شاخص یاب

قبرس

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 0.6 0.5 0.8 0.8 0.4
نرخ بیکاری 8.40 8.2 7.7 7.4 7.2 6.2
نرخ تورم 2.30 1.5 1.8 2 2.1 2.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -377178.00 -271000 -474000 -450000 -133000 -468000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.50 105 105 102 102 100
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.17
1.14 1.13 1.11 1.09 1.02
بازار سهام 76.38
73.68 71.48 69.34 67.27 59.58
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00
0.6 0.5 0.8 0.8 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.00
2.7 2.5 4.2 4 2.2
تولید ناخالص داخلی 21.65
23 23 25 25 29
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4249.30
4220 4314 4428 4289 4515
تولید ناخالص ملی 19213.76
18465 19694 20021 18948 20610
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 448.69
701 1453 468 740 1521
تولید ناخالص داخلی سرانه 29432.67
29600 29600 29800 29800 30000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32415.13
33100 33100 34000 34000 35250
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 63.80
63.95 63.96 66.48 65.42 66.94
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 211.30
199 210 220 197 220
تولید ناخالص داخلی از ساخت 209.09
203 210 218 202 220
تولید ناخالص داخلی از معادن 287.30
283 290 299 283 304
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 374.36
369 379 390 372 397
تولید ناخالص داخلی از خدمات 967.07
955 979 1008 970 1025
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 8.40
8.2 7.7 7.4 7.2 6.2
افراد شاغل 367.30
369 375 375 375 378
افراد بیکار 46468.00
39781 39021 41744 38051 36908
نرخ بیکاری بلند مدت 3.20
2.33 1.98 1.69 1.44 0.7
نرخ بیکاری جوانان 22.40
21.85 21.75 21.7 21.68 21.65
هزینه های کار 90.65
93.12 93.36 93.29 93.31 93.31
دستمزد 1848.00
1750 2156 1834 1909 2170
جمعیت 0.86
0.86 0.86 0.86 0.86 0.87
سن بازنشستگی زنان 65.00
65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
رشد دستمزد 1.20
1.36 1.08 0.9 0.88 0.82
بهره وری 104.40
110 107 105 106 107
قسمت مدت زمان اشتغال 45.50
41.7 43.95 44.27 42.83 43.08
نرخ مشارکت نیروی کار 62.00
62.24 62.28 62.45 62.47 62.62
تغییر اشتغال 0.80
0.96 0.91 1.03 1 0.98
نرخ اشتغال 66.20
68.5 68.04 68.1 69.2 70.46
استخدام تمام وقت 330.60
350 347 348 361 379
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.30
1.5 1.8 2 2.1 2.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.92
102 100 100 104 105
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.49
100 101 101 104 106
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115.91
117 118 117 118 119
قیمت تولید 99.80
101 112 100 100 122
نرخ تورم (ماهانه) 0.50
0.01 0.38 0.02 0.38 0.24
CPI مسکن آب و برق 104.32
107 108 108 107 107
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.00
97.55 98.55 101 105 104
تورم مواد غذایی 3.90
1.5 1.8 2 1.7 2
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
ذخایر ارزی 742.20
741 744 744 744 744
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -377178.00
-271000 -474000 -450000 -133000 -468000
صادرات 455591.00
287000 251000 286000 458000 298000
واردات 832769.00
558000 725000 736000 591000 766000
حساب جاری -86.30
415 -980 -720 15 -700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.70
-4 -4 -3.8 -3.8 -3.6
گردش سرمایه 310.60
110 -278 81.59 -40.42 -68.75
حواله 16.50
11.39 15.35 15.33 14.32 14.43
درآمد گردشگری 181400.00
283033 95326 139921 302990 144472
ورود توریست 511073.00
491200 98300 154000 474700 141900
ذخایر طلا 13.90
13.9 13.9 13.9 13.9 13.9
شاخص تروریسم 1.89
1.14 0.86 0.74 0.62 1.57
بدهی خارجی 105756.16
105935 105846 105989 105922 105929
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.50
105 105 102 102 100
بودجه دولت 1.80
1.2 1.2 2.38 1.15 1
ارزش بودجه دولت 297.30
396 158 270 64.01 350
هزینه های دولت 666.70
656 679 695 682 711
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.10
38.98 38.74 39.4 40.07 40.42
درآمدهای دولت 1853.90
2112 2247 1933 1873 2260
هزینه های مالی 1556.60
1716 2156 1662 1809 1910
مخارج نظامی 386.00
337 339 337 336 332
درخواست پناهندگی 530.00
453 436 443 440 441
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
اطمینان کسب و کار 107.80
109 107 110 109 103
تولید صنعتی 7.60
5.52 5.36 5.29 5.28 5.29
تولید صنعتی 8.60
7.2 7.1 7.06 7.06 7.06
تغییرات موجودی انبار -23.60
23.84 -5.88 -5.44 1.69 -1.25
ثبت خودرو 4533.00
4804 4354 4767 4353 4375
سرعت اینترنت 6912.45
6364 6495 6461 6400 6409
آدرس های IP 368293.00
397904 402723 407744 412780 461352
استخراج معدن 8.00
5.03 5.4 5.54 5.53 5.52
شاخص فساد مالی 57.00
58 59 59 59 64
رتبه فساد مالی 42.00
35 32 33 33 24
شاخص رقابتی 4.30
4.19 4.19 4.35 4.41 4.38
رتبه رقابتی 64.00
80 80 63 57 71
آسانی کسب و کار 53.00
45 46 46 46 47
تولید الکتریسیته 411.00
377 405 396 396 398
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.60
-0.14 -12.6 -0.33 -0.33 -0.33
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.90
1.44 0.68 0.79 1.26 1.02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.50
7.53 7.57 7.58 7.58 7.58
هزینه های مصرف کننده 2834.90
2816 2894 2954 2881 3029
پس انداز های شخصی -2.33
-1.72 -1.26 -1.34 -1.43 -2.54
بدهی خانوار به درآمد 178.83
181 177 177 177 172
قیمت گازوئیل 1.54
1.46 1.38 1.3 1.23 0.71
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 103.34
104 106 105 105 107
نرخ مالکیت مسکن 72.50
72.99 72.98 72.88 72.78 72.88
میزان ساخت و ساز 5.10
3.6 3.2 2.9 2.8 2.7
جواز ساختمان 469.00
486 488 489 488 488
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 12.50
12.5 12.5 12.25 12 12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 19.00
19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 15.60
15.6 15.6 16 16 16
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.80
7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.80
7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 28.04
25.93 17.13 12.03 22.83 19.24