شاخص یاب

قبرس

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 1.14 2019-01
بازار سهام 64.18 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 2018-09
نرخ بیکاری 9.2 2018-11
نرخ تورم 1.7 2018-12
نرخ بهره 0 2018-12
موازنه تجاری -751168 2018-11
حساب جاری 52 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.4 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.5 2017-12
بودجه دولت 1.8 2017-12
اطمینان کسب و کار 117 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.2 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.6 2018-10
نرخ مالیات شرکت 12.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 2018-09
تولید ناخالص داخلی 21.65 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5077 2018-09
تولید ناخالص ملی 19214 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 912 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 29433 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32415 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 85.1 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 306 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 231 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 330 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 453 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1100 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.2 2018-11
افراد شاغل 380 2017-12
افراد بیکار 34728 2018-09
نرخ بیکاری بلند مدت 2.5 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 19.3 2018-09
هزینه های کار 86.07 2018-09
پست های خالی شغلی 7332 2018-11
دستمزد 1827 2018-09
جمعیت 0.86 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.8 2018-09
نرخ اشتغال 69.5 2018-09
استخدام تمام وقت 357 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 63.1 2018-09
قسمت مدت زمان اشتغال 38.6 2018-09
بهره وری 108 2018-09
رشد دستمزد 3.1 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.7 2018-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2018-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 99.31 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103 2018-09
قیمت تولید 103 2018-11
CPI مسکن آب و برق 111 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 96.52 2018-12
تورم مواد غذایی 2.9 2018-11
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2018-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2018-12
ذخایر ارزی 809 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -751168 2018-11
حساب جاری 52 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.4 2017-12
صادرات 198005 2018-11
واردات 949173 2018-11
گردش سرمایه 344 2018-09
حواله 13.3 2018-06
درآمد گردشگری 293800 2018-10
ورود توریست 106563 2018-12
ذخایر طلا 13.9 2018-12
بدهی خارجی 103957 2018-09
شاخص تروریسم 1.89 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.5 2017-12
بودجه دولت 1.8 2017-12
ارزش بودجه دولت -18.7 2018-06
هزینه های دولت 799 2018-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.1 2017-12
درآمدهای دولت 2164 2018-09
هزینه های مالی 1721 2018-09
درخواست پناهندگی 500 2018-05
ارزیابی اعتبار 36.25
مخارج نظامی 386 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 12.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 15.6 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.8 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.8 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 117 2018-12
تولید صنعتی 8.8 2018-10
تولید صنعتی 4.4 2018-09
تغییرات موجودی انبار -23.6 2018-03
ثبت خودرو 3510 2018-12
سرعت اینترنت 6912 2017-03
آدرس های IP 368293 2017-03
شاخص رقابتی 65.57 2018-12
رتبه رقابتی 44 2018-12
شاخص فساد مالی 57 2017-12
رتبه فساد مالی 42 2017-12
آسانی کسب و کار 57 2018-12
تولید الکتریسیته 350 2018-11
استخراج معدن 31 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.2 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.6 2018-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.5 2018-10
هزینه های مصرف کننده 3370 2018-09
پس انداز های شخصی -3.07 2017-12
قیمت گازوئیل 1.28 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 163 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 104 2018-09
جواز ساختمان 588 2018-09
میزان ساخت و ساز 24.3 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 70.7 2017-12