شاخص یاب

جمهوری دومینیکن

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.9 2018-06
نرخ بیکاری 5.3 2018-03
نرخ تورم 3.29 2018-09
نرخ بهره 5.5 2018-10
موازنه تجاری -794 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.12 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 49.8 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.9 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.1 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 75.93 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7153 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14601 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1011307 DOP - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 243364 DOP - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.3 % 2018-03
جمعیت 10.17 میلیون 2017-12
نرخ اشتغال 59.5 % 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 62.9 % 2018-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.29 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 130 نقاط شاخص 2018-09
قیمت مصرف کننده اصلی 127 نقاط شاخص 2018-09
اندازه اصل تورم 2.53 % 2018-09
CPI مسکن آب و برق 125 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 130 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 1.76 % 2018-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 160 نقاط شاخص 2018-06
انتظارات تورم 4.67 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.08 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5.5 % 2018-10
نرخ بهره سپرده 7.2 % 2016-12
ذخایر ارزی 7329 USD - میلیون 2018-09
عرضه پول M0 98244 USD - میلیون 2018-08
عرضه پول M1 339358 USD - میلیون 2018-08
عرضه پول M2 1018566 USD - میلیون 2018-08
عرضه پول M3 1341962 USD - میلیون 2018-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -794 USD - میلیون 2018-06
صادرات 955 USD - میلیون 2018-06
واردات 1749 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری -280 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.2 % 2017-12
حواله 516 USD - میلیون 2018-09
ذخایر طلا 0.57 تن 2018-06
گردش سرمایه 450 USD - میلیون 2018-06
بدهی خارجی 21702 USD - میلیون 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 762 USD - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 0.89 2016-12
ورود توریست 365368 2018-09
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.12 % 2017-12
بودجه دولت -3 % of GDP 2017-12
ارزیابی اعتبار 36.25
هزینه های مالی 58885 DOP - میلیون 2018-08
ارزش بودجه دولت -9950 DOP - میلیون 2018-08
بدهی های دولت 40681 USD - میلیون 2018-08
درآمدهای دولت 48935 DOP - میلیون 2018-08
هزینه های دولت 112226 DOP - میلیون 2018-06
مخارج نظامی 496 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 4430 KBps 2017-03
آدرس های IP 906609 IP 2017-03
اطمینان کسب و کار 56.8 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات موجودی انبار 3111 DOP - میلیون 2018-06
شاخص رقابتی 57.38 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 82 2018-12
شاخص فساد مالی 29 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 135 2017-12
آسانی کسب و کار 102 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 8.6 % 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 697794 DOP - میلیون 2018-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 27 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 28.05 celsius 2013-09