شاخص یاب

قبرس

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2018-03
نرخ بیکاری 8.4 2018-05
نرخ تورم 2.3 2018-06
نرخ بهره 0 2018-06
موازنه تجاری -377178 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.5 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2018-07
بازار سهام 76.58 امتیاز 2018-07
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 21.65 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4249 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 19214 EUR - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 449 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 29433 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32415 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 63.8 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 211 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 209 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 287 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 374 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 967 EUR - میلیون 2018-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.4 % 2018-05
افراد شاغل 367 هزار 2016-12
افراد بیکار 46468 2018-03
نرخ بیکاری بلند مدت 3.2 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 22.4 % 2018-03
هزینه های کار 90.65 نقاط شاخص 2018-03
دستمزد 1848 EUR / ماه 2018-03
جمعیت 0.86 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.8 % 2018-03
نرخ اشتغال 66.2 % 2018-03
استخدام تمام وقت 331 هزار 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 62 % 2018-03
قسمت مدت زمان اشتغال 45.5 هزار 2018-03
بهره وری 104 نقاط شاخص 2018-03
رشد دستمزد 1.2 % 2018-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.3 % 2018-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2018-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2018-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 116 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 99.8 نقاط شاخص 2018-05
CPI مسکن آب و برق 104 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 نقاط شاخص 2018-06
تورم مواد غذایی 3.9 % 2018-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 % 2018-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-06
ذخایر ارزی 742 EUR - میلیون 2018-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -377178 EUR هزار 2018-05
صادرات 455591 EUR هزار 2018-05
واردات 832769 EUR هزار 2018-05
حساب جاری -86.3 EUR - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.7 % 2017-12
گردش سرمایه 311 EUR - میلیون 2018-03
حواله 16.5 EUR - میلیون 2018-03
درآمد گردشگری 181400 EUR هزار 2018-04
ورود توریست 450495 2018-05
ذخایر طلا 13.9 تن 2018-06
بدهی خارجی 105756 EUR - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 1.89 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.5 % 2017-12
بودجه دولت 1.8 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 297 EUR - میلیون 2018-03
هزینه های دولت 667 EUR - میلیون 2018-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.1 % 2017-12
درآمدهای دولت 1854 EUR - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 1557 EUR - میلیون 2018-03
درخواست پناهندگی 530 افراد 2018-03
ارزیابی اعتبار 36.25
مخارج نظامی 386 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 108 نقاط شاخص 2018-06
تولید صنعتی 7.6 % 2018-04
تولید صنعتی 8.6 % 2018-04
تغییرات موجودی انبار -23.6 EUR - میلیون 2018-03
ثبت خودرو 4533 2018-06
سرعت اینترنت 6912 KBps 2017-03
آدرس های IP 368293 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.3 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 64 2018-12
شاخص فساد مالی 57 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 42 2017-12
آسانی کسب و کار 53 2017-12
تولید الکتریسیته 330 گیگاوات ساعت 2018-04
استخراج معدن 8 % 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.6 نقاط شاخص 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.9 % 2018-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.5 % 2018-04
هزینه های مصرف کننده 2835 EUR - میلیون 2018-03
پس انداز های شخصی -2.33 % 2016-12
قیمت گازوئیل 1.54 USD / لیتر 2018-06
بدهی خانوار به درآمد 179 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 103 نقاط شاخص 2018-03
جواز ساختمان 469 2018-04
میزان ساخت و ساز 5.1 % 2018-03
نرخ مالکیت مسکن 72.5 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 12.5 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 15.6 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.8 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.8 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 28.04 celsius 2013-08