شاخص یاب

جیبوتی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 177.30
178 178 179 179 181
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.80
6.9 6.9 5.95 5.9 5.5
تولید ناخالص داخلی 1.84
1.9 1.9 2.2 2.2 2.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 1579.90
1803 1638 1847 1847 1950
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3139.30
3214 3255 3759 3759 3874
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
جمعیت 0.96
0.96 0.97 0.97 0.97 1.01
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 0.30
0.6 1 1.5 2 6
تورم مواد غذایی 0.30
0.9 1.1 1.5 1.7 0.07
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 11.30
11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
نرخ بهره سپرده 1.50
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
عرضه پول M1 148407.00
150510 150346 150301 150286 150251
عرضه پول M2 161136.00
161951 161444 161196 161009 160454
عرضه پول M3 344595.00
326498 326498 326497 326498 326498
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -111187.00
-92664 -91203 -88468 -91203 -89934
صادرات 25290.00
26245 26668 26715 26762 28341
واردات 136477.00
118909 112400 115183 117966 118275
حساب جاری -52179.00
-41552 -40143 -43318 -46493 -49536
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -26.00
-19 -19 -17 -17 -15
شاخص تروریسم 1.12
0.41 0.26 0.19 0.13 0.69
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.70
78 78 80 80 82
بودجه دولت -15.50
-16.23 -15.34 -14.92 -14.51 -10.79
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
سرعت اینترنت 2008.88
1799 1807 1815 1834 1832
آدرس های IP 12438.00
11070 11108 11160 11129 11127
آسانی کسب و کار 154.00
169 171 171 170 160
شاخص فساد مالی 31.00
29 29 29 30 32
رتبه فساد مالی 122.00
121 124 123 123 123
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 34.53
32.62 26.55 25.85 31.02 29.52