شاخص یاب

دومینیکا

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید ناخالص داخلی 0.56
0.57 0.6 0.6 0.6 0.6
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9673.37
9779 9650 9650 9650 9900
تولید ناخالص داخلی سرانه 6556.65
7168 7000 7000 7000 7350
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 130.37
130 130 131 131 132
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره سپرده 1.76
1.6 1.4 1.4 1.4 1.4
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
سرعت اینترنت 3900.68
4287 4287 4287 4287 4287
آدرس های IP 7952.00
7721 7723 7722 7722 7723
آسانی کسب و کار 103.00
96 91 89 87 71
شاخص فساد مالی 57.00
57 57 57 57 57
رتبه فساد مالی 42.00
42 42 42 42 42
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 28.25
26.09 24.82 26.97 26.93 26.74