جمهوری چک

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.7 0.7 0.7 1.1 0.4
نرخ بیکاری 3.20 3.4 3.4 3.6 3.7 4.6
نرخ تورم 1.90 2.5 2.3 2.7 1.7 2.6
نرخ بهره 0.75 0.75 0.75 1 1.25 3
موازنه تجاری 47185.00 41000 29000 16000 50000 25000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.60 32.6 32.6 32.6 30.4 29.6
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 22.08
21.02 21.45 21.88 22.33 24.2
بازار سهام 1087.50
1089 1066 1043 1021 936
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.87
2.09 2.38 2.7 3.08 5.16
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50
0.7 0.7 0.7 1.1 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50
4 3.6 3.2 3 2.8
تولید ناخالص داخلی 192.92
190 192 194 198 205
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1168.67
1178 1184 1206 1162 1277
تولید ناخالص ملی 4467763.00
4630836 4604030 4698335 4808877 4974785
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 305.70
310 310 315 296 334
تولید ناخالص داخلی سرانه 21707.49
22070 22070 22070 22180 22250
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31071.75
31231 31305 31378 31858 31920
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 20383.00
20766 20677 21035 20954 22273
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 58673.00
61115 60224 60551 60165 64113
تولید ناخالص داخلی از ساخت 285778.00
284785 288254 294923 277941 312276
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 139154.00
142128 141130 143607 143167 152057
تولید ناخالص داخلی از خدمات 195107.00
198275 198411 201350 192121 213198
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 3.20
3.4 3.4 3.6 3.7 4.6
افراد بیکار 242798.00
263606 270380 268969 270441 280429
نرخ بیکاری بلند مدت 0.80
0.89 0.97 1.07 1.18 2.18
نرخ بیکاری جوانان 6.80
8.99 9.16 7.52 6.32 7.23
هزینه های کار 114.18
114 111 110 110 108
پست های خالی شغلی 267107.00
256195 258166 250904 237291 208854
دستمزد 31646.00
32000 32000 33500 32000 38000
دستمزد در تولید 31298.00
31000 30500 31500 32000 34500
حداقل دستمزد 477.78
478 478 478 510 550
جمعیت 10.61
10.62 10.62 10.62 10.66 10.65
سن بازنشستگی زنان 62.67
62.67 62.67 62.67 63.17 63.67
سن بازنشستگی مردان 63.33
63.33 63.33 63.33 63.5 63.67
نرخ مشارکت نیروی کار 60.40
60.3 60.3 60.3 60.3 60.3
هزینه زندگی خانواده 17900.00
18300 18300 18300 18039 18800
هزینه زندگی انفرادی 12600.00
12600 12600 12600 12600 12600
قسمت مدت زمان اشتغال 319.90
318 316 314 311 285
بهره وری 117.00
117 119 118 119 118
رشد دستمزد 5.30
2.7 4.93 2.8 4.93 2.5
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 15200.00
15600 15600 15600 15600 16200
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 34400.00
35400 35400 35400 35400 37000
افراد شاغل 5258.23
5260 5257 5254 5250 5217
تغییر اشتغال 0.00
0.15 0.76 0.25 0.67 0.46
نرخ اشتغال 74.30
73.7 73.7 73.7 73.7 73.7
استخدام تمام وقت 4809.10
4782 4782 4782 4782 4782
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 1.90
2.5 2.3 2.7 1.7 2.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.30
0.14 0.14 0.12 0.12 0.12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.80
104 104 105 106 110
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.70
201 201 204 204 215
قیمت مصرف کننده اصلی 106.73
106 107 107 108 109
اندازه اصل تورم 1.86
1.38 1.23 1.13 1.06 0.91
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111.20
110 110 110 110 110
قیمت تولید 99.20
112 113 114 101 119
تغییر قیمت تولید کننده 0.00
0.8 1.5 1.8 2 2.2
قیمت صادرات 95.00
95.16 95.1 95.16 95.12 95.14
قیمت واردات 94.10
93.96 93.88 93.94 93.9 93.92
CPI مسکن آب و برق 150.60
151 151 153 152 161
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.70
105 105 107 108 113
تورم مواد غذایی 1.80
2.32 1.8 1.7 2 3
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 0.75
0.75 0.75 1 1.25 3
نرخ بهره بین بانکی 0.17
0.42 0.42 0.67 0.92 2.67
عرضه پول M0 545588.30
545078 550391 555747 561103 619932
عرضه پول M1 3798715.92
3887088 3955269 4024021 4092682 4831279
عرضه پول M2 4214333.35
4284953 4345741 4405495 4464235 5048125
ذخایر ارزی 147016.70
151215 150788 150220 149632 143206
ترازنامه بانک 7376924.70
7296187 7295254 7289562 7284471 7227915
