قبرس

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2017-12
نرخ بیکاری 11.3 2017-12
نرخ تورم -0.7 2018-01
نرخ بهره 0 2018-01
موازنه تجاری -471296 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 108 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.23 2018-02
بازار سهام 69.31 امتیاز 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 % 2017-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.9 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 20.05 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4146 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص ملی 17421 EUR - میلیون 2015-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 657 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 28325 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31196 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 62.1 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 204 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 199 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 278 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 360 EUR - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 940 EUR - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 11.3 % 2017-12
افراد شاغل 367 هزار 2016-12
افراد بیکار 42526 2017-09
نرخ بیکاری بلند مدت 4.3 % 2017-09
نرخ بیکاری جوانان 24.9 % 2017-09
هزینه های کار 84.18 نقاط شاخص 2017-09
دستمزد 1747 EUR / ماه 2017-09
جمعیت 0.85 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
تغییر اشتغال 0.7 % 2017-09
نرخ اشتغال 66.6 % 2017-09
استخدام تمام وقت 332 هزار 2017-09
نرخ مشارکت نیروی کار 61.9 % 2017-09
قسمت مدت زمان اشتغال 42.1 هزار 2017-09
بهره وری 109 نقاط شاخص 2017-09
رشد دستمزد -0.1 % 2017-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.7 % 2018-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 97.82 نقاط شاخص 2018-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 98.32 نقاط شاخص 2017-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115 نقاط شاخص 2017-09
قیمت تولید 99.3 نقاط شاخص 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.46 نقاط شاخص 2018-01
تورم مواد غذایی -5.8 % 2018-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-01
ذخایر ارزی 736 EUR - میلیون 2018-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -471296 EUR هزار 2017-12
صادرات 227461 EUR هزار 2017-12
واردات 698757 EUR هزار 2017-12
حساب جاری 321 EUR - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.9 % 2016-12
گردش سرمایه 863 EUR - میلیون 2017-09
حواله 9 EUR - میلیون 2017-09
درآمد گردشگری 89500 EUR هزار 2017-11
ورود توریست 98924 2017-12
ذخایر طلا 13.9 تن 2017-12
بدهی خارجی 107298 EUR - میلیون 2017-09
شاخص تروریسم 1.89 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 108 % 2016-12
بودجه دولت 0.4 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت 367 EUR - میلیون 2017-09
هزینه های دولت 642 EUR - میلیون 2017-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.9 % 2016-12
درآمدهای دولت 2023 EUR - میلیون 2017-09
هزینه های مالی 1656 EUR - میلیون 2017-09
درخواست پناهندگی 635 افراد 2017-09
ارزیابی اعتبار 36.25
مخارج نظامی 352 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 118 نقاط شاخص 2018-01
تولید صنعتی 10.2 % 2017-11
تولید صنعتی 13.3 % 2017-11
تغییرات موجودی انبار -166 EUR - میلیون 2017-09
ثبت خودرو 4123 2018-01
سرعت اینترنت 6912 KBps 2017-03
آدرس های IP 368293 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.3 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 64 2018-12
شاخص فساد مالی 55 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 47 2016-12
آسانی کسب و کار 53 2017-12
تولید الکتریسیته 344 گیگاوات ساعت 2017-11
استخراج معدن 12.1 % 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 0.8 نقاط شاخص 2018-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 % 2017-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.5 % 2017-11
هزینه های مصرف کننده 2755 EUR - میلیون 2017-09
پس انداز های شخصی -5.74 % 2015-12
قیمت گازوئیل 1.51 USD / لیتر 2018-01
بدهی خانوار به درآمد 197 % 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 102 نقاط شاخص 2017-09
جواز ساختمان 474 2017-11
میزان ساخت و ساز 12.8 % 2017-09
نرخ مالکیت مسکن 72.5 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 12.5 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 15.6 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.8 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.8 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 28.04 celsius 2013-08