جمهوری چک

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2017-09
نرخ بیکاری 3.6 2017-10
نرخ تورم 2.9 2017-10
نرخ بهره 0.5 2017-11
موازنه تجاری 42690 2017-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.8 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 21.68 2017-11
بازار سهام 1055 امتیاز 2017-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.73 % 2017-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 193 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1156 CZK - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص ملی 4467763 CZK-MN 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 305 CZK - میلیارد 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 21707 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31072 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 20407 CZK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 60174 CZK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 279402 CZK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 139445 CZK - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 195058 CZK - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.6 % 2017-10
افراد بیکار 271173 2017-10
نرخ بیکاری بلند مدت 1.3 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 7.5 % 2017-09
هزینه های کار 109 نقاط شاخص 2017-06
پست های خالی شغلی 209866 2017-10
دستمزد 29346 CZK / ماه 2017-06
حداقل دستمزد 407 EUR / ماه 2017-06
دستمزد در تولید 29929 CZK / ماه 2017-06
جمعیت 10.57 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 61.8 2017-12
سن بازنشستگی مردان 63.2 2017-12
افراد شاغل 5257 هزار 2017-09
تغییر اشتغال 0.4 % 2017-06
نرخ اشتغال 73.3 % 2017-06
استخدام تمام وقت 4746 هزار 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 59.9 % 2017-03
هزینه زندگی خانواده 17900 CZK / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 12600 CZK / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 304 هزار 2017-03
بهره وری 110 نقاط شاخص 2017-06
رشد دستمزد 5.3 % 2017-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 34400 CZK / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 15200 CZK / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.9 % 2017-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2017-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 199 نقاط شاخص 2017-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 نقاط شاخص 2017-10
قیمت مصرف کننده اصلی 106 نقاط شاخص 2017-10
اندازه اصل تورم 2.75 % 2017-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 111 نقاط شاخص 2017-10
تغییر قیمت تولید کننده 1.1 % 2017-10
قیمت صادرات 97.5 نقاط شاخص 2017-08
قیمت واردات 97 نقاط شاخص 2017-08
CPI مسکن آب و برق 149 نقاط شاخص 2017-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 نقاط شاخص 2017-10
تورم مواد غذایی 7.8 % 2017-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.5 % 2017-11
نرخ بهره بین بانکی 0.17 % 2017-11
عرضه پول M0 534989 CZK - میلیون 2017-09
عرضه پول M1 3734930 CZK - میلیون 2017-09
عرضه پول M2 4127966 CZK - میلیون 2017-09
ترازنامه بانک 7346267 CZK - میلیون 2017-09
ذخایر ارزی 143936 USD - میلیون 2017-10
وام به بخش خصوصی 1059977 CZK - میلیون 2017-09
نرخ بهره سپرده 0.05 % 2017-09
نسبت ذخیره نقدی 2 % 2017-10
ترازنامه بانک مرکزی 3254242 CZK - میلیون 2017-09
نرخ وام 0.5 % 2017-09
عرضه پول M3 4238791 CZK - میلیون 2017-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 136 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 42690 CZK - میلیون 2017-09
صادرات 354791 CZK - میلیون 2017-09
واردات 312101 CZK - میلیون 2017-09
حساب جاری -290 EUR - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.1 % 2016-12
بدهی خارجی 171060 EUR - میلیون 2017-06
رابطه مبادله 100 نقاط شاخص 2017-08
گردش سرمایه 10402 CZK-MN 2017-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 11441 CZK - میلیون 2016-12
حواله 526 EUR - میلیون 2016-12
ذخایر طلا 9.52 تن 2017-06
تولید نفت خام 2 BBL/D/1K 2017-06
شاخص تروریسم 2.18 2015-12
فروش اسلحه 129 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.8 % 2016-12
بودجه دولت 0.7 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 9061 CZK - میلیون 2017-10
هزینه های دولت 214 CZK - میلیارد 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.9 % 2016-12
درآمدهای دولت 105078 CZK - میلیون 2017-10
بدهی های دولت 1754899 CZK - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 96017 CZK - میلیون 2017-10
درخواست پناهندگی 105 افراد 2017-07
ارزیابی اعتبار 80.8
مخارج نظامی 1923 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 97.4 2017-10
شاخص PMI تولید 58.5 2017-10
تولید صنعتی 4.4 % 2017-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.4 % 2017-09
تولید صنعتی 2.3 % 2017-09
میزان سفارشات جدید 105 نقاط شاخص 2017-09
تغییرات موجودی انبار 10.16 CZK - میلیارد 2017-06
ثبت خودرو 20219 ماشین 2017-09
سرعت اینترنت 16938 KBps 2017-03
آدرس های IP 1720644 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.77 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 31 2018-12
سود شرکت سهامی 328392 CZK - میلیون 2015-12
شاخص فساد مالی 55 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 47 2016-12
آسانی کسب و کار 30 2017-12
تولید الکتریسیته 7197 گیگاوات ساعت 2017-09
استخراج معدن -10.8 % 2017-09
تولید فولاد 235 هزار تن 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 109 2017-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.9 % 2017-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.2 % 2017-09
هزینه های مصرف کننده 540 CZK - میلیارد 2017-06
پس انداز های شخصی 11.39 % 2017-06
تسهیلات اعتباری خریدار 225662 CZK - میلیون 2017-09
اعتبار بخش خصوصی 2826618 CZK - میلیون 2017-09
قیمت گازوئیل 1.37 USD / لیتر 2017-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 31.4 % of GDP 2017-03
بدهی خانوار به درآمد 59.22 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -1.1 % 2017-09
شاخص مسکن 119 نقاط شاخص 2017-06
جواز ساختمان 7425 واحد 2017-09
نرخ مالکیت مسکن 78.2 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 8316 2017-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 % 2017-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 45 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2016-12