جمهوری دومینیکن

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 48.48
49.69 50.96 52.27 53.61 59.31
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.02
1.7 1.8 2.1 2 2.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00
3.6 3.9 4.3 4.5 4.8
تولید ناخالص داخلی 71.58
70.22 71.25 72.27 73.3 76.2
تولید ناخالص داخلی سرانه 6909.10
6873 6973 7072 6800 6800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14098.90
14042 14248 14453 14600 15700
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 874684.54
865000 867000 868000 867000 869000
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 5.40
5.5 5.3 5.3 5.2 5.2
جمعیت 10.08
10.08 10.1 10.13 10.15 10.32
نرخ مشارکت نیروی کار 62.60
63 63.4 63.4 63.7 64
نرخ اشتغال 59.20
59.2 59.5 59.7 59.8 61
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 4.20
3 3.3 3.5 3.6 3.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 128.14
126 126 126 126 132
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 151.50
151 151 151 151 148
نرخ تورم (ماهانه) 0.97
0.5 0.8 0.9 0.9 1.2
تورم مواد غذایی 5.52
3.6 3.2 3.2 3 3.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124.27
122 122 122 122 126
CPI مسکن آب و برق 122.21
123 123 123 122 122
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 5.25
5 5 5 5 6.25
نرخ بهره سپرده 7.20
7.46 7.65 7.84 8.02 9.59
ذخایر ارزی 6344.70
6223 6223 6215 6205 6133
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -562.90
-535 -495 -470 -450 -440
صادرات 889.60
890 920 930 940 960
واردات 1452.50
1425 1415 1400 1390 1400
حساب جاری -81.10
-40 200 -150 -120 -200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.40
-1.68 -1.7 -1.73 -1.75 -3.12
حواله 5261.50
5600 5600 5600 5600 6200
ذخایر طلا 0.57
0.56 0.56 0.56 0.56 0.56
شاخص تروریسم 0.89
0.8 0.8 0.8 0.8 0.7
ورود توریست 453635.00
0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 698.50
604 590 584 594 589
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.60
44.15 44.5 44.85 45.2 37.4
بودجه دولت -2.90
-3.3 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3
مخارج نظامی 451.70
443 440 437 434 409
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 4430.06
5427 5639 5853 5962 6271
آدرس های IP 906609.00
944869 947964 948916 947929 897395
شاخص اقتصادی مقدم 6.80
4.75 5.05 5.12 5.11 5
آسانی کسب و کار 99.00
106 112 117 122 100
شاخص فساد مالی 31.00
30 31 31 31 29
رتبه فساد مالی 120.00
104 106 107 108 102
شاخص رقابتی 3.87
3.91 3.91 3.91 3.91 3.8
رتبه رقابتی 104.00
97 97 97 97 102
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 27.00
26 26 26 26 26
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00
26 26 26 26 26
نرخ مالیات بر فروش 16.00
16 17 17 17 17