شاخص یاب

جمهوری دومینیکن

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.55 2.8 2.5 2.2 2 2.4
نرخ بیکاری 5.10 4.8 5.2 5 4.8 5.3
نرخ تورم 4.63 3.8 4 4.2 4 3.8
نرخ بهره 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.5
موازنه تجاری -707.20 -470 -450 -680 -678 -440
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.12 51 51 53 53 52
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 49.52
50.93 52.26 53.62 55.02 61
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.55
2.8 2.5 2.2 2 2.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.40
5.3 5 4.3 4.3 4.6
تولید ناخالص داخلی 75.93
77.1 77.55 80 80 84
تولید ناخالص داخلی سرانه 7153.08
7300 7300 7600 7600 7800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14600.86
14890 14890 15200 15200 15700
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 970360.95
931291 1018879 1012086 1012086 1111575
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 5.10
4.8 5.2 5 4.8 5.3
جمعیت 10.17
10.25 10.25 10.4 10.4 10.5
نرخ مشارکت نیروی کار 62.10
63.4 63.7 62.07 62.01 64
نرخ اشتغال 58.90
59.7 59.8 58.93 58.94 61
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 4.63
3.8 4 4.2 4 3.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 129.97
131 133 134 135 144
انتظارات تورم 4.27
4.2 4.09 4.05 4.04 4.06
نرخ تورم (ماهانه) 0.21
0.4 0.6 0.4 0.3 0.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 158.20
159 162 162 163 169
تورم مواد غذایی 5.38
3.2 3 3.5 3.48 3.5
CPI مسکن آب و برق 123.21
125 127 127 128 137
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 128.72
127 129 131 134 139
قیمت مصرف کننده اصلی 126.26
127 127 127 127 128
اندازه اصل تورم 2.68
2.79 2.81 2.82 2.82 2.83
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 5.25
5.25 5.25 5.25 5.25 5.5
نرخ بهره سپرده 7.20
7.2 7.2 7.2 7.2 7.45
ذخایر ارزی 6598.40
6935 6883 6892 6891 6891
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -707.20
-470 -450 -680 -678 -440
صادرات 986.30
930 940 880 880 960
واردات 1637.90
1400 1390 1561 1559 1400
حساب جاری -478.80
-400 -460 420 50 -260
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20
-1.5 -1.5 -3.12 -3.12 -3.13
حواله 478.80
650 700 740 780 850
ذخایر طلا 0.57
0.57 0.57 0.57 0.57 0.57
شاخص تروریسم 0.89
0.8 0.8 1.3 1.3 1.3
ورود توریست 553499.00
430000 450000 530000 565000 524500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1658.60
1700 1800 2000 2300 2800
گردش سرمایه -990.00
-100 -950 -460 130 -500
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.12
51 51 53 53 52
بودجه دولت -3.00
-2.7 -2.7 -2.6 -2.6 -2.6
مخارج نظامی 496.24
503 503 510 510 514
ارزش بودجه دولت 1646.60
-15000 -9000 -1000 2000 -4000
درآمدهای دولت 54019.40
45000 48000 55000 54000 60000
هزینه های مالی 52372.80
60000 57000 56000 52000 56000
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 4430.06
6154 6396 6627 6847 8552
آدرس های IP 906609.00
984546 992993 996614 1001632 1017387
شاخص اقتصادی مقدم 6.40
6.6 6.7 6.3 6 6
آسانی کسب و کار 99.00
105 105 110 110 105
شاخص فساد مالی 29.00
29 29 29 28 30
رتبه فساد مالی 135.00
130 130 130 130 127
اطمینان کسب و کار 57.60
58 60 62 64 66
شاخص رقابتی 3.87
3.87 3.87 3.89 3.89 3.88
رتبه رقابتی 104.00
104 104 100 100 99
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 27.00
28 28 28 28 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 28.05
27.17 25.37 24.05 26.36 26.17