قبرس

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.7 0.7 0.5 0.6 0.4
نرخ بیکاری 10.70 10 9.8 9.5 9.2 7.5
نرخ تورم -0.40 0.7 1.2 1.5 1.7 2.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -326806.00 -280304 -269109 -264025 -260808 -238952
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 107.80 107 105 105 105 100
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 1.18 1.16 1.15 1.13 1.12 0.99
بازار سهام 73.93 72.02 71.3 70.57 69.84 61.84
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.7 0.7 0.5 0.6 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.50 3.3 3.2 3 2.7 2.2
تولید ناخالص داخلی 19.80 20.58 18.72 18.05 17.37 29.85
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4071.90 4127 4150 4169 4186 4234
تولید ناخالص ملی 17420.60 17008 16901 16793 16686 15622
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 704.00 724 679 587 571 460
تولید ناخالص داخلی سرانه 28325.44 28760 29130 29130 29130 29650
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31195.51 31444 31494 31543 31592 31840
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 69.70 70.53 71.16 71.62 72.11 75.9
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 177.60 179 179 180 180 184
تولید ناخالص داخلی از ساخت 184.12 186 187 188 189 199
تولید ناخالص داخلی از معادن 258.20 260 261 262 263 276
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 358.70 363 365 365 366 362
تولید ناخالص داخلی از خدمات 926.03 934 937 938 938 919
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 10.70 10 9.8 9.5 9.2 7.5
افراد شاغل 367.30 368 367 367 366 365
افراد بیکار 44965.00 41218 44190 42046 43957 41577
نرخ بیکاری بلند مدت 5.30 5.23 5.21 5.19 5.16 4.98
نرخ بیکاری جوانان 26.30 26.06 25.95 25.84 25.73 24.8
هزینه های کار 89.52 103 91.07 90.16 84.55 98.75
پست های خالی شغلی 5758.00 6725 6789 6842 6886 7060
دستمزد 1825.00 2210 1836 1792 1722 2390
جمعیت 0.85 0.85 0.86 0.86 0.86 0.87
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
تغییر اشتغال 0.60 0.47 0.53 0.52 0.47 0.38
نرخ اشتغال 65.60 65.77 65.25 65.47 65.32 65.67
استخدام تمام وقت 308.00 307 307 307 307 305
نرخ مشارکت نیروی کار 61.50 61.24 61.2 61.16 61.13 60.97
بهره وری 103.40 105 102 103 106 105
قسمت مدت زمان اشتغال 48.60 48.49 48.21 47.95 47.94 47.34
رشد دستمزد 0.30 0.74 0.9 1.05 1.28 1.95
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم -0.40 0.7 1.2 1.5 1.7 2.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100.45 100 100 100 100 99.68
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 98.76 98.69 98.71 98.68 98.68 98.55
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114.37 114 114 114 114 113
قیمت تولید 101.60 106 108 108 101 122
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 96.11 95.96 96.49 96.94 97.01 96.79
تورم مواد غذایی -3.41 0.25 0.92 1.37 1.63 2
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
عرضه پول M1 4429.00 4153 4147 4142 4136 4086
عرضه پول M2 18440158.00 37635812 37966940 38292605 38612896 41267887
عرضه پول M3 23374.00 56192 56876 57555 58228 64029
ذخایر ارزی 747.40 777 805 832 858 1031
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -326806.00 -280304 -269109 -264025 -260808 -238952
صادرات 247467.00 247402 237831 227165 217664 156589
واردات 574273.00 567179 558301 549984 541998 480310
حساب جاری -7.40 -755 -635 -47.04 129 -450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.30 -4.4 -4 -4 -4 -3.6
گردش سرمایه 60.20 -181 -106 -35.46 -86.87 -62.66
حواله 14.80 12.89 12.22 11.91 10.69 11.31
درآمد گردشگری 425700.00 -33390 46212 326062 252829 68346
ورود توریست 523651.00 -39200 1000 371500 369400 159100
ذخایر طلا 13.90 13.91 13.92 13.93 13.94 14
بدهی خارجی 108844.43 100732 96819 93301 90634 87488
شاخص تروریسم 2.04 1.39 1.05 0.72 0.39 0.34
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 107.80 107 105 105 105 100
بودجه دولت 0.40 1 1.2 1.2 1.2 1
ارزش بودجه دولت -138.40 -96.15 16.32 -110 -46.92 -103
هزینه های دولت 662.80 652 652 650 649 639
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.90 41.38 41.02 40.67 40.31 39.73
درآمدهای دولت 1633.00 2010 1750 1661 1820 1872
هزینه های مالی 1771.40 1994 1624 1748 1699 1769
درخواست پناهندگی 265.00 268 257 249 244 223
مخارج نظامی 351.60 383 385 388 391 402
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
اطمینان کسب و کار 113.50 109 111 110 110 103
تولید صنعتی 6.40 4.09 3.54 3.04 2.61 0.77
تولید صنعتی 9.60 7.51 6.7 5.97 5.33 2.05
تغییرات موجودی انبار -81.10 29.27 9.87 20.15 11.11 10.71
ثبت خودرو 3800.00 3519 3484 3427 3382 3206
شاخص فساد مالی 55.00 56 57 58 58 61
رتبه فساد مالی 47.00 42 40 37 35 28
شاخص رقابتی 4.30 4.19 4.19 4.19 4.19 4.41
رتبه رقابتی 64.00 74 74 74 74 55
آسانی کسب و کار 45.00 37 41 45 49 45
تولید الکتریسیته 532.00 371 425 375 411 396
استخراج معدن 2.60 4.79 3.61 2.7 1.94 -1.29
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.90 -17.5 -3.34 -4.33 -5.27 -11.84
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.70 1.69 1.81 0.73 1.12 1.1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.00 4.85 3.82 3.04 2.46 0.86
هزینه های مصرف کننده 2720.80 2751 2763 2769 2771 2733
پس انداز های شخصی -5.74 -1.89 -1.03 -0.18 0.67 4.35
قیمت گازوئیل 1.40 1.41 1.4 1.4 1.39 1.34
بدهی خانوار به درآمد 196.56 194 193 192 191 165
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
شاخص مسکن 102.74 104 105 106 106 107
میزان ساخت و ساز 32.60 3.2 3 2.9 20.52 2.7
جواز ساختمان 492.00 499 512 521 527 566
نرخ مالکیت مسکن 73.00 74.28 73.93 73.58 73.23 73.39
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 12.50 13.06 13.06 13.06 13.06 14.31
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35.08 35.1 35.12 35.14 35.29
نرخ مالیات بر فروش 19.00 18.72 18.69 18.68 18.66 17.62
نرخ تامین اجتماعی 19.30 18.69 18.58 18.47 18.36 17.65
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.50 11.19 11.14 11.08 11.03 10.67
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.80 7.49 7.44 7.38 7.33 6.97