قبرس

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 0.7 0.5 0.6 0.5 0.4
نرخ بیکاری 11.30 9.8 9.5 9.2 9 7.5
نرخ تورم -0.70 0.6 1 1.5 1.8 2.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -471296.00 -562261 -536254 -509095 -487679 -330241
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 107.80 105 105 105 105 100
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1.24
1.21 1.19 1.17 1.15 1.07
بازار سهام 69.91
67.06 65.13 63.26 61.43 48.62
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10
0.7 0.5 0.6 0.5 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.90
3.2 3 2.7 2.5 2.2
تولید ناخالص داخلی 20.05
18.12 18.65 19.17 23.45 29.85
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4145.60
4225 4264 4296 4325 4438
تولید ناخالص ملی 17420.60
16589 16729 16869 17008 15311
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 657.44
680 606 600 617 420
تولید ناخالص داخلی سرانه 28325.44
29130 29130 29130 29130 29650
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31195.51
30480 30801 31123 31444 31762
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 62.10
65.54 65.51 66.54 66.91 72.42
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 203.80
204 205 205 205 207
تولید ناخالص داخلی از ساخت 198.91
199 200 200 200 203
تولید ناخالص داخلی از معادن 278.30
279 279 279 279 281
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 360.18
362 363 363 363 356
تولید ناخالص داخلی از خدمات 940.27
951 955 957 958 933
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 11.30
9.8 9.5 9.2 9 7.5
افراد شاغل 367.30
355 359 363 368 365
افراد بیکار 42526.00
39793 38677 40280 39393 38969
نرخ بیکاری بلند مدت 4.30
4.25 4.23 4.21 4.2 3.98
نرخ بیکاری جوانان 24.90
24.68 24.57 24.46 24.36 23.59
هزینه های کار 84.18
91.06 90.17 84.36 102 97.55
دستمزد 1747.00
1838 1806 1740 2280 2390
جمعیت 0.85
0.86 0.86 0.86 0.86 0.87
سن بازنشستگی زنان 65.00
65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
رشد دستمزد -0.10
0.53 0.64 0.93 1.06 1.93
بهره وری 109.10
102 104 108 106 106
قسمت مدت زمان اشتغال 42.10
44.48 44.07 43.47 43.44 42.61
نرخ مشارکت نیروی کار 61.90
62.03 62.05 62.03 62.01 61.59
تغییر اشتغال 0.70
0.57 0.55 0.51 0.5 0.37
نرخ اشتغال 66.60
66.52 66.37 66.27 66.36 66.46
استخدام تمام وقت 332.40
331 331 330 330 325
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم -0.70
0.6 1 1.5 1.8 2.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 98.32
99 98.71 98.75 98.68 98.16
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 97.82
97.96 98.14 98.1 98.08 97.92
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114.91
115 115 115 115 114
قیمت تولید 99.30
108 108 98.49 112 122
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.46
97.59 97.34 96.96 96.83 96.97
تورم مواد غذایی -5.80
-1.92 -0.69 0.31 0.82 1.76
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
ذخایر ارزی 735.80
756 785 813 839 1059
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -471296.00
-562261 -536254 -509095 -487679 -330241
صادرات 227461.00
206071 194528 184609 175430 114813
واردات 698757.00
807433 784481 768543 757297 644092
حساب جاری 321.00
-645 -47.64 196 -615 -393
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.30
-4 -4 -4 -4 -3.6
گردش سرمایه 863.00
-106 48.31 135 -108 -48.49
حواله 9.00
12.8 12.53 10.31 11.87 11.19
درآمد گردشگری 89500.00
-39838 324380 339542 17481 98230
ورود توریست 98924.00
148000 481000 491200 154100 141900
ذخایر طلا 13.90
13.9 13.91 13.92 13.93 13.98
شاخص تروریسم 1.89
1.45 1.13 0.81 0.49 0.56
بدهی خارجی 107297.99
99289 95799 92843 90670 88271
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 107.80
105 105 105 105 100
بودجه دولت 0.40
1.2 1.2 1.2 1.2 1
ارزش بودجه دولت 366.70
71.46 -107 92.09 -80.15 -93.02
هزینه های دولت 642.50
647 644 644 643 630
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.90
40.83 41.02 41.2 41.38 39.34
درآمدهای دولت 2023.20
1741 1691 1978 1998 1905
هزینه های مالی 1656.50
1622 1747 1686 1878 1736
مخارج نظامی 351.60
370 374 378 383 404
درخواست پناهندگی 635.00
429 373 370 348 271
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
اطمینان کسب و کار 117.80
117 116 115 107 103
تولید صنعتی 10.20
7.06 6.3 5.54 4.87 1.39
تولید صنعتی 13.30
9.07 8.38 7.6 6.88 2.4
تغییرات موجودی انبار -166.20
59.74 27.17 19.97 6.23 9.23
ثبت خودرو 4123.00
3760 3627 3555 3489 3207
سرعت اینترنت 6912.45
6488 6410 6355 6294 5634
آدرس های IP 368293.00
365029 364786 363813 361754 344302
استخراج معدن 12.10
11.52 10 8.37 7.02 0.77
شاخص فساد مالی 55.00
57 57 57 56 64
رتبه فساد مالی 47.00
36 38 40 42 24
شاخص رقابتی 4.30
4.19 4.19 4.19 4.19 4.38
رتبه رقابتی 64.00
74 74 74 74 53
آسانی کسب و کار 53.00
47 47 48 48 49
تولید الکتریسیته 344.00
429 377 409 389 396
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 0.80
-0.09 -1.22 -2.17 -12.6 -11.08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.20
0.68 0.86 1.17 0.95 1.09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.50
5.37 4.28 3.44 2.8 0.94
هزینه های مصرف کننده 2755.20
2783 2793 2797 2799 2739
پس انداز های شخصی -5.74
-4.97 -3.94 -2.91 -1.89 4.35
بدهی خانوار به درآمد 196.56
201 199 197 194 156
قیمت گازوئیل 1.51
1.53 1.53 1.53 1.52 1.44
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص مسکن 102.46
103 103 103 103 105
نرخ مالکیت مسکن 72.50
73.32 73.51 73.7 73.89 73.55
میزان ساخت و ساز 12.80
3 2.9 5.28 2.8 2.7
جواز ساختمان 474.00
496 517 521 525 572
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 12.50
13 13 13 13 14
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 19.00
19 19 19 19 18
نرخ تامین اجتماعی 15.60
15 15 15 15 18
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.80
8.24 8.24 8.24 8.24 12.3
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.80
7.66 7.66 7.66 7.66 7.42
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 28.04
12 20.2 25.93 17.13 19.24