جمهوری دومینیکن

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 49.50
50.71 52.05 53.43 54.85 60.9
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 5.55
1.8 2.1 2 -0.1 2.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.40
3.9 4.3 4.5 4 4.8
تولید ناخالص داخلی 71.58
71.25 72.27 73.3 75.8 75.7
تولید ناخالص داخلی سرانه 6909.10
6947 6800 6800 6800 6800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14098.90
14176 14368 14600 15200 15700
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 970360.95
932078 922447 1014027 1009175 1111585
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 5.10
5.3 5.3 5.2 5.6 5.2
جمعیت 10.17
10.11 10.13 10.16 10.18 10.49
نرخ مشارکت نیروی کار 62.10
63.4 63.4 63.7 62.2 64
نرخ اشتغال 58.90
59.5 59.7 59.8 57.93 61
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 4.05
3.7 3.8 4 3.9 3.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 129.36
128 131 133 133 143
انتظارات تورم 4.27
4.31 4.2 4.09 4.05 4.06
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.8 0.9 0.9 0.31 1.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 158.20
159 159 159 159 156
تورم مواد غذایی 4.90
3.2 3.2 3 3.5 3.5
CPI مسکن آب و برق 121.46
120 125 127 125 136
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 127.21
124 126 129 129 139
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 5.25
5.25 5.25 5.25 5.5 5.5
نرخ بهره سپرده 7.20
7.65 7.84 8.02 8.18 9.99
ذخایر ارزی 7202.80
7179 7271 7254 7258 7257
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -707.20
-495 -470 -450 -691 -440
صادرات 822.00
920 930 940 780 960
واردات 1529.20
1415 1400 1390 1471 1400
حساب جاری -478.80
200 -150 -120 -74.64 -200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20
-1.5 -1.5 -1.5 -3.12 -3.29
حواله 478.80
5600 5600 5600 5560 6200
ذخایر طلا 0.57
0.57 0.57 0.57 0.57 0.57
شاخص تروریسم 0.89
0.8 0.8 0.8 1.36 0.7
ورود توریست 667545.00
529500 504900 518200 511000 513500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1658.60
583 581 593 583 585
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.12
46.15 44.5 48.4 37.4 46.9
بودجه دولت -3.00
-3.3 -3.3 -3.3 -2.47 -3.3
مخارج نظامی 496.24
439 436 433 430 402
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 4430.06
5900 6154 6396 6627 8552
آدرس های IP 906609.00
979172 984546 992993 996614 1017387
شاخص اقتصادی مقدم 7.40
6.35 5.92 5.64 5.47 5.17
آسانی کسب و کار 99.00
112 117 122 117 105
شاخص فساد مالی 29.00
29 29 29 29 29
رتبه فساد مالی 135.00
135 135 135 135 135
شاخص رقابتی 3.87
3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
رتبه رقابتی 104.00
97 97 97 103 105
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 27.00
27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 28.05
25.86 27.17 25.37 24.05 26.17