دومینیکا

اقتصاد کشورها

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
تولید ناخالص داخلی 0.53 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10174 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6896 USD 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124 نقاط شاخص 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره سپرده 1.96 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 3901 KBps 2017-03
آدرس های IP 7952 IP 2017-03
شاخص فساد مالی 59 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 38 2016-12
آسانی کسب و کار 98 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 15 % 2016-12