دانمارک

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.5 0.5 0.5 0.7 0.8
نرخ بیکاری 4.10 4.5 4.5 4.6 4.7 5
نرخ تورم 0.60 1.9 2 1.8 1.7 2.1
نرخ بهره -0.65 -0.65 -0.65 -0.5 -0.5 0.25
موازنه تجاری 1713.60 17041 7879 9474 2416 6729
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.80 36 36 36 36 35.4
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 6.04
6.19 6.3 6.41 6.52 7
بازار سهام 972.91
1004 976 948 921 733
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.58
0.92 1.15 1.43 1.79 4.37
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00
0.5 0.5 0.5 0.7 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20
2.8 2.7 2.6 2.6 2.4
تولید ناخالص داخلی 306.90
310 310 310 310 322
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 498990.00
497307 497462 497619 497216 493472
تولید ناخالص ملی 513545.00
511284 512621 511386 511843 508319
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 103607.00
103810 103841 103770 103565 100630
تولید ناخالص داخلی سرانه 60268.23
60900 60900 60900 60900 61700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45686.48
45516 45516 45516 45516 45187
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6164.00
5463 5588 6090 6042 5556
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 22408.00
20199 20514 20776 21713 20456
تولید ناخالص داخلی از ساخت 61606.00
60443 62382 60815 61483 60424
تولید ناخالص داخلی از معادن 6589.00
6721 6938 7081 7040 7506
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 100353.00
100211 99987 100003 100006 99793
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 88369.00
82665 86910 85557 88000 86380
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 4.10
4.5 4.5 4.6 4.7 5
افراد شاغل 2756.00
2740 2734 2736 2735 2710
افراد بیکار 111224.50
129698 129698 129698 129698 129698
نرخ بیکاری بلند مدت 1.20
1.13 1.16 1.16 1.17 1.3
نرخ بیکاری جوانان 10.40
10.68 10.63 10.64 10.66 10.86
هزینه های کار 107.38
107 107 107 107 107
بهره وری 127.03
127 127 127 127 127
دستمزد 40101.77
41151 41151 41151 41151 42200
دستمزد در تولید 137.10
138 141 140 143 155
جمعیت 5.75
5.8 5.8 5.8 5.8 5.89
سن بازنشستگی زنان 65.00
65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
پست های خالی شغلی 32789.00
31392 32622 31730 30751 29771
نرخ مشارکت نیروی کار 68.60
68.88 68.7 68.81 68.74 68.77
قسمت مدت زمان اشتغال 669.70
678 681 677 675 660
تغییر اشتغال 0.40
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
نرخ اشتغال 65.00
64.69 64.6 64.7 64.85 64.76
استخدام تمام وقت 2088.30
2041 2044 2068 2067 2062
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 0.60
1.9 2 1.8 1.7 2.1
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.20
101 101 101 101 101
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.70
102 101 101 102 102
قیمت مصرف کننده اصلی 102.00
102 102 102 102 102
اندازه اصل تورم 0.80
0.94 1.46 1.22 0.97 1.18
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107.80
108 108 108 108 108
قیمت تولید 108.80
120 120 109 123 132
قیمت صادرات 115.70
115 117 117 117 117
قیمت واردات 116.80
114 110 116 116 113
تورم مواد غذایی 0.90
1.51 3.99 2.76 1.99 2.71
نرخ تورم (ماهانه) 0.70
0.36 -0.04 0.13 0.09 0.1
تغییر قیمت تولید کننده 0.50
2.8 2.8 2.62 2.7 2.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.60
100 100 100 100 100
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره -0.65
-0.65 -0.65 -0.5 -0.5 0.25
نرخ بهره بین بانکی -0.30
-0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.27
عرضه پول M0 61434.40
61897 62307 62079 62272 62196
عرضه پول M1 1190333.00
1168353 1174314 1175984 1174252 1174855
عرضه پول M2 1298142.00
1276012 1275990 1280346 1278610 1278916
عرضه پول M3 1502408.00
1526653 1518019 1500771 1520561 1513212
ترازنامه بانک 3850511.70
3883085 3848294 3799024 3825555 3845482
ذخایر ارزی 467000.00
468510 464597 460364 456106 409825
