شاخص یاب

جمهوری چک

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-03
نرخ بیکاری 2.9 2018-06
نرخ تورم 2.6 2018-06
نرخ بهره 1 2018-06
موازنه تجاری 28805 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 22.11 2018-07
بازار سهام 1085 امتیاز 2018-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.91 % 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.4 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 216 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1177 CZK - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص ملی 4735267 CZK-MN 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 318 CZK - میلیارد 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 22779 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32606 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 20808 CZK - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 62853 CZK - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 286170 CZK - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 141453 CZK - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 195896 CZK - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.9 % 2018-06
افراد بیکار 229632 2018-06
نرخ بیکاری بلند مدت 0.8 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 7.6 % 2018-05
هزینه های کار 120 نقاط شاخص 2018-03
پست های خالی شغلی 283243 2018-06
دستمزد 30265 CZK / ماه 2018-03
حداقل دستمزد 478 EUR / ماه 2018-06
دستمزد در تولید 29920 CZK / ماه 2018-03
جمعیت 10.61 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.33 2018-12
افراد شاغل 5258 هزار 2018-03
تغییر اشتغال 0.5 % 2018-03
نرخ اشتغال 74.2 % 2018-03
استخدام تمام وقت 4794 هزار 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 60.3 % 2018-03
هزینه زندگی خانواده 17900 CZK / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 12600 CZK / ماه 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 320 هزار 2018-03
بهره وری 103 نقاط شاخص 2018-03
رشد دستمزد 6.6 % 2018-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 34400 CZK / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 15200 CZK / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.6 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده اصلی 107 نقاط شاخص 2018-06
اندازه اصل تورم 2.13 % 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 101 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 2.9 % 2018-06
قیمت صادرات 94.9 نقاط شاخص 2018-04
قیمت واردات 94.1 نقاط شاخص 2018-04
CPI مسکن آب و برق 152 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 2.7 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1 % 2018-06
نرخ بهره بین بانکی 0.17 % 2018-07
عرضه پول M0 551388 CZK - میلیون 2018-05
عرضه پول M1 3873922 CZK - میلیون 2018-05
عرضه پول M2 4298505 CZK - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک 7563612 CZK - میلیون 2018-05
ذخایر ارزی 144130 USD - میلیون 2018-06
وام به بخش خصوصی 1063733 CZK - میلیون 2018-05
نرخ بهره سپرده 0.05 % 2018-06
نسبت ذخیره نقدی 2 % 2018-06
ترازنامه بانک مرکزی 3218021 CZK - میلیون 2018-05
نرخ وام 2 % 2018-06
عرضه پول M3 4433299 CZK - میلیون 2018-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 138 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 28805 CZK - میلیون 2018-05
صادرات 359899 CZK - میلیون 2018-05
واردات 331094 CZK - میلیون 2018-05
حساب جاری 2311 EUR - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.1 % 2017-12
بدهی خارجی 169970 EUR - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 101 نقاط شاخص 2018-04
گردش سرمایه 13426 CZK-MN 2018-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 173269 CZK - میلیون 2017-12
حواله 523 EUR - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 9.3 تن 2018-06
تولید نفت خام 2 BBL/D/1K 2018-03
شاخص تروریسم 1.89 2016-12
فروش اسلحه 110 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.6 % 2017-12
بودجه دولت 1.6 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 17215 CZK - میلیون 2018-06
هزینه های دولت 220 CZK - میلیارد 2018-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.8 % 2017-12
درآمدهای دولت 142109 CZK - میلیون 2018-06
بدهی های دولت 1749141 CZK - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 124894 CZK - میلیون 2018-06
درخواست پناهندگی 95 افراد 2018-03
ارزیابی اعتبار 80.8
مخارج نظامی 2101 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 97.4 نقاط شاخص 2018-06
شاخص PMI تولید 56.8 2018-06
تولید صنعتی 1.4 % 2018-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.9 % 2018-05
تولید صنعتی 1 % 2018-05
میزان سفارشات جدید 110 نقاط شاخص 2018-05
تغییرات موجودی انبار 15.73 CZK - میلیارد 2018-03
ثبت خودرو 25720 2018-05
سرعت اینترنت 16938 KBps 2017-03
آدرس های IP 1720644 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.77 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 31 2018-12
سود شرکت سهامی 328392 CZK - میلیون 2015-12
شاخص فساد مالی 57 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 42 2017-12
آسانی کسب و کار 30 2017-12
تولید الکتریسیته 7190 گیگاوات ساعت 2018-05
استخراج معدن 6.3 % 2018-05
تولید فولاد 410 هزار تن 2018-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 113 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 % 2018-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5 % 2018-05
هزینه های مصرف کننده 553 CZK - میلیارد 2018-03
پس انداز های شخصی 10.18 % 2017-09
تسهیلات اعتباری خریدار 235022 CZK - میلیون 2018-05
اعتبار بخش خصوصی 2892255 CZK - میلیون 2018-05
قیمت گازوئیل 1.46 USD / لیتر 2018-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 122 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 59.22 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 10.1 % 2018-05
شاخص مسکن 125 نقاط شاخص 2018-03
جواز ساختمان 7565 واحد 2018-05
نرخ مالکیت مسکن 78.5 % 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 7618 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 45 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 18.66 celsius 2013-08