دومینیکا

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید ناخالص داخلی 0.53 0.53 0.54 0.54 0.54 0.55
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10174.00 11200 11200 10384 10413 12700
تولید ناخالص داخلی سرانه 6896.50 6959 6976 6994 7013 7179
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120.77 119 119 119 119 119
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره سپرده 1.96 1.95 1.8 1.74 1.68 1.31
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
آسانی کسب و کار 101.00 95 93 92 91 69
شاخص فساد مالی 59.00 59 59 59 59 58
رتبه فساد مالی 38.00 41 42 42 42 39
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15