جمهوری چک

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.50 0.9 0.8 0.7 0.7 0.4
نرخ بیکاری 3.80 3.9 3.9 3.9 4 5
نرخ تورم 2.70 2.5 2.4 2.5 2.3 2.6
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
موازنه تجاری 28265.00 28114 26726 27084 25866 19208
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.80 35.5 33.6 33.6 33.6 31.4
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 21.78 21.9 21.68 21.46 21.24 18.8
بازار سهام 1056.61 1050 1040 1030 1020 901
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.56 1.35 1.37 1.38 1.39 1.54
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.50 0.9 0.8 0.7 0.7 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.70 4.2 4.2 4 3.6 2.8
تولید ناخالص داخلی 192.92 190 186 182 178 205
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1155.66 1193 1206 1218 1228 1261
تولید ناخالص ملی 4467763.00 4601427 4642395 4683363 4724331 5031525
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 304.87 325 328 328 327 313
تولید ناخالص داخلی سرانه 21707.49 21920 22070 22070 22070 22250
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31071.75 31158 31117 31076 31035 30208
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 20407.00 19228 18580 17872 17273 16310
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 60174.00 60894 61149 61246 61333 60606
تولید ناخالص داخلی از ساخت 279402.00 285909 287602 288524 288925 284338
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 139445.00 138912 138629 138391 138149 136337
تولید ناخالص داخلی از خدمات 195058.00 198456 200387 201129 201551 199684
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 3.80 3.9 3.9 3.9 4 5
افراد بیکار 284915.00 277137 284408 282926 284172 291602
نرخ بیکاری بلند مدت 1.30 1.38 1.48 1.59 1.7 2.49
نرخ بیکاری جوانان 8.00 8.17 8.33 8.47 8.61 9.65
هزینه های کار 109.28 104 106 108 108 104
پست های خالی شغلی 206081.00 215014 212345 203618 192100 107410
دستمزد 29346.00 29064 27861 29140 27892 28756
دستمزد در تولید 29929.00 29357 27989 29420 28201 29075
حداقل دستمزد 407.09 368 418 426 427 400
جمعیت 10.57 10.6 10.62 10.62 10.62 10.65
سن بازنشستگی زنان 61.80 61.5 61.59 61.64 61.68 61.48
سن بازنشستگی مردان 63.20 63.07 63.17 63.23 63.28 63.38
افراد شاغل 5197.27 5188 5186 5182 5179 5150
تغییر اشتغال 0.40 0.23 0.18 0.18 0.13 0.07
نرخ اشتغال 73.30 73.26 73.22 73.17 73.12 72.66
استخدام تمام وقت 4746.10 4729 4725 4721 4717 4685
رشد دستمزد 5.30 2.4 2.6 2.7 3.75 2.5
قسمت مدت زمان اشتغال 303.80 306 305 302 300 277
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 13400.00 13933 13933 13933 13933 13933
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 34500.00 33083 32946 32828 32727 32257
بهره وری 109.90 113 101 110 121 112
نرخ مشارکت نیروی کار 59.90 60 59.9 59.91 59.96 59.92
هزینه زندگی خانواده 17687.30 17673 17671 17672 17671 17672
هزینه زندگی انفرادی 15835.00 15808 15797 15804 15799 15801
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 2.70 2.5 2.4 2.5 2.3 2.6
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.22 0.23 0.22 0.22 0.22
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.50 103 103 103 103 103
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 197.80 198 198 198 198 197
قیمت مصرف کننده اصلی 105.74 106 106 106 106 106
اندازه اصل تورم 2.66 2.29 1.89 1.6 1.4 0.94
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108.80 109 109 109 109 108
قیمت تولید 111.20 118 120 120 111 137
تغییر قیمت تولید کننده 1.70 3.8 3.2 3.2 3 2.4
قیمت صادرات 97.50 98.01 98.27 98.48 98.65 99.17
قیمت واردات 97.00 97.22 97.69 98.1 98.45 99.79
CPI مسکن آب و برق 148.50 149 149 148 148 148
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.40 103 103 102 102 101
تورم مواد غذایی 5.70 4.89 4.01 3.34 2.89 2.05
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی 0.17 0.27 0.41 0.54 0.68 1.69
عرضه پول M0 529848.90 530069 529886 529640 529366 526777
عرضه پول M1 3719280.63 3733393 3744151 3748565 3748661 3683385
عرضه پول M2 4121833.66 4153498 4164186 4166844 4165564 4122201
ذخایر ارزی 146324.80 145852 145147 144449 143745 137568
