تیمور شرقی

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00
5.3 5.75 5.3 5.82 5.9
تولید ناخالص داخلی 1.44
1.45 1.42 1.5 1.6 1.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 986.70
973 896 976 867 842
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1984.70
1967 1904 1841 1580 1524
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 4.00
4 4.45 4 4.72 7
جمعیت 1.27
1.28 1.28 1.29 1.3 1.34
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 2.00
2 1.9 2.1 2.5 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.20
0.2 0.12 0.2 0.11 0.2
تورم مواد غذایی 1.40
1.6 1.5 1.5 1.8 3.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.70
106 105 107 108 114
قیمت مصرف کننده اصلی 105.50
105 105 106 107 108
اندازه اصل تورم 1.80
0.65 0.97 0.7 1.17 0.9
CPI مسکن آب و برق 102.80
103 103 104 105 112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 90.30
90.37 90.18 90.66 92.24 97.12
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره سپرده 1.40
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -39143.91
-38289 -36297 -35074 -35030 -34679
صادرات 2135.11
5652 5703 5700 5699 5699
واردات 39250.42
43941 42000 41134 40729 40379
حساب جاری -523.00
-88.62 -171 -253 -36.43 2325
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -40.80
-28 -28 -28 -15 -10
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0.46
ورود توریست 16177.00
16200 20300 16200 20300 16300
تولید نفت خام 36.00
39.86 40.93 41.95 42.9 50.4
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بودجه دولت -29.00
-28.03 -16.8 -5.57 -8.6 9.39
مخارج نظامی 25.19
33.15 32.36 31.56 31.97 33.83
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
آسانی کسب و کار 178.00
178 178 178 178 178
شاخص رقابتی 3.17
3.21 3.2 3.2 3.2 3.21
رتبه رقابتی 136.00
137 137 137 137 136
شاخص فساد مالی 38.00
38 38 38 38 38
رتبه فساد مالی 91.00
91 91 91 91 91