شاخص یاب

تیمور شرقی

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00
5.75 5.3 5.82 5.85 5.9
تولید ناخالص داخلی 2.95
3.07 3.07 3.2 3.2 3.4
تولید ناخالص داخلی سرانه 2672.10
2685 2685 2699 2699 2750
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6570.10
6582 6582 6594 6594 6250
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 3.40
3.6 4 3.65 3.7 7
جمعیت 1.30
1.31 1.32 1.33 1.33 1.38
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.50
1.9 2.1 2.5 2.2 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.70
0.57 0.2 0.57 0.57 0.2
تورم مواد غذایی 1.90
1.5 1.5 1.8 1.74 3.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.50
105 107 106 108 114
قیمت مصرف کننده اصلی 106.80
108 109 110 111 117
اندازه اصل تورم 2.60
3.74 3.84 3.84 3.84 3.83
CPI مسکن آب و برق 102.30
103 104 105 105 112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 90.90
90.18 90.66 92.56 92.36 97.12
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره سپرده 1.40
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -43838.10
-44915 -44918 -44907 -44911 -44910
صادرات 1478.52
5938 5915 5933 5930 5930
واردات 45316.62
50852 50841 50840 50840 50840
حساب جاری -283.50
-287 -119 -113 -108 -93.74
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -16.10
-28 -28 -15 -15 -10
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0.46
ورود توریست 16177.00
17500 17000 16900 16900 16900
تولید نفت خام 35.00
35.69 35.72 35.71 35.71 35.71
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بودجه دولت -29.00
-16.8 -15 -8.6 -11.62 -5
مخارج نظامی 25.19
31.52 32.71 31.23 29.75 34.6
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
آسانی کسب و کار 178.00
175 175 175 175 173
شاخص رقابتی 3.17
3.2 3.2 3.2 3.2 3.21
رتبه رقابتی 136.00
137 137 137 136 136
شاخص فساد مالی 38.00
36 37 37 37 37
رتبه فساد مالی 91.00
107 106 109 112 126