شاخص یاب

تیمور شرقی

اقتصاد کشورها

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.5 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 2.95 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2672 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6570 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.4 % 2017-12
جمعیت 1.3 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.5 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 نقاط شاخص 2018-07
قیمت مصرف کننده اصلی 107 نقاط شاخص 2018-07
اندازه اصل تورم 2.4 % 2018-07
CPI مسکن آب و برق 103 نقاط شاخص 2018-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 92.4 نقاط شاخص 2018-07
تورم مواد غذایی 1.6 % 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2018-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره سپرده 1.4 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -42384 هزار تومان 2018-07
صادرات 4308 هزار تومان 2018-07
واردات 46692 هزار تومان 2018-07
حساب جاری -284 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.1 % 2017-12
تولید نفت خام 34 BBL/D/1K 2018-05
شاخص تروریسم 0 2016-12
ورود توریست 14888 2018-03
دولت آخرین مرجع
بودجه دولت -29 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 205710 هزار تومان 2018-03
ارزش بودجه دولت -159328 هزار تومان 2018-03
درآمدهای دولت 46382 هزار تومان 2018-03
مخارج نظامی 25.19 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
ثبت خودرو 355 2018-03
شاخص رقابتی 3.17 امتیاز 2015-12
رتبه رقابتی 136 2015-12
شاخص فساد مالی 38 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 91 2017-12
آسانی کسب و کار 178 2017-12
تولید الکتریسیته 106 گیگاوات ساعت 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 204924 هزار تومان 2018-03