جمهوری دومینیکن

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 49.4 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.05 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.5 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 71.58 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6909 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14099 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 970361 DOP - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.1 % 2017-12
جمعیت 10.08 میلیون 2016-12
نرخ اشتغال 58.9 % 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 62.1 % 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.32 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 128 نقاط شاخص 2018-02
CPI مسکن آب و برق 121 نقاط شاخص 2018-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 125 نقاط شاخص 2018-02
تورم مواد غذایی 4.16 % 2018-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 158 نقاط شاخص 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.11 % 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.25 % 2018-02
نرخ بهره سپرده 7.2 % 2016-12
ذخایر ارزی 8050 USD - میلیون 2018-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -482 USD - میلیون 2017-09
صادرات 856 USD - میلیون 2017-09
واردات 1338 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری 12.9 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.4 % 2016-12
حواله 5262 USD - میلیون 2016-12
ذخایر طلا 0.57 تن 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 476 USD - میلیون 2017-09
شاخص تروریسم 0.89 2016-12
ورود توریست 559979 2018-02
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.6 % 2016-12
بودجه دولت -2.9 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 36.25
مخارج نظامی 452 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 4430 KBps 2017-03
آدرس های IP 906609 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.87 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 104 2018-12
شاخص فساد مالی 29 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 135 2017-12
آسانی کسب و کار 99 2017-12
شاخص اقتصادی مقدم 7.4 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 27 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 28.05 celsius 2013-09