جمهوری چک

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-03
نرخ بیکاری 3.2 2018-04
نرخ تورم 1.9 2018-04
نرخ بهره 0.75 2018-05
موازنه تجاری 47185 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 21.98 2018-05
بازار سهام 1103 امتیاز 2018-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.87 % 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 193 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1169 CZK - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص ملی 4467763 CZK-MN 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 306 CZK - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 21707 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31072 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 20383 CZK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 58673 CZK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 285778 CZK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 139154 CZK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 195107 CZK - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.2 % 2018-04
افراد بیکار 242798 2018-04
نرخ بیکاری بلند مدت 0.8 % 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 6.8 % 2018-03
هزینه های کار 114 نقاط شاخص 2017-12
پست های خالی شغلی 267107 2018-04
دستمزد 31646 CZK / ماه 2017-12
حداقل دستمزد 478 EUR / ماه 2018-06
دستمزد در تولید 31298 CZK / ماه 2017-12
جمعیت 10.61 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.33 2018-12
افراد شاغل 5258 هزار 2018-03
تغییر اشتغال 0 % 2017-12
نرخ اشتغال 74.3 % 2017-12
استخدام تمام وقت 4809 هزار 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 60.4 % 2017-12
هزینه زندگی خانواده 17900 CZK / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 12600 CZK / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 320 هزار 2017-12
بهره وری 117 نقاط شاخص 2017-12
رشد دستمزد 5.3 % 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 34400 CZK / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 15200 CZK / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.9 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده اصلی 107 نقاط شاخص 2018-04
اندازه اصل تورم 1.86 % 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 99.2 نقاط شاخص 2018-04
تغییر قیمت تولید کننده 0 % 2018-04
قیمت صادرات 95 نقاط شاخص 2018-03
قیمت واردات 94.1 نقاط شاخص 2018-03
CPI مسکن آب و برق 151 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی 1.8 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.75 % 2018-05
نرخ بهره بین بانکی 0.17 % 2018-05
عرضه پول M0 545588 CZK - میلیون 2018-03
عرضه پول M1 3798716 CZK - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 4214333 CZK - میلیون 2018-03
ترازنامه بانک 7376925 CZK - میلیون 2018-03
ذخایر ارزی 147017 USD - میلیون 2018-04
وام به بخش خصوصی 1045969 CZK - میلیون 2018-03
نرخ بهره سپرده 0.05 % 2018-04
نسبت ذخیره نقدی 2 % 2018-04
ترازنامه بانک مرکزی 3113387 CZK - میلیون 2018-03
نرخ وام 1.5 % 2018-04
عرضه پول M3 4349955 CZK - میلیون 2018-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 138 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 47185 CZK - میلیون 2018-03
صادرات 366267 CZK - میلیون 2018-03
واردات 319083 CZK - میلیون 2018-03
حساب جاری -26.7 EUR - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.1 % 2017-12
بدهی خارجی 171197 EUR - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 101 نقاط شاخص 2018-03
گردش سرمایه -2321 CZK-MN 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 173269 CZK - میلیون 2017-12
حواله 585 EUR - میلیون 2017-12
ذخایر طلا 9.4 تن 2018-03
تولید نفت خام 2 BBL/D/1K 2018-01
شاخص تروریسم 1.89 2016-12
فروش اسلحه 110 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.6 % 2017-12
بودجه دولت 1.6 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -15485 CZK - میلیون 2018-04
هزینه های دولت 216 CZK - میلیارد 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.8 % 2017-12
درآمدهای دولت 96544 CZK - میلیون 2018-04
بدهی های دولت 1754883 CZK - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 112029 CZK - میلیون 2018-04
درخواست پناهندگی 90 افراد 2018-02
ارزیابی اعتبار 80.8
مخارج نظامی 2101 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 96.2 نقاط شاخص 2018-05
شاخص PMI تولید 57.2 2018-04
تولید صنعتی -1.1 % 2018-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.4 % 2018-03
تولید صنعتی -2.4 % 2018-03
میزان سفارشات جدید 99.14 نقاط شاخص 2018-03
تغییرات موجودی انبار 17.59 CZK - میلیارد 2017-12
ثبت خودرو 24259 2018-04
سرعت اینترنت 16938 KBps 2017-03
آدرس های IP 1720644 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.77 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 31 2018-12
سود شرکت سهامی 328392 CZK - میلیون 2015-12
شاخص فساد مالی 57 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 42 2017-12
آسانی کسب و کار 30 2017-12
تولید الکتریسیته 7070 گیگاوات ساعت 2018-02
استخراج معدن -6.1 % 2018-03
تولید فولاد 421 هزار تن 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 114 نقاط شاخص 2018-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 % 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.7 % 2018-03
هزینه های مصرف کننده 549 CZK - میلیارد 2017-12
پس انداز های شخصی 10.18 % 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 231341 CZK - میلیون 2018-03
اعتبار بخش خصوصی 2862771 CZK - میلیون 2018-03
قیمت گازوئیل 1.5 USD / لیتر 2018-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 31.6 % of GDP 2017-09
بدهی خانوار به درآمد 59.22 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -0.7 % 2018-03
شاخص مسکن 122 نقاط شاخص 2017-12
جواز ساختمان 5543 واحد 2018-02
نرخ مالکیت مسکن 78.2 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 7618 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 45 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 18.66 celsius 2013-08