شاخص یاب

تیمور شرقی

اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.5 2017-12
تولید ناخالص داخلی 2.95 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2672 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6570 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.4 2017-12
جمعیت 1.3 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.5 2018-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 2018-11
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2018-08
اندازه اصل تورم 2.6 2018-08
CPI مسکن آب و برق 103 2018-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 92.7 2018-11
تورم مواد غذایی 1.7 2018-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2018-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره سپرده 1.4 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -50108 2018-12
حساب جاری -284 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.1 2017-12
صادرات 2089 2018-12
واردات 52197 2018-12
تولید نفت خام 32 2018-08
شاخص تروریسم 0 2016-12
ورود توریست 15636 2018-06
دولت آخرین مرجع
بودجه دولت -29 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 176719 2018-06
ارزش بودجه دولت -132483 2018-06
درآمدهای دولت 44237 2018-06
مخارج نظامی 25.19 2017-12
تجارت آخرین مرجع
ثبت خودرو 296 2018-06
شاخص رقابتی 3.17 2015-12
رتبه رقابتی 136 2015-12
شاخص فساد مالی 38 2017-12
رتبه فساد مالی 91 2017-12
آسانی کسب و کار 178 2018-12
تولید الکتریسیته 113 2018-06
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 199165 2018-06