اکوادور

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.9 0.9 1 1 1.3
نرخ بیکاری 5.80 5.8 5.8 5.6 5.6 6.2
نرخ تورم -0.14 0.4 1.3 2.2 2.3 2.2
نرخ بهره 7.41 8 8 8 8 7.5
موازنه تجاری -91994.00 43681 -148370 -255877 -129319 -96500
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.60 47.6 47.6 47.6 47.6 50.3
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بازار سهام 1257.92
1213 1182 1152 1122 912
پول 89.61
92.94 93.86 94.78 95.7 98
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90
0.9 0.9 1 1 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80
1.3 1.2 1.3 1.3 1.6
تولید ناخالص داخلی 97.80
91.4 91.4 91.4 91.4 84.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17892782.00
18124541 18199524 18254394 18292356 18158467
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3892629.00
3867006 3857595 3848933 3840650 3750294
تولید ناخالص داخلی سرانه 5210.10
5410 5410 5410 5410 5500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10462.40
10941 10941 10941 10941 11590
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1357465.00
1356118 1353626 1351666 1350010 1328551
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1472488.00
1429896 1414255 1401368 1390787 1330758
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2065656.00
2071051 2071544 2071071 2069872 2037371
تولید ناخالص داخلی از معادن 1692634.00
1693323 1687129 1679473 1672033 1605853
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1172583.00
1172950 1172920 1171245 1170034 1149535
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1151905.00
1163024 1161489 1159327 1157232 1137532
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1266533.00
1281618 1285520 1288014 1289091 1267802
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 525229.00
531379 528485 528618 526139 503965
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 5.80
5.8 5.8 5.6 5.6 6.2
دستمزد 437.44
465 465 465 465 475
جمعیت 16.53
17.15 17.15 17.15 17.15 17.47
دستمزد در تولید 440.00
445 446 450 452 470
نرخ مشارکت نیروی کار 65.90
65.93 65.91 65.96 65.96 66.13
حداقل دستمزد 375.00
375 375 375 375 390
نرخ اشتغال 94.18
94.32 94.05 94.13 93.98 93.81
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم -0.14
0.4 1.3 2.2 2.3 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.37
105 105 106 106 107
قیمت تولید 103.70
102 102 102 102 103
تغییر قیمت تولید کننده 1.28
1.6 1.8 2 2.2 2.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.15
0.5 0.5 0.5 0.6 0.6
تورم مواد غذایی -0.70
-0.34 0.6 1.5 3 3.5
CPI مسکن آب و برق 114.28
114 114 114 114 113
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.17
106 106 106 106 106
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 7.41
8 8 8 8 7.5
نرخ بهره بین بانکی 0.80
1.4 1.11 1.32 1.43 1.56
عرضه پول M1 24080.96
23391 23112 23221 23343 23267
عرضه پول M2 50349.64
49455 48578 47726 48164 48269
ذخایر ارزی 5406.78
2073 3326 3943 4102 3810
وام به بخش خصوصی 14770.20
15003 14830 14284 13821 14362
نرخ بهره سپرده 4.80
8.75 8.75 8.75 8.75 11.16
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -91994.00
43681 -148370 -255877 -129319 -96500
صادرات 1806315.00
1756935 1573754 1534831 1644135 1604309
واردات 1805900.00
1671978 1630093 1696679 1782593 1745421
حساب جاری -393.60
-85.28 36.86 -4.31 -60.16 -35.52
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.50
-0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -1.25
گردش سرمایه -1666.90
-147 -173 -93.82 -56.15 -49.24
حواله 752.23
724 714 714 715 684
ذخایر طلا 11.79
12.14 12.49 12.84 13.19 15.5
تولید نفت خام 513.00
514 523 527 526 525
شاخص تروریسم 1.62
1.2 1.2 1.2 1.2 1.3
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 134.44
159 157 147 159 150
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.60
47.6 47.6 47.6 47.6 50.3
بودجه دولت -7.50
-2.28 -2.28 -2.28 -2.28 -1.49
ارزش بودجه دولت -1870.94
-261 -563 -76.83 -136 -204
هزینه های دولت 2685158.00
2687596 2685838 2680466 2674670 2595897
درآمدهای دولت 1455.36
2108 1578 1641 1595 1639
هزینه های مالی 3326.30
2724 2068 1606 2303 2169
مخارج نظامی 2130.30
1980 1980 1980 1980 1965
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 1264.60
1261 1255 1251 1247 1228
تغییرات موجودی انبار 324001.00
291519 271375 245219 225706 163871
شاخص اقتصادی مقدم -3.90
2.8 2.7 2.6 2.3 2.8
سرعت اینترنت 6150.50
5938 6374 6695 6087 5567
آدرس های IP 787799.00
761498 754008 746052 738045 679723
تولید فولاد 45.00
44.44 48.3 46.47 47.05 46.96
تولید صنعتی -2.76
-8.13 -11.06 -7.41 -9.84 -9.51
آسانی کسب و کار 118.00
127 127 127 127 129
شاخص فساد مالی 32.00
32 32 32 32 32
رتبه فساد مالی 117.00
117 117 117 117 117
شاخص رقابتی 3.91
3.89 3.89 3.89 3.89 3.86
رتبه رقابتی 97.00
96 96 96 96 95
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 40.20
38.79 39.08 39.14 39.12 39.11
هزینه های مصرف کننده 10918927.00
10780000 10800000 10850000 10900000 11500000
اعتبار بخش خصوصی 24848.04
24826 23997 22800 21819 22485
تسهیلات اعتباری خریدار 19918.20
20879 21280 21506 21616 20785
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00
22 22 22 22 23
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 33
نرخ مالیات بر فروش 12.00
12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 21.60
21.6 21.6 21.6 21.6 21.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.15
12.15 12.15 12.15 12.15 12.15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.45
9.45 9.45 9.45 9.45 9.45
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 21.51
22.37 22.04 21.35 21.89 22.4