اکوادور

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20 0.9 1.2 1 1.1 1.3
نرخ بیکاری 5.80 5.8 5.7 5.7 5.7 6.2
نرخ تورم -0.78 0.3 0.8 1 1.5 2.2
نرخ بهره 8.13 8 8 8 8 7.5
موازنه تجاری 95029.00 3313 -7896 15264 1763 127599
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.50 37.05 39.75 42.5 49.4 38.8
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بازار سهام 1304.82
1237 1207 1179 1151 1046
پول 94.19
92.94 93.86 94.78 95.7 95.7
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20
0.9 1.2 1 1.1 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00
2.3 2 1.7 1.5 1.6
تولید ناخالص داخلی 97.80
97.8 97.15 96.5 84.7 80
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18019265.00
17946737 18125388 17904078 18232745 18463402
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4050358.00
3964069 3943233 4086483 3966589 4214144
تولید ناخالص داخلی سرانه 5210.10
5214 5410 5410 5450 5500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10462.40
10524 10428 10941 11230 11590
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1408701.00
1383591 1375112 1369226 1383257 1412001
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1515823.00
1524008 1491630 1609002 1500465 1659267
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2066811.00
2084196 2092510 2080567 2104903 2145563
تولید ناخالص داخلی از معادن 1628385.00
1707036 1714638 1761481 1724794 1816510
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1166222.00
1177523 1187827 1172181 1194862 1208800
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1150558.00
1138954 1166880 1136499 1173791 1172003
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1275177.00
1264866 1282998 1241432 1290597 1280215
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 555060.00
547304 532057 511069 535208 527035
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 5.80
5.8 5.7 5.7 5.7 6.2
دستمزد 437.44
447 447 447 455 475
جمعیت 16.78
16.67 16.73 16.8 16.86 17.87
دستمزد در تولید 437.00
446 450 452 453 470
نرخ مشارکت نیروی کار 65.90
65.89 65.88 65.89 65.89 65.89
حداقل دستمزد 375.00
375 375 375 380 390
نرخ اشتغال 94.31
94.29 94.53 94.31 94.49 94.4
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم -0.78
0.3 0.8 1 1.5 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.29
106 107 106 107 111
قیمت تولید 104.06
103 104 106 106 111
تغییر قیمت تولید کننده 2.61
1.8 2 2.2 2.3 2.8
نرخ تورم (ماهانه) -0.14
0.5 0.5 0.6 0.28 0.6
تورم مواد غذایی -3.33
0.6 1.5 3 3.2 3.5
CPI مسکن آب و برق 114.49
114 115 116 114 120
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.91
107 108 108 107 112
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 8.13
8 8 8 8 7.5
نرخ بهره بین بانکی 0.97
1.01 1.01 1.01 1.01 0.51
عرضه پول M1 23979.42
24544 24932 25371 25819 30699
عرضه پول M2 51100.73
51916 52881 53772 54581 59801
ذخایر ارزی 4260.35
4071 4063 4110 4123 4123
وام به بخش خصوصی 14703.40
14892 14410 13932 13727 14307
نرخ بهره سپرده 4.80
5.01 5.01 5.01 5.01 4.51
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 95029.00
3313 -7896 15264 1763 127599
صادرات 1852865.00
1779397 1755314 1743651 1739263 1737691
واردات 1757836.00
1776084 1763210 1750240 1737500 1610092
حساب جاری -224.98
-14.92 -174 -159 -161 -128
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.50
-0.09 -1.13 1.09 -1.56 -0.34
گردش سرمایه 221.48
-171 -101 -54.92 -75.17 -48.99
حواله 763.38
754 776 782 759 781
ذخایر طلا 11.80
11.8 11.8 11.8 11.8 11.8
تولید نفت خام 511.00
513 513 513 513 513
شاخص تروریسم 1.62
1.2 1.2 1.2 1.87 1.3
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 82.55
157 147 159 152 150
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.50
37.05 39.75 42.5 49.4 38.8
بودجه دولت -5.90
-2.28 -2.28 -2.28 -7.19 -5.5
ارزش بودجه دولت -371.29
-297 -319 -322 -322 -322
هزینه های دولت 2710581.00
2664592 2720065 2658306 2736176 2741351
درآمدهای دولت 1178.24
1584 1578 1577 1576 1576
هزینه های مالی 1549.53
1881 1896 1899 1898 1898
مخارج نظامی 2413.24
1980 1980 1980 1650 1965
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 1287.10
1218 1191 1196 1224 1212
تغییرات موجودی انبار 191121.00
274986 274986 274986 274986 274986
شاخص اقتصادی مقدم 0.90
1.4 1.6 1.7 1.3 1.5
سرعت اینترنت 6150.50
6374 6695 6087 6154 5567
آدرس های IP 787799.00
812447 817121 816352 819696 826162
تولید فولاد 45.00
46.12 46.19 46.62 46.84 46.72
تولید صنعتی -1.61
-10.71 -7.49 -10.87 -10.26 -9.69
آسانی کسب و کار 118.00
121 122 124 125 129
شاخص فساد مالی 32.00
32 33 33 33 33
رتبه فساد مالی 117.00
119 119 118 117 118
شاخص رقابتی 3.91
3.93 3.93 3.93 3.89 3.86
رتبه رقابتی 97.00
94 94 94 94 94
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 38.80
39.85 39.93 39.97 39.99 40.1
هزینه های مصرف کننده 11145504.00
10917078 11060873 10798631 11126387 11135980
اعتبار بخش خصوصی 24910.55
25214 25420 25578 25698 26059
تسهیلات اعتباری خریدار 20543.90
21343 20968 20082 18972 18919
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00
22 22 22 22 23
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 12.00
12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 21.60
21.6 21.6 21.6 22 21.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.15
12.15 12.15 12.15 11.98 12.15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.45
9.45 9.45 9.45 9.95 9.45
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 21.51
22.04 21.35 21.89 22.42 22.4