شاخص یاب

دومینیکا

اقتصاد کشورها

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
تولید ناخالص داخلی 0.56 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9673 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6557 USD 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 130 نقاط شاخص 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره سپرده 1.76 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 3901 KBps 2017-03
آدرس های IP 7952 IP 2017-03
شاخص فساد مالی 57 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 42 2017-12
آسانی کسب و کار 103 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 28.25 celsius 2013-08