شاخص یاب

قبرس

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2018-09
نرخ بیکاری 7.4 2018-09
نرخ تورم 3 2018-10
نرخ بهره 0 2018-10
موازنه تجاری -397665 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.5 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.13 2018-11
بازار سهام 66.92 امتیاز 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 % 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 % 2018-09
تولید ناخالص داخلی 21.65 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5036 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 19214 EUR - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1075 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 29433 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32415 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 85 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 279 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 232 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 334 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 448 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1095 EUR - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.4 % 2018-09
افراد شاغل 367 هزار 2016-12
افراد بیکار 31888 2018-06
نرخ بیکاری بلند مدت 2.5 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 19 % 2018-06
هزینه های کار 88.94 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 8630 2018-09
دستمزد 1827 EUR / ماه 2018-06
جمعیت 0.86 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 1 % 2018-06
نرخ اشتغال 69.4 % 2018-06
استخدام تمام وقت 347 هزار 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 62 % 2018-06
قسمت مدت زمان اشتغال 44.6 هزار 2018-06
بهره وری 105 نقاط شاخص 2018-06
رشد دستمزد 1.4 % 2018-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3 % 2018-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 نقاط شاخص 2018-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2018-09
CPI مسکن آب و برق 109 نقاط شاخص 2018-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 نقاط شاخص 2018-10
تورم مواد غذایی 2.9 % 2018-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-10
ذخایر ارزی 765 EUR - میلیون 2018-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -397665 EUR هزار 2018-09
صادرات 263991 EUR هزار 2018-09
واردات 661656 EUR هزار 2018-09
حساب جاری -263 EUR - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.7 % 2017-12
گردش سرمایه -228 EUR - میلیون 2018-06
حواله 13.3 EUR - میلیون 2018-06
درآمد گردشگری 428200 EUR هزار 2018-08
ورود توریست 520138 2018-09
ذخایر طلا 13.9 تن 2018-09
بدهی خارجی 101247 EUR - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 1.89 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.5 % 2017-12
بودجه دولت 1.8 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -18.7 EUR - میلیون 2018-06
هزینه های دولت 792 EUR - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.1 % 2017-12
درآمدهای دولت 1774 EUR - میلیون 2018-06
هزینه های مالی 1793 EUR - میلیون 2018-06
درخواست پناهندگی 500 افراد 2018-05
ارزیابی اعتبار 36.25
مخارج نظامی 386 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 113 نقاط شاخص 2018-10
تولید صنعتی 2.5 % 2018-08
تولید صنعتی 2.2 % 2018-08
تغییرات موجودی انبار -23.6 EUR - میلیون 2018-03
ثبت خودرو 4091 2018-10
سرعت اینترنت 6912 KBps 2017-03
آدرس های IP 368293 IP 2017-03
شاخص رقابتی 65.57 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 44 2018-12
شاخص فساد مالی 57 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 42 2017-12
آسانی کسب و کار 57 2018-12
تولید الکتریسیته 476 گیگاوات ساعت 2018-09
استخراج معدن 48 % 2018-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -5.2 نقاط شاخص 2018-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5 % 2018-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.9 % 2018-08
هزینه های مصرف کننده 3351 EUR - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی -2.33 % 2016-12
قیمت گازوئیل 1.51 USD / لیتر 2018-10
بدهی خانوار به درآمد 163 % 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 104 نقاط شاخص 2018-06
جواز ساختمان 415 2018-08
میزان ساخت و ساز 13.1 % 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 70.7 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 12.5 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 15.6 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.8 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.8 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 28.04 celsius 2013-08