جمهوری چک

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.8 0.7 0.7 0.7 0.4
نرخ بیکاری 3.90 3.9 3.9 4 4.2 5
نرخ تورم 2.20 2.4 2.5 2.3 2.7 2.6
نرخ بهره 0.75 0.75 1 1 1.25 1.75
موازنه تجاری 22401.00 33140 29865 28946 27607 19010
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.80 33.6 33.6 33.6 33.6 31.4
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 20.55
21.25 21.68 22.11 22.56 24.44
بازار سهام 1108.30
1093 1071 1049 1028 874
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.84
2.09 2.45 2.86 3.34 6.25
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50
0.8 0.7 0.7 0.7 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10
4.2 4 3.6 3.2 2.8
تولید ناخالص داخلی 192.92
181 184 187 194 205
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1160.90
1167 1172 1174 1175 1164
تولید ناخالص ملی 4467763.00
4489682 4526930 4564178 4601427 5128672
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 303.46
302 300 298 296 284
تولید ناخالص داخلی سرانه 21707.49
22070 22070 22070 22070 22250
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31071.75
30931 31006 31082 31158 29639
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 20288.00
19063 18409 17748 17205 16666
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 59017.00
59565 59468 59541 59484 59213
تولید ناخالص داخلی از ساخت 283038.00
287633 288567 288981 289024 281510
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 139082.00
138559 138330 138086 137863 135656
تولید ناخالص داخلی از خدمات 194415.00
197021 197121 197260 197411 193255
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 3.90
3.9 3.9 4 4.2 5
افراد بیکار 289228.00
288604 283009 286441 286740 296035
نرخ بیکاری بلند مدت 0.90
0.84 0.89 0.97 1.07 2.18
نرخ بیکاری جوانان 4.90
4.41 4.67 4.87 5.08 7.12
هزینه های کار 108.46
109 109 109 107 104
پست های خالی شغلی 230728.00
245382 254303 253612 247808 149860
دستمزد 29050.00
28506 29156 28772 29416 29070
دستمزد در تولید 28981.00
28628 29569 28758 29638 29287
حداقل دستمزد 477.78
478 478 478 478 550
جمعیت 10.57
10.62 10.62 10.62 10.62 10.65
سن بازنشستگی زنان 61.80
62 62 62 62 61
سن بازنشستگی مردان 63.20
63 63 63 63 63
نرخ مشارکت نیروی کار 60.60
60.29 60.33 60.5 60.44 60.31
هزینه زندگی خانواده 17900.00
18300 18300 18300 18300 18800
هزینه زندگی انفرادی 12600.00
12241 12107 11973 11839 12456
قسمت مدت زمان اشتغال 317.60
319 318 316 314 285
بهره وری 123.50
101 110 122 113 112
رشد دستمزد 4.20
2.6 2.7 3.87 2.8 2.5
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 15200.00
15600 15600 15600 15600 16200
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 34400.00
35400 35400 35400 35400 37000
افراد شاغل 5262.69
5260 5260 5257 5254 5217
تغییر اشتغال 0.80
0.26 0.27 0.33 0.22 0.08
نرخ اشتغال 74.10
74.14 74.15 74.1 74.06 73.45
استخدام تمام وقت 4806.40
4790 4785 4783 4779 4738
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 2.20
2.4 2.5 2.3 2.7 2.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.60
0.12 0.12 0.14 0.13 0.12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.90
102 102 102 102 103
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 200.20
201 201 202 202 201
قیمت مصرف کننده اصلی 106.45
107 107 107 107 106
اندازه اصل تورم 2.19
1.91 1.61 1.41 1.26 0.93
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109.80
110 110 111 111 110
قیمت تولید 111.50
120 120 112 126 137
تغییر قیمت تولید کننده 0.70
3.2 3.2 3 2.9 2.4
قیمت صادرات 96.50
97.1 97.54 97.89 98.16 99.1
قیمت واردات 96.50
97.05 97.54 97.97 98.33 99.85
CPI مسکن آب و برق 150.00
150 150 150 150 149
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.90
105 104 103 103 101
تورم مواد غذایی 4.50
3.53 2.82 2.49 2.31 2.03
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 0.75
0.75 1 1 1.25 1.75
نرخ بهره بین بانکی 0.17
0.21 0.36 0.49 0.62 1.9
عرضه پول M0 548348.30
555465 558460 559504 559732 556425
عرضه پول M1 3773024.39
3803370 3825718 3840570 3849125 3783518
عرضه پول M2 4139525.77
4149660 4152598 4151499 4148410 4090697
ذخایر ارزی 151693.77
155093 156932 157209 156914 150246
ترازنامه بانک 7350792.30
7355527 7350831 7345542 7340064 7274758
وام به بخش خصوصی 1044135.10
