جیبوتی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 177.25
179 180 182 184 191
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.80
6.8 6.9 6.9 5.35 5.5
تولید ناخالص داخلی 1.73
1.8 1.85 1.9 2.3 2.5
تولید ناخالص داخلی سرانه 1579.90
1593 1803 1633 1847 1887
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3139.30
3173 3214 3255 3759 3874
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
جمعیت 0.94
0.94 0.95 0.95 0.95 0.99
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم -0.20
5.4 2.8 5.9 3.6 6
تورم مواد غذایی -0.20
5.07 4.92 2.65 2.8 2.5
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 11.30
11.5 11.5 11.5 11.25 11.5
نرخ بهره سپرده 1.50
1.47 1.55 1.62 1.62 1.43
عرضه پول M1 148407.00
156194 145516 144119 145263 146046
عرضه پول M2 161136.00
164300 164275 164279 164279 164279
عرضه پول M3 344595.00
306650 300384 294708 289760 262497
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -100621.00
-112269 -113076 -107602 -107684 -96536
صادرات 24703.00
24557 24797 25037 25052 23572
واردات 125324.00
136826 137873 138921 132736 120107
حساب جاری -30218.00
-34666 -35428 -36190 -34019 -28786
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -27.90
-19 -19 -19 -17 -15
شاخص تروریسم 1.12
0.57 0.41 0.26 0.19 0.69
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.70
78 78 78 80 82
بودجه دولت -15.50
-15.75 -14.78 -13.8 -12.91 -3.84
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
سرعت اینترنت 2008.88
1764 1799 1807 1815 1832
آدرس های IP 12438.00
9812 9597 9517 9414 8004
آسانی کسب و کار 154.00
154 154 154 154 154
شاخص فساد مالی 31.00
31 31 31 31 31
رتبه فساد مالی 122.00
119 121 122 125 120
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 10.00
10 10 10 10 10
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 34.53
30.5 32.62 26.55 25.85 29.52