شاخص یاب

جمهوری چک

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.5 0.8 0.7 0.6 0.5
نرخ بیکاری 2.90 2.6 2.4 2.4 2.5 2.6
نرخ تورم 2.60 2.1 2 2.2 1.8 2.1
نرخ بهره 1.00 1 1 1.25 1.25 1.5
موازنه تجاری 28805.00 29000 16000 50000 38000 25000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.60 32.6 32.6 30.4 30.4 29.6
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 22.07
22.88 23.36 23.85 24.36 26.48
بازار سهام 1088.24
1050 1027 1004 982 899
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.00
2.27 2.53 2.83 3.15 4.87
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40
0.5 0.8 0.7 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.40
3.5 3.6 3.8 3.4 3
تولید ناخالص داخلی 215.73
218 218 220 220 221
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1177.19
1184 1215 1222 1194 1292
تولید ناخالص ملی 4735267.00
4624135 4905737 4915207 4785975 5219655
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 317.87
309 318 330 314 338
تولید ناخالص داخلی سرانه 22779.29
23000 23000 23500 23500 24000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32605.91
33100 33100 34100 34100 34800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 20808.00
20665 21156 21599 21047 22510
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 62853.00
60217 60779 65241 61963 64668
تولید ناخالص داخلی از ساخت 286170.00
288218 296022 297044 288731 314965
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 141453.00
140326 144407 146828 143860 153648
تولید ناخالص داخلی از خدمات 195896.00
198461 202338 203340 201050 215286
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 2.90
2.6 2.4 2.4 2.5 2.6
افراد بیکار 229632.00
236357 225138 229276 225615 226433
نرخ بیکاری بلند مدت 0.80
0.76 0.65 0.72 0.63 0.6
نرخ بیکاری جوانان 7.60
8.22 8.46 8.5 8.56 8.59
هزینه های کار 119.71
118 121 125 125 131
پست های خالی شغلی 283243.00
285922 284645 283728 283351 283203
دستمزد 30265.00
32000 33500 32000 31490 38000
دستمزد در تولید 29920.00
30500 31500 32000 31306 34500
حداقل دستمزد 477.78
478 478 510 519 550
جمعیت 10.61
10.61 10.61 10.64 10.64 10.66
سن بازنشستگی زنان 62.67
62.67 62.67 63.17 63 63.67
سن بازنشستگی مردان 63.33
63.33 63.33 63.5 63 63.67
نرخ مشارکت نیروی کار 60.40
60.55 60.42 60.16 60.28 60.38
هزینه زندگی خانواده 17900.00
18300 18300 18039 18101 18800
هزینه زندگی انفرادی 12600.00
11973 11839 12009 12179 12456
قسمت مدت زمان اشتغال 319.90
320 322 320 323 323
بهره وری 103.40
110 110 110 110 110
رشد دستمزد 6.60
5.1 4.8 4.5 4 2.5
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 15200.00
15600 15600 15600 14267 16200
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 34400.00
35400 35400 35400 32307 37000
افراد شاغل 5258.23
5318 5319 5318 5337 5401
تغییر اشتغال 0.50
0.51 0.25 0.47 0.42 0.4
نرخ اشتغال 74.20
75.22 75.3 75.25 75.66 76.86
استخدام تمام وقت 4809.10
4816 4814 4788 4798 4813
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.60
2.1 2 2.2 1.8 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
0.07 0.12 0.13 0.12 0.12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.40
105 104 104 104 109
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.60
202 203 107 108 212
قیمت مصرف کننده اصلی 107.29
108 109 109 110 113
اندازه اصل تورم 2.13
2.16 2.16 2.16 2.16 2.16
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110.90
112 113 112 113 114
قیمت تولید 100.20
113 114 101 115 119
تغییر قیمت تولید کننده 1.50
1.5 1.8 2 2.2 2.2
قیمت صادرات 94.90
94.59 94.64 94.61 94.63 94.62
قیمت واردات 94.10
93.79 93.85 93.81 93.84 93.83
CPI مسکن آب و برق 151.90
152 152 153 155 159
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.10
106 107 107 110 111
تورم مواد غذایی 2.70
1.8 1.7 2 2.5 3
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 1.00
1 1 1.25 1.25 1.5
نرخ بهره بین بانکی 0.17
0.17 0.17 0.42 0.42 0.67
عرضه پول M0 551387.50
560968 567966 574945 581907 650554
عرضه پول M1 3873921.65
3954274 4025737 4095835 4165154 4841688
عرضه پول M2 4298504.93
4387109 4454858 4521639 4587490 5197587
ذخایر ارزی 144130.30
142893 142327 141876 141564 140853
ترازنامه بانک 7508511.80
7728674 7862806 7994350 8124891 9365578