ترازنامه بانک 7181013.50 7203479 7199859 7194497 7188848 7138051
وام به بخش خصوصی 1048331.60 1063294 1061768 1059483 1056956 1034025
نرخ بهره سپرده 0.05 0.1 0.17 0.24 0.32 0.95
نسبت ذخیره نقدی 2.00 2.05 2.1 2.14 2.18 2.53
ترازنامه بانک مرکزی 3263917.70 3225978 3200621 3175858 3151416 2943697
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 136.05 138 136 134 132 125
عرضه پول M3 4234365.09 4284760 4302142 4308333 4308721 4260614
نرخ وام 0.50 0.76 0.98 1.21 1.42 2.99
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری 28265.00 28114 26726 27084 25866 19208
صادرات 326046.00 327504 329902 332077 329969 324816
واردات 297781.00 298860 299620 299785 298928 293781
حساب جاری -290.10 -702 2511 -261 -1089 -529
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.10 0.8 1 1 1 0.6
بدهی خارجی 171060.00 116000 199098 205055 209663 122000
رابطه مبادله 100.50 101 100 100 99.79 99.2
گردش سرمایه 10402.32 18740 22189 23716 24389 24921
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 11440.56 -872194 -818719 -765243 -711768 -579104
حواله 526.40 516 509 511 506 490
ذخایر طلا 9.52 9.38 9.34 9.3 9.27 9.29
تولید نفت خام 2.00 2.13 2.18 2.24 2.29 2.66
شاخص تروریسم 2.18 1.04 0.89 0.74 0.58 1.09
فروش اسلحه 129.00 178 166 154 141 74.76
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.80 35.5 33.6 33.6 33.6 31.4
بودجه دولت 0.70 1 1.2 1.2 1.2 0.9
ارزش بودجه دولت 1765.86 -4355 -4502 -4519 -4519 -4519
هزینه های دولت 214.43 215 214 214 214 211
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.90 42.7 42.8 42.9 43 43.83
درآمدهای دولت 112946.90 106061 101053 97245 94237 80171
بدهی های دولت 1754899.00 1666227 1643155 1620083 1597011 1322694
هزینه های مالی 111181.04 100026 96234 94060 92242 80841
درخواست پناهندگی 90.00 88.3 86.75 85.45 84.34 79.57
مخارج نظامی 1922.80 2100 2142 2184 2225 2494
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار 97.00 96.59 96.09 95.64 95.23 93.1
شاخص PMI تولید 56.60 55.74 55.38 55.02 54.72 53.52
تولید صنعتی 5.80 3.6 4.08 4.23 4.29 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 14.30 0.4 0.1 0.31 0.32 0.4
تولید صنعتی 5.40 5.61 5.87 5.92 5.86 5.57
میزان سفارشات جدید 104.90 107 108 109 110 115
تغییرات موجودی انبار 10.16 7.37 6.94 6.9 6.71 5.9
ثبت خودرو 20219.00 19259 18420 17764 17243 15499
شاخص رقابتی 4.77 4.72 4.72 4.72 4.72 4.59
رتبه رقابتی 31.00 29 29 29 29 38
سود شرکت سهامی 328392.00 313673 311115 308557 305999 282306
آسانی کسب و کار 27.00 29 32 36 39 61
تولید الکتریسیته 7197.00 8058 6949 6517 7257 7138
شاخص فساد مالی 55.00 53 52 52 51 45
رتبه فساد مالی 47.00 44 42 41 39 43
تولید فولاد 363.00 411 430 444 455 500
استخراج معدن -14.30 -3 -2.69 -2.67 -2.67 -2.67
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 109.20 108 107 106 105 98.98
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.40 0.4 0.33 0.29 0.3 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.80 2.5 4.7 4.56 4.44 2.2
هزینه های مصرف کننده 540.47 549 553 556 558 566
پس انداز های شخصی 11.39 12.3 10.31 11.47 11.2 11.59
تسهیلات اعتباری خریدار 227112.40 228918 229211 229163 228985 226731
اعتبار بخش خصوصی 2816293.55 2865265 2885839 2896885 2902034 2876414
قیمت گازوئیل 1.29 1.26 1.25 1.25 1.25 1.22
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 31.40 31.36 31.29 31.25 31.19 30.62
بدهی خانوار به درآمد 57.55 55.81 55.5 55.2 54.89 46.43
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
میزان ساخت و ساز 1.90 0.6 1.56 1.43 1.38 1.5
شاخص مسکن 118.90 119 118 115 113 106
جواز ساختمان 7226.00 9331 9832 10026 10084 10092
خانه های مسکونی نوساز 8498.00 7448 7374 8028 7834 7812
نرخ مالکیت مسکن 78.20 78.06 78.04 78.02 78 77.5
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 19.00 19.25 19.25 19.25 19.25 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00 22.89 22.89 22.89 22.89 24.52
نرخ مالیات بر فروش 21.00 20.58 20.58 20.58 20.58 20.05
نرخ تامین اجتماعی 45.00 45.21 45.26 45.3 45.35 45.75
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34.00 34.08 34.1 34.12 34.14 34.3
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11.12 11.15 11.18 11.21 11.45