شاخص یاب

جمهوری چک

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5
نرخ بیکاری 2.80 2.4 2.4 2.5 2.5 2.6
نرخ تورم 2.20 2.4 2.3 2.2 2.1 2
نرخ بهره 1.75 1.75 1.75 1.75 2 2.5
موازنه تجاری 39711.47 16000 50000 38000 26423 25000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.60 32.6 30.4 30.4 30.4 29.6
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 22.99
22.54 22.7 22.86 23.03 23.69
بازار سهام 1084.44
1090 1083 1075 1067 1037
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.10
2.25 2.32 2.39 2.46 2.78
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40
0.8 0.7 0.6 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30
3 3.3 3.4 3.2 3.2
تولید ناخالص داخلی 215.73
218 220 220 220 221
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1181.33
1208 1216 1221 1219 1281
تولید ناخالص ملی 4735267.00
4877325 4891531 4896266 4886796 5174335
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 315.71
316 328 326 326 336
تولید ناخالص داخلی سرانه 22779.29
23000 23500 23500 23500 24000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32605.91
33100 34100 34100 34100 34800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17277.00
21034 21495 17864 17830 22314
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 58978.00
60427 64927 60983 60865 64107
تولید ناخالص داخلی از ساخت 287180.00
294308 295614 296944 296370 312230
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 143998.00
143571 146121 148894 148606 152314
تولید ناخالص داخلی از خدمات 202696.00
201166 202361 209588 209182 213416
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 2.80
2.4 2.4 2.5 2.5 2.6
افراد بیکار 215622.00
209047 211425 206805 208285 207124
نرخ بیکاری بلند مدت 0.70
0.66 0.73 0.64 0.72 0.62
نرخ بیکاری جوانان 6.30
6.36 6.21 6.21 6.18 6.18
هزینه های کار 116.19
117 122 120 118 122
پست های خالی شغلی 316884.00
315999 313847 312546 311982 311696
دستمزد 31851.00
33500 32000 31851 30624 38000
دستمزد در تولید 32355.00
31500 32000 32353 30885 34500
حداقل دستمزد 468.87
469 510 510 510 550
جمعیت 10.61
10.61 10.64 10.64 10.64 10.66
سن بازنشستگی زنان 62.67
62.67 63.17 62.67 62.67 63.67
سن بازنشستگی مردان 63.33
63.33 63.5 63.33 63.33 63.67
نرخ مشارکت نیروی کار 60.50
60.64 60.53 60.67 60.82 60.76
هزینه زندگی خانواده 20500.00
18300 18039 20075 19625 18800
هزینه زندگی انفرادی 15500.00
16310 15497 15090 14683 14643
قسمت مدت زمان اشتغال 323.50
325 323 325 323 326
بهره وری 107.60
109 110 110 110 110
رشد دستمزد 6.20
4.8 4.5 4 5.36 2.5
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 15700.00
15600 15600 15015 15174 16200
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 35400.00
35400 35400 33295 33665 37000
افراد شاغل 5257.26
5264 5264 5278 5260 5267
تغییر اشتغال 0.60
0.32 0.55 0.51 0.44 0.47
نرخ اشتغال 74.70
75.3 75.25 75.65 75.98 76.85
استخدام تمام وقت 4817.50
4843 4831 4847 4865 4868
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 2.20
2.4 2.3 2.2 2.1 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.3 0.2 0.3 0.1 0.2
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.00
105 104 105 104 109
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.00
204 107 108 108 212
قیمت مصرف کننده اصلی 108.00
108 108 109 110 112
اندازه اصل تورم 1.86
1.84 1.84 1.84 1.84 1.84
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111.60
112 112 113 112 113
قیمت تولید 101.50
102 102 104 104 107
تغییر قیمت تولید کننده 3.20
3.6 3.1 2.8 2.6 2.2
قیمت صادرات 97.00
96.91 96.93 96.92 96.93 96.92
قیمت واردات 97.40
97.53 97.55 97.54 97.55 97.54
CPI مسکن آب و برق 154.10
153 154 155 157 159
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.10
107 108 110 109 111
تورم مواد غذایی 0.20
1.7 2 2.5 0.16 3
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 1.75
1.75 1.75 1.75 2 2.5
نرخ بهره بین بانکی 0.17
0.17 0.17 0.17 0.42 0.92
عرضه پول M0 563525.60
570213 577399 584613 591810 655667
عرضه پول M1 3887002.95
3943915 4004724 4064819 4124125 4642814
عرضه پول M2 4304047.03
4357977 4407678 4456141 4503630 4890881
ذخایر ارزی 141500.19
139463 138131 137130 136460 135079
ترازنامه بانک 7631317.50
7812756 7940767 8066790 8191785 9266658
وام به بخش خصوصی 1104109.30