وام به بخش خصوصی 1045969.10
1047963 1042591 1054065 1043171 1048003
نرخ بهره سپرده 0.05
0.3 0.3 0.55 0.8 2.55
نرخ وام 1.50
1.25 1.25 1.5 1.75 3.5
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 138.30
134 132 130 130 125
عرضه پول M3 4349955.32
4436100 4511212 4585220 4658207 5397695
نسبت ذخیره نقدی 2.00
2 2 2 2 2
ترازنامه بانک مرکزی 3113386.90
3128246 3180498 3233662 3269520 3245689
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 47185.00
41000 29000 16000 50000 25000
صادرات 366267.00
379000 365000 322000 429000 369000
واردات 319083.00
338000 336000 306000 379000 344000
حساب جاری -26.70
-66.97 -1403 -105 -1367 -292
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.10
1 1 1 0.7 0.6
بدهی خارجی 171197.30
170000 170000 118000 170000 122000
رابطه مبادله 101.00
101 101 101 101 101
گردش سرمایه -2321.33
6926 10264 10212 10033 10038
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 173269.05
-24886 -82975 -141065 -269153 -63140
حواله 585.30
534 530 530 527 509
ذخایر طلا 9.40
9.41 9.35 9.38 9.33 9.28
شاخص تروریسم 1.89
1.54 1.53 1.52 1.36 1.89
فروش اسلحه 110.00
110 110 110 110 110
تولید نفت خام 2.00
2 2 2 2 2
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.60
32.6 32.6 32.6 30.4 29.6
بودجه دولت 1.60
1.4 1.4 1.4 1.1 0.9
ارزش بودجه دولت -15484.57
14402 13651 14738 14063 29084
هزینه های دولت 215.51
218 218 222 220 235
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.80
42.28 42.46 42.63 42.76 42.71
درآمدهای دولت 96544.27
110659 108463 105479 105429 108363
بدهی های دولت 1754883.00
1722732 1710110 1697488 1689238 1527433
هزینه های مالی 112028.84
96257 94812 93103 91366 79279
مخارج نظامی 2101.04
1984 2042 2100 2142 2542
درخواست پناهندگی 90.00
89.27 89.14 89.17 89.16 89.16
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 96.20
96.29 96.18 96.07 96 95.93
شاخص PMI تولید 57.20
57.75 57.6 57.66 57.62 57.63
تولید صنعتی -1.10
5.2 4.5 3.8 3.6 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.40
0.3 0.6 -0.7 0.4 0.4
تولید صنعتی -2.40
8.07 5.75 6.15 7.44 6.93
میزان سفارشات جدید 99.14
109 106 106 106 106
تغییرات موجودی انبار 17.59
14.54 14.54 14.54 14.54 14.54
ثبت خودرو 24259.00
22760 23055 22661 22608 22621
سرعت اینترنت 16938.04
15823 15844 15348 15158 13070
آدرس های IP 1720644.00
1750583 1751207 1751285 1751368 1735282
استخراج معدن -6.10
-2.27 -2.27 -2.27 -2.27 -2.27
تولید فولاد 409.21
413 414 414 414 414
شاخص رقابتی 4.77
4.74 4.74 4.74 4.74 4.74
رتبه رقابتی 31.00
31 31 31 31 31
سود شرکت سهامی 328392.00
336495 340471 344448 346908 413717
آسانی کسب و کار 30.00
30 30 30 30 30
تولید الکتریسیته 8471.00
7480 6645 7020 7361 7108
شاخص فساد مالی 57.00
57 57 57 57 57
رتبه فساد مالی 42.00
42 42 42 42 42
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 113.80
114 114 114 114 114
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.10
-0.4 -0.3 -0.4 0.5 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.70
4.5 5.5 4 3.7 2.2
هزینه های مصرف کننده 548.61
552 555 566 547 599
پس انداز های شخصی 10.18
11.53 10.65 11.99 10.73 11.53
تسهیلات اعتباری خریدار 231341.10
232252 234007 235700 237334 251962
اعتبار بخش خصوصی 2862771.04
2888621 2918795 2947327 2974309 3189890
قیمت گازوئیل 1.50
1.34 1.27 1.19 1.13 0.78
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 31.60
31.55 31.49 31.44 31.38 30.67
بدهی خانوار به درآمد 59.22
58.8 59.45 60.11 60.64 64.92
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
میزان ساخت و ساز -0.70
10.3 4.4 2.9 2.5 1.9
شاخص مسکن 122.30
121 120 118 116 106
جواز ساختمان 5543.00
8473 9392 9800 9949 9999
خانه های مسکونی نوساز 7618.00
8332 8332 8332 8332 8332
نرخ مالکیت مسکن 78.20
77.92 78.16 78.4 78.43 78.66
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 19.00
19 19 19 19 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00
22 22 22 22 22
نرخ مالیات بر فروش 21.00
21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 45.00
45 45 45 45 45
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34.00
34.06 34.06 34.06 34.06 34.18
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00
11 11 11 11 11
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 18.66
12.11 16.13 3.06 -0.7 7.81