دانمارک

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.5 2017-09
نرخ بیکاری 4.3 2017-11
نرخ تورم 1 2017-12
نرخ بهره -0.65 2017-12
موازنه تجاری 3726 2017-11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.8 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 6.1 2018-01
بازار سهام 1033 امتیاز 2018-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.57 % 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.5 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.5 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 306 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 497000 DKK - میلیون 2017-09
تولید ناخالص ملی 644447 DKK - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 101690 DKK - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 60268 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45686 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6820 DKK - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 21252 DKK - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 60075 DKK - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 7475 DKK - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 98516 DKK - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 87357 DKK - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.3 % 2017-11
افراد شاغل 2759 هزار 2017-09
افراد بیکار 114541 2017-11
نرخ بیکاری بلند مدت 1.1 % 2017-06
نرخ بیکاری جوانان 9.6 % 2017-11
هزینه های کار 107 نقاط شاخص 2017-09
بهره وری 126 نقاط شاخص 2017-09
دستمزد 39575 DKK / ماه 2015-12
دستمزد در تولید 137 نقاط شاخص 2017-09
جمعیت 5.75 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
تغییر اشتغال 0.4 % 2017-09
نرخ اشتغال 65 % 2017-11
استخدام تمام وقت 2019 هزار 2017-06
پست های خالی شغلی 35026 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 68.8 % 2017-11
قسمت مدت زمان اشتغال 710 هزار 2017-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2017-12
اندازه اصل تورم 1.2 % 2017-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108 نقاط شاخص 2017-09
قیمت تولید 110 نقاط شاخص 2017-11
قیمت صادرات 119 نقاط شاخص 2017-11
قیمت واردات 120 نقاط شاخص 2017-11
تورم مواد غذایی 2 % 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 نقاط شاخص 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 % 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده 1.5 % 2017-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.65 % 2017-12
نرخ بهره بین بانکی -0.31 % 2018-01
عرضه پول M0 62397 DKK - میلیون 2017-11
عرضه پول M1 1175240 DKK - میلیون 2017-11
عرضه پول M2 1276520 DKK - میلیون 2017-11
عرضه پول M3 1487698 DKK - میلیون 2017-11
ترازنامه بانک 3843462 DKK - میلیون 2017-11
ذخایر ارزی 468400 DKK - میلیون 2017-12
وام به بخش خصوصی 346 EUR - میلیارد 2017-11
ترازنامه بانک مرکزی 508 EUR - میلیارد 2017-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 265 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 3726 DKK - میلیون 2017-11
صادرات 57681 DKK - میلیون 2017-11
واردات 53955 DKK - میلیون 2017-11
حساب جاری 15674 DKK - میلیون 2017-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.1 % 2016-12
بدهی خارجی 2648 DKK - میلیون 2017-07
رابطه مبادله 102 نقاط شاخص 2017-10
گردش سرمایه -13 DKK - میلیون 2017-11
ذخایر طلا 66.55 تن 2017-12
تولید نفت خام 140 BBL/D/1K 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 685 EUR - میلیارد 2016-12
شاخص تروریسم 1.51 2016-12
فروش اسلحه 25 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.8 % 2016-12
بودجه دولت -0.9 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -399 DKK - میلیون 2017-06
هزینه های دولت 129233 DKK - میلیون 2017-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.6 % 2016-12
درآمدهای دولت 277304 DKK - میلیون 2017-06
بدهی های دولت 679 EUR - میلیارد 2017-11
هزینه های مالی 277703 DKK - میلیون 2017-06
درخواست پناهندگی 275 افراد 2017-10
ارزیابی اعتبار 99.6
مخارج نظامی 3488 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 3 نقاط شاخص 2017-12
تولید صنعتی -1.1 % 2017-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.1 % 2017-11
تولید صنعتی -0.9 % 2017-11
استفاده از ظرفیت 79 % 2017-12
میزان سفارشات جدید 10 نقاط شاخص 2017-12
تغییرات موجودی انبار -731 DKK - میلیون 2017-09
ورشکستگی 1524 بانک اطلاعات شرکتها 2017-12
ثبت خودرو 16486 ماشین 2017-12
سرعت اینترنت 20106 KBps 2017-03
آدرس های IP 2624652 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.39 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 12 2018-12
سود شرکت سهامی 244520 DKK - میلیون 2015-12
شاخص فساد مالی 90 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 1 2016-12
آسانی کسب و کار 3 2017-12
تولید الکتریسیته 2653 گیگاوات ساعت 2017-10
شاخص PMI تولید 60.89 2017-12
استخراج معدن -6.5 % 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 6.5 نقاط شاخص 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.3 % 2017-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.5 % 2017-11
هزینه های مصرف کننده 224682 DKK - میلیون 2017-09
درآمد قابل تصرف شخص 1055765 DKK - میلیون 2016-12
پس انداز های شخصی 15.25 % 2017-06
تسهیلات اعتباری خریدار 18671 DKK - میلیون 2017-06
قیمت گازوئیل 1.93 USD / لیتر 2017-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 117 % of GDP 2017-06
بدهی خانوار به درآمد 241 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 4.7 % 2017-10
شاخص مسکن 111 نقاط شاخص 2017-06
نرخ مالکیت مسکن 62.4 % 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 1651 2017-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.8 % 2017-12
نرخ مالیات بر فروش 25 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 8 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 % 2016-12