تیمور شرقی

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.00 5.1 5.3 5.3 6.25 5.9
تولید ناخالص داخلی 1.44 1.4 1.4 1.4 1.4 1.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 986.70 976 970 964 958 867
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2151.10 2127 2115 2102 2089 1891
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 4.00 5 4 4 4.97 7
جمعیت 1.27 1.29 1.3 1.3 1.31 1.34
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 0.40 0.7 0.6 0.6 0.5 1.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.1 0.05 0.07 0.08 0.2
تورم مواد غذایی 0.40 1.5 1.9 2.1 2.4 3.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.40 103 103 103 103 103
قیمت مصرف کننده اصلی 103.70 103 103 103 104 104
اندازه اصل تورم 0.50 0.05 0.17 0.62 1.2 2.14
CPI مسکن آب و برق 101.30 102 102 102 102 102
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 88.50 88.48 88.77 89.1 89.42 91.48
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره سپرده 0.80 0.77 0.79 0.8 0.82 0.85
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -42654.39 -33863 -33198 -32876 -32725 -32581
صادرات 1323.30 5869 5887 5883 5884 5884
واردات 45162.88 40077 39771 39633 39572 39521
حساب جاری -523.00 -253 -36.43 180 397 2140
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -40.80 -35 -28 -28 76.13 -10
شاخص تروریسم 0.00 0.21 0.24 0.27 0.3 0.46
ورود توریست 15797.00 15500 16300 15600 15400 15700
تولید نفت خام 48.00 51.82 52.71 53.54 54.31 59.17
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بودجه دولت -76.10 -76.53 -79.3 -82.06 -84.83 -93.05
مخارج نظامی 25.80 33.6 35.42 37.23 39.04 38.8
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
آسانی کسب و کار 178.00 174 175 175 175 173
شاخص رقابتی 3.17 3.2 3.2 3.2 3.21 3.21
رتبه رقابتی 136.00 141 140 139 138 133
شاخص فساد مالی 35.00 31 31 30 30 29
رتبه فساد مالی 101.00 122 124 126 128 129