قبرس

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2017-06
نرخ بیکاری 10.8 2017-06
نرخ تورم -0.7 2017-07
نرخ بهره 0 2017-08
موازنه تجاری -304948 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 108 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.18 2017-08
بازار سهام 76.21 امتیاز 2017-08
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 19.8 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4019 EUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص ملی 17421 EUR - میلیون 2015-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 822 EUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 28325 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31196 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 68.1 EUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 171 EUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 188 EUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 265 EUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 354 EUR - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 912 EUR - میلیون 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 10.8 % 2017-06
افراد شاغل 367 هزار 2016-12
افراد بیکار 57420 2017-03
نرخ بیکاری بلند مدت 5.3 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 20.3 % 2017-06
هزینه های کار 90.51 نقاط شاخص 2017-03
پست های خالی شغلی 5758 2016-06
دستمزد 1825 EUR / ماه 2017-03
جمعیت 0.85 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
تغییر اشتغال 0.7 % 2017-03
نرخ اشتغال 63.3 % 2017-03
استخدام تمام وقت 308 هزار 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 61.5 % 2017-03
قسمت مدت زمان اشتغال 48.6 هزار 2017-03
بهره وری 102 نقاط شاخص 2017-03
رشد دستمزد 0.5 % 2017-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.7 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 98.03 نقاط شاخص 2017-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100 نقاط شاخص 2017-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114 نقاط شاخص 2017-03
قیمت تولید 101 نقاط شاخص 2017-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 96.51 نقاط شاخص 2017-07
تورم مواد غذایی -5.82 % 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-08
عرضه پول M1 4429 EUR هزار 2007-12
عرضه پول M2 18440158 EUR هزار 2007-11
عرضه پول M3 23374 EUR هزار 2007-12
ذخایر ارزی 750 EUR - میلیون 2017-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -304948 EUR هزار 2017-06
صادرات 217664 EUR هزار 2017-06
واردات 522612 EUR هزار 2017-06
حساب جاری -721 EUR - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.3 % 2016-12
گردش سرمایه -349 EUR - میلیون 2017-03
حواله 14.8 EUR - میلیون 2016-12
درآمد گردشگری 291500 EUR هزار 2017-05
ورود توریست 531030 2017-07
ذخایر طلا 13.9 تن 2017-03
بدهی خارجی 108322 EUR - میلیون 2017-03
شاخص تروریسم 2.04 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 108 % 2016-12
بودجه دولت 0.4 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 88.4 EUR - میلیون 2017-01
هزینه های دولت 635 EUR - میلیون 2017-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.9 % 2016-12
درآمدهای دولت 1633 EUR - میلیون 2017-06
هزینه های مالی 1771 EUR - میلیون 2017-06
درخواست پناهندگی 250 افراد 2017-05
ارزیابی اعتبار 36.25
مخارج نظامی 352 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 116 2017-07
تولید صنعتی 4.9 % 2017-05
تولید صنعتی 8.1 % 2017-05
تغییرات موجودی انبار 12.8 EUR - میلیون 2017-03
ثبت خودرو 3739 ماشین 2017-07
شاخص رقابتی 4.04 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 83 2017-12
شاخص فساد مالی 55 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 47 2016-12
آسانی کسب و کار 45 2016-12
تولید الکتریسیته 359 گیگاوات ساعت 2017-05
استخراج معدن 25.9 % 2017-05
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.2 2017-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.6 % 2017-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.2 % 2017-05
هزینه های مصرف کننده 2665 EUR - میلیون 2017-03
پس انداز های شخصی -5.74 % 2015-12
قیمت گازوئیل 1.34 USD / لیتر 2017-07
بدهی خانوار به درآمد 197 % 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 101 نقاط شاخص 2017-03
جواز ساختمان 507 2017-05
میزان ساخت و ساز 36.5 % 2017-03
نرخ مالکیت مسکن 73 % 2015-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 12.5 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 19.3 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.5 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.8 % 2016-12