جمهوری چک

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.30 0.7 0.6 0.6 0.6 0.4
نرخ بیکاری 4.10 4 3.9 3.9 3.9 5
نرخ تورم 2.50 2.2 2.5 2.4 2.5 2.6
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
موازنه تجاری 44680.00 37706 40303 40915 40147 40341
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.20 35.5 35.5 33.6 33.6 31.4
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 22.16 23.24 23.47 23.7 23.93 26.46
بازار سهام 1035.34 977 967 957 947 839
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.88 1 1.01 1.02 1.03 1.14
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.30 0.7 0.6 0.6 0.6 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50 3.3 3.3 3.2 3 2.2
تولید ناخالص داخلی 192.92 192 190 191 188 205
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1115.80 1135 1142 1149 1154 1182
تولید ناخالص ملی 4467763.00 4609213 4666209 4716864 4767519 5233156
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 282.44 290 293 293 294 291
تولید ناخالص داخلی سرانه 21707.49 21870 21922 21959 21996 22257
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31071.75 31305 31378 31432 31485 31858
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 20121.00 20114 19921 20116 19958 20034
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 56448.00 55901 56321 55971 56180 56135
تولید ناخالص داخلی از ساخت 267461.00 269007 268920 269682 269532 270137
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 141468.00 142038 142289 142468 142649 143674
تولید ناخالص داخلی از خدمات 183430.00 183634 184364 184153 184287 184483
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 4.10 4 3.9 3.9 3.9 5
افراد بیکار 303074.00 311052 294881 300169 295970 296754
نرخ بیکاری بلند مدت 1.30 1.12 0.98 1.02 0.91 0.83
نرخ بیکاری جوانان 8.90 8.75 8.61 8.54 8.48 8.37
هزینه های کار 113.13 109 113 115 112 115
پست های خالی شغلی 188066.00 193996 195121 194156 193491 193297
دستمزد 27889.00 28463 30486 29124 29815 33741
دستمزد در تولید 28168.00 28169 29483 28170 29483 29478
حداقل دستمزد 407.09 408 368 416 422 400
جمعیت 10.57 10.6 10.6 10.62 10.62 10.65
سن بازنشستگی زنان 61.80 61.73 61.73 61.87 61.91 62.03
سن بازنشستگی مردان 63.20 63.07 63.07 63.23 63.28 63.38
افراد شاغل 5197.27 5212 5230 5220 5239 5286
تغییر اشتغال 0.60 0.31 0.55 0.46 0.36 0.43
نرخ اشتغال 72.80 73.51 73.99 73.86 74.21 75.51
استخدام تمام وقت 4746.10 4764 4784 4762 4769 4788
رشد دستمزد 2.80 2 2.4 2.6 2.7 2.5
قسمت مدت زمان اشتغال 303.80 311 316 314 318 319
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 13400.00 13932 13933 13933 13933 13933
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 34500.00 33241 33083 32946 32828 32257
بهره وری 99.30 106 106 106 106 106
نرخ مشارکت نیروی کار 59.90 60.15 60.18 59.99 60 60.13
هزینه زندگی خانواده 17687.30 17669 17673 17671 17672 17672
هزینه زندگی انفرادی 15835.00 15791 15808 15797 15804 15801
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 2.50 2.2 2.5 2.4 2.5 2.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.17 0.18 0.22 0.2 0.2
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.40 102 102 102 102 102
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 198.10 199 199 200 201 208
قیمت مصرف کننده اصلی 105.34 105 106 106 106 106
اندازه اصل تورم 2.36 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 108.00 108 109 109 109 109
قیمت تولید 110.60 116 118 120 120 137
تغییر قیمت تولید کننده 1.10 5.2 3.8 3.2 3.2 2.4
قیمت صادرات 98.40 98.27 98.18 98.21 98.19 98.2
قیمت واردات 98.50 97.71 97.51 97.5 97.49 97.49
CPI Housing Utilities 147.90 148 149 149 149 153
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.70 102 103 103 103 103
تورم مواد غذایی 5.80 6.04 6.16 6.09 6.13 6.11
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
عرضه پول M0 531199.80 539864 548560 557208 565809 649265
عرضه پول M1 3682420.50 3781443 3877693 3970909 4062696 4957389
عرضه پول M2 4059650.99 4145817 4222141 4297637 4371996 5057144
ذخایر ارزی 145776.07 154194 167196 179788 192084 300279
