تیمور شرقی

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.30 5.1 5.1 5.3 5.3 5.9
تولید ناخالص داخلی 1.44 1.42 1.4 1.4 1.39 1.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 986.70 1012 1015 1021 1027 1128
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2151.10 2207 2214 2226 2239 2459
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 4.00 5 5 4 4 7
جمعیت 1.27 1.28 1.29 1.3 1.3 1.34
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 0.70 1.3 2 2.7 2.9 3.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.40 0.03 0.1 0.1 0.1 0.2
تورم مواد غذایی 1.00 1.89 1.9 2.15 2.19 3.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.50 104 104 104 104 104
قیمت مصرف کننده اصلی 104.30 104 104 104 104 104
اندازه اصل تورم 1.20 1.28 1.37 1.38 1.38 1.37
CPI Housing Utilities 101.30 101 101 101 101 101
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 88.90 88.97 88.95 88.97 88.97 88.97
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره سپرده 0.80 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -42654.39 -37356 -37154 -37182 -37178 -37178
صادرات 1323.30 7150 7230 7255 7247 7249
واردات 45162.88 57150 57111 57109 57109 57109
حساب جاری -523.00 -476 -638 -638 -638 -626
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -40.80 -35 -35 -28 -28 -10
شاخص تروریسم 0.00 -0.14 -0.13 -0.15 -0.17 0.46
ورود توریست 21307.00 16000 15300 16300 15900 15700
تولید نفت خام 48.00 48.91 48.93 48.93 48.93 48.93
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بودجه دولت -76.10 -17.57 -13.42 -10.44 -7.45 -1.96
مخارج نظامی 25.80 28.1 28.07 29.86 31.65 33.25
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
آسانی کسب و کار 175.00 171 171 171 172 172
شاخص رقابتی 3.17 3.2 3.2 3.2 3.2 3.21
رتبه رقابتی 136.00 140 141 140 139 133
شاخص فساد مالی 35.00 32 33 33 32 32
رتبه فساد مالی 101.00 119 117 118 120 126