شاخص یاب

جمهوری چک

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.5 0.8 0.7 0.7 0.5
نرخ بیکاری 3.10 2.6 2.4 2.4 2.5 2.6
نرخ تورم 2.50 2.4 2.2 2.1 2 2
نرخ بهره 1.25 1.5 1.5 1.5 1.75 2.5
موازنه تجاری 12189.00 29000 16000 50000 38000 25000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.60 32.6 32.6 30.4 30.4 29.6
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 21.76
22.21 22.37 22.53 22.68 23.33
بازار سهام 1101.44
1071 1064 1056 1048 1018
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.18
2.19 2.27 2.34 2.43 2.78
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70
0.5 0.8 0.7 0.7 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40
2.8 3 3.3 3.4 3.2
تولید ناخالص داخلی 215.73
218 218 220 220 221
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1181.33
1180 1208 1216 1221 1287
تولید ناخالص ملی 4735267.00
4592860 4877325 4891531 4896266 5199502
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 315.71
308 316 328 326 337
تولید ناخالص داخلی سرانه 22779.29
23000 23000 23500 23500 24000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32605.91
33100 33100 34100 34100 34800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17277.00
20594 21034 21495 17864 22423
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 58978.00
60010 60427 64927 60983 64419
تولید ناخالص داخلی از ساخت 287180.00
287227 294308 295614 296944 313749
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 143998.00
139844 143571 146121 148894 153054
تولید ناخالص داخلی از خدمات 202696.00
197779 201166 202361 209588 214454
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 3.10
2.6 2.4 2.4 2.5 2.6
افراد بیکار 230499.00
236357 225138 229276 225615 226433
نرخ بیکاری بلند مدت 0.80
0.69 0.58 0.64 0.54 0.5
نرخ بیکاری جوانان 6.60
5.73 6.14 5.68 5.77 5.68
هزینه های کار 116.19
114 117 122 120 122
پست های خالی شغلی 313224.00
285922 284645 283728 283351 283203
دستمزد 31851.00
32000 33500 32000 31851 38000
دستمزد در تولید 32355.00
30500 31500 32000 32353 34500
حداقل دستمزد 468.87
469 469 510 510 550
جمعیت 10.61
10.61 10.61 10.64 10.64 10.66
سن بازنشستگی زنان 62.67
62.67 62.67 63.17 63 63.67
سن بازنشستگی مردان 63.33
63.33 63.33 63.5 63 63.67
نرخ مشارکت نیروی کار 60.30
60.73 60.61 60.49 60.61 60.7
هزینه زندگی خانواده 17900.00
18300 18300 18039 18101 18800
هزینه زندگی انفرادی 12600.00
11973 11839 12009 12179 12456
قسمت مدت زمان اشتغال 320.20
321 324 322 324 325
بهره وری 107.60
109 109 110 110 110
رشد دستمزد 6.20
5.1 4.8 4.5 4 2.5
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 15200.00
15600 15600 15600 14267 16200
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 34400.00
35400 35400 35400 32307 37000
افراد شاغل 5289.07
5318 5319 5318 5337 5401
تغییر اشتغال 0.60
0.51 0.25 0.47 0.42 0.4
نرخ اشتغال 74.20
75.22 75.3 75.25 75.66 76.86
استخدام تمام وقت 4794.20
4840 4837 4825 4837 4856
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.50
2.4 2.2 2.1 2 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10
0.1 0.3 0.2 0.3 0.2
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.40
105 104 104 104 109
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.90
203 203 107 108 212
قیمت مصرف کننده اصلی 107.59
108 109 109 110 113
اندازه اصل تورم 1.96
2.16 2.16 2.16 2.16 2.16
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111.60
112 112 112 113 113
قیمت تولید 101.20
102 126 102 104 137
تغییر قیمت تولید کننده 3.30
3.3 3.6 3.1 2.8 2.2
قیمت صادرات 96.90
96.89 96.92 96.92 96.92 96.92
قیمت واردات 96.90
97.26 97.37 97.37 97.38 97.38
CPI مسکن آب و برق 153.00
152 152 153 155 159
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.90
106 107 107 110 111
تورم مواد غذایی 0.60
1.8 1.7 2 2.5 3
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 1.25
1.5 1.5 1.5 1.75 2.5
نرخ بهره بین بانکی 0.17
0.42 0.42 0.42 0.67 1.42
عرضه پول M0 554097.40
558937 565123 571501 577882 641252
عرضه پول M1 3878407.86
3925022 3990115 4055953 4121329 4757502
عرضه پول M2 4289003.25
4327355 4382956 4437532 4491118 4976459
ذخایر ارزی 144722.40
144928 144812 144779 144744 144658
ترازنامه بانک 7464537.40
