شاخص یاب

دانمارک

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-06
نرخ بیکاری 3.9 2018-07
نرخ تورم 1 2018-08
نرخ بهره -0.65 2018-08
موازنه تجاری 8509 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.4 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 6.35 2018-09
بازار سهام 982 امتیاز 2018-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.42 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.5 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 325 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 502126 DKK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 514051 DKK - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 116638 DKK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 61582 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46683 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4864 DKK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 23374 DKK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 66970 DKK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 6277 DKK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 98514 DKK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 89895 DKK - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.9 % 2018-07
افراد شاغل 2795 هزار 2018-06
افراد بیکار 107310 2018-07
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 9.1 % 2018-07
هزینه های کار 109 نقاط شاخص 2018-06
بهره وری 126 نقاط شاخص 2018-06
دستمزد 40102 DKK / ماه 2016-12
دستمزد در تولید 142 نقاط شاخص 2018-06
جمعیت 5.78 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.4 % 2018-06
نرخ اشتغال 65.9 % 2018-07
استخدام تمام وقت 2094 هزار 2018-06
پست های خالی شغلی 32598 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 69.4 % 2018-07
قسمت مدت زمان اشتغال 699 هزار 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده اصلی 103 نقاط شاخص 2018-08
اندازه اصل تورم 0.6 % 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 110 نقاط شاخص 2018-07
قیمت صادرات 117 نقاط شاخص 2018-07
قیمت واردات 119 نقاط شاخص 2018-07
تورم مواد غذایی -1.4 % 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 نقاط شاخص 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 % 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 2 % 2018-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.65 % 2018-08
نرخ بهره بین بانکی -0.31 % 2018-09
عرضه پول M0 63468 DKK - میلیون 2018-07
عرضه پول M1 1235179 DKK - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 1327022 DKK - میلیون 2018-07
عرضه پول M3 1512807 DKK - میلیون 2018-07
ترازنامه بانک 3746436 DKK - میلیون 2018-07
ذخایر ارزی 467900 DKK - میلیون 2018-08
وام به بخش خصوصی 358 EUR - میلیارد 2018-07
ترازنامه بانک مرکزی 506 EUR - میلیارد 2018-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 274 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 8509 DKK - میلیون 2018-07
صادرات 56865 DKK - میلیون 2018-07
واردات 48356 DKK - میلیون 2018-07
حساب جاری 16896 DKK - میلیون 2018-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.9 % 2017-12
بدهی خارجی 1554 DKK - میلیون 2018-07
رابطه مبادله 98 نقاط شاخص 2018-06
گردش سرمایه 75 DKK - میلیون 2018-07
ذخایر طلا 66.5 تن 2018-06
تولید نفت خام 115 BBL/D/1K 2018-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 685 EUR - میلیارد 2016-12
شاخص تروریسم 1.51 2016-12
فروش اسلحه 12 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.4 % 2017-12
بودجه دولت 1 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -6348 DKK - میلیون 2018-03
هزینه های دولت 128710 DKK - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.9 % 2017-12
درآمدهای دولت 275242 DKK - میلیون 2018-03
بدهی های دولت 664 EUR - میلیارد 2018-07
هزینه های مالی 281590 DKK - میلیون 2018-03
درخواست پناهندگی 305 افراد 2018-07
ارزیابی اعتبار 99.6
مخارج نظامی 3701 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 5 نقاط شاخص 2018-08
تولید صنعتی 7.4 % 2018-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.5 % 2018-07
تولید صنعتی 7 % 2018-07
استفاده از ظرفیت 80.7 % 2018-09
میزان سفارشات جدید 12 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات موجودی انبار 3792 DKK - میلیون 2018-06
ورشکستگی 380 بانک اطلاعات شرکتها 2018-08
ثبت خودرو 20670 2018-08
سرعت اینترنت 20106 KBps 2017-03
آدرس های IP 2624652 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.39 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 12 2018-12
سود شرکت سهامی 269838 DKK - میلیون 2016-12
شاخص فساد مالی 88 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 2 2017-12
آسانی کسب و کار 3 2017-12
تولید الکتریسیته 1499 گیگاوات ساعت 2018-07
شاخص PMI تولید 59.1 2018-08
استخراج معدن -1.6 % 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 6.9 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.3 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.5 % 2018-07
هزینه های مصرف کننده 229300 DKK - میلیون 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 1055765 DKK - میلیون 2016-12
پس انداز های شخصی 17.38 % 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 19631 DKK - میلیون 2018-06
قیمت گازوئیل 1.99 USD / لیتر 2018-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 116 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 241 % 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 9 % 2018-06
شاخص مسکن 113 نقاط شاخص 2018-03
نرخ مالکیت مسکن 62.2 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.8 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 8 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت -3.78 celsius 2013-08