شاخص یاب

دانمارک

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.5 0.6 0.4 0.6 0.5
نرخ بیکاری 3.90 3.8 4 4.5 4.6 4.9
نرخ تورم 1.00 1.4 1.6 1.8 1.9 2.1
نرخ بهره -0.65 -0.65 -0.5 -0.5 -0.5 0.25
موازنه تجاری 8508.80 9800 3400 9500 7400 3500
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.40 36 36 35.7 35.7 35.4
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 6.35
6.43 6.46 6.5 6.54 6.7
بازار سهام 982.35
1014 1003 992 981 938
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.42
0.38 0.41 0.44 0.47 0.62
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20
0.5 0.6 0.4 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.50
2.5 2.6 2.4 2.3 2.4
تولید ناخالص داخلی 324.87
330 320 340 340 348
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 502126.00
501246 512487 513210 513675 537906
تولید ناخالص ملی 514051.00
514715 526439 526876 525874 552550
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 116638.00
105427 108695 110675 119321 114087
تولید ناخالص داخلی سرانه 61582.17
62500 62500 63200 63200 64700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46682.51
46795 46997 46106 46106 47597
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4864.00
6953 6598 4863 4976 6925
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 23374.00
22410 23616 21930 23912 24788
تولید ناخالص داخلی از ساخت 66970.00
60817 62817 61139 68510 65933
تولید ناخالص داخلی از معادن 6277.00
7549 6748 6140 6421 7083
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 98514.00
98287 101220 100678 100780 106241
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 89895.00
87151 90339 82108 91963 94820
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 3.90
3.8 4 4.5 4.6 4.9
افراد شاغل 2795.00
2795 2785 2776 2795 2791
افراد بیکار 107309.50
106180 104876 103897 103128 100676
نرخ بیکاری بلند مدت 1.20
1.15 1.15 1.12 1.11 1.1
نرخ بیکاری جوانان 9.10
9.38 9.14 9.19 9.15 9.15
هزینه های کار 108.77
109 109 110 110 111
بهره وری 126.05
126 127 127 126 126
دستمزد 40101.77
41151 41151 41800 41010 42200
دستمزد در تولید 141.50
140 143 145 145 155
جمعیت 5.78
5.78 5.78 5.82 5.82 5.87
سن بازنشستگی زنان 65.00
65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
پست های خالی شغلی 32598.00
32838 30643 32869 34716 31696
نرخ مشارکت نیروی کار 69.40
69.42 69.46 69.46 69.46 69.46
قسمت مدت زمان اشتغال 699.40
689 691 694 695 693
تغییر اشتغال 0.40
0.42 0.42 0.44 0.41 0.42
نرخ اشتغال 65.90
65.93 66.01 66.04 66.04 66.05
استخدام تمام وقت 2094.50
2130 2109 2089 2112 2124
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.00
1.4 1.6 1.8 1.9 2.1
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.20
103 103 103 104 107
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.70
103 103 104 104 107
قیمت مصرف کننده اصلی 102.80
103 102 103 103 104
اندازه اصل تورم 0.60
0.89 0.9 0.89 0.89 0.89
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107.45
108 108 108 108 110
قیمت تولید 110.50
112 114 112 114 118
قیمت صادرات 116.60
118 118 118 118 118
قیمت واردات 118.90
118 118 118 118 118
تورم مواد غذایی -1.40
-0.21 -0.21 -0.21 1.89 -0.21
نرخ تورم (ماهانه) -0.40
0.07 0.08 0.06 0.07 0.07
تغییر قیمت تولید کننده 2.00
3.3 3.6 3.1 2.6 1.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.70
102 102 102 105 107
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره -0.65
-0.65 -0.5 -0.5 -0.5 0.25
نرخ بهره بین بانکی -0.31
-0.31 -0.16 -0.16 -0.16 0.6
عرضه پول M0 63467.90
63074 63182 63136 63141 63138
عرضه پول M1 1235179.00
1237399 1241267 1239392 1240454 1240042
عرضه پول M2 1327022.00
1329738 1333743 1332703 1333473 1333422
عرضه پول M3 1512807.00
1505719 1501822 1500200 1499560 1499132
ترازنامه بانک 3746436.50
3767736 3720291 3731614 3711184 3711602
ذخایر ارزی 467900.00
