جمهوری چک

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2017-12
نرخ بیکاری 3.7 2018-02
نرخ تورم 1.8 2018-02
نرخ بهره 0.75 2018-02
موازنه تجاری 31835 2018-01
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.8 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 20.61 2018-03
بازار سهام 1119 امتیاز 2018-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.84 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.2 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 193 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1169 CZK - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص ملی 4467763 CZK-MN 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 306 CZK - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 21707 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31072 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 20383 CZK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 58673 CZK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 285778 CZK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 139154 CZK - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 195107 CZK - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.7 % 2018-02
افراد بیکار 280899 2018-02
نرخ بیکاری بلند مدت 0.9 % 2017-09
نرخ بیکاری جوانان 5.8 % 2018-01
هزینه های کار 114 نقاط شاخص 2017-12
پست های خالی شغلی 239254 2018-02
دستمزد 31646 CZK / ماه 2017-12
حداقل دستمزد 478 EUR / ماه 2018-06
دستمزد در تولید 31298 CZK / ماه 2017-12
جمعیت 10.57 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 62.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.33 2018-12
افراد شاغل 5263 هزار 2017-12
تغییر اشتغال 0.8 % 2017-09
نرخ اشتغال 74.1 % 2017-09
استخدام تمام وقت 4806 هزار 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 60.6 % 2017-09
هزینه زندگی خانواده 17900 CZK / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 12600 CZK / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 318 هزار 2017-09
بهره وری 117 نقاط شاخص 2017-12
رشد دستمزد 5.3 % 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 34400 CZK / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 15200 CZK / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.8 % 2018-02
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2018-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2018-02
قیمت مصرف کننده اصلی 106 نقاط شاخص 2018-02
اندازه اصل تورم 1.83 % 2018-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 112 نقاط شاخص 2018-02
تغییر قیمت تولید کننده -0.3 % 2018-02
قیمت صادرات 96.9 نقاط شاخص 2017-12
قیمت واردات 96.9 نقاط شاخص 2017-12
CPI مسکن آب و برق 150 نقاط شاخص 2018-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 نقاط شاخص 2018-02
تورم مواد غذایی 2.3 % 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.75 % 2018-02
نرخ بهره بین بانکی 0.17 % 2018-03
عرضه پول M0 536856 CZK - میلیون 2018-01
عرضه پول M1 3772138 CZK - میلیون 2018-01
عرضه پول M2 4162903 CZK - میلیون 2018-01
ترازنامه بانک 7319392 CZK - میلیون 2018-01
ذخایر ارزی 150856 USD - میلیون 2018-02
وام به بخش خصوصی 1033883 CZK - میلیون 2018-01
نرخ بهره سپرده 0.05 % 2018-01
نسبت ذخیره نقدی 2 % 2018-01
ترازنامه بانک مرکزی 3110061 CZK - میلیون 2018-01
نرخ وام 1 % 2018-01
عرضه پول M3 4278526 CZK - میلیون 2018-01
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 138 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 31835 CZK - میلیون 2018-01
صادرات 360106 CZK - میلیون 2018-01
واردات 328270 CZK - میلیون 2018-01
حساب جاری -26.7 EUR - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.1 % 2016-12
بدهی خارجی 171197 EUR - میلیون 2017-12
رابطه مبادله 100 نقاط شاخص 2017-12
گردش سرمایه 2832 CZK-MN 2018-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 11441 CZK - میلیون 2016-12
حواله 529 EUR - میلیون 2017-09
ذخایر طلا 9.44 تن 2017-12
تولید نفت خام 2 BBL/D/1K 2017-12
شاخص تروریسم 1.89 2016-12
فروش اسلحه 110 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.8 % 2016-12
بودجه دولت 0.7 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -703 CZK - میلیون 2018-02
هزینه های دولت 216 CZK - میلیارد 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.9 % 2016-12
درآمدهای دولت 97011 CZK - میلیون 2018-02
بدهی های دولت 1754883 CZK - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 97714 CZK - میلیون 2018-02
درخواست پناهندگی 80 افراد 2017-12
ارزیابی اعتبار 80.8
مخارج نظامی 1923 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 97.5 نقاط شاخص 2018-02
شاخص PMI تولید 58.8 2018-02
تولید صنعتی 5.5 % 2018-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.6 % 2018-01
تولید صنعتی 9.6 % 2018-01
میزان سفارشات جدید 103 نقاط شاخص 2018-01
تغییرات موجودی انبار 17.59 CZK - میلیارد 2017-12
ثبت خودرو 20201 2018-02
سرعت اینترنت 16938 KBps 2017-03
آدرس های IP 1720644 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.77 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 31 2018-12
سود شرکت سهامی 328392 CZK - میلیون 2015-12
شاخص فساد مالی 57 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 42 2017-12
آسانی کسب و کار 30 2017-12
تولید الکتریسیته 7389 گیگاوات ساعت 2018-01
استخراج معدن -4.1 % 2018-01
تولید فولاد 461 هزار تن 2018-01
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 112 نقاط شاخص 2018-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 % 2018-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.2 % 2018-01
هزینه های مصرف کننده 549 CZK - میلیارد 2017-12
پس انداز های شخصی 10.18 % 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 229547 CZK - میلیون 2018-01
اعتبار بخش خصوصی 2821684 CZK - میلیون 2018-01
قیمت گازوئیل 1.47 USD / لیتر 2018-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 31.6 % of GDP 2017-09
بدهی خانوار به درآمد 59.22 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 33.6 % 2018-01
شاخص مسکن 121 نقاط شاخص 2017-09
جواز ساختمان 6045 واحد 2018-01
نرخ مالکیت مسکن 78.2 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 8182 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 45 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 18.66 celsius 2013-08