دانمارک

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.5 0.5 0.6 0.4 0.5
نرخ بیکاری 4.10 4.3 4.4 4.6 4.6 5.1
نرخ تورم 0.80 1.1 1.4 1.6 1.8 2.1
نرخ بهره -0.65 -0.65 -0.5 -0.5 -0.5 0.25
موازنه تجاری 5427.40 7500 9800 3400 9500 3500
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.40 36 36 36 35.7 35.4
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 6.39
6.17 6.28 6.39 6.5 6.98
بازار سهام 993.89
927 897 869 841 739
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.45
0.66 0.78 0.92 1.1 2.18
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90
0.5 0.5 0.6 0.4 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30
2.2 2.5 2.6 2.4 2.4
تولید ناخالص داخلی 306.90
304 311 310 317 322
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 499420.00
504613 501050 512405 516988 537820
تولید ناخالص ملی 513133.00
521622 514694 526474 533186 552588
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 104574.00
103010 104996 107293 102081 112615
تولید ناخالص داخلی سرانه 60268.23
60900 60900 60900 61300 61700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45686.48
45688 45718 45748 46106 46253
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6420.00
5911 6792 6587 5057 6914
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 22126.00
21673 21941 22701 20259 23827
تولید ناخالص داخلی از ساخت 61225.00
65418 61043 62817 62226 65933
تولید ناخالص داخلی از معادن 6575.00
7523 7554 6746 6594 7081
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 100089.00
99538 99350 102691 100638 107785
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 87994.00
89222 87265 90282 82740 94760
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 4.10
4.3 4.4 4.6 4.6 5.1
افراد شاغل 2750.00
2770 2764 2764 2758 2766
افراد بیکار 111806.70
118353 116818 113033 114945 115155
نرخ بیکاری بلند مدت 1.30
1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
نرخ بیکاری جوانان 9.50
10.46 10.45 10.44 10.43 10.32
هزینه های کار 107.38
107 107 107 107 106
بهره وری 127.03
127 127 127 127 127
دستمزد 40101.77
41151 41151 41151 41800 42200
دستمزد در تولید 137.10
141 140 143 145 155
جمعیت 5.75
5.8 5.8 5.8 5.8 5.89
سن بازنشستگی زنان 65.00
65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
پست های خالی شغلی 29929.00
33802 33802 33802 33802 33802
نرخ مشارکت نیروی کار 68.90
68.75 68.71 68.75 68.73 68.73
قسمت مدت زمان اشتغال 686.30
686 684 685 684 685
تغییر اشتغال 0.40
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
نرخ اشتغال 65.60
64.59 64.67 64.82 64.87 64.76
استخدام تمام وقت 2068.10
2066 2063 2065 2063 2064
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 0.80
1.1 1.4 1.6 1.8 2.1
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.80
102 103 103 103 107
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.20
102 103 103 104 107
قیمت مصرف کننده اصلی 102.40
103 103 103 103 106
اندازه اصل تورم 0.80
0.9 1 1.08 1.15 1.52
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107.94
108 108 108 108 108
قیمت تولید 110.50
111 111 113 111 118
قیمت صادرات 115.40
117 117 117 117 117
قیمت واردات 117.50
110 116 116 111 113
تورم مواد غذایی 1.40
2.75 3.72 2.11 1.54 2.25
نرخ تورم (ماهانه) 0.50
-0.04 0.13 0.09 0.1 0.1
تغییر قیمت تولید کننده 0.30
2.8 2.62 2.7 2.23 2.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.20
101 102 102 102 107
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره -0.65
-0.65 -0.5 -0.5 -0.5 0.25
نرخ بهره بین بانکی -0.29
-0.31 -0.16 -0.16 -0.16 0.59
عرضه پول M0 61588.50
62004 62374 62135 62365 62335
عرضه پول M1 1193219.00
1176164 1177106 1187230 1183138 1182051
عرضه پول M2 1287470.00
1275658 1286485 1290950 1283203 1286268
عرضه پول M3 1481779.00
1514600 1515186 1515388 1515459 1515496
ترازنامه بانک 3738522.50
3791265 3815077 3790022 3814362 3791154
