شاخص یاب

دانمارک

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.6 0.4 0.6 0.4 0.5
نرخ بیکاری 3.90 4 4.5 4.6 4.5 4.9
نرخ تورم 0.80 1.4 1.8 1.9 2.1 2.1
نرخ بهره -0.65 -0.5 -0.5 -0.5 -0.25 0.25
موازنه تجاری 5388.20 1461 9500 7400 3210 1566
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.40 36 35.7 35.7 35.7 35.4
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 6.55
6.51 6.55 6.58 6.62 6.78
بازار سهام 898.90
967 957 946 936 895
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.36
0.45 0.48 0.52 0.56 0.75
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20
0.6 0.4 0.6 0.4 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.60
3 2.4 2.3 2 2.1
تولید ناخالص داخلی 324.87
320 340 340 340 348
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 502126.00
514485 513210 513675 512169 537371
تولید ناخالص ملی 514051.00
528491 526876 525874 524332 552000
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 116638.00
109119 110675 119321 118971 113973
تولید ناخالص داخلی سرانه 61582.17
62500 63200 63200 63200 64700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46682.51
46997 46106 46106 47155 47597
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4864.00
6624 4863 4976 4961 6919
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 23374.00
23709 21930 23912 23841 24763
تولید ناخالص داخلی از ساخت 66970.00
63062 61139 68510 68309 65867
تولید ناخالص داخلی از معادن 6277.00
6774 6140 6421 6403 7076
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 98514.00
101615 100678 100780 100484 106135
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 89895.00
90692 82108 91963 91693 94726
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 3.90
4 4.5 4.6 4.5 4.9
افراد شاغل 2795.00
2785 2776 2795 2787 2791
افراد بیکار 106573.90
105382 104472 103761 103209 101483
نرخ بیکاری بلند مدت 1.00
1.05 1 0.96 0.97 0.93
نرخ بیکاری جوانان 9.50
9.34 9.31 9.31 9.29 9.29
هزینه های کار 108.77
109 110 110 110 111
بهره وری 126.05
127 127 126 126 126
دستمزد 40953.70
41151 41800 42171 42371 42200
دستمزد در تولید 141.50
143 145 145 144 155
جمعیت 5.78
5.78 5.82 5.82 5.82 5.87
سن بازنشستگی زنان 65.00
65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
پست های خالی شغلی 35171.00
30933 33007 35258 33504 32192
نرخ مشارکت نیروی کار 69.20
69.2 69.23 69.22 69.22 69.22
قسمت مدت زمان اشتغال 699.40
691 694 695 692 693
تغییر اشتغال 0.40
0.42 0.44 0.41 0.42 0.42
نرخ اشتغال 65.80
65.84 65.87 65.87 65.87 65.87
استخدام تمام وقت 2094.50
2109 2089 2112 2134 2124
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 0.80
1.4 1.8 1.9 2.1 2.1
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.30
102 103 104 104 107
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.70
103 104 104 105 107
قیمت مصرف کننده اصلی 102.70
102 103 103 103 103
اندازه اصل تورم 0.60
0.57 0.58 0.58 0.58 0.58
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107.45
108 108 108 109 110
قیمت تولید 111.30
114 112 114 114 118
قیمت صادرات 115.90
116 116 116 116 116
قیمت واردات 117.70
118 118 118 118 118
تورم مواد غذایی -0.80
-0.3 1.2 1.9 2.2 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.30
0.2 0.06 0.1 0.08 0.08
تغییر قیمت تولید کننده 2.20
3.6 3.1 2.6 2.5 1.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.80
102 102 105 105 106
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره -0.65
-0.5 -0.5 -0.5 -0.25 0.25
نرخ بهره بین بانکی -0.31
-0.15 -0.15 -0.15 0.1 0.6
عرضه پول M0 63003.80
63150 63071 63078 63072 63074
عرضه پول M1 1223267.00
1228064 1223703 1226437 1225248 1226375
عرضه پول M2 1320753.00
1328113 1326311 1328831 1328872 1330758
عرضه پول M3 1484543.00
1491240 1490484 1490678 1490725 1490741
ترازنامه بانک 3745284.70
3696435 3705515 3687136 3703044 3687691
ذخایر ارزی 467600.00
