شاخص یاب

جمهوری دومینیکن

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 50.33 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.9 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.3 2018-09
نرخ بیکاری 5.6 2018-09
نرخ تورم 1.17 2018-12
نرخ بهره 5.5 2018-12
موازنه تجاری -794 2018-06
حساب جاری -280 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.12 2017-12
بودجه دولت -3 2017-12
نرخ مالیات شرکت 27 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.9 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.3 2018-09
تولید ناخالص داخلی 75.93 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7153 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14601 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1011307 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 243364 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.6 2018-09
جمعیت 10.17 2017-12
نرخ اشتغال 60 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 63.6 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.17 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 130 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 128 2018-12
اندازه اصل تورم 2.47 2018-12
CPI مسکن آب و برق 121 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 127 2018-12
تورم مواد غذایی -0.03 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 160 2018-06
انتظارات تورم 4.27 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) -0.22 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.5 2018-12
نرخ بهره سپرده 7.2 2016-12
ذخایر ارزی 7627 2018-11
عرضه پول M0 97072 2018-10
عرضه پول M1 330125 2018-10
عرضه پول M2 1014342 2018-10
عرضه پول M3 1346553 2018-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -794 2018-06
حساب جاری -280 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 2017-12
صادرات 954 2018-09
واردات 1618 2018-09
حواله 504 2018-11
ذخایر طلا 0.57 2018-09
گردش سرمایه 450 2018-06
بدهی خارجی 21702 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 762 2018-06
شاخص تروریسم 0.89 2016-12
ورود توریست 485481 2018-11
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.12 2017-12
بودجه دولت -3 2017-12
ارزیابی اعتبار 36.25
هزینه های مالی 52795 2018-10
ارزش بودجه دولت -2160 2018-10
بدهی های دولت 40681 2018-08
درآمدهای دولت 50635 2018-10
هزینه های دولت 112226 2018-06
مخارج نظامی 496 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 27 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 4430 2017-03
آدرس های IP 906609 2017-03
اطمینان کسب و کار 55 2018-09
تغییرات موجودی انبار 3111 2018-06
شاخص رقابتی 57.38 2018-12
رتبه رقابتی 82 2018-12
شاخص فساد مالی 29 2017-12
رتبه فساد مالی 135 2017-12
آسانی کسب و کار 102 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 7.2 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 697794 2018-06