ترازنامه بانک 7093434.50 7250010 7402980 7554806 7704643 9112958
وام به بخش خصوصی 1048331.60 1063803 1065597 1066164 1066288 1066322
نرخ بهره سپرده 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
نسبت ذخیره نقدی 2.00 2 2 2 2 2
ترازنامه بانک مرکزی 3294650.90 3142140 3153542 3167518 3162017 3162110
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 136.05 139 138 136 135 127
عرضه پول M3 4153060.88 4247243 4336044 4423693 4510102 5309820
نرخ وام 0.50 0.33 0.34 0.34 0.34 0.34
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری 44680.00 37706 40303 40915 40147 40341
صادرات 364046.00 354446 359192 358020 357915 358093
واردات 319366.00 315224 316679 316923 316918 316936
حساب جاری 3497.80 -846 -526 2586 36.19 -40.92
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.10 0.8 0.8 1 1 0.6
بدهی خارجی 172246.00 209000 116000 241000 251000 122000
رابطه مبادله 99.90 100 100 100 100 100
گردش سرمایه -34631.23 -1901 10075 9077 8223 8307
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 11440.56 -33133 -872194 -818719 -765243 -579104
حواله 526.40 528 549 534 554 556
ذخایر طلا 9.61 9.49 9.48 9.39 9.39 9.15
تولید نفت خام 2.00 2.01 2.01 2.02 2.02 2.02
شاخص تروریسم 2.18 2.35 2.25 2.24 2.22 2.7
فروش اسلحه 129.00 157 179 166 154 76.51
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 37.20 35.5 35.5 33.6 33.6 31.4
بودجه دولت 0.60 1 1 1.2 1.2 0.3
ارزش بودجه دولت 20349.00 -2660 264 -863 -776 -787
هزینه های دولت 210.27 210 210 210 210 210
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.90 42.46 42.63 42.76 42.89 43.9
درآمدهای دولت 102785.00 122012 120664 115694 112887 105514
بدهی های دولت 1754899.00 1710132 1697515 1689267 1681020 1553354
هزینه های مالی 82437.00 104079 103407 103565 103705 103721
درخواست پناهندگی 110.00 95.38 96.24 96.4 96.39 96.39
مخارج نظامی 1922.80 1923 1979 1986 1992 2053
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
اطمینان کسب و کار 96.10 95.95 96.15 96.22 96.26 96.31
شاخص PMI تولید 55.30 55.39 55.53 55.41 55.48 55.46
تولید صنعتی 2.20 2.19 3.6 2.39 2.43 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.80 0.04 0.4 0.33 0.35 0.4
تولید صنعتی 3.60 3.36 3.65 3.86 3.96 4.02
میزان سفارشات جدید 104.79 106 105 105 105 105
تغییرات موجودی انبار 18.97 11.99 10.6 9.81 8.97 5.97
ثبت خودرو 26634.00 23617 24782 24034 24537 24417
شاخص رقابتی 4.72 4.71 4.71 4.71 4.72 4.72
رتبه رقابتی 31.00 31 31 31 31 31
سود شرکت سهامی 297159.00 317793 326923 330632 334342 392107
آسانی کسب و کار 27.00 21 17 13 10 4
تولید الکتریسیته 5859.00 6221 7743 7548 6612 7106
شاخص فساد مالی 55.00 55 54 54 54 49
رتبه فساد مالی 47.00 48 52 51 51 50
تولید فولاد 382.00 415 419 423 425 428
استخراج معدن -16.50 -6.6 -5.3 -5.28 -5.29 -5.29
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 105.70 106 106 106 106 106
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.70 0.8 0.4 0.47 0.47 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.60 2.1 2.5 5.72 5.71 2.2
هزینه های مصرف کننده 524.10 530 533 536 538 562
پس انداز های شخصی 12.91 11.42 12.69 11.61 12.52 12.32
تسهیلات اعتباری خریدار 224206.40 226236 228206 230107 231941 247106
اعتبار بخش خصوصی 2763531.60 2810078 2854084 2895858 2935514 3236736
قیمت گازوئیل 1.27 1.29 1.28 1.26 1.27 1.27
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 31.50 31.57 31.7 31.79 31.86 32.61
بدهی خانوار به درآمد 57.55 57.7 58.29 58.46 58.63 60.64
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
میزان ساخت و ساز 8.50 5.09 0.6 2.4 1.93 1.5
شاخص مسکن 116.10 119 118 116 114 114
جواز ساختمان 6659.00 7062 6704 6856 7010 6891
خانه های مسکونی نوساز 8498.00 7897 7766 7575 8421 8339
نرخ مالکیت مسکن 78.20 78.16 78.4 78.43 78.46 78.63
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 19.00 18.96 18.96 18.98 18.98 18.97
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00 24.35 24.35 20.82 19.64 19.99
نرخ مالیات بر فروش 21.00 21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34.00 34 34 34 34 34
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11