تیمور شرقی

اقتصاد کشورها

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 1.44 USD - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 987 USD 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2151 USD 2015-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4 % 2016-12
جمعیت 1.27 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.8 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده اصلی 105 نقاط شاخص 2017-12
اندازه اصل تورم 0.7 % 2017-12
CPI مسکن آب و برق 102 نقاط شاخص 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 88.8 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 0.8 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره سپرده 0.8 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -58740 هزار تومان 2017-12
صادرات 1162 هزار تومان 2017-12
واردات 59902 هزار تومان 2017-12
حساب جاری -523 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -40.8 % 2016-12
تولید نفت خام 48 BBL/D/1K 2017-03
شاخص تروریسم 0 2016-12
ورود توریست 20556 2017-09
دولت آخرین مرجع
بودجه دولت -29 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 25.8 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص رقابتی 3.17 امتیاز 2015-12
رتبه رقابتی 136 2015-12
شاخص فساد مالی 35 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 101 2016-12
آسانی کسب و کار 178 2017-12