شاخص یاب

جمهوری چک

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2018-06
نرخ بیکاری 2.8 2018-10
نرخ تورم 2.2 2018-10
نرخ بهره 1.75 2018-11
موازنه تجاری 39711 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.6 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 23.08 2018-11
بازار سهام 1082 امتیاز 2018-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.1 % 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 216 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1181 CZK - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص ملی 4735267 CZK-MN 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 316 CZK - میلیارد 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 22779 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32606 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17277 CZK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 58978 CZK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 287180 CZK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 143998 CZK - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 202696 CZK - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.8 % 2018-10
افراد بیکار 215622 2018-10
نرخ بیکاری بلند مدت 0.7 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 6.3 % 2018-09
هزینه های کار 116 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 316884 2018-10
دستمزد 31851 CZK / ماه 2018-06
حداقل دستمزد 469 EUR / ماه 2018-12
دستمزد در تولید 32355 CZK / ماه 2018-06
جمعیت 10.61 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63.33 2018-12
افراد شاغل 5257 هزار 2018-09
تغییر اشتغال 0.6 % 2018-06
نرخ اشتغال 74.7 % 2018-06
استخدام تمام وقت 4818 هزار 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 60.5 % 2018-06
هزینه زندگی خانواده 20500 CZK / ماه 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 15500 CZK / ماه 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 324 هزار 2018-06
بهره وری 108 نقاط شاخص 2018-06
رشد دستمزد 6.2 % 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 35400 CZK / ماه 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 15700 CZK / ماه 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.2 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده اصلی 108 نقاط شاخص 2018-10
اندازه اصل تورم 1.86 % 2018-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 112 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 102 نقاط شاخص 2018-09
تغییر قیمت تولید کننده 3.2 % 2018-09
قیمت صادرات 97 نقاط شاخص 2018-08
قیمت واردات 97.4 نقاط شاخص 2018-08
CPI مسکن آب و برق 154 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی 0.2 % 2018-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.75 % 2018-11
نرخ بهره بین بانکی 0.17 % 2018-11
عرضه پول M0 563526 CZK - میلیون 2018-09
عرضه پول M1 3887003 CZK - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 4304047 CZK - میلیون 2018-09
ترازنامه بانک 7631318 CZK - میلیون 2018-08
ذخایر ارزی 141500 USD - میلیون 2018-10
وام به بخش خصوصی 1104109 CZK - میلیون 2018-08
نرخ بهره سپرده 0.05 % 2018-09
نسبت ذخیره نقدی 2 % 2018-08
ترازنامه بانک مرکزی 3214948 CZK - میلیون 2018-08
نرخ وام 2.75 % 2018-11
عرضه پول M3 4456277 CZK - میلیون 2018-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 139 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 39711 CZK - میلیون 2018-09
صادرات 366558 CZK - میلیون 2018-09
واردات 326847 CZK - میلیون 2018-09
حساب جاری 328 EUR - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.1 % 2017-12
بدهی خارجی 168625 EUR - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 99.6 نقاط شاخص 2018-08
گردش سرمایه -8214 CZK-MN 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 173269 CZK - میلیون 2017-12
حواله 564 EUR - میلیون 2018-06
ذخایر طلا 9.1 تن 2018-09
تولید نفت خام 2 BBL/D/1K 2018-07
شاخص تروریسم 1.89 2016-12
فروش اسلحه 110 USD - میلیون 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.6 % 2017-12
بودجه دولت 1.6 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -11104 CZK - میلیون 2018-10
هزینه های دولت 221 CZK - میلیارد 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.8 % 2017-12
درآمدهای دولت 108624 CZK - میلیون 2018-10
بدهی های دولت 1749141 CZK - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 180634 CZK - میلیون 2018-10
درخواست پناهندگی 90 افراد 2018-06
ارزیابی اعتبار 80.8
مخارج نظامی 2101 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 97.3 نقاط شاخص 2018-10
شاخص PMI تولید 52.5 2018-10
تولید صنعتی -0.9 % 2018-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.1 % 2018-09
تولید صنعتی -0.8 % 2018-09
میزان سفارشات جدید 99.11 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات موجودی انبار -8.99 CZK - میلیارد 2018-06
ثبت خودرو 14532 2018-09
سرعت اینترنت 16938 KBps 2017-03
آدرس های IP 1720644 IP 2017-03
شاخص رقابتی 71.18 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 29 2018-12
سود شرکت سهامی 310627 CZK - میلیون 2016-12
شاخص فساد مالی 57 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 42 2017-12
آسانی کسب و کار 35 2018-12
تولید الکتریسیته 7154 گیگاوات ساعت 2018-09
استخراج معدن 0 % 2018-09
تولید فولاد 374 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 112 نقاط شاخص 2018-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 % 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.4 % 2018-09
هزینه های مصرف کننده 561 CZK - میلیارد 2018-06
پس انداز های شخصی 10.36 % 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 240621 CZK - میلیون 2018-09
اعتبار بخش خصوصی 3010113 CZK - میلیون 2018-09
قیمت گازوئیل 1.5 USD / لیتر 2018-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 31.5 % of GDP 2018-03
بدهی خانوار به درآمد 56.64 % 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 12.4 % 2018-09
شاخص مسکن 128 نقاط شاخص 2018-06
جواز ساختمان 6746 واحد 2018-07
نرخ مالکیت مسکن 78.5 % 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 8186 واحد 2018-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 45 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 18.66 celsius 2013-08