جمهوری چک

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2017-09
نرخ بیکاری 3.8 2017-12
نرخ تورم 2.4 2017-12
نرخ بهره 0.5 2017-12
موازنه تجاری 42407 2017-11
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.8 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 20.77 2018-01
بازار سهام 1124 امتیاز 2018-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.8 % 2018-01
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 193 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1161 CZK - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص ملی 4467763 CZK-MN 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 303 CZK - میلیارد 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 21707 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31072 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 20288 CZK - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 59017 CZK - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 283038 CZK - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 139082 CZK - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 194415 CZK - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.8 % 2017-12
افراد بیکار 280620 2017-12
نرخ بیکاری بلند مدت 1.1 % 2017-06
نرخ بیکاری جوانان 5 % 2017-11
هزینه های کار 108 نقاط شاخص 2017-09
پست های خالی شغلی 216629 2017-12
دستمزد 29050 CZK / ماه 2017-09
حداقل دستمزد 420 EUR / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 28981 CZK / ماه 2017-09
جمعیت 10.57 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 61.8 2017-12
سن بازنشستگی مردان 63.2 2017-12
افراد شاغل 5257 هزار 2017-09
تغییر اشتغال 0.8 % 2017-09
نرخ اشتغال 74.1 % 2017-09
استخدام تمام وقت 4758 هزار 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 60 % 2017-06
هزینه زندگی خانواده 17900 CZK / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 12600 CZK / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 314 هزار 2017-06
بهره وری 124 نقاط شاخص 2017-09
رشد دستمزد 4.2 % 2017-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 34400 CZK / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 15200 CZK / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.4 % 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2017-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 199 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2017-12
قیمت مصرف کننده اصلی 106 نقاط شاخص 2017-12
اندازه اصل تورم 2.38 % 2017-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110 نقاط شاخص 2017-09
قیمت تولید 112 نقاط شاخص 2017-12
تغییر قیمت تولید کننده 0.7 % 2017-12
قیمت صادرات 96.5 نقاط شاخص 2017-11
قیمت واردات 96.5 نقاط شاخص 2017-11
CPI مسکن آب و برق 149 نقاط شاخص 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 نقاط شاخص 2017-12
تورم مواد غذایی 5.6 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.5 % 2017-12
نرخ بهره بین بانکی 0.17 % 2018-01
عرضه پول M0 538132 CZK - میلیون 2017-11
عرضه پول M1 3745585 CZK - میلیون 2017-11
عرضه پول M2 4140684 CZK - میلیون 2017-11
ترازنامه بانک 7350792 CZK - میلیون 2017-11
ذخایر ارزی 148020 USD - میلیون 2017-12
وام به بخش خصوصی 1059977 CZK - میلیون 2017-09
نرخ بهره سپرده 0.05 % 2017-09
نسبت ذخیره نقدی 2 % 2017-10
ترازنامه بانک مرکزی 3155736 CZK - میلیون 2017-11
نرخ وام 0.5 % 2017-09
عرضه پول M3 4244784 CZK - میلیون 2017-11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 138 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 42407 CZK - میلیون 2017-11
صادرات 380697 CZK - میلیون 2017-11
واردات 338290 CZK - میلیون 2017-11
حساب جاری -1451 EUR - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.1 % 2016-12
بدهی خارجی 173896 EUR - میلیون 2017-09
رابطه مبادله 100 نقاط شاخص 2017-11
گردش سرمایه -19106 CZK-MN 2017-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 11441 CZK - میلیون 2016-12
حواله 525 EUR - میلیون 2017-06
ذخایر طلا 9.44 تن 2017-12
تولید نفت خام 2 BBL/D/1K 2017-09
شاخص تروریسم 1.89 2016-12
فروش اسلحه 129 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.8 % 2016-12
بودجه دولت 0.7 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 5467 CZK - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 214 CZK - میلیارد 2017-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.9 % 2016-12
درآمدهای دولت 131839 CZK - میلیون 2017-12
بدهی های دولت 1754899 CZK - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 112214 CZK - میلیون 2017-12
درخواست پناهندگی 95 افراد 2017-09
ارزیابی اعتبار 80.8
مخارج نظامی 1923 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 97.5 نقاط شاخص 2017-12
شاخص PMI تولید 59.8 2017-12
تولید صنعتی 8.5 % 2017-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.7 % 2017-11
تولید صنعتی 10.1 % 2017-10
میزان سفارشات جدید 103 نقاط شاخص 2017-11
تغییرات موجودی انبار 14.29 CZK - میلیارد 2017-09
ثبت خودرو 19967 ماشین 2017-12
سرعت اینترنت 16938 KBps 2017-03
آدرس های IP 1720644 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.77 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 31 2018-12
سود شرکت سهامی 328392 CZK - میلیون 2015-12
شاخص فساد مالی 55 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 47 2016-12
آسانی کسب و کار 30 2017-12
تولید الکتریسیته 7467 گیگاوات ساعت 2017-12
استخراج معدن 3.5 % 2017-10
تولید فولاد 340 هزار تن 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 110 نقاط شاخص 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.1 % 2017-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.8 % 2017-11
هزینه های مصرف کننده 546 CZK - میلیارد 2017-09
پس انداز های شخصی 10.18 % 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 229282 CZK - میلیون 2017-11
اعتبار بخش خصوصی 2810798 CZK - میلیون 2017-11
قیمت گازوئیل 1.38 USD / لیتر 2017-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 31.5 % of GDP 2017-06
بدهی خانوار به درآمد 59.22 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 1.9 % 2017-11
شاخص مسکن 121 نقاط شاخص 2017-09
جواز ساختمان 6999 واحد 2017-11
نرخ مالکیت مسکن 78.2 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 8316 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 % 2017-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 45 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2016-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 18.66 celsius 2013-08