شاخص یاب

تیمور شرقی

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.50
2.8 5.7 5.7 5.7 4.8
تولید ناخالص داخلی 2.95
3.07 3.2 3.2 3.2 3.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 2672.10
2685 2699 2699 2699 2750
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6570.10
6582 6594 6594 6594 6250
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 3.40
3.5 3.5 3.5 3.5 3.4
جمعیت 1.30
1.32 1.34 1.34 1.34 1.35
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 2.90
2.1 2.3 2.5 2.8 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.10
0.2 0.3 0.4 0.2 0.2
تورم مواد غذایی 2.10
1.5 1.6 1.8 1.7 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.50
107 108 109 109 114
قیمت مصرف کننده اصلی 106.60
107 109 109 109 112
اندازه اصل تورم 2.60
2.6 2.7 2.5 2.2 1.8
CPI مسکن آب و برق 102.70
104 105 105 106 112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 92.60
90.66 92.38 93.89 95.19 97.12
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره سپرده 1.40
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -49837.51
-46090 -45892 -45712 -46201 -46722
صادرات 3294.50
710 2008 2788 2999 5778
واردات 53132.01
46800 47900 48500 49200 52500
حساب جاری -283.50
-638 -750 -750 -750 -811
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.10
-2.5 -3.7 -3.7 -3.7 -15
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
ورود توریست 15636.00
16500 16100 16800 16700 16200
تولید نفت خام 33.00
31 31 30 30 30
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بودجه دولت -29.00
-15 -12 -12 -12 -5
مخارج نظامی 25.19
26.5 25.8 25.8 25.8 24.6
ارزش بودجه دولت -132483.00
-965822 -315858 -196624 -168321 -580853
درآمدهای دولت 44237.00
129089 58921 71079 79548 84313
هزینه های مالی 176719.00
560032 561657 561555 561561 561561
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
آسانی کسب و کار 178.00
181 184 184 184 186
تولید الکتریسیته 113.40
114 111 115 113 116
ثبت خودرو 296.00
377 358 347 351 354
شاخص رقابتی 3.17
3.67 3.67 3.67 3.67 6.17
رتبه رقابتی 136.00
136 136 136 136 136
شاخص فساد مالی 38.00
38 38 38 38 38
رتبه فساد مالی 91.00
91 91 91 91 91
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اعتبار بخش خصوصی 199165.00
206523 211899 216000 211680 219615