شاخص یاب

قبرس

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.5 0.6 0.7 1 0.4
نرخ بیکاری 7.40 7.7 7.4 7.2 6.9 6.2
نرخ تورم 3.00 1.8 2 2.1 2.3 2.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -397665.00 -474000 -450000 -133000 -404890 -468000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.50 105 102 102 102 100
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 1.13
1.15 1.14 1.13 1.13 1.1
بازار سهام 66.92
71.89 71.18 70.48 69.78 67.06
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70
0.5 0.6 0.7 1 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.60
4 3.9 4.2 3.8 3.2
تولید ناخالص داخلی 21.65
23 25 25 25 29
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5035.60
4378 4415 5247 5227 4685
تولید ناخالص ملی 19213.76
19982 19963 20021 19944 21385
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1075.00
1475 466 1120 1116 1578
تولید ناخالص داخلی سرانه 29432.67
29600 29800 29800 29800 30000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32415.13
33100 34000 34000 34000 35250
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 85.00
64.9 66.29 88.57 88.23 69.45
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 279.10
213 220 291 290 228
تولید ناخالص داخلی از ساخت 231.96
213 217 242 241 228
تولید ناخالص داخلی از معادن 333.60
295 298 348 346 315
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 448.11
385 389 467 465 412
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1094.60
994 1005 1141 1136 1063
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 7.40
7.7 7.4 7.2 6.9 6.2
افراد شاغل 367.30
375 375 375 375 378
افراد بیکار 31888.00
29259 33017 24075 24290 18457
نرخ بیکاری بلند مدت 2.50
1.68 1.33 1.03 0.77 0.32
نرخ بیکاری جوانان 19.00
16.42 15.95 15.7 15.57 15.42
هزینه های کار 88.94
91.9 92.17 92.1 92.12 92.12
پست های خالی شغلی 8630.00
7876 8278 8495 8411 8399
دستمزد 1827.00
2156 1834 1891 1892 2170
جمعیت 0.86
0.86 0.86 0.86 0.86 0.87
سن بازنشستگی زنان 65.00
65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
رشد دستمزد 1.40
1.1 1.17 0.8 0.7 0.8
بهره وری 104.60
107 105 105 110 107
نرخ مشارکت نیروی کار 62.00
62.07 62.15 62.15 62.18 62.21
قسمت مدت زمان اشتغال 44.60
45 45.22 44.52 43.46 44.74
تغییر اشتغال 1.00
0.79 0.9 0.89 0.84 0.87
نرخ اشتغال 69.40
69.85 69.66 72.06 72.61 74.84
استخدام تمام وقت 347.40
349 350 364 367 383
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 3.00
1.8 2 2.1 2.3 2.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.11
100 100 104 104 105
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.29
101 101 104 104 106
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102.35
106 107 104 104 99
قیمت تولید 103.30
112 100 100 100 122
نرخ تورم (ماهانه) 0.40
-0.16 0.49 0.07 0.44 0.29
CPI مسکن آب و برق 109.37
112 113 113 112 112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.10
98.55 101 105 105 104
تورم مواد غذایی 2.90
1.8 2 1.7 1.9 2
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
ذخایر ارزی 764.80
763 762 762 762 762
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -397665.00
-474000 -450000 -133000 -404890 -468000
صادرات 263991.00
251000 286000 458000 331537 298000
واردات 661656.00
725000 736000 591000 736427 766000
حساب جاری -262.80
-980 -720 15 -74.87 -700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.70
-4 -5 -5 -5 -4.5
گردش سرمایه -228.50
-296 51.17 -129 -25.68 -85.6
حواله 13.30
15.18 15.19 13.68 12.39 14.11
درآمد گردشگری 428200.00
72114 92074 352373 322761 125313
ورود توریست 520138.00
188600 154000 445300 453300 141900
ذخایر طلا 13.90
13.9 13.9 13.9 13.9 13.9
شاخص تروریسم 1.89
1.89 1.89 1.89 1.89 1.89
بدهی خارجی 101246.80
101445 100536 99607 99358 98234
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.50
105 102 102 102 100
بودجه دولت 1.80
1.2 1.1 1.1 1.1 1
ارزش بودجه دولت -18.70
159 272 68.5 416 352
هزینه های دولت 791.60
689 693 825 822 738
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.10
38.1 38.1 38.1 38.1 38.1
درآمدهای دولت 1774.50
2248 1934 1878 2172 2263
هزینه های مالی 1793.20
2156 1662 1810 1756 1910
مخارج نظامی 386.00
339 337 336 335 332
درخواست پناهندگی 500.00
434 448 441 445 443
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 113.20
107 106 105 105 103
تولید صنعتی 2.50
5.1 5.5 5.2 5.3 6
تولید صنعتی 2.20
5.76 5.46 5.44 5.46 5.47
تغییرات موجودی انبار -23.60
-5.88 -5.44 1.69 -3.59 -1.25
ثبت خودرو 4091.00
3810 4240 3886 4249 3907
سرعت اینترنت 6912.45
6495 6461 6400 6378 6409
آدرس های IP 368293.00
402723 407744 412780 417687 461352
استخراج معدن 48.00
26.82 30.22 29.43 29.64 29.54
شاخص فساد مالی 57.00
57 57 57 57 57
رتبه فساد مالی 42.00
42 42 42 42 42
شاخص رقابتی 65.57
66.07 66.07 66.07 66.07 68.57
رتبه رقابتی 44.00
44 44 44 44 44
آسانی کسب و کار 57.00
58 51 48 45 58
تولید الکتریسیته 476.00
377 448 395 428 416
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -5.20
-4.5 -2.1 -1.7 -1.5 -0.2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -5.00
0.8 1.66 0.85 1.1 1.11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.90
5.3 4.8 4.5 4.4 3.8
هزینه های مصرف کننده 3351.30
2937 2945 3492 3479 3143
پس انداز های شخصی -2.33
-1.26 -1.34 -1.43 -1.51 -2.54
بدهی خانوار به درآمد 162.64
155 154 153 152 147
قیمت گازوئیل 1.51
1.49 1.46 1.43 1.41 1.3
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
شاخص مسکن 103.98
105 105 105 105 106
نرخ مالکیت مسکن 70.70
71.88 71.65 71.43 71.2 71.14
میزان ساخت و ساز 13.10
3.2 2.9 2.8 15.57 2.7
جواز ساختمان 415.00
492 515 514 512 512
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 12.50
12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 19.00
19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 15.60
15.6 15.6 15.6 15.6 15.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.80
7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.80
7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 28.04
17.13 12.03 22.83 21.99 19.24