قبرس

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-03
نرخ بیکاری 9.1 2018-03
نرخ تورم -0.1 2018-04
نرخ بهره 0 2018-04
موازنه تجاری 164786 2018-03
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.5 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 1.18 2018-05
بازار سهام 65.61 امتیاز 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.8 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 20.05 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4208 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص ملی 19214 EUR - میلیون 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1416 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 28325 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31196 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 62.3 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 202 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 205 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 283 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 371 EUR - میلیون 2017-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 952 EUR - میلیون 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.1 % 2018-03
افراد شاغل 367 هزار 2016-12
افراد بیکار 43113 2017-12
نرخ بیکاری بلند مدت 3.4 % 2017-12
نرخ بیکاری جوانان 22.8 % 2017-12
هزینه های کار 104 نقاط شاخص 2017-12
دستمزد 2169 EUR / ماه 2017-12
جمعیت 0.85 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 65 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.7 % 2017-12
نرخ اشتغال 66 % 2017-12
استخدام تمام وقت 329 هزار 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 61.5 % 2017-12
قسمت مدت زمان اشتغال 45.2 هزار 2017-12
بهره وری 106 نقاط شاخص 2017-12
رشد دستمزد 1 % 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -0.1 % 2018-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.87 نقاط شاخص 2018-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 99.51 نقاط شاخص 2018-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 117 نقاط شاخص 2017-12
قیمت تولید 97.4 نقاط شاخص 2018-03
CPI مسکن آب و برق 101 نقاط شاخص 2018-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.36 نقاط شاخص 2018-04
تورم مواد غذایی -0.2 % 2018-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 % 2018-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-04
ذخایر ارزی 748 EUR - میلیون 2018-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 164786 EUR هزار 2018-03
صادرات 870256 EUR هزار 2018-03
واردات 705470 EUR هزار 2018-03
حساب جاری -1094 EUR - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.7 % 2017-12
گردش سرمایه -825 EUR - میلیون 2017-12
حواله 16.3 EUR - میلیون 2017-12
درآمد گردشگری 52700 EUR هزار 2018-02
ورود توریست 314143 2018-04
ذخایر طلا 13.9 تن 2018-03
بدهی خارجی 107058 EUR - میلیون 2017-12
شاخص تروریسم 1.89 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.5 % 2017-12
بودجه دولت 1.8 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -130 EUR - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 662 EUR - میلیون 2017-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.1 % 2017-12
درآمدهای دولت 1854 EUR - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 1557 EUR - میلیون 2018-03
درخواست پناهندگی 380 افراد 2018-02
ارزیابی اعتبار 36.25
مخارج نظامی 386 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 117 نقاط شاخص 2018-04
تولید صنعتی 5.7 % 2018-02
تولید صنعتی 18.1 % 2018-01
تغییرات موجودی انبار 53.3 EUR - میلیون 2017-12
ثبت خودرو 3936 2018-04
سرعت اینترنت 6912 KBps 2017-03
آدرس های IP 368293 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.3 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 64 2018-12
شاخص فساد مالی 57 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 42 2017-12
آسانی کسب و کار 53 2017-12
تولید الکتریسیته 349 گیگاوات ساعت 2018-02
استخراج معدن 0.8 % 2018-01
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 4.4 نقاط شاخص 2018-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -7.2 % 2018-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.8 % 2018-02
هزینه های مصرف کننده 2819 EUR - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی -5.74 % 2015-12
قیمت گازوئیل 1.52 USD / لیتر 2018-04
بدهی خانوار به درآمد 179 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 105 نقاط شاخص 2017-12
جواز ساختمان 481 2018-02
میزان ساخت و ساز 12.1 % 2017-12
نرخ مالکیت مسکن 72.5 % 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 12.5 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 19 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 15.6 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.8 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.8 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 28.04 celsius 2013-08