ذخایر ارزی 467500.00
464818 464698 464695 464707 464704
وام به بخش خصوصی 353.88
345 346 346 346 347
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 273.77
275 275 275 276 279
ترازنامه بانک مرکزی 505.15
504 507 505 504 505
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 5427.40
7500 9800 3400 9500 3500
صادرات 57171.70
60000 62000 54000 68000 58000
واردات 51744.30
52500 52200 50600 58500 54500
حساب جاری 738.00
17500 18900 10600 5100 6200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.90
6 6 6 5.9 5.6
بدهی خارجی 1947.00
1373 1199 1310 1483 2490
رابطه مبادله 99.00
106 101 101 105 103
گردش سرمایه 86.00
53.97 53.86 53.92 53.83 53.85
ذخایر طلا 66.50
66.51 66.52 66.5 66.49 66.47
تولید نفت خام 128.00
136 139 138 137 138
فروش اسلحه 12.00
12 12 12 12 12
شاخص تروریسم 1.51
1.35 1.34 1.33 1.15 0.17
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 684.90
679 696 713 717 747
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.40
36 36 36 35.7 35.4
بودجه دولت 1.00
0.5 0.5 0.5 1.2 1.8
ارزش بودجه دولت 6226.00
311 311 311 311 311
هزینه های دولت 130631.00
130647 130989 134027 131926 140675
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.90
51.5 51.5 51.5 51.1 51
درآمدهای دولت 291600.00
275992 275992 275992 275992 275992
بدهی های دولت 663.75
665 666 666 666 666
هزینه های مالی 285374.00
275681 275681 275681 275681 275681
مخارج نظامی 3700.51
3472 3506 3540 3533 3539
درخواست پناهندگی 230.00
223 301 278 210 223
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 1.00
1 1 3 4 -2
تولید صنعتی -9.80
-0.53 -1.21 0.6 -0.2 1
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.20
-0.25 -0.03 2.7 -0.07 3.3
تولید صنعتی -0.90
1.53 0.82 1.33 1.09 1.15
استفاده از ظرفیت 81.10
80.99 81.31 81.59 81.63 81.28
میزان سفارشات جدید 10.00
14.25 14.29 14.29 14.29 14.29
تغییرات موجودی انبار 4935.00
5141 254 5032 360 4475
ورشکستگی 441.00
593 490 492 548 519
ثبت خودرو 18770.00
18060 17362 17861 17483 17655
سرعت اینترنت 20105.69
22696 23200 23699 24194 29344
آدرس های IP 2624652.00
2631266 2629224 2633510 2633992 2633970
شاخص PMI تولید 53.25
62.64 61.13 59.86 58.92 56.23
استخراج معدن -15.50
-8.32 -4.45 -9.29 -4.79 -6.85
شاخص رقابتی 5.39
5.37 5.37 5.37 5.37 5.37
رتبه رقابتی 12.00
12 12 12 12 12
سود شرکت سهامی 244507.00
234257 237428 240599 240230 216519
آسانی کسب و کار 3.00
3 3 3 3 3
تولید الکتریسیته 3728.00
2915 2277 2638 3072 2740
شاخص فساد مالی 88.00
88 88 88 88 88
رتبه فساد مالی 2.00
2 2 2 2 2
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 9.30
8.83 8.83 5.1 8.88 4.4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20
0.03 0.06 0.06 0.06 0.06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.70
1.33 1.17 0.5 1.14 0.6
هزینه های مصرف کننده 227012.00
229413 226933 232914 231203 244467
درآمد قابل تصرف شخص 1055765.07
1073475 1079649 1085824 1093360 1206126
پس انداز های شخصی 7.54
14.53 10.04 7.82 12.97 8.26
تسهیلات اعتباری خریدار 19034.00
19075 19085 19056 19019 18301
قیمت گازوئیل 1.96
1.88 1.77 1.67 1.57 1.1
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 116.80
117 117 117 117 117
بدهی خانوار به درآمد 243.95
242 239 237 233 208
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
میزان ساخت و ساز 5.30
3.82 4.09 4.04 4.04 4.04
شاخص مسکن 109.14
111 111 111 111 111
نرخ مالکیت مسکن 62.40
62.4 62.4 62.4 62.4 62.4
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00
22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.80
55.8 55.8 55.8 56 56
نرخ مالیات بر فروش 25.00
25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 8.00
8 8 8 8 8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0.00
0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00
8 8 8 8 8
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت -3.78
-12.58 -5.42 -24.88 -29.55 -18.49