جمهوری چک

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.5 2017-06
نرخ بیکاری 4 2017-08
نرخ تورم 2.5 2017-08
نرخ بهره 0.25 2017-08
موازنه تجاری 20446 2017-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.2 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 21.78 2017-09
بازار سهام 1048 امتیاز 2017-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.18 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.5 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.7 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 193 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1156 CZK - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص ملی 4467763 CZK-MN 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 305 CZK - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 21707 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31072 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 20407 CZK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 60174 CZK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 279402 CZK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 139445 CZK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 195058 CZK - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4 % 2017-08
افراد بیکار 296826 2017-08
نرخ بیکاری بلند مدت 1.3 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 8.5 % 2017-07
هزینه های کار 109 نقاط شاخص 2017-06
پست های خالی شغلی 199279 2017-08
دستمزد 29346 CZK / ماه 2017-06
حداقل دستمزد 407 EUR / ماه 2017-06
دستمزد در تولید 29929 CZK / ماه 2017-06
جمعیت 10.57 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 61.8 2017-12
سن بازنشستگی مردان 63.2 2017-12
افراد شاغل 5197 هزار 2017-06
تغییر اشتغال 0.4 % 2017-06
نرخ اشتغال 72.8 % 2017-03
استخدام تمام وقت 4746 هزار 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 59.9 % 2017-03
هزینه زندگی خانواده 17687 CZK / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 15835 CZK / ماه 2016-12
قسمت مدت زمان اشتغال 304 هزار 2017-03
بهره وری 110 نقاط شاخص 2017-06
رشد دستمزد 5.3 % 2017-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 34500 CZK / ماه 2016-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 13400 CZK / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.5 % 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 198 نقاط شاخص 2017-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2017-08
قیمت مصرف کننده اصلی 106 نقاط شاخص 2017-08
اندازه اصل تورم 2.49 % 2017-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 111 نقاط شاخص 2017-08
تغییر قیمت تولید کننده 1.4 % 2017-08
قیمت صادرات 98.4 نقاط شاخص 2017-06
قیمت واردات 98.5 نقاط شاخص 2017-06
CPI Housing Utilities 148 نقاط شاخص 2017-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی 5.6 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.25 % 2017-08
نرخ بهره بین بانکی 0.17 % 2017-09
عرضه پول M0 529093 CZK - میلیون 2017-07
عرضه پول M1 3704537 CZK - میلیون 2017-07
عرضه پول M2 4094831 CZK - میلیون 2017-07
ترازنامه بانک 7093434 CZK - میلیون 2017-06
ذخایر ارزی 146865 USD - میلیون 2017-08
وام به بخش خصوصی 1048332 CZK - میلیون 2017-05
نرخ بهره سپرده 0.05 % 2017-08
نسبت ذخیره نقدی 2 % 2017-08
ترازنامه بانک مرکزی 3294651 CZK - میلیون 2017-06
نرخ وام 0.5 % 2017-08
عرضه پول M3 4205974 CZK - میلیون 2017-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 136 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 20446 CZK - میلیون 2017-07
صادرات 295523 CZK - میلیون 2017-07
واردات 275077 CZK - میلیون 2017-07
حساب جاری -290 EUR - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.1 % 2016-12
بدهی خارجی 171060 EUR - میلیون 2017-06
رابطه مبادله 99.9 نقاط شاخص 2017-06
گردش سرمایه -15757 CZK-MN 2017-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 11441 CZK - میلیون 2016-12
حواله 526 EUR - میلیون 2016-12
ذخایر طلا 9.52 تن 2017-06
تولید نفت خام 2 BBL/D/1K 2017-03
شاخص تروریسم 2.18 2015-12
فروش اسلحه 129 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.2 % 2016-12
بودجه دولت 0.6 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -9338 CZK - میلیون 2017-08
هزینه های دولت 214 CZK - میلیارد 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.9 % 2016-12
درآمدهای دولت 89904 CZK - میلیون 2017-08
بدهی های دولت 1754899 CZK - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 99243 CZK - میلیون 2017-08
درخواست پناهندگی 90 افراد 2017-06
ارزیابی اعتبار 80.8
مخارج نظامی 1923 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 96.8 2017-08
شاخص PMI تولید 54.9 2017-08
تولید صنعتی 3.3 % 2017-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -9.8 % 2017-07
تولید صنعتی 5.4 % 2017-07
میزان سفارشات جدید 108 نقاط شاخص 2017-07
تغییرات موجودی انبار 10.16 CZK - میلیارد 2017-06
ثبت خودرو 21192 ماشین 2017-08
شاخص رقابتی 4.72 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 31 2017-12
سود شرکت سهامی 328392 CZK - میلیون 2015-12
شاخص فساد مالی 55 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 47 2016-12
آسانی کسب و کار 27 2016-12
تولید الکتریسیته 6552 گیگاوات ساعت 2017-08
استخراج معدن -14.3 % 2017-07
تولید فولاد 412 هزار تن 2017-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 108 2017-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1 % 2017-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.6 % 2017-07
هزینه های مصرف کننده 540 CZK - میلیارد 2017-06
پس انداز های شخصی 12.91 % 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 225587 CZK - میلیون 2017-07
اعتبار بخش خصوصی 2793177 CZK - میلیون 2017-07
قیمت گازوئیل 1.3 USD / لیتر 2017-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 31.5 % of GDP 2016-12
بدهی خانوار به درآمد 57.55 % 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 1.8 % 2017-07
شاخص مسکن 116 نقاط شاخص 2017-03
جواز ساختمان 7226 واحد 2017-06
نرخ مالکیت مسکن 78.2 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 8498 2017-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 % 2017-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 45 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2016-12