دانمارک

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.4 0.5 0.5 0.5 0.8
نرخ بیکاری 4.30 4.3 4.4 4.4 4.5 5
نرخ تورم 1.50 0.9 1.3 1.5 1.4 2.1
نرخ بهره -0.65 -0.65 -0.65 -0.45 -0.25 0.5
موازنه تجاری 7845.50 5806 1225 5773 5773 1566
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.80 36.5 36.5 36 36 35.4
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 6.34 6.62 6.68 6.75 6.81 7.53
بازار سهام 995.63 983 973 964 954 844
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.56 0.69 0.69 0.7 0.71 0.78
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.4 0.5 0.5 0.5 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.60 2.5 2.6 2.8 2.7 2.4
تولید ناخالص داخلی 306.14 313 303 314 309 322
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 495439.00 498596 499620 500494 501062 502875
تولید ناخالص ملی 508920.00 508768 508193 507218 506654 506515
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 97945.00 99026 98759 98562 98911 98765
تولید ناخالص داخلی سرانه 60268.23 60165 59966 60050 60135 60370
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45686.48 45718 45748 45767 45786 46106
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5739.00 6680 6181 6036 6028 6144
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 20389.00 21679 22059 20539 21730 21823
تولید ناخالص داخلی از ساخت 62045.00 61806 63930 61996 64008 63999
تولید ناخالص داخلی از معادن 6052.00 6428 6409 6176 6532 6357
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 95748.00 95456 95250 95450 95603 95550
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 79496.00 87194 87014 81301 88668 87723
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 4.30 4.3 4.4 4.4 4.5 5
افراد شاغل 2696.00 2714 2718 2700 2710 2712
افراد بیکار 116421.50 117385 118165 118770 119236 120681
نرخ بیکاری بلند مدت 1.40 1.26 1.28 1.26 1.26 1.25
نرخ بیکاری جوانان 10.80 10.55 10.38 10.3 10.25 10.2
هزینه های کار 106.63 107 107 107 107 108
بهره وری 128.11 128 128 129 129 129
دستمزد 39574.89 39938 40125 40275 40425 42376
دستمزد در تولید 135.10 137 137 138 141 145
جمعیت 5.75 5.75 5.75 5.8 5.8 5.89
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
تغییر اشتغال 0.40 0.41 0.43 0.41 0.42 0.42
نرخ اشتغال 64.70 64.79 64.86 64.87 64.88 64.88
استخدام تمام وقت 1993.10 2012 2012 1992 1989 2000
قسمت مدت زمان اشتغال 701.70 719 718 712 715 716
پست های خالی شغلی 28423.00 30563 29532 32228 31624 30738
نرخ مشارکت نیروی کار 68.70 68.74 68.78 68.78 68.78 68.78
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 1.50 0.9 1.3 1.5 1.4 2.1
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.80 102 102 103 103 106
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.00 102 102 103 103 106
قیمت مصرف کننده اصلی 102.50 103 102 102 102 102
اندازه اصل تورم 1.60 1.57 1.61 1.61 1.61 1.61
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106.45 107 107 107 108 110
قیمت تولید 108.30 116 118 120 120 132
قیمت صادرات 116.90 117 117 117 117 117
قیمت واردات 112.30 113 113 113 113 113
تورم مواد غذایی 4.10 4.59 4.42 4.45 4.43 4.44
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.60 100 100 100 100 100
تغییر قیمت تولید کننده 2.90 3.2 2.9 2.8 2.8 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 0.02 0.06 0.12 0.08 0.09
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره -0.65 -0.65 -0.65 -0.45 -0.25 0.5
نرخ بهره بین بانکی -0.27 -0.25 -0.24 -0.25 -0.25 -0.25
عرضه پول M0 63094.20 62700 62814 62767 62778 62775
عرضه پول M1 1177854.00 1200325 1209938 1214344 1216392 1218617
عرضه پول M2 1279583.00 1297990 1305440 1308803 1310456 1312994
عرضه پول M3 1537584.00 1446409 1439917 1431663 1430161 1428957
