جمهوری دومینیکن

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 47.02 46.43 45.96 45.49 45.02 39.87
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.08 1.7 1.5 1.5 1.5 2.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.20 4.9 5.3 5 4.7 5.5
تولید ناخالص داخلی 71.58 72.94 73.98 74.34 74.69 78.05
تولید ناخالص داخلی سرانه 6909.10 7038 6700 7178 7225 6800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14098.90 13800 13800 14655 14749 15700
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 804373.30 819266 856394 853435 862902 923066
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 13.30 13.7 13.7 13.9 13.9 13.5
جمعیت 10.08 10.13 10.16 10.18 10.2 10.41
نرخ مشارکت نیروی کار 65.40 64.99 64.83 64.95 65.06 65.57
نرخ اشتغال 50.60 50.63 50.61 50.59 50.59 50.6
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 3.18 3.4 3.6 3.8 3.7 4.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 125.15 131 133 135 135 138
نرخ تورم (ماهانه) 0.57 0.23 0.26 0.27 0.27 0.27
تورم مواد غذایی 2.15 0.95 0.52 0.34 0.26 0.21
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120.77 119 119 119 119 119
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 5.25 5.25 5.25 5 5 6.25
نرخ بهره سپرده 7.20 6.95 7.09 7.07 7.05 7.06
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -576.10 -616 -618 -620 -620 -621
صادرات 956.90 839 840 841 841 841
واردات 1533.00 1468 1469 1469 1468 1468
حساب جاری 407.60 -337 -508 320 -272 -385
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.40 -1.74 -1.73 -1.84 -1.94 -3
حواله 4960.60 4776 4677 4722 4767 4528
ذخایر طلا 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57
شاخص تروریسم 1.56 1.45 1.27 1.21 1.16 0.71
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 47.60 47.26 48.38 48.15 47.93 46.56
بودجه دولت -2.90 -2.43 -2.31 -2.47 -2.62 -2.65
مخارج نظامی 451.70 441 433 434 436 448
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
شاخص اقتصادی مقدم 2.70 2.44 2.57 2.71 2.79 2.84
آسانی کسب و کار 103.00 103 103 103 103 103
شاخص رقابتی 3.94 3.84 3.85 3.85 3.85 3.85
رتبه رقابتی 92.00 96 96 93 92 92
شاخص فساد مالی 31.00 33 34 33 32 32
رتبه فساد مالی 120.00 107 108 108 108 102
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 27.00 27.55 27.61 27.75 27.88 27.94
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00 24.77 24.55 24.62 24.69 24.84
نرخ مالیات بر فروش 16.00 17.5 18 18 18 16