دومینیکا

پیش بینی اقتصاد کشورها
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید ناخالص داخلی 0.53
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10174.00
10081 10131 10182 11700 12700
تولید ناخالص داخلی سرانه 6896.50
6862 6882 6902 6922 6843
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124.27
125 125 124 124 121
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره سپرده 1.96
2.29 2.15 2 1.86 1.75
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
سرعت اینترنت 3900.68
3155 3042 2962 2905 2650
آدرس های IP 7952.00
7232 7139 7061 6994 6622
آسانی کسب و کار 98.00
95 93 92 91 71
شاخص فساد مالی 59.00
57 57 57 57 57
رتبه فساد مالی 38.00
41 41 41 42 39
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 15.00
15 15 15 15 15