تیمور شرقی

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00
5.3 5.3 5.3 5.3 5.9
تولید ناخالص داخلی 1.44
1.5 1.5 1.5 1.5 1.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 986.70
896 896 896 896 842
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1984.70
1953 1953 1953 1953 1836
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 4.00
4 4 4 4 7
جمعیت 1.27
1.33 1.33 1.33 1.33 1.34
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 2.00
1.8 2 1.9 2.1 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.30
0.43 0.2 0.12 0.2 0.2
تورم مواد غذایی 1.40
1.5 1.6 1.5 1.5 3.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.60
106 104 104 104 104
قیمت مصرف کننده اصلی 105.50
106 106 105 104 104
اندازه اصل تورم 1.40
2.14 3.01 3.46 3.54 2.46
CPI مسکن آب و برق 102.00
102 102 102 102 102
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 89.90
89.14 88.65 88.75 88.82 88.83
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره سپرده 0.80
0.83 0.83 0.83 0.83 0.81
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -58740.07
-42366 -38289 -36297 -35074 -34679
صادرات 1161.59
6155 5652 5703 5700 5699
واردات 59901.65
48520 43941 42000 41134 40379
حساب جاری -523.00
1505 1505 1505 1505 2325
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -40.80
-28 -28 -28 -28 -10
شاخص تروریسم 0.00
0.29 0.29 0.29 0.29 0.46
ورود توریست 16177.00
20500 16200 20500 16200 16400
تولید نفت خام 37.00
35 33 31 29 5.13
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بودجه دولت -29.00
5.85 5.85 5.85 5.85 9.39
مخارج نظامی 25.80
33.11 33.11 33.11 33.11 37.57
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
آسانی کسب و کار 178.00
174 174 174 174 173
شاخص رقابتی 3.17
3.21 3.21 3.21 3.21 3.21
رتبه رقابتی 136.00
138 138 138 138 135
شاخص فساد مالی 38.00
38 38 38 38 38
رتبه فساد مالی 91.00
91 91 91 91 91