دانمارک

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50 0.5 0.5 0.5 0.7 0.8
نرخ بیکاری 4.30 4.5 4.5 4.6 4.7 5
نرخ تورم 1.00 1.9 2 1.8 1.7 2.1
نرخ بهره -0.65 -0.65 -0.65 -0.5 -0.5 0.25
موازنه تجاری 3725.70 4509 4437 4306 1461 1566
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.80 36 36 36 36 35.4
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 6.08
6.19 6.3 6.41 6.52 7
بازار سهام 1047.24
1004 976 948 921 733
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.60
0.58 0.59 0.59 0.54 0.66
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50
0.5 0.5 0.5 0.7 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50
2.8 2.7 2.6 2.6 2.4
تولید ناخالص داخلی 306.14
296 302 308 310 322
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 497000.00
497297 497052 496771 496429 493607
تولید ناخالص ملی 644447.00
644276 644132 642616 641687 632330
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 101690.00
101288 101154 100807 100706 98740
تولید ناخالص داخلی سرانه 60268.23
60900 60900 60900 60900 61700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45686.48
45631 45658 45684 45711 45359
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6820.00
5515 5656 6189 5995 5691
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 21252.00
19768 20340 20768 20855 20332
تولید ناخالص داخلی از ساخت 60075.00
60925 62947 61039 61918 61146
تولید ناخالص داخلی از معادن 7475.00
7313 7420 7491 7536 7831
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 98516.00
98485 98493 98470 98450 98328
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 87357.00
81951 86071 86172 87695 86603
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 4.30
4.5 4.5 4.6 4.7 5
افراد شاغل 2759.00
2730 2729 2731 2729 2711
افراد بیکار 114541.20
130085 130085 130085 130085 130085
نرخ بیکاری بلند مدت 1.10
1.17 1.2 1.2 1.21 1.3
نرخ بیکاری جوانان 9.60
9.87 9.9 9.94 9.98 10.25
هزینه های کار 106.89
107 107 107 106 105
بهره وری 126.16
126 126 126 126 125
دستمزد 39574.89
39460 39640 39819 39998 39855
دستمزد در تولید 137.20
138 138 138 138 137
جمعیت 5.75
5.8 5.8 5.8 5.8 5.89
سن بازنشستگی زنان 65.00
65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
پست های خالی شغلی 35026.00
31510 32710 31665 30704 30155
نرخ مشارکت نیروی کار 68.80
68.86 68.93 68.99 69.05 69.45
قسمت مدت زمان اشتغال 709.60
704 702 701 700 688
تغییر اشتغال 0.40
0.25 0.23 0.22 0.2 0.13
نرخ اشتغال 65.00
65.07 65.13 65.18 65.24 65.6
استخدام تمام وقت 2019.40
2020 2028 2037 2034 2040
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 1.00
1.9 2 1.8 1.7 2.1
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100.90
101 101 101 101 101
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.30
101 101 101 101 101
قیمت مصرف کننده اصلی 101.50
102 101 101 101 101
اندازه اصل تورم 1.20
1.23 1.28 1.33 1.38 1.56
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107.79
108 108 108 109 108
قیمت تولید 109.60
120 120 110 123 132
قیمت صادرات 118.70
118 118 118 118 117
قیمت واردات 119.90
120 120 119 119 118
تورم مواد غذایی 2.00
1.46 1.49 1.56 1.61 1.76
نرخ تورم (ماهانه) -0.30
0.22 0.07 0.12 0.11 0.11
تغییر قیمت تولید کننده 1.50
2.8 2.8 1.6 2.7 2.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.60
101 100 100 100 99.48
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره -0.65
-0.65 -0.65 -0.5 -0.5 0.25
نرخ بهره بین بانکی -0.31
-0.2 -0.06 0.07 0.2 1.18
عرضه پول M0 62396.70
62253 62228 62208 62189 62031
عرضه پول M1 1175240.00
1167859 1167389 1166876 1166260 1159987
عرضه پول M2 1276520.00
1266855 1266461 1266114 1265641 1259641
عرضه پول M3 1487698.00
1486097 1476994 1468291 1459764 1395217
ترازنامه بانک 3843462.30
3816824 3814270 3808359 3801378 3743668
ذخایر ارزی 468400.00
466734 462546 458211 453937 422052
وام به بخش خصوصی 345.89
