جمهوری دومینیکن

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 47.22 46.78 46.31 45.83 45.36 40.16
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.08 1.5 1.7 1.8 2.1 2.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.70 3.2 3.6 3.9 4.4 4.9
تولید ناخالص داخلی 71.58 73.3 73.62 73.95 74.27 76.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 6909.10 6700 7220 7269 7319 6800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14098.90 13800 14767 14875 14984 15700
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 879473.87 856000 865000 867000 868000 869000
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 13.30 13.7 13.9 13.9 14.2 13.5
جمعیت 10.08 10.15 10.17 10.18 10.2 10.32
نرخ مشارکت نیروی کار 65.70 64.76 64.63 64.5 64.36 63.76
نرخ اشتغال 50.60 50.14 49.99 49.84 49.69 48.8
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 3.48 3.6 3.8 3.7 3.7 3.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 125.95 133 135 135 134 136
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 150.90 152 152 152 151 149
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.67 0.8 0.8 0.9 1.2
تورم مواد غذایی 3.78 2.3 2.4 2.5 2.5 2.6
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120.96 121 122 122 122 126
CPI مسکن آب و برق 121.35 123 123 123 123 122
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 5.25 5.25 5 5 5 6.25
نرخ بهره سپرده 7.20 8.02 8.18 8.34 8.5 9.59
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -562.90 -553 -548 -543 -538 -506
صادرات 889.60 860 846 833 820 732
واردات 1452.50 1435 1423 1411 1400 1313
حساب جاری -81.10 -554 52.68 -75.73 -201 -339
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.40 -1.75 -1.86 -1.97 -2.09 -3.12
حواله 5261.50 5300 5600 5600 5600 6200
ذخایر طلا 0.57 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56
شاخص تروریسم 1.56 1.27 1.21 1.16 1.11 0.71
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 698.50 549 604 590 584 589
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.60 45.2 44.27 43.35 42.42 37.4
بودجه دولت -2.90 -2.43 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3
مخارج نظامی 451.70 434 430 427 424 409
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
سرعت اینترنت 4430.06 5286 5427 5639 5853 6271
آدرس های IP 906609.00 938876 944869 947964 948916 897395
شاخص اقتصادی مقدم 5.10 4.22 4.56 4.74 4.84 4.94
آسانی کسب و کار 99.00 101 112 117 122 100
شاخص فساد مالی 31.00 31 31 30 30 29
رتبه فساد مالی 120.00 108 108 108 108 102
شاخص رقابتی 3.87 3.91 3.91 3.91 3.91 3.8
رتبه رقابتی 104.00 97 97 97 97 102
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 27.00 26 26 26 26 26
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 26 26 26 26 26
نرخ مالیات بر فروش 16.00 17 17 17 16 17