شاخص یاب

جمهوری دومینیکن

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.90 3.4 -0.3 4 -1.7 4.7
نرخ بیکاری 5.60 5.2 5 4.8 5.4 5.3
نرخ تورم 3.52 4 3.8 3.9 4 4.1
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.75 5.75 5.25
موازنه تجاری -793.60 -625 -653 -648 -633 -640
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.12 51 53 53 53 52
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 50.03
50.12 50.51 50.9 51.3 52.92
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.90
3.4 -0.3 4 -1.7 4.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.10
6.5 5.7 5.4 5 4.7
تولید ناخالص داخلی 75.93
77.55 80 80 80 84
تولید ناخالص داخلی سرانه 7153.08
7300 7600 7600 7600 7800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14600.86
14890 15200 15200 15200 15700
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 243364.06
245363 235811 244086 238514 241321
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1011306.90
1033434 1005091 1065917 1061872 1138270
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 5.60
5.2 5 4.8 5.4 5.3
جمعیت 10.17
10.25 10.4 10.4 10.4 10.5
نرخ مشارکت نیروی کار 63.60
63.7 63.27 63.2 63.27 64
نرخ اشتغال 60.00
59.8 60.03 60.06 60.06 61
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 3.52
4 3.8 3.9 4 4.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 130.38
133 134 135 135 145
انتظارات تورم 4.27
4.1 4.05 4.08 4.1 4.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.22
0.2 0.3 0.3 0.4 0.4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 160.30
164 164 166 167 174
تورم مواد غذایی 2.60
3 3.5 3.48 3.33 3.5
CPI مسکن آب و برق 125.40
127 126 128 130 138
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 130.66
129 130 134 136 140
قیمت مصرف کننده اصلی 127.06
128 128 128 129 129
اندازه اصل تورم 2.60
2.5 2.78 2.83 2.85 2.88
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 5.50
5.5 5.5 5.75 5.75 5.25
نرخ بهره سپرده 7.20
7.2 7.2 7.45 7.45 6.95
عرضه پول M0 97072.10
97700 98400 98600 98650 98900
عرضه پول M1 330124.60
344000 345000 345500 350000 360000
عرضه پول M2 1014341.70
1030000 1035000 1037000 1038000 1037000
عرضه پول M3 1346553.20
1355000 1360000 1365000 1375000 1375000
ذخایر ارزی 7329.10
7214 7251 7237 7240 7240
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -793.60
-625 -653 -648 -633 -640
صادرات 955.10
940 907 907 907 960
واردات 1748.70
1565 1560 1555 1540 1600
حساب جاری -279.60
-460 420 50 -236 -260
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20
-1.5 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
حواله 515.98
700 740 780 526 850
ذخایر طلا 0.57
0.57 0.57 0.57 0.57 0.57
شاخص تروریسم 0.89
0.8 1.3 1.3 1.3 1.3
ورود توریست 365368.00
450000 530000 565000 525900 525900
بدهی خارجی 21701.80
20700 20750 20680 20700 20740
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 762.30
760 440 565 540 800
گردش سرمایه 449.70
-950 -460 130 -477 -500
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.12
51 53 53 53 52
بودجه دولت -3.00
-2.7 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
مخارج نظامی 496.24
503 510 510 510 514
درآمدهای دولت 48934.90
48000 55000 54000 49787 60000
هزینه های دولت 112225.65
121898 107489 115701 116034 127923
ارزش بودجه دولت -9950.40
-9000 -1000 2000 -5430 4000
بدهی های دولت 40680.90
38900 38920 38930 38940 38940
هزینه های مالی 58885.30
57000 56000 52000 55217 56000
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 4430.06
6396 6627 6847 7056 8552
آدرس های IP 906609.00
992993 996614 1001632 1004836 1017387
شاخص اقتصادی مقدم 8.60
6.5 6 5.7 5.3 5.6
اطمینان کسب و کار 56.80
60 62 62 63 63
آسانی کسب و کار 102.00
105 110 110 110 105
شاخص فساد مالی 29.00
29 29 29 29 29
رتبه فساد مالی 135.00
135 135 135 135 135
تغییرات موجودی انبار 3110.77
-5496 8197 1095 5988 1188
شاخص رقابتی 57.38
57.88 57.88 57.88 57.88 60.38
رتبه رقابتی 82.00
82 82 82 82 82
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
هزینه های مصرف کننده 697793.95
708929 670554 711491 672802 702198
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 27.00
27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 28.05
25.37 24.05 26.36 26.41 26.17