جمهوری چک

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.3 2017-06
نرخ بیکاری 4.1 2017-07
نرخ تورم 2.5 2017-07
نرخ بهره 0.25 2017-08
موازنه تجاری 44680 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.2 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 22.23 2017-08
بازار سهام 1032 امتیاز 2017-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.88 % 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.3 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.5 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 193 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1116 CZK - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص ملی 4467763 CZK-MN 2016-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 282 CZK - میلیارد 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 21707 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31072 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 20121 CZK - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 56448 CZK - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 267461 CZK - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 141468 CZK - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 183430 CZK - میلیون 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.1 % 2017-07
افراد بیکار 303074 2017-07
نرخ بیکاری بلند مدت 1.4 % 2016-12
نرخ بیکاری جوانان 8.9 % 2017-06
هزینه های کار 113 نقاط شاخص 2017-03
پست های خالی شغلی 183500 2017-06
دستمزد 27889 CZK / ماه 2017-03
حداقل دستمزد 407 EUR / ماه 2017-06
دستمزد در تولید 28168 CZK / ماه 2017-03
جمعیت 10.57 میلیون 2016-12
سن بازنشستگی زنان 61.8 2017-12
سن بازنشستگی مردان 63.2 2017-12
افراد شاغل 5197 هزار 2017-06
تغییر اشتغال 0.6 % 2017-03
نرخ اشتغال 72.8 % 2017-03
استخدام تمام وقت 4746 هزار 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 60.2 % 2016-12
هزینه زندگی خانواده 17687 CZK / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 15835 CZK / ماه 2016-12
قسمت مدت زمان اشتغال 304 هزار 2017-03
بهره وری 99.3 نقاط شاخص 2017-03
رشد دستمزد 2.8 % 2017-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 34500 CZK / ماه 2016-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 13400 CZK / ماه 2016-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.5 % 2017-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 198 نقاط شاخص 2017-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2017-07
قیمت مصرف کننده اصلی 105 نقاط شاخص 2017-07
اندازه اصل تورم 2.36 % 2017-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108 نقاط شاخص 2017-03
قیمت تولید 111 نقاط شاخص 2017-07
تغییر قیمت تولید کننده 1.1 % 2017-07
قیمت صادرات 99.7 نقاط شاخص 2017-05
قیمت واردات 100 نقاط شاخص 2017-05
CPI Housing Utilities 148 نقاط شاخص 2017-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 نقاط شاخص 2017-07
تورم مواد غذایی 5.8 % 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.25 % 2017-08
نرخ بهره بین بانکی 0.17 % 2017-08
عرضه پول M0 531200 CZK - میلیون 2017-06
عرضه پول M1 3682420 CZK - میلیون 2017-06
عرضه پول M2 4059651 CZK - میلیون 2017-06
ترازنامه بانک 7093434 CZK - میلیون 2017-06
ذخایر ارزی 145776 USD - میلیون 2017-07
وام به بخش خصوصی 1048332 CZK - میلیون 2017-05
نرخ بهره سپرده 0.05 % 2017-08
نسبت ذخیره نقدی 2 % 2017-08
ترازنامه بانک مرکزی 3294651 CZK - میلیون 2017-06
نرخ وام 0.5 % 2017-08
عرضه پول M3 4153061 CZK - میلیون 2017-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 136 % 2015-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 44680 CZK - میلیون 2017-06
صادرات 364046 CZK - میلیون 2017-06
واردات 319366 CZK - میلیون 2017-06
حساب جاری 3498 EUR - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.1 % 2016-12
بدهی خارجی 172246 EUR - میلیون 2017-03
رابطه مبادله 99.3 نقاط شاخص 2017-05
گردش سرمایه 4347 CZK-MN 2017-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 11441 CZK - میلیون 2016-12
حواله 526 EUR - میلیون 2016-12
ذخایر طلا 9.61 تن 2017-03
تولید نفت خام 2 BBL/D/1K 2017-02
شاخص تروریسم 2.18 2015-12
فروش اسلحه 129 USD - میلیون 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.2 % 2016-12
بودجه دولت 0.6 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 20349 CZK - میلیون 2017-07
هزینه های دولت 210 CZK - میلیارد 2017-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.9 % 2016-12
درآمدهای دولت 102785 CZK - میلیون 2017-07
بدهی های دولت 1754899 CZK - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 82437 CZK - میلیون 2017-07
درخواست پناهندگی 95 افراد 2017-03
ارزیابی اعتبار 80.8
مخارج نظامی 1923 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 96.1 2017-07
شاخص PMI تولید 55.3 2017-07
تولید صنعتی 2.2 % 2017-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.8 % 2017-06
تولید صنعتی 3.6 % 2017-06
میزان سفارشات جدید 109 نقاط شاخص 2017-05
تغییرات موجودی انبار 18.97 CZK - میلیارد 2017-03
ثبت خودرو 26634 ماشین 2017-06
شاخص رقابتی 4.72 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 31 2017-12
سود شرکت سهامی 297159 CZK - میلیون 2014-12
شاخص فساد مالی 55 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 47 2016-12
آسانی کسب و کار 27 2016-12
تولید الکتریسیته 5859 گیگاوات ساعت 2017-06
استخراج معدن -16.5 % 2017-06
تولید فولاد 382 هزار تن 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 106 2017-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 % 2017-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.6 % 2017-06
هزینه های مصرف کننده 524 CZK - میلیارد 2017-03
پس انداز های شخصی 12.91 % 2016-12
تسهیلات اعتباری خریدار 224206 CZK - میلیون 2017-06
اعتبار بخش خصوصی 2763532 CZK - میلیون 2017-06
قیمت گازوئیل 1.27 USD / لیتر 2017-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 31.5 % of GDP 2016-12
بدهی خانوار به درآمد 57.55 % 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 8.5 % 2017-06
شاخص مسکن 116 نقاط شاخص 2017-03
جواز ساختمان 6659 واحد 2017-04
نرخ مالکیت مسکن 78.2 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 8498 2017-06
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 % 2017-12
نرخ مالیات بر فروش 21 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 45 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 % 2016-12