دومینیکا

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولید ناخالص داخلی 0.53 0.54 0.5 0.5 0.5 0.5
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10174.00 11200 10213 10193 10173 12700
تولید ناخالص داخلی سرانه 6896.50 6922 6912 6902 6892 6843
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120.96 122 122 121 121 118
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره سپرده 1.96 1.86 1.82 1.78 1.74 1.75
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
سرعت اینترنت 3900.68 3246 3155 3042 2962 2650
آدرس های IP 7952.00 7347 7232 7139 7061 6622
آسانی کسب و کار 98.00 96 93 92 91 71
شاخص فساد مالی 59.00 57 56 56 55 57
رتبه فساد مالی 38.00 42 42 42 42 39
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15