7573193 7681210 7788591 7895340 8928883
وام به بخش خصوصی 1081520.30
1094806 1105363 1114943 1123566 1173908
نرخ بهره سپرده 0.05
0.3 0.3 0.3 0.55 1.3
نرخ وام 2.25
2.5 2.5 2.5 2.75 3.5
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 138.30
132 130 130 129 125
عرضه پول M3 4433900.70
4476768 4544247 4610686 4676131 5279044
نسبت ذخیره نقدی 2.00
2 2 2 2 2
ترازنامه بانک مرکزی 3241416.70
3290577 3292845 3292639 3293047 3292896
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 12189.00
29000 16000 50000 38000 25000
صادرات 329644.00
365000 322000 429000 392000 369000
واردات 317455.00
336000 306000 379000 354000 344000
حساب جاری 327.50
-1404 -420 3870 -470 -370
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.10
1 1 0.7 0.7 0.6
بدهی خارجی 168625.30
171000 118000 171000 171000 122000
رابطه مبادله 100.00
99.62 99.53 99.54 99.53 99.53
گردش سرمایه 25237.89
14785 12855 13055 13172 13159
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 173269.05
-82975 -141065 -269153 -397242 -63140
حواله 523.10
541 572 533 565 563
ذخایر طلا 9.30
9.26 9.23 9.17 9.14 8.92
شاخص تروریسم 1.89
1.53 1.52 1.36 1.19 1.89
فروش اسلحه 110.00
99.44 79.26 65.23 51.2 33.61
تولید نفت خام 2.00
1.99 2 2 2 2
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 34.60
32.6 32.6 30.4 30.4 29.6
بودجه دولت 1.60
1.4 1.4 1.1 1.1 0.9
ارزش بودجه دولت -1811.56
16829 13138 13569 11490 5995
هزینه های دولت 220.72
216 224 228 228 238
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.80
41.25 41.14 41.43 41.71 43.56
درآمدهای دولت 101241.66
123509 124543 119917 117933 112453
بدهی های دولت 1749141.00
1738477 1746428 1734266 1722104 1704794
هزینه های مالی 103053.22
106681 106677 106348 106443 106458
مخارج نظامی 2101.04
2109 2153 2164 2175 2243
درخواست پناهندگی 90.00
94.95 94.9 94.89 94.89 94.89
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 96.90
97.5 97.3 94.2 92.9 93.5
شاخص PMI تولید 54.90
56.2 56.5 54.4 54.2 53.8
تولید صنعتی 10.30
4.5 3.8 3.6 7.33 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.80
0.6 -0.7 0.4 0.34 0.4
تولید صنعتی 8.80
4.86 5.35 5.32 5.24 5.16
میزان سفارشات جدید 111.24
110 110 110 110 110
تغییرات موجودی انبار -8.99
-2.33 3.82 5.1 3.88 6.12
ثبت خودرو 25932.00
23396 24525 23738 24200 24062
سرعت اینترنت 16938.04
16794 16508 16442 16669 16578
آدرس های IP 1720644.00
1733880 1734458 1734906 1736407 1738782
استخراج معدن 13.50
0.22 -2.44 -2.43 -2.4 -2.41
تولید فولاد 443.50
435 428 425 424 422
شاخص رقابتی 4.77
4.71 4.71 4.78 4.8 4.8
رتبه رقابتی 31.00
32 32 32 32 33
سود شرکت سهامی 310627.00
320358 315042 319550 324057 354203
آسانی کسب و کار 30.00
29 30 30 30 30
تولید الکتریسیته 6755.00
6753 7336 7231 6952 7121
شاخص فساد مالی 57.00
57 57 57 56 52
رتبه فساد مالی 42.00
43 43 43 43 42
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 110.30
111 110 111 111 110
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.70
0.3 -0.4 0.5 0.3 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.60
5.5 4 3.7 4.27 2.2
هزینه های مصرف کننده 560.60
553 565 571 580 602
پس انداز های شخصی 8.24
9.82 10.38 8.82 10.62 10.05
تسهیلات اعتباری خریدار 238329.40
240180 242876 245485 248009 269186
اعتبار بخش خصوصی 2962718.29
2998670 3050502 3099922 3147045 3513076
قیمت گازوئیل 1.54
1.57 1.48 1.4 1.32 1.04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 121.70
119 119 118 118 117
بدهی خانوار به درآمد 56.64
58 57.58 57.26 56.94 55.99
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
میزان ساخت و ساز 15.80
4.4 2.9 2.5 3 1.9
شاخص مسکن 125.10
129 130 130 131 129
جواز ساختمان 7089.00
6699 6660 6957 6942 6863
خانه های مسکونی نوساز 8938.00
8657 8377 8242 8752 8837
نرخ مالکیت مسکن 78.50
79 79.15 79.28 79.41 80.08
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 19.00
19 19 19 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.00
22 22 23 24 24
نرخ مالیات بر فروش 21.00
21 21 21 21 21
نرخ تامین اجتماعی 45.00
45 45 45 45 45
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 34.00
34 34 34 34 34
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00
11 11 11 11 11
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 18.66
16.13 3.06 -0.7 11.73 7.81