اکوادور

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.90 0.7 0.9 0.9 1 1.3
نرخ بیکاری 5.80 5.7 5.8 5.8 6.2 6.2
نرخ تورم -0.09 0.7 0.8 1.2 1.5 2.2
نرخ بهره 7.86 7.4 7.3 7.5 9.75 10
موازنه تجاری -172227.00 -80025 -39143 -25628 -22065 -21376
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.60 44.3 44.7 45.1 45.5 49.4
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بازار سهام 1220.02 1220 1210 1190 1180 1050
پول 93.74 95.03 95.97 96.91 97.85 108
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.90 0.7 0.9 0.9 1 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30 0.9 1 1.2 1.3 1.2
تولید ناخالص داخلی 97.80 97.1 96.52 95.95 95.37 88.1
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17815075.00 18092870 18193688 18268732 18323158 18324696
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3925990.00 3856493 3839622 3827468 3817615 3748093
تولید ناخالص داخلی سرانه 5210.10 5390 5112 5089 5065 5500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10462.40 10750 10222 10168 10113 11590
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1379564.00 1391527 1394074 1394619 1394172 1381865
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1500086.00 1478989 1467631 1458910 1450044 1391340
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2068539.00 2065713 2063233 2060699 2058111 2032632
تولید ناخالص داخلی از معادن 1694871.00 1699617 1694455 1688320 1680479 1629563
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1169954.00 1183817 1164262 1169358 1160978 1149452
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1124178.00 1106749 1108182 1108425 1107618 1097067
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1250831.00 1286360 1300295 1312113 1321777 1346780
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 552772.00 561086 566872 566460 567133 552284
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 5.80 5.7 5.8 5.8 6.2 6.2
دستمزد 426.92 435 436 436 437 426
جمعیت 16.53 16.75 16.8 16.85 16.91 17.32
نرخ مشارکت نیروی کار 65.70 65.77 65.8 65.81 65.85 66
حداقل دستمزد 366.00 375 377 378 380 384
نرخ اشتغال 94.22 94.17 94.21 94.06 94.07 93.83
دستمزد در تولید 430.00 430 429 428 427 419
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم -0.09 0.7 0.8 1.2 1.5 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.10 106 106 106 104 108
قیمت تولید 102.16 102 103 103 102 101
نرخ تورم (ماهانه) -0.14 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6
تورم مواد غذایی -0.02 0.84 2.32 3.58 4.39 4.91
CPI مسکن آب و برق 113.55 114 113 113 113 112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.04 106 106 106 105 105
تغییر قیمت تولید کننده -0.52 -0.2 0.5 1.1 1.6 2.8
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 7.86 7.4 7.3 7.5 9.75 10
نرخ بهره بین بانکی 0.80 0.82 0.57 0.55 0.58 0.97
عرضه پول M1 22775.78 22746 22712 22675 22636 22288
عرضه پول M2 47624.81 47619 47557 47466 47365 46408
ذخایر ارزی 2362.38 2644 2665 2702 2734 2892
وام به بخش خصوصی 13830.10 13894 13881 13853 13821 13536
نرخ بهره سپرده 4.80 6.29 6.58 6.88 7.17 10.08
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -172227.00 -80025 -39143 -25628 -22065 -21376
صادرات 1587944.00 1556282 1530917 1512734 1496768 1368196
واردات 1760171.00 1767708 1760629 1748786 1736438 1632333
حساب جاری 59.23 -40.65 7.77 9.3 -9.5 -30.68
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.50 -0.2 -0.61 -1.01 -1.42 -1.25
گردش سرمایه 616.69 75.78 -72.93 -16.45 -31.26 -31.62
حواله 698.89 691 678 676 675 654
ذخایر طلا 11.79 12.58 12.97 13.35 13.72 16.4
تولید نفت خام 537.00 534 532 529 527 508
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 175.13 187 160 156 152 150
شاخص تروریسم 0.79 1.07 1.15 1.22 1.29 1.64
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.60 44.3 44.7 45.1 45.5 49.4
بودجه دولت -7.50 -5.66 -5 -2.28 -2.28 -1.73
ارزش بودجه دولت -198.34 -192 -162 -149 -142 -135
هزینه های دولت 2635491.00 2641333 2633476 2630302 2623953 2571282
درآمدهای دولت 1299.77 1377 1348 1323 1304 1176
هزینه های مالی 1498.11 1702 1635 1614 1584 1387
مخارج نظامی 2130.30 1717 1620 1523 1426 597
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار 1231.00 1253 1266 1272 1275 1234
تولید صنعتی -3.73 3.37 3.6 3.76 3.88 4.16
تغییرات موجودی انبار 341527.00 318111 301202 268689 234682 170241
شاخص اقتصادی مقدم 3.90 6.01 7.3 8.48 9.54 15.62
سرعت اینترنت 6150.50 6622 5938 6374 6695 5893
آدرس های IP 787799.00 769168 761498 754008 746052 679723
آسانی کسب و کار 118.00 118 121 122 124 129
شاخص فساد مالی 31.00 28 28 27 26 24
رتبه فساد مالی 120.00 123 123 123 123 118
شاخص رقابتی 3.91 3.93 3.93 3.93 3.93 3.88
رتبه رقابتی 97.00 92 92 92 92 95
تولید فولاد 45.00 45.93 45.24 44.91 44.54 41.47
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 39.40 39.37 39.44 39.52 39.6 39.95
هزینه های مصرف کننده 10797218.00 10750437 10730264 10710709 10691485 10523102
اعتبار بخش خصوصی 23346.54 24340 24684 24855 24920 24326
تسهیلات اعتباری خریدار 18801.40 19479 19727 19845 19882 19335
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00 25 26 26 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 34 34 34 33 32
نرخ مالیات بر فروش 14.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 21.60 21.96 21.93 21.9 21.88 21.87
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.15 11.97 11.98 11.99 12 12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.45 9.98 9.94 9.91 9.87 9.87