تیمور شرقی

اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.3 % 2015-12
تولید ناخالص داخلی 1.44 USD - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 987 USD 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2151 USD 2015-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4 % 2016-12
جمعیت 1.27 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.7 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2017-08
قیمت مصرف کننده اصلی 104 نقاط شاخص 2017-07
اندازه اصل تورم 0.9 % 2017-08
CPI مسکن آب و برق 101 نقاط شاخص 2017-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 88.9 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی 1 % 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره سپرده 0.8 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -42654 هزار تومان 2017-04
صادرات 1323 هزار تومان 2017-04
واردات 45163 هزار تومان 2017-04
حساب جاری -523 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -40.8 % 2016-12
تولید نفت خام 48 BBL/D/1K 2017-03
شاخص تروریسم 0 2015-12
ورود توریست 21307 2017-03
دولت آخرین مرجع
بودجه دولت -76.1 % of GDP 2015-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 25.8 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص رقابتی 3.17 امتیاز 2015-12
رتبه رقابتی 136 2015-12
شاخص فساد مالی 35 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 101 2016-12
آسانی کسب و کار 175 2016-12