شاخص یاب

دانمارک

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.5 0.6 0.4 0.6 0.5
نرخ بیکاری 4.00 4.4 4.6 4.6 4.7 5.1
نرخ تورم 1.10 1.4 1.6 1.8 1.9 2.1
نرخ بهره -0.65 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 0.25
موازنه تجاری 3771.90 9800 3400 9500 7400 3500
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.40 36 36 35.7 35.7 35.4
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 6.41
6.52 6.64 6.76 6.88 7.39
بازار سهام 1003.18
937 907 877 849 744
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.32
0.38 0.46 0.55 0.66 1.36
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40
0.5 0.6 0.4 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.60
2.5 2.6 2.4 2.3 2.4
تولید ناخالص داخلی 324.87
330 320 340 340 348
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 501747.00
501197 512629 513789 510596 538055
تولید ناخالص ملی 514527.00
514715 526439 526876 527703 552550
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 104296.00
105085 107159 106799 104264 112474
تولید ناخالص داخلی سرانه 61582.17
62500 62500 63000 63000 62700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46682.51
46795 46997 46106 46106 47597
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 5397.00
6792 6587 5527 5981 6914
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 20383.00
21941 22701 20872 21930 23827
تولید ناخالص داخلی از ساخت 58839.00
61043 62817 60251 66194 65933
تولید ناخالص داخلی از معادن 5987.00
7554 6746 6131 7612 7081
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 99856.00
99350 102691 102253 100719 107785
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 80178.00
87265 90282 82102 90281 94760
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 4.00
4.4 4.6 4.6 4.7 5.1
افراد شاغل 2750.00
2764 2764 2758 2768 2766
افراد بیکار 109305.00
106896 105511 104444 103621 101067
نرخ بیکاری بلند مدت 1.20
1.22 1.23 1.22 1.2 1.2
نرخ بیکاری جوانان 10.10
10.14 10.34 10.27 10.31 10.3
هزینه های کار 108.20
109 109 109 109 110
بهره وری 128.02
126 127 127 127 127
دستمزد 40101.77
41151 41151 41800 41010 42200
دستمزد در تولید 137.90
140 143 145 143 155
جمعیت 5.78
5.78 5.78 5.82 5.82 5.87
سن بازنشستگی زنان 65.00
65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
پست های خالی شغلی 32598.00
32838 30643 32869 34716 31696
نرخ مشارکت نیروی کار 69.10
69.18 69.19 69.19 69.19 69.19
قسمت مدت زمان اشتغال 700.10
691 693 696 698 695
تغییر اشتغال 0.50
0.44 0.44 0.46 0.44 0.45
نرخ اشتغال 65.50
65.6 65.61 65.62 65.62 65.62
استخدام تمام وقت 2048.30
2096 2088 2068 2074 2089
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 1.10
1.4 1.6 1.8 1.9 2.1
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.90
103 103 103 104 107
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.30
103 103 104 104 107
قیمت مصرف کننده اصلی 102.30
103 102 103 103 104
اندازه اصل تورم 0.70
0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107.09
108 108 108 108 110
قیمت تولید 111.10
111 113 111 114 118
قیمت صادرات 118.80
118 118 118 118 118
قیمت واردات 118.70
118 118 118 118 118
تورم مواد غذایی 0.00
-0.21 -0.21 -0.21 1.89 -0.21
نرخ تورم (ماهانه) -0.10
0.07 0.08 0.06 0.07 0.07
تغییر قیمت تولید کننده 2.60
2.62 2.7 2.23 2.25 2.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.80
102 102 102 105 107
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره -0.65
-0.5 -0.5 -0.5 -0.5 0.25
نرخ بهره بین بانکی -0.30
-0.15 -0.15 -0.15 -0.15 0.6
عرضه پول M0 63026.50
62452 62582 62539 62550 62545
عرضه پول M1 1231129.00
1239526 1247024 1249253 1251138 1253025
عرضه پول M2 1323057.00
1319615 1325234 1327325 1329130 1332481
عرضه پول M3 1519158.00
1497248 1497949 1495782 1495544 1495169
ترازنامه بانک 3875545.50
3882839 3869285 3894823 3873040 3874415
ذخایر ارزی 468100.00
