شاخص یاب

جمهوری دومینیکن

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50 -1.6 2.1 -0.4 3.3 2.3
نرخ بیکاری 5.30 4.8 5.2 5 4.8 5.3
نرخ تورم 3.87 3.7 4.1 4 4.2 4
نرخ بهره 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.25
موازنه تجاری -651.60 -670 -625 -680 -675 -640
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.12 51 51 53 53 52
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 50.06
50.33 50.74 51.16 51.58 53.29
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50
-1.6 2.1 -0.4 3.3 2.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.40
5.3 5 4.7 4.5 4.7
تولید ناخالص داخلی 75.93
77.1 77.55 80 80 84
تولید ناخالص داخلی سرانه 7153.08
7300 7300 7600 7600 7800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14600.86
14890 14890 15200 15200 15700
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 951019.64
931291 1018879 995718 993816 1115838
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 5.30
4.8 5.2 5 4.8 5.3
جمعیت 10.17
10.25 10.25 10.4 10.4 10.5
نرخ مشارکت نیروی کار 62.90
63.4 63.7 62.86 62.87 64
نرخ اشتغال 59.50
59.7 59.8 59.77 59.78 61
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 3.87
3.7 4.1 4 4.2 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 129.99
131 133 134 135 145
انتظارات تورم 4.57
4.49 4.33 4.24 4.23 4.24
نرخ تورم (ماهانه) 0.03
0.1 0.2 0.3 0.3 0.4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 158.20
159 162 162 163 169
تورم مواد غذایی 3.32
3.2 3 3.5 3.48 3.5
CPI مسکن آب و برق 124.36
125 127 126 128 138
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129.57
126 129 130 134 140
قیمت مصرف کننده اصلی 126.76
127 127 127 128 128
اندازه اصل تورم 2.59
2.63 2.6 2.59 2.58 2.57
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 5.50
5.5 5.5 5.5 5.5 5.25
نرخ بهره سپرده 7.20
7.2 7.2 7.2 7.2 6.95
عرضه پول M0 97540.50
97650 97700 98400 98600 98900
عرضه پول M1 341442.80
342000 344000 345000 345500 360000
عرضه پول M2 1021721.30
1025000 1030000 1035000 1037000 1037000
عرضه پول M3 1345414.80
1350000 1355000 1360000 1365000 1375000
ذخایر ارزی 7434.80
7340 7214 7248 7235 7238
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -651.60
-670 -625 -680 -675 -640
صادرات 986.30
930 940 880 880 960
واردات 1637.90
1600 1565 1560 1555 1600
حساب جاری 200.70
-400 -460 420 50 -260
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.20
-1.5 -1.5 -3.1 -3.1 -3.1
حواله 557.75
650 700 740 780 850
ذخایر طلا 0.57
0.57 0.57 0.57 0.57 0.57
شاخص تروریسم 0.89
0.8 0.8 1.3 1.3 1.3
ورود توریست 665669.00
430000 450000 530000 565000 554400
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 790.80
650 760 440 565 800
بدهی خارجی 20512.30
20500 20700 20750 20680 20740
گردش سرمایه -606.60
-100 -950 -460 130 -500
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.12
51 51 53 53 52
بودجه دولت -3.00
-2.7 -2.7 -2.6 -2.6 -2.6
مخارج نظامی 496.24
503 503 510 510 514
ارزش بودجه دولت 217.50
-15000 -9000 -1000 2000 4000
بدهی های دولت 38843.50
38800 38900 38920 38930 38940
درآمدهای دولت 51478.30
45000 48000 55000 54000 60000
هزینه های مالی 51260.80
60000 57000 56000 52000 56000
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 4430.06
6154 6396 6627 6847 8552
آدرس های IP 906609.00
984546 992993 996614 1001632 1017387
شاخص اقتصادی مقدم 6.50
6.2 6 5.7 5.5 5.6
آسانی کسب و کار 99.00
105 105 110 110 105
شاخص فساد مالی 29.00
29 29 29 28 30
رتبه فساد مالی 135.00
130 130 130 130 127
اطمینان کسب و کار 56.80
58 60 62 62 63
شاخص رقابتی 3.87
3.87 3.87 3.89 3.89 3.88
رتبه رقابتی 104.00
104 104 100 100 99
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 27.00
28 28 28 28 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 25.00
25 25 25 25 25
نرخ مالیات بر فروش 18.00
18 18 18 18 18
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 28.05
27.17 25.37 24.05 26.36 26.17