1033579 1029879 1027054 1024513 996950
نرخ بهره سپرده 0.05
0.08 0.14 0.21 0.29 1.1
نرخ وام 1.00
1.19 1.39 1.6 1.8 3.63
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 138.30
136 134 132 130 125
عرضه پول M3 4226499.21
4219559 4212306 4205417 4198933 4128483
نسبت ذخیره نقدی 2.00
2.02 2.07 2.11 2.15 2.6
ترازنامه بانک مرکزی 3155736.00
3063751 3028938 2999348 2971186 2666145
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری 22401.00
33140 29865 28946 27607 19010
صادرات 309409.51
362276 348889 344223 346163 338900
واردات 287008.02
322190 314432 311772 312314 305428
حساب جاری -1450.55
2537 -300 -1424 -626 -522
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.10
1 1 1 1 0.6
بدهی خارجی 173895.60
186000 188000 190000 118000 122000
رابطه مبادله 100.00
99.59 99.42 99.32 99.25 99.14
گردش سرمایه 38951.56
26513 25606 25230 25068 24948
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 11440.56
1644987 805927 -33133 -872194 6869
حواله 529.40
533 534 530 530 509
ذخایر طلا 9.44
9.38 9.37 9.36 9.35 9.46
شاخص تروریسم 1.89
1.37 1.33 1.29 1.26 0.97
فروش اسلحه 129.00
129 146 162 178 74.76
تولید نفت خام 2.00
2.12 2.18 2.23 2.28 2.61
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 36.80
33.6 33.6 33.6 33.6 31.4
بودجه دولت 0.70
1.2 1.2 1.2 1.2 0.9
ارزش بودجه دولت 26453.48
-5232 -4373 -4439 -4451 -4452
هزینه های دولت 213.98
214 214 213 213 209
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.90
41.99 42.23 42.46 42.7 42.44
درآمدهای دولت 132145.25
125549 120272 116126 112706 89335
بدهی های دولت 1754899.00
1765506 1732413 1699320 1666227 1190569
هزینه های مالی 105691.77
95104 93460 92418 90952 78368
مخارج نظامی 1922.80
1926 1984 2042 2100 2542
درخواست پناهندگی 110.00
97.45 95.11 93.07 91.32 82.42
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 96.90
96.57 96.05 95.6 95.21 92.79
شاخص PMI تولید 59.80
59.06 58.4 57.81 57.31 54.59
تولید صنعتی 2.70
4.61 5.22 5.24 3.2 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.50
0.21 0.31 0.35 0.3 0.4
تولید صنعتی 8.00
7.36 7.15 6.81 6.52 5.68
میزان سفارشات جدید 106.79
108 108 109 110 115
تغییرات موجودی انبار 14.29
8.73 8.24 8.12 7.68 6.08
ثبت خودرو 23219.00
21232 20445 19566 18856 15779
سرعت اینترنت 16938.04
15782 15823 15844 15348 13070
آدرس های IP 1720644.00
1745472 1750583 1751207 1751285 1735282
استخراج معدن -6.60
-2.69 -2.65 -2.66 -2.66 -2.66
تولید فولاد 383.00
390 412 427 441 500
شاخص رقابتی 4.77
4.72 4.72 4.72 4.72 4.49
رتبه رقابتی 31.00
29 29 29 29 40
سود شرکت سهامی 328392.00
311158 311996 312834 313673 275194
آسانی کسب و کار 30.00
33 36 40 43 66
تولید الکتریسیته 7467.00
6740 6787 7313 7260 7100
شاخص فساد مالی 55.00
55 54 53 53 44
رتبه فساد مالی 47.00
39 41 42 44 43
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 112.30
112 110 109 108 100
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.80
0.66 0.39 0.38 0.3 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.70
5.6 5.43 5.21 2.8 2.2
هزینه های مصرف کننده 545.62
554 557 560 562 567
پس انداز های شخصی 10.18
10.27 11.53 10.65 11.99 11.53
تسهیلات اعتباری خریدار 229998.30
231499 231914 231917 231763 228842
اعتبار بخش خصوصی 2774933.25
2733192 2704205 2684302 2670186 2598214
قیمت گازوئیل 1.57
1.69 1.69 1.67 1.65 1.48
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 31.50
31.45 31.41 31.34 31.28 30.54
بدهی خانوار به درآمد 59.22
56.86 57.58 58.3 59.02 54.84
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
میزان ساخت و ساز -3.20
-0.63 0.43 0.86 0.9 1.5
شاخص مسکن 121.00
122 121 120 118 106
جواز ساختمان 6999.00
8449 9356 9797 9967 10033
خانه های مسکونی نوساز 8182.00
7559 8165 8281 8062 8115
نرخ مالکیت مسکن 78.20
77.32 77.56 77.81 78.06 77.25
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 19.00
19 19 19 19 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00
23 23 23 23 24
نرخ مالیات بر فروش 21.00
21 21 21 21 20
نرخ تامین اجتماعی 45.00
45 45 45 45 45
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34.00
34.06 34.06 34.06 34.06 34.18
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00
11.1 11.1 11.1 11.1 11.28
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 18.66
-0.7 12.11 16.13 3.06 7.81