شاخص یاب

دانمارک

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 6.57 6.59 6.62 6.66 6.7 6.78
بازار سهام 937.49 891 880 869 857 835
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.20 0.16 0.17 0.19 0.21 0.24