دانمارک

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2017-12
نرخ بیکاری 4.1 2018-01
نرخ تورم 0.6 2018-02
نرخ بهره -0.65 2018-02
موازنه تجاری 1714 2018-01
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.8 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 6.04 2018-03
بازار سهام 973 امتیاز 2018-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.58 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 307 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 498990 DKK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص ملی 513545 DKK - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 103607 DKK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 60268 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45686 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6164 DKK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 22408 DKK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 61606 DKK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 6589 DKK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 100353 DKK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 88369 DKK - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.1 % 2018-01
افراد شاغل 2756 هزار 2017-12
افراد بیکار 111224 2018-01
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 % 2017-09
نرخ بیکاری جوانان 10.4 % 2018-01
هزینه های کار 107 نقاط شاخص 2017-12
بهره وری 127 نقاط شاخص 2017-12
دستمزد 40102 DKK / ماه 2016-12
دستمزد در تولید 137 نقاط شاخص 2017-12
جمعیت 5.75 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.4 % 2017-12
نرخ اشتغال 65 % 2018-01
استخدام تمام وقت 2088 هزار 2017-09
پست های خالی شغلی 32789 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 68.6 % 2018-01
قسمت مدت زمان اشتغال 670 هزار 2017-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.6 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 نقاط شاخص 2018-02
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-02
اندازه اصل تورم 0.8 % 2018-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 109 نقاط شاخص 2018-02
قیمت صادرات 116 نقاط شاخص 2018-01
قیمت واردات 117 نقاط شاخص 2018-01
تورم مواد غذایی 0.9 % 2018-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 نقاط شاخص 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 % 2018-02
تغییر قیمت تولید کننده 0.5 % 2018-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.65 % 2018-02
نرخ بهره بین بانکی -0.3 % 2018-03
عرضه پول M0 61434 DKK - میلیون 2018-01
عرضه پول M1 1190333 DKK - میلیون 2018-01
عرضه پول M2 1298142 DKK - میلیون 2018-01
عرضه پول M3 1502408 DKK - میلیون 2018-01
ترازنامه بانک 3850512 DKK - میلیون 2018-01
ذخایر ارزی 467000 DKK - میلیون 2018-02
وام به بخش خصوصی 339 EUR - میلیارد 2018-01
ترازنامه بانک مرکزی 504 EUR - میلیارد 2018-01
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 274 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1714 DKK - میلیون 2018-01
صادرات 56019 DKK - میلیون 2018-01
واردات 54306 DKK - میلیون 2018-01
حساب جاری 7279 DKK - میلیون 2018-01
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.3 % 2016-12
بدهی خارجی 1939 DKK - میلیون 2018-01
رابطه مبادله 99 نقاط شاخص 2017-12
گردش سرمایه 58 DKK - میلیون 2018-01
ذخایر طلا 66.55 تن 2017-12
تولید نفت خام 135 BBL/D/1K 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 685 EUR - میلیارد 2016-12
شاخص تروریسم 1.51 2016-12
فروش اسلحه 12 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.8 % 2016-12
بودجه دولت -0.9 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -3750 DKK - میلیون 2017-09
هزینه های دولت 130527 DKK - میلیون 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.6 % 2016-12
درآمدهای دولت 269909 DKK - میلیون 2017-09
بدهی های دولت 653 EUR - میلیارد 2018-01
هزینه های مالی 273659 DKK - میلیون 2017-09
درخواست پناهندگی 210 افراد 2017-12
ارزیابی اعتبار 99.6
مخارج نظامی 3488 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 0 نقاط شاخص 2018-02
تولید صنعتی 4.7 % 2018-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.1 % 2018-01
تولید صنعتی -1.2 % 2017-12
استفاده از ظرفیت 81.1 % 2018-03
میزان سفارشات جدید 10 نقاط شاخص 2017-12
تغییرات موجودی انبار 5254 DKK - میلیون 2017-12
ورشکستگی 452 بانک اطلاعات شرکتها 2018-02
ثبت خودرو 17280 2018-02
سرعت اینترنت 20106 KBps 2017-03
آدرس های IP 2624652 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.39 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 12 2018-12
سود شرکت سهامی 244520 DKK - میلیون 2015-12
شاخص فساد مالی 88 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 2 2017-12
آسانی کسب و کار 3 2017-12
تولید الکتریسیته 3230 گیگاوات ساعت 2018-01
شاخص PMI تولید 69.38 2018-02
استخراج معدن -0.5 % 2018-01
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 8.5 نقاط شاخص 2018-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 % 2018-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.6 % 2018-01
هزینه های مصرف کننده 227160 DKK - میلیون 2017-12
درآمد قابل تصرف شخص 1055765 DKK - میلیون 2016-12
پس انداز های شخصی 10.28 % 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 19034 DKK - میلیون 2017-12
قیمت گازوئیل 1.9 USD / لیتر 2018-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 117 % of GDP 2017-09
بدهی خانوار به درآمد 244 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -0.2 % 2017-12
شاخص مسکن 111 نقاط شاخص 2017-09
نرخ مالکیت مسکن 62.4 % 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 1651 2017-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.8 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 8 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت -3.78 celsius 2013-08