جمهوری دومینیکن

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 49.40
49.69 50.96 52.27 53.61 59.31
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.05
1.7 1.8 2.1 2 2.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.50
3.6 3.9 4.3 4.5 4.8
تولید ناخالص داخلی 71.58
75.7 75.7 75.7 75.7 76.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 6909.10
6800 6800 6800 6800 6800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14098.90
14600 14600 14600 14600 15700
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 970360.95
865000 867000 868000 867000 869000
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 5.10
5.5 5.3 5.3 5.2 5.2
جمعیت 10.08
10.28 10.28 10.28 10.28 10.36
نرخ مشارکت نیروی کار 62.10
63 63.4 63.4 63.7 64
نرخ اشتغال 58.90
59.2 59.5 59.7 59.8 61
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 3.32
3 3.3 3.5 3.6 3.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 128.37
126 126 126 126 132
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 158.20
155 154 154 154 154
تورم مواد غذایی 4.16
3.6 3.2 3.2 3 3.5
CPI مسکن آب و برق 121.43
121 121 120 120 119
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124.75
122 122 122 122 126
نرخ تورم (ماهانه) -0.11
0.5 0.8 0.9 0.9 1.2
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 5.25
5 5 5 5 6.25
نرخ بهره سپرده 7.20
9.15 9.15 9.15 9.15 9.99
ذخایر ارزی 8050.30
7634 7080 6112 6005 6730
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -481.80
-535 -495 -470 -450 -440
صادرات 856.10
890 920 930 940 960
واردات 1337.90
1425 1415 1400 1390 1400
حساب جاری 12.90
-40 200 -150 -120 -200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.40
-2.73 -2.73 -2.73 -2.73 -3.29
حواله 5261.50
5600 5600 5600 5600 6200
ذخایر طلا 0.57
0.56 0.56 0.56 0.56 0.56
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 475.90
621 583 581 593 585
شاخص تروریسم 0.89
0.8 0.8 0.8 0.8 0.7
ورود توریست 559979.00
485000 538800 508700 524400 519200
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.60
39.5 39.5 39.5 39.5 35.1
بودجه دولت -2.90
-3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3
مخارج نظامی 451.70
415 415 415 415 402
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 4430.06
5427 5639 5853 5962 6024
آدرس های IP 906609.00
944869 947964 948916 947929 859052
شاخص اقتصادی مقدم 7.40
2.98 4.67 3.87 4.24 4.14
آسانی کسب و کار 99.00
102 102 102 102 105
شاخص رقابتی 3.87
3.84 3.84 3.84 3.84 3.78
رتبه رقابتی 104.00
103 103 103 103 105
شاخص فساد مالی 29.00
29 29 29 29 29
رتبه فساد مالی 135.00
135 135 135 135 135
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 27.00
27 27 27 27 26
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00
25 25 25 25 26
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 17
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 28.05
24 25.86 27.17 25.37 26.17