دومینیکا

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید ناخالص داخلی 0.53
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10174.00
11700 11700 11700 11700 12700
تولید ناخالص داخلی سرانه 6896.50
6864 6864 6864 6864 6811
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124.75
124 122 121 121 122
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره سپرده 1.96
1.71 1.71 1.71 1.71 1.86
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 3900.68
3155 3042 2962 2905 2607
آدرس های IP 7952.00
7232 7139 7061 6994 6622
آسانی کسب و کار 98.00
81 81 81 81 67
شاخص فساد مالی 57.00
57 57 57 57 57
رتبه فساد مالی 42.00
42 42 42 42 42
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 28.25
24.77 26.54 27.25 26.09 26.74