تیمور شرقی

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00
5.3 5.3 5.92 5.3 5.9
تولید ناخالص داخلی 1.44
1.47 1.45 1.42 1.5 1.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 986.70
971 973 974 976 867
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2151.10
2118 2121 2124 2127 1891
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 4.00
4 4 4.45 4 7
جمعیت 1.27
1.27 1.28 1.28 1.29 1.34
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 0.80
0.6 0.6 0.5 0.4 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.30
0.18 0.12 0.1 0.2 0.2
تورم مواد غذایی 0.90
1.9 2.1 2.4 2.3 3.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.00
104 104 104 104 104
قیمت مصرف کننده اصلی 103.90
104 104 104 104 104
اندازه اصل تورم 0.80
1.56 2.04 2.39 2.61 2.27
CPI مسکن آب و برق 102.10
102 102 102 102 102
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 88.80
89.35 89.68 89.99 90.28 91.95
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره سپرده 0.80
0.78 0.78 0.78 0.77 0.85
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -42654.39
-33198 -32876 -32725 -32651 -32581
صادرات 1323.30
5887 5883 5884 5884 5884
واردات 45162.88
39771 39633 39572 39544 39521
حساب جاری -523.00
-6.39 -88.62 -171 -253 2140
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -40.80
-28 -28 -8.45 -28 -10
شاخص تروریسم 0.00
0.17 0.16 0.16 0.15 0.46
ورود توریست 15797.00
0 0 0 0 0
تولید نفت خام 48.00
52.71 53.54 54.31 55.02 59.17
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بودجه دولت -76.10
-73.08 -74.23 -75.38 -76.53 -93.05
مخارج نظامی 25.80
33.96 33.84 33.72 33.6 38.8
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
آسانی کسب و کار 178.00
174 175 175 175 173
شاخص رقابتی 3.17
3.21 3.21 3.2 3.2 3.21
رتبه رقابتی 136.00
137 139 140 141 133
شاخص فساد مالی 35.00
29 30 30 31 29
رتبه فساد مالی 101.00
124 124 123 122 129