شاخص یاب

جمهوری دومینیکن

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.55 2017-12
نرخ بیکاری 5.1 2017-12
نرخ تورم 4.63 2018-06
نرخ بهره 5.25 2018-06
موازنه تجاری -707 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.12 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 49.7 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.55 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.4 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 75.93 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7153 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14601 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 970361 DOP - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.1 % 2017-12
جمعیت 10.17 میلیون 2017-12
نرخ اشتغال 58.9 % 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 62.1 % 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.63 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 130 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 126 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 2.68 % 2018-06
CPI مسکن آب و برق 123 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 5.38 % 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 158 نقاط شاخص 2017-12
انتظارات تورم 4.27 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.21 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.25 % 2018-06
نرخ بهره سپرده 7.2 % 2016-12
ذخایر ارزی 6598 USD - میلیون 2018-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -707 USD - میلیون 2017-12
صادرات 986 USD - میلیون 2018-03
واردات 1638 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری -479 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 % 2017-12
حواله 479 USD - میلیون 2018-02
ذخایر طلا 0.57 تن 2017-12
گردش سرمایه -990 USD - میلیون 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1659 USD - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 0.89 2016-12
ورود توریست 553499 2018-04
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.12 % 2017-12
بودجه دولت -3 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 36.25
هزینه های مالی 50459 DOP - میلیون 2018-05
ارزش بودجه دولت 1868 DOP - میلیون 2018-05
درآمدهای دولت 52327 DOP - میلیون 2018-05
مخارج نظامی 496 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 4430 KBps 2017-03
آدرس های IP 906609 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 57.6 نقاط شاخص 2017-12
شاخص رقابتی 3.87 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 104 2018-12
شاخص فساد مالی 29 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 135 2017-12
آسانی کسب و کار 99 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 6.4 % 2018-05
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 27 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 28.05 celsius 2013-09