345 345 345 345 342
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 265.18
262 261 260 259 234
ترازنامه بانک مرکزی 508.42
504 498 492 487 449
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 3725.70
4509 4437 4306 1461 1566
صادرات 57680.60
57981 57893 57754 57606 56453
واردات 53954.90
53134 53080 52960 52831 51807
حساب جاری 15674.00
13639 12430 11550 2059 877
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.10
6 6 6 6 5.6
بدهی خارجی 2648.00
7474 9034 10565 12066 23078
رابطه مبادله 102.00
102 102 102 102 101
گردش سرمایه -13.00
-8.6 -8.77 -8.89 -8.99 -9.05
ذخایر طلا 66.55
66.55 66.55 66.55 66.55 66.55
تولید نفت خام 140.00
144 146 148 150 163
شاخص تروریسم 1.51
1.35 1.35 1.34 1.33 0.14
فروش اسلحه 25.00
47.2 46.42 45.63 44.85 58.88
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 684.90
651 657 662 668 566
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.80
36 36 36 36 35.4
بودجه دولت -0.90
0.5 0.5 0.5 0.5 1.8
ارزش بودجه دولت -399.00
-4283 76.74 -3551 -41.68 294
هزینه های دولت 129233.00
129685 129634 129682 129701 129373
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.60
53.78 53.65 53.51 53.38 53.98
درآمدهای دولت 277304.00
267618 275371 268042 274470 271781
بدهی های دولت 679.34
674 674 674 674 672
هزینه های مالی 277703.00
275624 276407 275570 275993 274751
مخارج نظامی 3488.30
3527 3544 3560 3577 3718
درخواست پناهندگی 275.00
578 622 619 614 613
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 3.00
1.14 0.47 0 -8 -6
تولید صنعتی -1.10
0.01 0.01 0.07 0.6 1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.10
0.15 0.05 0.03 2.7 3.3
تولید صنعتی -0.90
1.19 1.56 1.67 1.77 1.89
استفاده از ظرفیت 79.00
79.37 79.39 79.51 79.81 81.08
میزان سفارشات جدید 10.00
6.09 4.83 4.04 4.37 6.06
تغییرات موجودی انبار -731.00
1348 1132 1430 1394 1556
ورشکستگی 1524.00
1153 1094 1022 957 610
ثبت خودرو 16486.00
15308 14241 13445 12855 11211
سرعت اینترنت 20105.69
19696 20723 20848 19887 19164
آدرس های IP 2624652.00
2621911 2606758 2599447 2597067 2547950
شاخص PMI تولید 60.89
58.59 57.68 57.13 56.74 55.8
استخراج معدن -6.50
-4.49 -4.14 -4.02 -3.99 -3.98
شاخص رقابتی 5.39
5.45 5.45 5.45 5.45 5.45
رتبه رقابتی 12.00
10 10 10 10 9
سود شرکت سهامی 244520.00
231085 234257 237428 240599 222348
آسانی کسب و کار 3.00
3 3 3 3 5
تولید الکتریسیته 2653.00
3357 2332 2326 3004 2769
شاخص فساد مالی 90.00
91 91 91 91 93
رتبه فساد مالی 1.00
1 1 1 1 2
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 6.50
5.84 5.16 4.54 5.1 4.4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.30
0.29 0.07 0.08 0.07 0.07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.50
1.28 1.16 1.12 0.5 0.6
هزینه های مصرف کننده 224682.00
224545 223972 223845 223600 221931
درآمد قابل تصرف شخص 1055765.07
1061142 1066277 1071411 1076545 1120971
پس انداز های شخصی 15.25
14.9 14.34 8.43 7.16 7.43
تسهیلات اعتباری خریدار 18671.00
18436 18361 18283 18216 17867
قیمت گازوئیل 1.93
1.96 1.95 1.94 1.93 1.86
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 117.20
115 114 114 113 110
بدهی خانوار به درآمد 241.22
240 238 235 232 209
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
میزان ساخت و ساز 4.70
3.34 2.83 2.49 2.27 1.85
شاخص مسکن 111.22
107 107 105 101 84.56
خانه های مسکونی نوساز 1651.00
1830 1858 1952 1961 1951
نرخ مالکیت مسکن 62.40
62.71 62.84 62.97 63.1 64.58
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00
22 22 22 22 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.80
56 56 56 56 57
نرخ مالیات بر فروش 25.00
25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 8.00
8 8 8 8 8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0.00
0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00
8 8 8 8 8
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت -3.78
-29.49 -12.58 -5.42 -24.88 -18.49