دانمارک

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.4 0.5 0.5 0.5 0.8
نرخ بیکاری 4.50 4.3 4.4 4.4 4.5 5
نرخ تورم 1.50 0.9 1.3 1.5 1.4 2.1
نرخ بهره -0.65 -0.65 -0.65 -0.45 -0.25 0.5
موازنه تجاری 5167.10 5420 1225 4867 4679 1566
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.80 36.5 36.5 36 36 35.4
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 6.25 6.14 6.08 6.01 5.95 5.27
بازار سهام 1024.81 983 973 964 954 844
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.55 0.69 0.69 0.7 0.71 0.78
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.4 0.5 0.5 0.5 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.70 2.5 2.6 2.8 2.7 2.4
تولید ناخالص داخلی 306.14 313 303 314 309 322
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 498616.00 500335 501831 502975 503845 506350
تولید ناخالص ملی 519560.00 519175 521909 522570 522268 521839
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 99759.00 99771 99608 99586 100054 99995
تولید ناخالص داخلی سرانه 60268.23 60165 59966 60050 60135 60370
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45686.48 45718 45748 45767 45786 46106
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6283.00 6877 6271 6099 6276 6306
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 22188.00 22021 22306 20714 22229 22149
تولید ناخالص داخلی از ساخت 64428.00 61993 64014 62135 64165 64132
تولید ناخالص داخلی از معادن 6781.00 6526 6499 6263 6682 6494
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 97680.00 97089 96622 96653 97244 98667
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 87550.00 86881 86749 81084 88078 87277
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 4.50 4.3 4.4 4.4 4.5 5
افراد شاغل 2730.00 2744 2732 2721 2721 2705
افراد بیکار 121138.40 130376 130376 130376 130376 130376
نرخ بیکاری بلند مدت 1.60 1.54 1.57 1.6 1.6 1.64
نرخ بیکاری جوانان 11.70 10.66 10.49 10.44 10.4 10.36
هزینه های کار 106.30 106 106 106 106 105
بهره وری 128.15 129 129 130 129 130
دستمزد 39574.89 39938 40125 40275 40425 42376
دستمزد در تولید 138.10 137 137 138 141 145
جمعیت 5.75 5.75 5.75 5.8 5.8 5.89
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
تغییر اشتغال 0.40 0.41 0.43 0.41 0.42 0.42
نرخ اشتغال 65.00 64.79 64.86 64.87 64.88 64.88
استخدام تمام وقت 1993.10 2012 2012 1992 1989 2000
قسمت مدت زمان اشتغال 701.70 719 718 712 715 716
پست های خالی شغلی 28423.00 30563 29532 32228 31624 30738
نرخ مشارکت نیروی کار 69.00 69.05 69.12 69.18 69.24 69.71
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 1.50 0.9 1.3 1.5 1.4 2.1
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.40 101 101 101 101 101
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.70 102 102 102 102 101
قیمت مصرف کننده اصلی 102.20 102 102 102 102 102
اندازه اصل تورم 1.60 1.59 1.66 1.67 1.67 1.68
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107.92 108 108 109 109 112
قیمت تولید 108.10 116 118 120 120 132
قیمت صادرات 116.50 116 116 116 116 115
قیمت واردات 110.30 110 110 110 110 110
تورم مواد غذایی 3.40 3.36 2.95 2.7 2.5 1.89
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.20 100 99.99 99.88 99.77 98.72
تغییر قیمت تولید کننده 2.90 3.2 2.9 2.8 2.8 2.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.30 0.02 0.22 0.13 0.14 0.14
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره -0.65 -0.65 -0.65 -0.45 -0.25 0.5
نرخ بهره بین بانکی -0.32 -0.19 -0.15 0 0.13 1.31
عرضه پول M0 62664.80 62543 62677 62616 62633 62630
عرضه پول M1 1179860.00 1185409 1189381 1190701 1191446 1191964
عرضه پول M2 1284344.00 1289375 1294096 1295865 1296847 1298118
عرضه پول M3 1528532.00 1475389 1455838 1448048 1445089 1443355
