شاخص یاب

تیمور شرقی

اقتصاد کشورها

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.5 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 2.95 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2672 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6570 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.4 % 2017-12
جمعیت 1.3 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.9 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 نقاط شاخص 2018-09
قیمت مصرف کننده اصلی 107 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 2.6 % 2018-08
CPI مسکن آب و برق 103 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 92.6 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 2.1 % 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره سپرده 1.4 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -49838 هزار تومان 2018-08
صادرات 3294 هزار تومان 2018-08
واردات 53132 هزار تومان 2018-08
حساب جاری -284 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.1 % 2017-12
تولید نفت خام 33 BBL/D/1K 2018-07
شاخص تروریسم 0 2016-12
ورود توریست 15636 2018-06
دولت آخرین مرجع
بودجه دولت -29 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 176719 هزار تومان 2018-06
ارزش بودجه دولت -132483 هزار تومان 2018-06
درآمدهای دولت 44237 هزار تومان 2018-06
مخارج نظامی 25.19 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
ثبت خودرو 296 2018-06
شاخص رقابتی 3.17 امتیاز 2015-12
رتبه رقابتی 136 2015-12
شاخص فساد مالی 38 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 91 2017-12
آسانی کسب و کار 178 2018-12
تولید الکتریسیته 113 گیگاوات ساعت 2018-06
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 199165 هزار تومان 2018-06