شاخص یاب

اکوادور

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.70 0.8 0.9 1 0.9 0.8
نرخ بیکاری 5.20 5.3 5.8 5.6 5.7 5.8
نرخ تورم -0.32 0.3 1 1.5 1.7 2.1
نرخ بهره 7.63 8 8 8 8 7.5
موازنه تجاری -132608.00 175000 30000 100000 40000 100000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.50 36.05 36.05 38.6 38.6 39
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بازار سهام 1406.58
1337 1330 1323 1316 1289
پول 94.18
93.86 94.78 95.7 96 96
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.70
0.8 0.9 1 0.9 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90
1.6 1.5 1.4 1.4 1.3
تولید ناخالص داخلی 103.06
104 104 109 109 115
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17895076.00
18088232 18289554 18145607 18145607 18786701
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4155045.00
4063810 4111113 4213216 4213216 4222862
تولید ناخالص داخلی سرانه 5269.62
5300 5300 5100 5100 5250
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10581.94
10605 10605 10850 10850 11000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1414301.00
1396962 1429832 1434101 1434101 1468697
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1530288.00
1537905 1538560 1551712 1551712 1580381
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2076355.00
2076388 2097813 2105424 2105424 2154836
تولید ناخالص داخلی از معادن 1595167.00
1716210 1652811 1617499 1617499 1697737
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1134705.00
1178549 1183715 1150591 1150591 1215891
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1134626.00
1156879 1167816 1150511 1150511 1199560
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1264821.00
1285188 1294305 1282528 1282528 1329486
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 568107.00
544568 563386 576060 576060 578700
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 5.20
5.3 5.8 5.6 5.7 5.8
دستمزد 437.44
447 447 455 461 475
جمعیت 16.78
16.98 17.04 17.1 17.17 17.83
دستمزد در تولید 437.00
450 452 453 440 470
نرخ مشارکت نیروی کار 63.20
64.01 63.92 63.76 62.95 62.78
حداقل دستمزد 386.00
375 375 380 393 390
نرخ اشتغال 94.79
94.83 94.81 94.8 94.88 94.89
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم -0.32
0.3 1 1.5 1.7 2.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.08
106 106 107 107 110
قیمت تولید 102.38
104 105 105 105 108
تغییر قیمت تولید کننده 1.70
1.5 1.3 1.4 1.3 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.27
-0.2 0.1 0.1 0.1 0.4
تورم مواد غذایی -2.09
-2.7 -2.4 0.1 0.4 0.8
CPI مسکن آب و برق 114.96
114 115 116 117 120
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.00
107 107 108 107 112
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 7.63
8 8 8 8 7.5
نرخ بهره بین بانکی 1.24
1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
عرضه پول M1 23983.44
24344 24731 25135 25541 29578
عرضه پول M2 51299.67
51572 51880 52132 52345 53276
ذخایر ارزی 3050.20
3391 3709 3773 3761 3752
وام به بخش خصوصی 15276.60
15518 15702 15845 15946 16210
نرخ بهره سپرده 3.50
3.87 3.87 3.87 3.87 3.37
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -132608.00
175000 30000 100000 40000 100000
صادرات 1909414.00
1930000 1900000 1940000 1920000 1980000
واردات 2042022.00
1755000 1870000 1840000 1880000 1880000
حساب جاری 107.27
-300 420 560 70 -150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.50
-1.13 1.1 -1.56 0.23 -0.34
گردش سرمایه 2360.96
81.76 258 -53.02 -33.37 -46.71
حواله 715.05
764 772 744 754 766
ذخایر طلا 11.80
11.8 11.8 11.8 11.8 11.8
تولید نفت خام 530.00
518 517 517 517 517
شاخص تروریسم 1.62
1.4 1.4 1.6 1.6 1.7
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 223.60
155 145 175 161 159
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.50
36.05 36.05 38.6 38.6 39
بودجه دولت -5.90
-4.5 -4.5 -4.2 -4.2 -4
ارزش بودجه دولت -614.41
-115 -105 -104 -103 -103
هزینه های دولت 2664267.00
2729068 2751240 2701567 2701567 2826024
درآمدهای دولت 1256.02
1678 1695 1698 1699 1699
هزینه های مالی 1870.43
1792 1802 1802 1802 1802
مخارج نظامی 2413.24
2300 2300 2200 2200 2150
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 1316.90
1332 1364 1372 1391 1533
تغییرات موجودی انبار 80217.00
196460 195967 196115 196096 196100
شاخص اقتصادی مقدم 3.60
2 2.4 1.6 1.3 1.4
سرعت اینترنت 6150.50
7681 7500 7667 8208 9931
آدرس های IP 787799.00
817121 816352 819696 820312 826162
تولید فولاد 50.00
49.23 50.21 50.36 50.22 50.21
تولید صنعتی 8.20
4.6 4.2 4 3.7 3.6
آسانی کسب و کار 118.00
122 122 124 124 125
شاخص فساد مالی 32.00
33 33 31 31 30
رتبه فساد مالی 117.00
116 116 115 115 116
شاخص رقابتی 3.91
3.9 3.9 3.88 3.88 3.7
رتبه رقابتی 97.00
92 92 95 95 95
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 39.80
39.75 39.91 39.84 39.9 39.89
هزینه های مصرف کننده 11141740.00
11097799 11312687 11297724 11297724 11620188
اعتبار بخش خصوصی 26273.17
26534 27029 27422 27737 28877
تسهیلات اعتباری خریدار 21913.80
22783 23590 24326 24999 29240
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00
22 22 22 22 23
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 12.00
12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 21.60
21.6 21.6 21.6 21.6 21.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.15
12.15 12.15 12.15 12.15 12.15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.45
9.45 9.45 9.45 9.45 9.45
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 21.51
21.35 21.89 22.42 22.47 22.4