ترازنامه بانک 3811189.10 3785411 3735160 3753550 3726462 3726866
ذخایر ارزی 464400.00 464546 464587 464593 464596 464596
وام به بخش خصوصی 357.03 357 357 357 356 356
نرخ بهره سپرده 2.40 2.4 2.33 2.23 2.13 2.35
ترازنامه بانک مرکزی 506.54 506 505 505 505 505
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 265.18 263 262 262 261 257
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 5167.10 5420 1225 4867 4679 1566
صادرات 50383.60 54608 53633 53346 53197 51722
واردات 45216.50 48760 48092 47833 47672 46350
حساب جاری 15383.00 14855 4611 11940 11131 877
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.10 6.4 6.4 6 6 5.6
بدهی خارجی 2648.00 2225 1997 1911 1880 1862
رابطه مبادله 105.00 104 104 104 103 102
گردش سرمایه 14.00 -79.3 -84.22 -84.65 -84.7 -84.71
ذخایر طلا 66.55 66.55 66.55 66.55 66.55 66.55
تولید نفت خام 135.00 137 137 137 137 137
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 683.90 627 614 605 595 551
شاخص تروریسم 2.15 0.29 0.3 0.42 0.53 0.13
فروش اسلحه 25.00 33.23 32.27 33.19 34.11 35.44
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.80 36.5 36.5 36 36 35.4
بودجه دولت -0.90 -0.55 -2.1 -0.89 -1.54 -0.3
ارزش بودجه دولت 2590.00 -6234 1465 -6212 485 -1000
هزینه های دولت 128181.00 128328 128640 129017 129331 132540
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.60 54.4 54.66 54.69 54.73 55.57
درآمدهای دولت 278077.00 265703 276012 265317 274987 273084
بدهی های دولت 694.82 686 687 687 687 687
هزینه های مالی 275487.00 271802 272622 271521 271777 269474
درخواست پناهندگی 300.00 766 813 760 740 750
مخارج نظامی 3488.30 3526 3553 3540 3528 3447
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار 0.00 2 -5 1.41 1.41 -6
تولید صنعتی -2.40 0.49 -0.2 0.37 0.37 1
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.40 0.27 3.2 0.03 0.04 3.3
تولید صنعتی -1.10 3.41 2.74 2.43 2.23 1.94
استفاده از ظرفیت 80.50 80.09 80.9 81.16 81.32 81.16
میزان سفارشات جدید 20.00 20.42 15.93 18.83 15.96 16.14
تغییرات موجودی انبار 1865.00 2157 2291 2264 2337 2485
ورشکستگی 317.00 331 322 314 305 263
ثبت خودرو 15313.00 15348 14002 13209 12639 11178
شاخص رقابتی 5.35 5.33 5.33 5.34 5.35 5.35
رتبه رقابتی 12.00 11 11 9 8 5
سود شرکت سهامی 244520.00 247314 250234 252367 254499 283278
آسانی کسب و کار 3.00 3 3 3 3 3
تولید الکتریسیته 1859.00 2327 3305 3120 2473 2780
شاخص فساد مالی 90.00 90 89 89 89 91
رتبه فساد مالی 1.00 1 1 1 1 1
استخراج معدن -9.80 -4.88 -4.26 -4 -3.91 -3.88
شاخص PMI تولید 61.10 60.4 59.44 58.56 57.85 55.85
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 7.30 2.8 7.6 7.04 6.63 4.4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.30 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.30 1.9 0.2 0.51 0.5 0.6
هزینه های مصرف کننده 226717.00 227919 228077 228136 228379 228213
درآمد قابل تصرف شخص 1031205.11 1052167 1061375 1068845 1076315 1183098
پس انداز های شخصی 17.60 8.45 7.44 16.9 13.35 9.88
تسهیلات اعتباری خریدار 18671.00 19060 19143 19146 19196 19311
قیمت گازوئیل 1.84 1.85 1.86 1.86 1.86 1.86
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 118.10 120 119 120 119 119
بدهی خانوار به درآمد 241.22 235 232 229 226 209
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
میزان ساخت و ساز -1.50 7.05 6.56 6.39 6.37 6.38
شاخص مسکن 106.61 111 111 112 114 118
نرخ مالکیت مسکن 62.00 61.93 61.74 61.68 61.61 61.15
خانه های مسکونی نوساز 1651.00 1583 1860 1654 1509 1724
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00 21.7 21.7 21.76 21.78 22.36
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.80 55.34 55.34 55.09 55.01 53.44
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 8.00 8 8 8 8 8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00 8 8 8 8 8