شاخص یاب

اکوادور

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.9 0.3 0.6 0.6 0.8
نرخ بیکاری 5.20 5.8 5.6 5.7 5.6 5.8
نرخ تورم 0.33 0.4 0.8 1 1.2 2
نرخ بهره 8.34 8 8 8 7.75 7.5
موازنه تجاری -73160.00 30000 100000 40000 -157607 100000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.50 36.05 38.6 38.6 38.6 39
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بازار سهام 1387.94
1394 1387 1379 1371 1342
پول 96.75
96.06 96.48 96.91 97.33 99.06
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40
0.9 0.3 0.6 0.6 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90
1.5 1.4 1.4 1.3 1.3
تولید ناخالص داخلی 103.06
104 109 109 109 115
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17848705.00
18221669 18030739 18098587 18080738 18716970
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4272750.00
4319276 4329028 4332569 4328296 4436682
تولید ناخالص داخلی سرانه 5269.62
5300 5100 5100 5100 5250
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10581.94
10605 10850 10850 10850 11000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1411245.00
1447640 1461143 1431002 1429591 1486989
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1557230.00
1559389 1576306 1579031 1577474 1601776
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2074207.00
2118031 2096407 2103246 2101172 2175603
تولید ناخالص داخلی از معادن 1606569.00
1674965 1613297 1629061 1627454 1720494
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1207271.00
1207403 1173744 1224173 1222966 1240223
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1073992.00
1090310 1084393 1089028 1087954 1119947
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1259875.00
1269144 1254190 1277513 1276253 1303642
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 515758.00
521056 527660 522979 522463 535220
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 5.20
5.8 5.6 5.7 5.6 5.8
دستمزد 437.44
447 455 461 465 475
جمعیت 16.78
17.04 17.1 17.17 17.24 17.83
دستمزد در تولید 437.00
452 453 440 442 470
نرخ مشارکت نیروی کار 65.20
64.72 64.58 63.7 64.45 64.01
حداقل دستمزد 386.00
375 380 393 395 390
نرخ اشتغال 48.77
48.8 50 48 48.7 52
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 0.33
0.4 0.8 1 1.2 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.45
105 106 106 107 109
قیمت تولید 102.99
105 105 105 104 108
تغییر قیمت تولید کننده 0.80
1.3 1.4 1.3 1.3 1.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.05
0.4 0.4 0.6 0.7 0.8
تورم مواد غذایی -1.10
-1.5 0.1 0.4 0.6 0.8
CPI مسکن آب و برق 115.39
114 115 116 117 118
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.34
107 107 106 108 110
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 8.34
8 8 8 7.75 7.5
نرخ بهره بین بانکی 1.25
1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
عرضه پول M1 24263.37
24554 24962 25361 25759 29314
عرضه پول M2 51857.51
52120 52440 52724 52966 54047
ذخایر ارزی 2484.44
2919 3277 3362 3356 3344
وام به بخش خصوصی 15613.10
15845 16019 16146 16241 16502
نرخ بهره سپرده 3.50
3.16 3.16 3.16 2.91 2.66
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -73160.00
30000 100000 40000 -157607 100000
صادرات 1848042.00
1900000 1940000 1920000 1829067 1980000
واردات 1921203.00
1870000 1840000 1880000 1986674 1880000
حساب جاری -118.12
-300 80 -110 -55 -150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20
1.1 -0.8 -0.8 -0.8 0.8
گردش سرمایه 137.24
23.36 -13.94 -8.3 -13.96 -18.88
حواله 767.30
840 850 845 855 920
ذخایر طلا 11.80
11.8 11.8 11.8 11.8 11.8
تولید نفت خام 514.00
514 514 515 515 515
شاخص تروریسم 1.62
1.4 1.6 1.6 1.6 1.7
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 205.01
164 215 185 176 178
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 32.50
36.05 38.6 38.6 38.6 39
بودجه دولت -5.90
-4.5 -4.2 -4.2 -4.2 -4
ارزش بودجه دولت -294.49
-195 -194 -194 -193 -193
هزینه های دولت 2776920.00
2774964 2741464 2815797 2813020 2850393
درآمدهای دولت 1506.93
1606 1609 1609 1609 1609
هزینه های مالی 1801.41
1803 1803 1803 1803 1803
مخارج نظامی 2413.24
2300 2200 2200 2200 2150
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 1328.00
1350 1370 1390 1410 1535
تغییرات موجودی انبار 114332.00
133623 123177 123148 124768 124283
شاخص اقتصادی مقدم 5.50
2.4 1.6 1.3 1.5 1.4
سرعت اینترنت 6150.50
7500 7667 8208 8255 9931
آدرس های IP 787799.00
816352 819696 820312 822116 826162
تولید فولاد 50.00
50.59 50.54 50.41 50.43 50.44
تولید صنعتی 6.20
4.2 4 3.7 3.8 3.6
آسانی کسب و کار 123.00
122 124 124 124 125
شاخص فساد مالی 32.00
32 32 32 32 32
رتبه فساد مالی 117.00
117 117 117 117 117
شاخص رقابتی 55.85
56.35 56.35 56.35 56.35 58.85
رتبه رقابتی 86.00
86 86 86 86 86
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 41.90
41.15 41.24 40.87 40.98 40.9
هزینه های مصرف کننده 11170215.00
11244883 11195883 11326598 11315428 11550541
اعتبار بخش خصوصی 26738.38
27364 27873 28286 28621 29846
تسهیلات اعتباری خریدار 22988.70
23964 24868 25706 26482 31338
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00
22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 12.00
12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 21.60
21.6 21.6 21.6 21.6 21.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.15
12.15 12.15 12.15 12.15 12.15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.45
9.45 9.45 9.45 9.45 9.45
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 21.51
21.89 22.42 22.47 22.47 22.4