467886 467887 467886 467887 467886
وام به بخش خصوصی 357.23
363 363 363 363 363
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 273.77
275 275 276 276 279
ترازنامه بانک مرکزی 506.17
505 505 505 505 505
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 3771.90
9800 3400 9500 7400 3500
صادرات 57216.90
62000 54000 68000 61500 58000
واردات 53445.00
52200 50600 58500 54100 54500
حساب جاری 15467.00
11500 10600 5100 16400 6200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.90
6 6 5.9 5.9 5.6
بدهی خارجی 3271.00
3287 3256 3226 3197 2972
رابطه مبادله 99.00
99.67 99.7 99.7 99.7 99.7
گردش سرمایه 87.00
52.29 52.21 52.19 52.19 52.19
ذخایر طلا 66.50
66.51 66.49 66.48 66.48 66.45
تولید نفت خام 112.00
121 121 121 121 121
فروش اسلحه 12.00
20.53 18.22 19.89 21.56 27.54
شاخص تروریسم 1.51
1.34 1.33 1.15 0.98 0.17
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 684.90
696 713 717 721 747
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.40
36 36 35.7 35.7 35.4
بودجه دولت 1.00
-0.5 -0.5 -0.5 -0.5 1.8
ارزش بودجه دولت -6348.00
4160 5662 5067 4420 5109
هزینه های دولت 130806.00
130987 133964 133945 132222 140608
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 51.90
51.5 51.5 51.1 51.1 51
درآمدهای دولت 275242.00
284909 292875 288828 291482 294467
بدهی های دولت 670.44
667 667 667 667 667
هزینه های مالی 281590.00
280749 287075 283761 287062 289358
مخارج نظامی 3700.51
3654 3656 3650 3644 3627
درخواست پناهندگی 260.00
416 394 385 388 390
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 2.00
1 3 4 2.66 -2
تولید صنعتی -1.70
-6.9 4.5 9.5 1.2 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.80
-2 1 -0.6 0.7 0.7
تولید صنعتی 3.10
2.09 2.15 2.14 2.15 2.15
استفاده از ظرفیت 81.10
81.39 81.66 81.68 81.71 81.19
میزان سفارشات جدید 12.00
14.54 11.74 14.59 12.06 12.1
تغییرات موجودی انبار 3312.00
3481 3221 3230 3217 3098
ورشکستگی 624.00
578 621 623 623 623
ثبت خودرو 22565.00
19503 19416 19812 19752 19743
سرعت اینترنت 20105.69
23200 23699 24194 24684 29344
آدرس های IP 2624652.00
2629224 2633510 2633992 2632720 2633970
شاخص PMI تولید 49.70
55.9 56 55.4 55.1 54
استخراج معدن -17.60
-6.45 -6.21 -6.31 -6.33 -6.33
شاخص رقابتی 5.39
5.35 5.35 5.39 5.4 5.4
رتبه رقابتی 12.00
10 10 10 10 9
سود شرکت سهامی 269838.00
267650 273197 275238 277279 307367
آسانی کسب و کار 3.00
3 3 3 3 3
تولید الکتریسیته 2684.00
2402 3056 3043 2604 2755
شاخص فساد مالی 88.00
89 89 89 89 90
رتبه فساد مالی 2.00
2 2 2 2 1
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 10.60
10.31 5.1 10.31 10.31 4.4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.90
0.19 0.16 0.16 0.16 0.16
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.90
1.6 0.5 1.64 1.63 0.6
هزینه های مصرف کننده 225452.00
225253 231314 230863 230309 242787
درآمد قابل تصرف شخص 1055765.07
1079649 1085824 1093360 1100897 1206126
پس انداز های شخصی 17.38
10.35 8.61 16.82 14.65 10.68
تسهیلات اعتباری خریدار 18978.00
19055 19099 19101 19125 19191
قیمت گازوئیل 1.98
1.87 1.77 1.67 1.58 1.16
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 115.60
114 114 113 113 112
بدهی خانوار به درآمد 243.95
241 241 241 240 235
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
میزان ساخت و ساز -6.80
4.09 4.04 4.04 4.04 4.04
شاخص مسکن 112.83
118 118 120 122 129
نرخ مالکیت مسکن 62.40
62.97 63.1 63.3 63.49 65.11
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00
22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.80
55.8 55.8 238 298 56
نرخ مالیات بر فروش 25.00
25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 8.00
8 8 8 8 8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0.00
0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.00
8 8 8 8 8
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت -3.78
-5.42 -24.88 -29.55 -15.05 -18.49