شاخص یاب

تیمور شرقی

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.50
2.8 2.8 5.7 5.7 5.9
تولید ناخالص داخلی 2.95
3.07 3.07 3.2 3.2 3.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 2672.10
2685 2685 2699 2699 2750
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6570.10
6582 6582 6594 6594 6250
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 3.40
3.5 3.5 3.5 3.5 3.4
جمعیت 1.30
1.32 1.32 1.34 1.34 1.35
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.70
1.9 2.1 2.3 2.5 4
نرخ تورم (ماهانه) -0.20
0.1 0.2 0.3 0.4 0.2
تورم مواد غذایی 1.80
1.7 1.5 1.6 1.8 2.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.30
105 107 108 109 114
قیمت مصرف کننده اصلی 106.60
106 107 109 109 112
اندازه اصل تورم 2.60
2.5 2.6 2.7 2.5 1.8
CPI مسکن آب و برق 102.70
103 104 105 105 112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 92.40
90.18 90.66 92.38 93.89 97.12
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره سپرده 1.40
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -42383.74
-44891 -46090 -45892 -45712 -46722
صادرات 4308.45
782 710 2008 2788 5778
واردات 46692.20
45673 46800 47900 48500 52500
حساب جاری -283.50
-638 -638 -750 -750 -811
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.10
-23 -23 -28 -28 -15
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
ورود توریست 14888.00
16800 16500 16100 16800 16300
تولید نفت خام 34.00
33 31 31 30 30
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بودجه دولت -29.00
-15 -15 -12 -12 -5
مخارج نظامی 25.19
26.5 26.5 25.8 25.8 24.6
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
آسانی کسب و کار 178.00
181 181 184 184 186
شاخص رقابتی 3.17
3.2 3.2 3.21 3.21 3.19
رتبه رقابتی 136.00
137 137 136 136 135
شاخص فساد مالی 38.00
36 36 37 37 34
رتبه فساد مالی 91.00
90 90 94 94 91