دانمارک

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2017-06
نرخ بیکاری 4.4 2017-09
نرخ تورم 1.5 2017-10
نرخ بهره -0.65 2017-10
موازنه تجاری 8766 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.8 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 6.35 2017-11
بازار سهام 1004 امتیاز 2017-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.45 % 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 306 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 498454 DKK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص ملی 518906 DKK - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 100982 DKK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 60268 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45686 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6326 DKK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 22174 DKK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 64337 DKK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 6786 DKK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 97596 DKK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 87053 DKK - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.4 % 2017-09
افراد شاغل 2730 هزار 2017-06
افراد بیکار 117757 2017-09
نرخ بیکاری بلند مدت 1.6 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 11.7 % 2017-09
هزینه های کار 106 نقاط شاخص 2017-06
بهره وری 128 نقاط شاخص 2017-06
دستمزد 39575 DKK / ماه 2015-12
دستمزد در تولید 138 نقاط شاخص 2017-06
جمعیت 5.75 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
تغییر اشتغال 0.4 % 2017-06
نرخ اشتغال 64.9 % 2017-09
استخدام تمام وقت 1993 هزار 2017-03
پست های خالی شغلی 28423 2016-12
نرخ مشارکت نیروی کار 68.9 % 2017-09
قسمت مدت زمان اشتغال 702 هزار 2017-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.5 % 2017-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2017-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2017-10
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2017-10
اندازه اصل تورم 1.6 % 2017-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 110 نقاط شاخص 2017-10
قیمت صادرات 118 نقاط شاخص 2017-09
قیمت واردات 114 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی 3.9 % 2017-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 نقاط شاخص 2017-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2017-10
تغییر قیمت تولید کننده 1.5 % 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.65 % 2017-10
نرخ بهره بین بانکی -0.31 % 2017-11
عرضه پول M0 61666 DKK - میلیون 2017-09
عرضه پول M1 1171649 DKK - میلیون 2017-09
عرضه پول M2 1275612 DKK - میلیون 2017-09
عرضه پول M3 1511121 DKK - میلیون 2017-09
ترازنامه بانک 3788054 DKK - میلیون 2017-09
ذخایر ارزی 464300 DKK - میلیون 2017-10
وام به بخش خصوصی 346 EUR - میلیارد 2017-09
ترازنامه بانک مرکزی 504 EUR - میلیارد 2017-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 265 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 8766 DKK - میلیون 2017-09
صادرات 59593 DKK - میلیون 2017-09
واردات 50826 DKK - میلیون 2017-09
حساب جاری 21153 DKK - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.1 % 2016-12
بدهی خارجی 2648 DKK - میلیون 2017-07
رابطه مبادله 103 نقاط شاخص 2017-08
گردش سرمایه 72 DKK - میلیون 2017-09
ذخایر طلا 66.55 تن 2017-06
تولید نفت خام 143 BBL/D/1K 2017-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 685 EUR - میلیارد 2016-12
شاخص تروریسم 2.15 2015-12
فروش اسلحه 25 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.8 % 2016-12
بودجه دولت -0.9 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 2590 DKK - میلیون 2016-12
هزینه های دولت 128038 DKK - میلیون 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.6 % 2016-12
درآمدهای دولت 278077 DKK - میلیون 2016-12
بدهی های دولت 697 EUR - میلیارد 2017-09
هزینه های مالی 275487 DKK - میلیون 2016-12
درخواست پناهندگی 300 افراد 2017-08
ارزیابی اعتبار 99.6
مخارج نظامی 3488 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 2 2017-10
تولید صنعتی 1.2 % 2017-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.8 % 2017-09
تولید صنعتی 4.3 % 2017-09
استفاده از ظرفیت 79 % 2017-12
میزان سفارشات جدید 20 2017-03
تغییرات موجودی انبار 2206 DKK - میلیون 2017-06
ورشکستگی 526 بانک اطلاعات شرکتها 2017-10
ثبت خودرو 18534 ماشین 2017-10
سرعت اینترنت 20106 KBps 2017-03
آدرس های IP 2624652 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.39 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 12 2018-12
سود شرکت سهامی 244520 DKK - میلیون 2015-12
شاخص فساد مالی 90 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 1 2016-12
آسانی کسب و کار 3 2017-12
تولید الکتریسیته 1786 گیگاوات ساعت 2017-09
شاخص PMI تولید 59.9 2017-10
استخراج معدن -7.5 % 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 7.1 2017-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 % 2017-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.7 % 2017-09
هزینه های مصرف کننده 226242 DKK - میلیون 2017-06
درآمد قابل تصرف شخص 1031205 DKK - میلیون 2015-12
پس انداز های شخصی 15.25 % 2017-06
تسهیلات اعتباری خریدار 18671 DKK - میلیون 2017-06
قیمت گازوئیل 1.84 USD / لیتر 2017-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 118 % of GDP 2017-03
بدهی خانوار به درآمد 241 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 4.5 % 2017-07
شاخص مسکن 111 نقاط شاخص 2017-06
نرخ مالکیت مسکن 62 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 1651 2017-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.8 % 2017-12
نرخ مالیات بر فروش 25 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 8 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 % 2016-12