قبرس

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2017-06
نرخ بیکاری 10.7 2017-08
نرخ تورم -0.4 2017-09
نرخ بهره 0 2017-09
موازنه تجاری -326806 2017-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 108 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 1.18 2017-10
بازار سهام 74.58 امتیاز 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 % 2017-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 % 2017-06
تولید ناخالص داخلی 19.8 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4072 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص ملی 17421 EUR - میلیون 2015-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 704 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 28325 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31196 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 69.7 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 178 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 184 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 258 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 359 EUR - میلیون 2017-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 926 EUR - میلیون 2017-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 10.7 % 2017-08
افراد شاغل 367 هزار 2016-12
افراد بیکار 44965 2017-06
نرخ بیکاری بلند مدت 5.3 % 2017-03
نرخ بیکاری جوانان 26.3 % 2017-06
هزینه های کار 89.52 نقاط شاخص 2017-06
پست های خالی شغلی 5758 2016-06
دستمزد 1825 EUR / ماه 2017-03
جمعیت 0.85 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2017-12
سن بازنشستگی مردان 65 2017-12
تغییر اشتغال 0.6 % 2017-06
نرخ اشتغال 65.6 % 2017-06
استخدام تمام وقت 308 هزار 2017-03
نرخ مشارکت نیروی کار 61.5 % 2017-03
قسمت مدت زمان اشتغال 48.6 هزار 2017-03
بهره وری 103 نقاط شاخص 2017-06
رشد دستمزد 0.3 % 2017-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.4 % 2017-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 98.76 نقاط شاخص 2017-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100 نقاط شاخص 2017-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114 نقاط شاخص 2017-06
قیمت تولید 102 نقاط شاخص 2017-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 96.11 نقاط شاخص 2017-09
تورم مواد غذایی -3.41 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2017-09
ذخایر ارزی 747 EUR - میلیون 2017-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -326806 EUR هزار 2017-08
صادرات 247467 EUR هزار 2017-08
واردات 574273 EUR هزار 2017-08
حساب جاری -7.4 EUR - میلیون 2017-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.3 % 2016-12
گردش سرمایه 60.2 EUR - میلیون 2017-06
حواله 14.8 EUR - میلیون 2016-12
درآمد گردشگری 425700 EUR هزار 2017-07
ورود توریست 483716 2017-09
ذخایر طلا 13.9 تن 2017-06
بدهی خارجی 108844 EUR - میلیون 2017-06
شاخص تروریسم 2.04 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 108 % 2016-12
بودجه دولت 0.4 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -138 EUR - میلیون 2017-06
هزینه های دولت 663 EUR - میلیون 2017-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.9 % 2016-12
درآمدهای دولت 1633 EUR - میلیون 2017-06
هزینه های مالی 1771 EUR - میلیون 2017-06
درخواست پناهندگی 265 افراد 2017-06
ارزیابی اعتبار 36.25
مخارج نظامی 352 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 114 2017-09
تولید صنعتی 6.4 % 2017-07
تولید صنعتی 9.6 % 2017-07
تغییرات موجودی انبار -81.1 EUR - میلیون 2017-06
ثبت خودرو 3800 ماشین 2017-09
شاخص رقابتی 4.3 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 64 2018-12
شاخص فساد مالی 55 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 47 2016-12
آسانی کسب و کار 45 2016-12
تولید الکتریسیته 532 گیگاوات ساعت 2017-08
استخراج معدن 2.6 % 2017-07
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.9 2017-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.7 % 2017-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7 % 2017-07
هزینه های مصرف کننده 2721 EUR - میلیون 2017-06
پس انداز های شخصی -5.74 % 2015-12
قیمت گازوئیل 1.4 USD / لیتر 2017-09
بدهی خانوار به درآمد 197 % 2015-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 103 نقاط شاخص 2017-06
جواز ساختمان 492 2017-07
میزان ساخت و ساز 32.6 % 2017-06
نرخ مالکیت مسکن 73 % 2015-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 12.5 % 2017-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2017-12
نرخ تامین اجتماعی 19.3 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.5 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.8 % 2016-12