467415 467400 467397 467397 467397
وام به بخش خصوصی 360.19
360 359 359 359 359
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 275.62
277 277 276 276 275
ترازنامه بانک مرکزی 509.28
509 509 508 508 508
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 5388.20
1461 9500 7400 3210 1566
صادرات 55694.60
54000 68000 61500 56487 58000
واردات 50306.40
50600 58500 54100 51847 54500
حساب جاری 17102.00
10600 5100 16400 10200 6200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.90
7.9 7.6 7.6 7.6 7
بدهی خارجی 1404.00
1378 1375 1376 1378 1392
رابطه مبادله 100.00
98.79 98.79 98.82 98.82 98.82
گردش سرمایه 79.00
80.67 80.67 80.63 80.63 80.63
ذخایر طلا 66.50
66.48 66.46 66.46 66.46 66.42
تولید نفت خام 123.00
119 119 119 119 119
فروش اسلحه 12.00
18.22 19.89 21.56 23.23 27.54
شاخص تروریسم 1.51
1.51 1.51 1.51 1.51 1.51
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 684.90
713 717 721 725 747
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.40
36 35.7 35.7 35.7 35.4
بودجه دولت 1.00
-0.5 -0.5 -0.5 -0.5 1.8
ارزش بودجه دولت 4005.00
1402 -7248 699 -6904 -3320
هزینه های دولت 128710.00
133267 132449 131670 131284 139195
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.90
51.5 51.1 51.1 51.9 51
درآمدهای دولت 288998.00
290730 277972 288636 278863 287234
بدهی های دولت 684.76
687 686 686 686 686
هزینه های مالی 284993.00
287822 285220 287938 285768 290554
مخارج نظامی 3700.51
3656 3650 3644 3638 3627
درخواست پناهندگی 305.00
373 347 344 349 349
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار -2.00
3 4 2 2 -2
تولید صنعتی 1.20
4.5 9.5 1.2 1.19 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.60
1 -0.6 0.7 -1.6 0.7
تولید صنعتی 0.30
1.96 1.78 1.81 1.81 1.81
استفاده از ظرفیت 80.80
80.97 80.73 80.71 80.73 80.88
میزان سفارشات جدید 12.00
11.74 14.59 12.06 14.59 12.1
تغییرات موجودی انبار 3792.00
3442 3474 3397 3349 3226
ورشکستگی 601.00
610 552 566 565 563
ثبت خودرو 16650.00
16914 18311 17937 18010 18019
سرعت اینترنت 20105.69
23699 24194 24684 25169 29344
آدرس های IP 2624652.00
2633510 2633992 2632720 2633399 2633970
شاخص PMI تولید 67.10
56 55.4 55.1 57.38 54
استخراج معدن -22.70
-11.12 -9.07 -8.86 -8.85 -8.85
شاخص رقابتی 80.62
81.12 81.12 81.12 81.12 83.62
رتبه رقابتی 10.00
10 10 10 10 10
سود شرکت سهامی 269838.00
273197 275238 277279 279320 307367
آسانی کسب و کار 3.00
2 3 3 3 3
تولید الکتریسیته 2225.00
3536 3164 2272 2429 2768
شاخص فساد مالی 88.00
88 88 88 88 88
رتبه فساد مالی 2.00
2 2 2 2 2
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 5.10
9.1 7.8 7.7 7.5 5.3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.50
0.2 0.3 0.2 0.3 0.1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.70
1.1 1.5 2.1 2.5 0.8
هزینه های مصرف کننده 229300.00
232986 233882 234574 233886 243350
درآمد قابل تصرف شخص 1095269.86
1124823 1132453 1140083 1147713 1216893
پس انداز های شخصی 14.44
8.46 16.71 14.05 10.07 10.53
تسهیلات اعتباری خریدار 19631.00
19977 20104 20283 20353 20737
قیمت گازوئیل 1.92
1.89 1.86 1.82 1.79 1.66
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 117.30
117 117 117 117 117
بدهی خانوار به درآمد 240.58
224 224 224 224 211
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
میزان ساخت و ساز 4.90
4.21 4.21 4.27 4.26 4.26
شاخص مسکن 115.80
115 117 118 118 122
نرخ مالکیت مسکن 62.20
62.88 63.07 63.27 63.47 65
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00
22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.80
55.8 55.8 55.8 55.8 55
نرخ مالیات بر فروش 25.00
25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 8.00
8 8 8 8 8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0.00
0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00
8 8 8 8 8
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت -3.78
-24.88 -29.55 -15.05 -18.87 -18.49