شاخص یاب

قبرس

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-06
نرخ بیکاری 7.7 2018-07
نرخ تورم 2.5 2018-08
نرخ بهره 0 2018-09
موازنه تجاری -436369 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.5 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.17 2018-09
بازار سهام 72.11 امتیاز 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.9 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 21.65 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5036 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 19214 EUR - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1075 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 29433 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32415 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 85 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 279 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 232 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 334 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 448 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1095 EUR - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.7 % 2018-07
افراد شاغل 367 هزار 2016-12
افراد بیکار 31888 2018-06
نرخ بیکاری بلند مدت 3.2 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 22.4 % 2018-03
هزینه های کار 88.94 نقاط شاخص 2018-06
پست های خالی شغلی 9472 2018-07
دستمزد 1848 EUR / ماه 2018-03
جمعیت 0.86 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 1 % 2018-06
نرخ اشتغال 66.2 % 2018-03
استخدام تمام وقت 331 هزار 2018-03
نرخ مشارکت نیروی کار 62 % 2018-03
قسمت مدت زمان اشتغال 45.5 هزار 2018-03
بهره وری 105 نقاط شاخص 2018-06
رشد دستمزد 1.2 % 2018-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.5 % 2018-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2018-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 نقاط شاخص 2018-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 102 نقاط شاخص 2018-07
CPI مسکن آب و برق 106 نقاط شاخص 2018-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 3.4 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 % 2018-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-09
ذخایر ارزی 742 EUR - میلیون 2018-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -436369 EUR هزار 2018-07
صادرات 349417 EUR هزار 2018-07
واردات 785786 EUR هزار 2018-07
حساب جاری -86.3 EUR - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.7 % 2017-12
گردش سرمایه 311 EUR - میلیون 2018-03
حواله 16.5 EUR - میلیون 2018-03
درآمد گردشگری 357700 EUR هزار 2018-06
ورود توریست 534847 2018-08
ذخایر طلا 13.9 تن 2018-06
بدهی خارجی 105756 EUR - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 1.89 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.5 % 2017-12
بودجه دولت 1.8 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 297 EUR - میلیون 2018-03
هزینه های دولت 792 EUR - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.1 % 2017-12
درآمدهای دولت 1854 EUR - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 1557 EUR - میلیون 2018-03
درخواست پناهندگی 500 افراد 2018-05
ارزیابی اعتبار 36.25
مخارج نظامی 386 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 110 نقاط شاخص 2018-08
تولید صنعتی 7.7 % 2018-06
تولید صنعتی 7.7 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار -23.6 EUR - میلیون 2018-03
ثبت خودرو 3574 2018-08
سرعت اینترنت 6912 KBps 2017-03
آدرس های IP 368293 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.3 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 64 2018-12
شاخص فساد مالی 57 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 42 2017-12
آسانی کسب و کار 53 2017-12
تولید الکتریسیته 557 گیگاوات ساعت 2018-07
استخراج معدن 19.8 % 2018-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.7 نقاط شاخص 2018-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.9 % 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.2 % 2018-06
هزینه های مصرف کننده 3351 EUR - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی -2.33 % 2016-12
قیمت گازوئیل 1.55 USD / لیتر 2018-08
بدهی خانوار به درآمد 179 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 103 نقاط شاخص 2018-03
جواز ساختمان 514 2018-06
میزان ساخت و ساز 5.1 % 2018-03
نرخ مالکیت مسکن 70.7 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 12.5 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 15.6 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.8 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.8 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 28.04 celsius 2013-08