شاخص یاب

قبرس

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.14 1.13 1.13 1.12 1.12 1.1
بازار سهام 64.18 65.59 64.92 64.26 63.61 62.31