شاخص یاب

دومینیکا

اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
تولید ناخالص داخلی 0.56 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9673 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6557 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 127 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره سپرده 1.76 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 3901 2017-03
آدرس های IP 7952 2017-03
شاخص فساد مالی 57 2017-12
رتبه فساد مالی 42 2017-12
آسانی کسب و کار 103 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12