جمهوری دومینیکن

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 47.02 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.08 % 2017-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.2 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 71.58 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6909 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14099 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 804373 DOP - میلیون 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 13.3 % 2016-09
جمعیت 10.08 میلیون 2016-12
نرخ اشتغال 50.6 % 2016-12
نرخ مشارکت نیروی کار 65.4 % 2016-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.18 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 125 نقاط شاخص 2017-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 121 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی 2.15 % 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.57 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.25 % 2017-08
نرخ بهره سپرده 7.2 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -576 USD - میلیون 2017-03
صادرات 957 USD - میلیون 2017-03
واردات 1533 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری 408 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.4 % 2016-12
حواله 4961 USD - میلیون 2015-12
ذخایر طلا 0.57 تن 2017-03
شاخص تروریسم 1.56 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.6 % 2016-12
بودجه دولت -2.9 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 36.25
مخارج نظامی 452 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص رقابتی 3.94 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 92 2017-12
شاخص فساد مالی 31 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 120 2016-12
آسانی کسب و کار 103 2016-12
شاخص اقتصادی مقدم 2.7 % 2017-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 27 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 16 % 2016-12