ترازنامه بانک 3846251.30 3851117 3817171 3842372 3814959 3815947
ذخایر ارزی 463900.00 464016 464029 464026 464027 464027
وام به بخش خصوصی 357.03 357 357 357 356 356
نرخ بهره سپرده 2.40 2.4 2.33 2.23 2.13 2.35
ترازنامه بانک مرکزی 505.77 506 505 505 505 505
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 265.18 263 262 262 261 257
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 7845.50 5806 1225 5773 5773 1566
صادرات 57580.10 55553 55610 55824 55960 55985
واردات 49734.60 49196 49198 49537 49662 49688
حساب جاری 21757.00 16285 4611 15524 15570 877
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.10 6.4 6.4 6 6 5.6
بدهی خارجی 3343.00 1555 1298 1195 1159 1137
رابطه مبادله 103.00 103 103 103 103 103
گردش سرمایه 14.00 -79.3 -84.22 -84.65 -84.7 -84.71
ذخایر طلا 66.55 66.55 66.55 66.55 66.55 66.55
تولید نفت خام 135.00 137 137 137 137 137
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 683.90 627 614 605 595 551
شاخص تروریسم 2.15 0.29 0.3 0.42 0.53 0.13
فروش اسلحه 25.00 33.23 32.27 33.19 34.11 35.44
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.80 36.5 36.5 36 36 35.4
بودجه دولت -0.90 -0.55 -2.1 -0.89 -1.54 -0.3
ارزش بودجه دولت 2590.00 -6234 1465 -6212 485 -1000
هزینه های دولت 127519.00 128106 128436 128783 129076 132129
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.60 54.4 54.66 54.69 54.73 55.57
درآمدهای دولت 278077.00 265703 276012 265317 274987 273084
بدهی های دولت 673.36 676 676 676 676 676
هزینه های مالی 275487.00 271802 272622 271521 271777 269474
درخواست پناهندگی 235.00 831 828 773 762 773
مخارج نظامی 3488.30 3526 3553 3540 3528 3447
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار 5.00 5.07 -5 5.35 5.35 -6
تولید صنعتی 2.30 1.19 -0.2 1.93 2.35 1
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.00 0.18 3.2 0.05 0.05 3.3
تولید صنعتی 5.50 3.41 2.74 2.43 2.23 1.94
استفاده از ظرفیت 80.50 80.09 80.9 81.16 81.32 81.16
میزان سفارشات جدید 20.00 20.42 15.93 18.83 15.96 16.14
تغییرات موجودی انبار 2696.00 2418 2567 2544 2549 2595
ورشکستگی 338.00 430 435 427 429 429
ثبت خودرو 23991.00 20440 19962 20494 20446 20411
شاخص رقابتی 5.35 5.33 5.33 5.34 5.35 5.35
رتبه رقابتی 12.00 11 11 9 8 5
سود شرکت سهامی 244520.00 247314 250234 252367 254499 283278
آسانی کسب و کار 3.00 3 3 3 3 3
تولید الکتریسیته 2105.00 2392 3260 3077 2501 2780
شاخص فساد مالی 90.00 90 89 89 89 91
رتبه فساد مالی 1.00 1 1 1 1 1
استخراج معدن -9.20 -5.67 -5.27 -5.28 -5.29 -5.29
شاخص PMI تولید 63.70 59.78 58.91 58.15 57.52 55.7
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 10.50 2.8 7.6 8.43 7.91 4.4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.10 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.50 1.9 0.2 0.64 0.63 0.6
هزینه های مصرف کننده 225941.00 227115 227214 227034 227325 227138
درآمد قابل تصرف شخص 1031205.11 1052167 1061375 1068845 1076315 1183098
پس انداز های شخصی 17.60 8.45 7.44 16.9 13.35 9.88
تسهیلات اعتباری خریدار 18902.00 19060 19143 19146 19196 19311
قیمت گازوئیل 1.82 1.85 1.86 1.86 1.86 1.87
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 120.00 120 119 120 119 119
بدهی خانوار به درآمد 241.22 235 232 229 226 209
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
میزان ساخت و ساز 15.60 7.05 6.56 6.39 6.37 6.38
شاخص مسکن 106.61 111 111 112 114 118
نرخ مالکیت مسکن 62.00 61.93 61.74 61.68 61.61 61.15
خانه های مسکونی نوساز 1651.00 1583 1860 1654 1509 1724
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00 21.7 21.7 21.76 21.78 22.36
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.80 55.34 55.34 55.09 55.01 53.44
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 8.00 8 8 8 8 8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00 8 8 8 8 8