468100 467792 467786 467785 467785
وام به بخش خصوصی 357.55
357 355 354 354 354
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 273.77
275 275 276 276 279
ترازنامه بانک مرکزی 505.77
506 506 506 506 506
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 8508.80
9800 3400 9500 7400 3500
صادرات 56864.80
62000 54000 68000 61500 58000
واردات 48356.00
52200 50600 58500 54100 54500
حساب جاری 16896.00
11500 10600 5100 16400 6200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.90
6 6 5.9 5.9 5.6
بدهی خارجی 1554.00
1648 1642 1639 1638 1627
رابطه مبادله 98.00
99.67 99.7 99.7 99.7 99.7
گردش سرمایه 75.00
58.52 57.75 57.73 57.73 57.73
ذخایر طلا 66.50
66.51 66.49 66.48 66.48 66.45
تولید نفت خام 115.00
118 118 118 118 118
فروش اسلحه 12.00
20.53 18.22 19.89 21.56 27.54
شاخص تروریسم 1.51
1.34 1.33 1.15 0.98 0.17
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 684.90
696 713 717 721 747
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.40
36 36 35.7 35.7 35.4
بودجه دولت 1.00
-0.5 -0.5 -0.5 -0.5 1.8
ارزش بودجه دولت -6348.00
-4420 823 -8622 60.67 -4320
هزینه های دولت 128710.00
130019 132749 132449 131670 139333
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.90
51.5 51.5 51.1 51.1 51
درآمدهای دولت 275242.00
277880 290923 277130 288951 287403
بدهی های دولت 664.12
664 665 665 665 665
هزینه های مالی 281590.00
282300 288456 285752 288890 291723
مخارج نظامی 3700.51
3654 3656 3650 3644 3627
درخواست پناهندگی 305.00
416 394 385 388 390
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 5.00
4 3 4 2 -2
تولید صنعتی 7.40
-6.9 4.5 9.5 1.2 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.50
-2 1 -0.6 0.7 0.7
تولید صنعتی 7.00
1.19 1.09 1.11 1.1 1.1
استفاده از ظرفیت 80.70
81.39 81.66 81.68 81.71 81.19
میزان سفارشات جدید 12.00
14.54 11.74 14.59 12.06 12.1
تغییرات موجودی انبار 3792.00
3682 3442 3474 3397 3226
ورشکستگی 380.00
474 601 553 559 559
ثبت خودرو 20670.00
18735 18917 19174 19201 19243
سرعت اینترنت 20105.69
23200 23699 24194 24684 29344
آدرس های IP 2624652.00
2629224 2633510 2633992 2632720 2633970
شاخص PMI تولید 59.10
55.9 56 55.4 55.1 54
استخراج معدن -1.60
-6.45 -6.21 -6.31 -6.33 -6.33
شاخص رقابتی 5.39
5.35 5.35 5.39 5.4 5.4
رتبه رقابتی 12.00
10 10 10 10 9
سود شرکت سهامی 269838.00
267650 273197 275238 277279 307367
آسانی کسب و کار 3.00
3 3 3 3 3
تولید الکتریسیته 1499.00
2249 3517 3167 2290 2766
شاخص فساد مالی 88.00
89 89 89 89 90
رتبه فساد مالی 2.00
2 2 2 2 1
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 6.90
9.2 9.1 7.8 7.7 5.3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.30
0.1 0.2 0.3 0.2 0.1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.50
3.2 1.1 1.5 2.1 0.8
هزینه های مصرف کننده 229300.00
225484 232081 233882 234574 243592
درآمد قابل تصرف شخص 1055765.07
1079649 1085824 1093360 1100897 1206126
پس انداز های شخصی 17.38
10.35 8.61 16.82 14.65 10.68
تسهیلات اعتباری خریدار 19631.00
19785 19977 20104 20283 20737
قیمت گازوئیل 1.99
2.03 1.92 1.81 1.71 1.35
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 115.60
114 114 113 113 112
بدهی خانوار به درآمد 240.58
228 224 224 224 211
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
میزان ساخت و ساز 9.00
3.52 3.96 3.97 4.04 4.04
شاخص مسکن 112.83
118 118 120 122 129
نرخ مالکیت مسکن 62.20
62.72 62.88 63.07 63.27 65
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00
22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.80
55.8 55.8 55.8 55.8 55
نرخ مالیات بر فروش 25.00
25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 8.00
8 8 8 8 8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0.00
0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00
8 8 8 8 8
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت -3.78
-5.42 -24.88 -29.55 -15.05 -18.49