وام به بخش خصوصی 338.53
342 348 348 346 346
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 273.77
267 267 267 267 261
ترازنامه بانک مرکزی 503.98
501 495 490 484 431
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 1713.60
17041 7879 9474 2416 6729
صادرات 56019.30
67000 60000 62000 54000 58000
واردات 54305.70
49959 52121 52526 52076 51271
حساب جاری 7279.00
13864 14778 10813 2059 877
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.30
6 6 6 6 5.6
بدهی خارجی 1939.00
1650 1371 1159 1189 3570
رابطه مبادله 99.00
102 101 101 101 101
گردش سرمایه 58.00
52.95 54 53.36 53.73 53.54
ذخایر طلا 66.55
66.55 66.55 66.55 66.55 66.55
تولید نفت خام 135.00
140 136 138 139 138
شاخص تروریسم 1.51
0.35 0.35 0.35 0.35 0.17
فروش اسلحه 12.00
12 12 12 12 12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 684.90
591 591 591 591 555
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.80
36 36 36 36 35.4
بودجه دولت -0.90
0.5 0.5 0.5 0.5 1.8
ارزش بودجه دولت -3750.00
-2033 2680 -1138 2051 1596
هزینه های دولت 130527.00
130817 130881 131219 131330 131081
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.60
53.6 53.6 53.6 53.6 54.41
درآمدهای دولت 269909.00
270710 278776 271465 277711 274098
بدهی های دولت 653.39
646 648 649 649 657
هزینه های مالی 273659.00
273811 275127 273986 274631 272833
مخارج نظامی 3488.30
3685 3685 3685 3685 3733
درخواست پناهندگی 210.00
225 292 298 221 240
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 0.00
-0.73 -1.01 -1.02 -8 -6
تولید صنعتی 4.70
2.74 1.5 -0.03 0.6 1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.10
-0.5 1.25 1.11 2.7 3.3
تولید صنعتی -1.20
0.88 1.22 1.5 1.66 1.88
استفاده از ظرفیت 81.10
79.42 80.99 81.23 81.52 81.11
میزان سفارشات جدید 10.00
6.09 4.83 4.04 4.37 5.94
تغییرات موجودی انبار 5254.00
2906 2694 2899 2453 1743
ورشکستگی 452.00
215 586 489 481 510
ثبت خودرو 17280.00
17729 18298 18333 18325 18185
سرعت اینترنت 20105.69
19696 20723 20848 19887 18402
آدرس های IP 2624652.00
2621911 2606758 2599447 2597067 2532306
شاخص PMI تولید 69.38
64.98 63.21 61.32 59.89 56.14
استخراج معدن -0.50
-12.67 -4.86 -8.06 -7.46 -7.17
شاخص رقابتی 5.39
5.44 5.44 5.44 5.44 5.46
رتبه رقابتی 12.00
10 10 10 10 9
سود شرکت سهامی 244520.00
227924 227924 227924 227924 216519
آسانی کسب و کار 3.00
4 4 4 4 5
تولید الکتریسیته 3230.00
2584 1642 2638 3154 1870
شاخص فساد مالی 88.00
88 88 88 88 88
رتبه فساد مالی 2.00
2 2 2 2 2
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 8.50
7.53 7.15 8.09 5.1 4.4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.20
0.23 0.07 0.07 0.06 0.07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.60
1.44 1.33 1.31 0.5 0.6
هزینه های مصرف کننده 227160.00
227405 226773 227474 227443 225656
درآمد قابل تصرف شخص 1055765.07
1110324 1110324 1110324 1110324 1128681
پس انداز های شخصی 10.28
14.82 14.53 10.04 7.82 8.26
تسهیلات اعتباری خریدار 19034.00
19034 19075 19085 19056 18301
قیمت گازوئیل 1.90
1.86 1.76 1.78 1.81 1.8
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 116.80
117 117 117 117 117
بدهی خانوار به درآمد 243.95
221 221 221 221 208
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
میزان ساخت و ساز -0.20
2.42 4.73 3.86 3.86 4.39
شاخص مسکن 110.80
105 105 102 97.91 89.27
خانه های مسکونی نوساز 1651.00
1830 1858 1952 1961 1955
نرخ مالکیت مسکن 62.40
63.88 63.88 63.88 63.88 65.11
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00
23 23 23 23 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.80
55.8 55.8 55.8 55.8 57
نرخ مالیات بر فروش 25.00
25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 8.00
8 8 8 8 8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0.00
0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00
8 8 8 8 8
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت -3.78
-29.49 -12.58 -5.42 -24.88 -18.49