهای دولت 1335.67 1569 1566 1567 1568 1568
هزینه های مالی 1981.69 2391 2392 2391 2391 2391
مخارج نظامی 2130.30 1867 1732 1642 1551 786
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار 1198.30 1205 1212 1219 1226 1276
تولید صنعتی -3.73 -6.61 -6.61 -6.61 -6.61 -6.61
تغییرات موجودی انبار 228948.00 199394 166149 180358 182364 184121
شاخص اقتصادی مقدم 99.45 100 101 101 101 101
آسانی کسب و کار 114.00 119 118 120 121 129
شاخص فساد مالی 31.00 31 30 30 31 31
رتبه فساد مالی 120.00 119 122 123 123 125
شاخص رقابتی 3.96 4.03 4.03 3.96 3.93 3.9
رتبه رقابتی 91.00 78 78 87 91 90
تولید فولاد 50.00 49.14 49.2 49.29 49.18 49.18
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 40.20 39.68 39.63 39.37 39.4 39.32
هزینه های مصرف کننده 10878347.00 10862678 10871985 10880356 10888334 10929598
اعتبار بخش خصوصی 23070.71 24462 25900 27055 27988 31435
تسهیلات اعتباری خریدار 18226.70 18766 19391 19888 20328 22423
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00 22.95 22.95 22.97 23 22.71
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 14.00 13.5 14 14 14 14
نرخ تامین اجتماعی 21.60 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.15 12.15 12.15 12.15 12.15 12.15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45