دانمارک

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2017-06
نرخ بیکاری 4.5 2017-07
نرخ تورم 1.5 2017-08
نرخ بهره -0.65 2017-08
موازنه تجاری 5167 2017-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.8 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 6.23 2017-09
بازار سهام 1025 امتیاز 2017-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 306 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 498616 DKK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص ملی 519560 DKK - میلیون 2017-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 99759 DKK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 60268 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45686 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6283 DKK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 22188 DKK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 64428 DKK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 6781 DKK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 97680 DKK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 87550 DKK - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.5 % 2017-07
افراد شاغل 2730 هزار 2017-06
افراد بیکار 121138 2017-07
نرخ بیکاری بلند مدت 1.6 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 11.7 % 2017-07
هزینه های کار 106 نقاط شاخص 2017-06
بهره وری 128 نقاط شاخص 2017-06
دستمزد 39575 DKK/Month 2015-12
دستمزد در تولید 138 نقاط شاخص 2017-06
جمعیت 5.75 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
تغییر اشتغال 0.4 % 2017-06
نرخ اشتغال 65 % 2017-07
استخدام تمام وقت 1993 هزار 2017-03
پست های خالی شغلی 28423 2016-12
نرخ مشارکت نیروی کار 69 % 2017-07
قسمت مدت زمان اشتغال 702 هزار 2017-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.5 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2017-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 نقاط شاخص 2017-08
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2017-08
اندازه اصل تورم 1.6 % 2017-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 108 نقاط شاخص 2017-08
قیمت صادرات 116 نقاط شاخص 2017-07
قیمت واردات 110 نقاط شاخص 2017-07
تورم مواد غذایی 3.4 % 2017-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 نقاط شاخص 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 % 2017-08
تغییر قیمت تولید کننده 2.9 % 2017-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.65 % 2017-08
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2017-09
عرضه پول M0 62665 DKK - میلیون 2017-07
عرضه پول M1 1179860 DKK - میلیون 2017-07
عرضه پول M2 1284344 DKK - میلیون 2017-07
عرضه پول M3 1528532 DKK - میلیون 2017-07
ترازنامه بانک 3811189 DKK - میلیون 2017-07
ذخایر ارزی 464400 DKK - میلیون 2017-08
وام به بخش خصوصی 357 EUR - میلیارد 2017-06
نرخ بهره سپرده 2.4 % 2003-12
ترازنامه بانک مرکزی 507 EUR - میلیارد 2017-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 265 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 5167 DKK - میلیون 2017-07
صادرات 50384 DKK - میلیون 2017-07
واردات 45216 DKK - میلیون 2017-07
حساب جاری 15383 DKK - میلیون 2017-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.1 % 2016-12
بدهی خارجی 2648 DKK - میلیون 2017-07
رابطه مبادله 105 نقاط شاخص 2017-06
گردش سرمایه 14 DKK - میلیون 2017-05
ذخایر طلا 66.55 تن 2017-06
تولید نفت خام 135 BBL/D/1K 2017-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 684 EUR - میلیارد 2015-12
شاخص تروریسم 2.15 2015-12
فروش اسلحه 25 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.8 % 2016-12
بودجه دولت -0.9 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 2590 DKK - میلیون 2016-12
هزینه های دولت 128181 DKK - میلیون 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.6 % 2016-12
درآمدهای دولت 278077 DKK - میلیون 2016-12
بدهی های دولت 695 EUR - میلیارد 2017-08
هزینه های مالی 275487 DKK - میلیون 2016-12
درخواست پناهندگی 300 افراد 2017-07
ارزیابی اعتبار 99.6
مخارج نظامی 3488 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 0 2017-08
تولید صنعتی -2.4 % 2017-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.4 % 2017-07
تولید صنعتی -1.1 % 2017-07
استفاده از ظرفیت 80.5 % 2017-09
میزان سفارشات جدید 20 2017-03
تغییرات موجودی انبار 1865 DKK - میلیون 2017-06
ورشکستگی 317 بانک اطلاعات شرکتها 2017-08
ثبت خودرو 15313 ماشین 2017-08
شاخص رقابتی 5.35 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 12 2017-12
سود شرکت سهامی 244520 DKK - میلیون 2015-12
شاخص فساد مالی 90 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 1 2016-12
آسانی کسب و کار 3 2016-12
تولید الکتریسیته 1859 گیگاوات ساعت 2017-06
شاخص PMI تولید 61.1 2017-08
استخراج معدن -9.8 % 2017-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 7.3 2017-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.3 % 2017-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.3 % 2017-08
هزینه های مصرف کننده 226717 DKK - میلیون 2017-06
درآمد قابل تصرف شخص 1031205 DKK - میلیون 2015-12
پس انداز های شخصی 17.6 % 2017-03
تسهیلات اعتباری خریدار 18671 DKK - میلیون 2017-06
قیمت گازوئیل 1.84 USD / لیتر 2017-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 118 % of GDP 2017-03
بدهی خانوار به درآمد 241 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -1.5 % 2017-06
شاخص مسکن 107 نقاط شاخص 2017-03
نرخ مالکیت مسکن 62 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 1651 2017-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.8 % 2017-12
نرخ مالیات بر فروش 25 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 8 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 % 2016-12