شاخص یاب

دانمارک

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 6.57 2019-01
بازار سهام 937 2019-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.2 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2018-09
نرخ بیکاری 3.9 2018-11
نرخ تورم 0.8 2018-12
نرخ بهره -0.65 2018-12
موازنه تجاری 6220 2018-11
حساب جاری 16551 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.4 2017-12
بودجه دولت 1 2017-12
اطمینان کسب و کار -5 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 2.9 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.2 2018-11
نرخ مالیات شرکت 22 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2018-09
تولید ناخالص داخلی 325 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 510222 2018-09
تولید ناخالص ملی 524758 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 107026 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 61582 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46683 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5341 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 25270 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 61418 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 5884 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 97951 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 88603 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.9 2018-11
افراد شاغل 2801 2018-09
افراد بیکار 105530 2018-11
نرخ بیکاری بلند مدت 1 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 8.4 2018-11
هزینه های کار 108 2018-09
بهره وری 128 2018-09
دستمزد 40954 2017-12
دستمزد در تولید 140 2018-09
جمعیت 5.78 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.3 2018-09
نرخ اشتغال 65.9 2018-11
استخدام تمام وقت 2141 2018-09
پست های خالی شغلی 36274 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 69.3 2018-11
قسمت مدت زمان اشتغال 660 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.8 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2018-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2018-12
اندازه اصل تورم 0.7 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108 2018-09
قیمت تولید 110 2018-12
قیمت صادرات 118 2018-11
قیمت واردات 118 2018-11
تورم مواد غذایی -0.2 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 0.5 2018-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.65 2018-12
نرخ بهره بین بانکی -0.31 2019-01
عرضه پول M0 62761 2018-11
عرضه پول M1 1241507 2018-11
عرضه پول M2 1344146 2018-11
عرضه پول M3 1475423 2018-11
ترازنامه بانک 3758325 2018-11
ذخایر ارزی 457400 2018-12
وام به بخش خصوصی 364 2018-11
ترازنامه بانک مرکزی 509 2018-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 276 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 6220 2018-11
حساب جاری 16551 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8 2017-12
صادرات 61580 2018-11
واردات 55360 2018-11
بدهی خارجی 1404 2018-09
رابطه مبادله 101 2018-10
گردش سرمایه 61 2018-10
ذخایر طلا 66.5 2018-12
تولید نفت خام 69 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 685 2016-12
شاخص تروریسم 1.51 2016-12
فروش اسلحه 12 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.4 2017-12
بودجه دولت 1 2017-12
ارزش بودجه دولت -2989 2018-09
هزینه های دولت 129582 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.9 2017-12
درآمدهای دولت 276932 2018-09
بدهی های دولت 666 2018-11
هزینه های مالی 279921 2018-09
درخواست پناهندگی 305 2018-07
ارزیابی اعتبار 99.6
مخارج نظامی 3701 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.8 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 8 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -5 2018-12
تولید صنعتی 3 2018-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.6 2018-11
تولید صنعتی 5.2 2018-11
استفاده از ظرفیت 80.8 2018-12
میزان سفارشات جدید 6 2018-12
تغییرات موجودی انبار 3219 2018-09
ورشکستگی 793 2018-12
ثبت خودرو 13906 2018-12
سرعت اینترنت 20106 2017-03
آدرس های IP 2624652 2017-03
شاخص رقابتی 80.62 2018-12
رتبه رقابتی 10 2018-12
سود شرکت سهامی 269838 2016-12
شاخص فساد مالی 88 2017-12
رتبه فساد مالی 2 2017-12
آسانی کسب و کار 3 2018-12
تولید الکتریسیته 2622 2018-11
شاخص PMI تولید 58.14 2018-12
استخراج معدن -10 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 2.9 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.2 2018-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.4 2018-11
هزینه های مصرف کننده 232697 2018-09
درآمد قابل تصرف شخص 1095270 2017-12
پس انداز های شخصی 14.44 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 19631 2018-06
قیمت گازوئیل 1.78 2018-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 117 2018-06
بدهی خانوار به درآمد 241 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 5 2018-09
شاخص مسکن 116 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 62.2 2017-12