وام به بخش خصوصی 1055568.30
1063406 1067770 1071601 1075014 1093984
نرخ بهره سپرده 0.05
0.05 0.05 0.3 0.3 0.55
نرخ وام 2.00
2 2 2.25 2.25 2.5
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 138.30
132 130 130 129 125
عرضه پول M3 4433299.00
4540069 4619315 4697494 4774700 5496057
نسبت ذخیره نقدی 2.00
2 2 2 2 2
ترازنامه بانک مرکزی 3142947.40
3150825 3146856 3149318 3148378 3148589
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 28805.00
29000 16000 50000 38000 25000
صادرات 359898.74
365000 322000 429000 392000 369000
واردات 331093.97
336000 306000 379000 354000 344000
حساب جاری 2310.80
-1404 -420 3870 -470 -370
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.10
1 1 0.7 0.7 0.6
بدهی خارجی 169970.00
171000 118000 171000 171000 122000
رابطه مبادله 100.90
101 101 101 101 101
گردش سرمایه 18026.19
12022 11764 11810 11825 11822
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 173269.05
-82975 -141065 -269153 -397242 -63140
حواله 585.30
580 609 588 611 616
ذخایر طلا 9.30
9.26 9.23 9.17 9.14 8.92
شاخص تروریسم 1.89
1.53 1.52 1.36 1.19 1.89
فروش اسلحه 110.00
99.44 79.26 65.23 51.2 33.61
تولید نفت خام 2.00
2 2 2 2 2
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.60
32.6 32.6 30.4 30.4 29.6
بودجه دولت 1.60
1.4 1.4 1.1 1.1 0.9
ارزش بودجه دولت 17215.49
16702 11135 11605 9364 4229
هزینه های دولت 220.23
217 225 229 221 239
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.80
41.25 41.14 41.43 41.71 43.56
درآمدهای دولت 142109.27
124425 124348 119978 117768 112640
بدهی های دولت 1754883.00
1710110 1697488 1689238 1680988 1527433
هزینه های مالی 124893.79
107723 108440 108374 108404 108411
مخارج نظامی 2101.04
2109 2153 2164 2175 2243
درخواست پناهندگی 95.00
94.95 94.9 94.89 94.89 94.89
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 97.40
95.6 97.3 94.2 92.9 93.5
شاخص PMI تولید 56.80
56.2 56.5 54.4 54.2 53.8
تولید صنعتی 1.40
4.5 3.8 3.6 1.68 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.90
0.6 -0.7 0.4 0.32 0.4
تولید صنعتی 1.00
2.63 2.77 2.74 2.7 2.66
میزان سفارشات جدید 109.54
106 106 106 106 106
تغییرات موجودی انبار 15.73
11.7 11.12 10.36 9.58 6.83
ثبت خودرو 25720.00
23019 23900 23321 23728 23592
سرعت اینترنت 16938.04
16794 16508 16442 16669 16578
آدرس های IP 1720644.00
1733880 1734458 1734906 1736407 1738782
استخراج معدن 6.30
-3.13 -3.13 -3.08 -3.08 -3.08
تولید فولاد 410.21
412 413 413 413 414
شاخص رقابتی 4.77
4.71 4.71 4.78 4.8 4.8
رتبه رقابتی 31.00
32 32 32 32 33
سود شرکت سهامی 328392.00
340471 344448 346908 349368 413717
آسانی کسب و کار 30.00
29 30 30 30 30
تولید الکتریسیته 7190.00
6850 7228 7200 7010 7118
شاخص فساد مالی 57.00
57 57 57 56 52
رتبه فساد مالی 42.00
43 43 43 43 42
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 113.00
113 110 113 113 110
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.40
-0.3 -0.4 0.5 0.42 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.00
5.5 4 3.7 4.95 2.2
هزینه های مصرف کننده 552.55
555 568 574 559 605
پس انداز های شخصی 10.18
10.35 11.63 10.08 11.27 11.09
تسهیلات اعتباری خریدار 235022.20
238290 240644 242920 245121 263498
اعتبار بخش خصوصی 2892254.79
2940148 2973884 3005857 3036158 3264392
قیمت گازوئیل 1.46
1.38 1.31 1.23 1.16 0.68
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 121.70
119 119 118 118 117
بدهی خانوار به درآمد 59.22
59.45 60.11 60.64 61.16 64.92
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
میزان ساخت و ساز 10.10
4.4 2.9 2.5 2.1 1.9
شاخص مسکن 125.10
129 130 130 131 129
جواز ساختمان 7010.00
7179 6545 6953 7219 6971
خانه های مسکونی نوساز 7618.00
8657 8377 8242 8752 8837
نرخ مالکیت مسکن 78.20
78.16 78.4 78.43 78.46 78.66
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 19.00
19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00
22 22 23 24 24
نرخ مالیات بر فروش 21.00
21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 45.00
45 45 45 45 45
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34.00
34 34 34 34 34
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00
11 11 11 11 11
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 18.66
16.13 3.06 -0.7 11.73 7.81