دومینیکا

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید ناخالص داخلی 0.53
0.5 0.5 0.5 0.6 0.6
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10174.00
10131 10182 11700 12100 12700
تولید ناخالص داخلی سرانه 6896.50
6954 7168 7019 7250 7331
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 127.21
122 120 122 123 122
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره سپرده 1.96
2.11 1.99 1.88 1.87 1.41
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 3900.68
4284 4285 4287 4287 4287
آدرس های IP 7952.00
7718 7724 7721 7723 7723
آسانی کسب و کار 98.00
98 98 98 98 98
شاخص فساد مالی 57.00
57 57 57 57 57
رتبه فساد مالی 42.00
42 42 42 42 42
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 28.25
26.54 27.25 26.09 24.82 26.74