شاخص یاب

جمهوری دومینیکن

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.5 2018-03
نرخ بیکاری 5.3 2018-03
نرخ تورم 3.87 2018-08
نرخ بهره 5.5 2018-08
موازنه تجاری -652 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.12 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 49.77 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.5 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.4 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 75.93 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7153 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14601 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 951020 DOP - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.3 % 2018-03
جمعیت 10.17 میلیون 2017-12
نرخ اشتغال 59.5 % 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 62.9 % 2018-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.87 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 130 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 127 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 2.59 % 2018-08
CPI مسکن آب و برق 124 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 130 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 3.32 % 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 158 نقاط شاخص 2017-12
انتظارات تورم 4.57 % 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.03 % 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.5 % 2018-08
نرخ بهره سپرده 7.2 % 2016-12
ذخایر ارزی 7435 USD - میلیون 2018-08
عرضه پول M0 97540 USD - میلیون 2018-07
عرضه پول M1 341443 USD - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 1021721 USD - میلیون 2018-07
عرضه پول M3 1345415 USD - میلیون 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -652 USD - میلیون 2018-03
صادرات 986 USD - میلیون 2018-03
واردات 1638 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری 201 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 % 2017-12
حواله 585 USD - میلیون 2018-07
ذخایر طلا 0.57 تن 2017-12
گردش سرمایه -607 USD - میلیون 2018-03
بدهی خارجی 20512 USD - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 791 USD - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 0.89 2016-12
ورود توریست 665669 2018-07
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.12 % 2017-12
بودجه دولت -3 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 36.25
هزینه های مالی 51261 DOP - میلیون 2018-07
ارزش بودجه دولت 218 DOP - میلیون 2018-07
بدهی های دولت 38844 USD - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 51478 DOP - میلیون 2018-07
مخارج نظامی 496 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 4430 KBps 2017-03
آدرس های IP 906609 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 56.8 نقاط شاخص 2018-06
شاخص رقابتی 3.87 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 104 2018-12
شاخص فساد مالی 29 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 135 2017-12
آسانی کسب و کار 99 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 6.5 % 2018-07
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 27 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 28.05 celsius 2013-09