1123589 1136374 1147966 1158435 1217137
نرخ بهره سپرده 0.05
0.05 0.05 0.05 0.3 0.8
نرخ وام 2.75
2.75 2.75 2.75 3 3.5
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 139.10
135 135 135 135 131
عرضه پول M3 4456276.59
4521249 4583533 4644620 4704714 5203922
نسبت ذخیره نقدی 2.00
2 2 2 2 2
ترازنامه بانک مرکزی 3214948.30
3216798 3221925 3219033 3220641 3220135
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری 39711.47
16000 50000 38000 26423 25000
صادرات 366558.42
322000 429000 392000 356422 369000
واردات 326846.95
306000 379000 354000 327940 344000
حساب جاری 327.50
-420 3870 -470 -817 -370
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.10
-0.5 -1 -1 -1 -1.5
بدهی خارجی 168625.30
118000 169000 169000 169000 122000
رابطه مبادله 99.60
99.36 99.36 99.36 99.36 99.36
گردش سرمایه -8213.98
9021 10795 10422 10276 10299
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 173269.05
-141065 -269153 -397242 -525330 -63140
حواله 563.80
579 540 575 551 573
ذخایر طلا 9.10
9.08 8.94 8.89 8.79 8.43
شاخص تروریسم 1.89
1.89 1.89 1.89 1.89 1.89
فروش اسلحه 110.00
79.26 65.23 51.2 37.17 33.61
تولید نفت خام 2.00
2 2 2 2 2
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.60
32.6 30.4 30.4 30.4 29.6
بودجه دولت 1.60
1.4 1.1 1.1 1.1 0.9
ارزش بودجه دولت -11103.72
11703 9583 8567 7420 4084
هزینه های دولت 220.72
224 228 228 228 237
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.80
38.8 38.8 38.8 38.8 38.8
درآمدهای دولت 108623.63
123276 119730 118131 116563 113190
بدهی های دولت 1749141.00
1746428 1734266 1722104 1709943 1704794
هزینه های مالی 180634.26
106246 110146 109564 109142 109106
مخارج نظامی 2101.04
2153 2164 2175 2186 2243
درخواست پناهندگی 90.00
95.97 95.94 95.95 95.95 95.95
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 97.30
97.3 94.2 92.9 97.41 93.5
شاخص PMI تولید 52.50
53.2 54.4 54.2 52.31 53.8
تولید صنعتی -0.90
3.8 3.6 1.71 1.7 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.10
-0.7 0.4 0.32 0.33 0.4
تولید صنعتی -0.80
0.9 1.32 1.38 1.37 1.33
میزان سفارشات جدید 99.11
99.62 100 100 100 100
تغییرات موجودی انبار -8.99
3.82 5.1 3.88 4.01 6.12
ثبت خودرو 14532.00
21994 21728 22367 22642 22396
سرعت اینترنت 16938.04
16508 16442 16669 16587 16578
آدرس های IP 1720644.00
1734458 1734906 1736407 1737005 1738782
استخراج معدن 0.00
-2.42 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5
تولید فولاد 374.16
404 407 409 410 412
شاخص رقابتی 71.18
71.68 71.68 71.68 71.68 74.18
رتبه رقابتی 29.00
29 29 29 29 29
سود شرکت سهامی 310627.00
315042 319550 324057 328564 354203
آسانی کسب و کار 35.00
31 33 34 35 35
تولید الکتریسیته 7154.00
7358 7094 6991 7136 7116
شاخص فساد مالی 57.00
57 57 57 57 57
رتبه فساد مالی 42.00
42 42 42 42 42
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 112.00
110 112 112 112 110
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.60
-0.4 0.5 0.3 0.4 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.40
4 3.7 3.15 3.16 2.2
هزینه های مصرف کننده 560.60
565 571 580 579 599
پس انداز های شخصی 10.36
10.27 8.73 10.27 9.64 9.88
تسهیلات اعتباری خریدار 240620.80
243389 246078 248680 251199 270537
اعتبار بخش خصوصی 3010112.79
3066942 3121180 3172943 3222346 3576969
قیمت گازوئیل 1.50
1.48 1.45 1.42 1.4 1.3
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 31.50
31.8 31.85 31.92 31.99 32.45
بدهی خانوار به درآمد 56.64
57.58 57.26 56.94 56.62 55.99
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
میزان ساخت و ساز 12.40
2.9 2.5 3.84 2.97 1.9
شاخص مسکن 128.00
134 136 137 138 137
جواز ساختمان 6746.00
6686 6998 6815 6681 6805
خانه های مسکونی نوساز 8186.00
8227 8275 8789 8470 8663
نرخ مالکیت مسکن 78.50
79.15 79.28 79.41 79.54 80.08
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 19.00
19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00
22 22 22 22 22
نرخ مالیات بر فروش 21.00
21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 45.00
45 45 45 45 45
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34.00
34 34 34 34 34
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00
11 11 11 11 11
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 18.66
3.06 -0.7 11.73 9.51 7.81