تیمور شرقی

اقتصاد کشورها

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 1.44 USD - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 987 USD 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1985 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4 % 2016-12
جمعیت 1.27 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2 % 2018-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2018-03
قیمت مصرف کننده اصلی 106 نقاط شاخص 2018-01
اندازه اصل تورم 1.8 % 2018-03
CPI مسکن آب و برق 103 نقاط شاخص 2018-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 90.3 نقاط شاخص 2018-03
تورم مواد غذایی 1.4 % 2018-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 % 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره سپرده 1.4 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -39144 هزار تومان 2018-03
صادرات 2135 هزار تومان 2018-02
واردات 39250 هزار تومان 2018-02
حساب جاری -523 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -40.8 % 2016-12
تولید نفت خام 36 BBL/D/1K 2018-01
شاخص تروریسم 0 2016-12
ورود توریست 16177 2017-12
دولت آخرین مرجع
بودجه دولت -29 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 25.19 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص رقابتی 3.17 امتیاز 2015-12
رتبه رقابتی 136 2015-12
شاخص فساد مالی 38 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 91 2017-12
آسانی کسب و کار 178 2017-12