قبرس

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.5 0.6 0.5 0.8 0.4
نرخ بیکاری 9.10 8.6 8.2 7.7 7.4 6.2
نرخ تورم -0.10 -0.2 1.5 1.8 2 2.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری 164786.00 -133000 -271000 -474000 -450000 -468000
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.50 105 105 105 102 100
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 1.16
1.21 1.19 1.17 1.15 1.08
بازار سهام 66.26
64.94 63.2 61.51 59.86 53.69
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80
0.5 0.6 0.5 0.8 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80
3 2.7 2.5 3.8 2.2
تولید ناخالص داخلی 20.05
19.9 20.6 23.45 25.24 29.85
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4207.70
4187 4214 4313 4247 4514
تولید ناخالص ملی 19213.76
18492 18465 19694 18911 20610
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1416.20
722 699 1452 967 1519
تولید ناخالص داخلی سرانه 28325.44
29130 29130 29130 29430 29650
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31195.51
31277 31668 32058 34056 34331
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 62.30
63.84 63.95 63.86 63.94 66.83
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 202.40
193 194 207 197 217
تولید ناخالص داخلی از ساخت 204.67
197 203 210 201 220
تولید ناخالص داخلی از معادن 283.30
277 283 290 285 304
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 370.71
363 369 380 368 398
تولید ناخالص داخلی از خدمات 951.95
948 954 976 955 1021
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 9.10
8.6 8.2 7.7 7.4 6.2
افراد شاغل 367.30
358 363 367 366 357
افراد بیکار 43113.00
40103 39865 39096 41849 37047
نرخ بیکاری بلند مدت 3.40
4.23 4.21 4.2 4.18 3.98
نرخ بیکاری جوانان 22.80
22.21 22.11 22.06 22.04 22.02
هزینه های کار 104.33
90.2 84.33 103 91.57 98.42
دستمزد 2169.00
1800 1750 2156 1834 2170
جمعیت 0.85
0.86 0.86 0.86 0.85 0.87
سن بازنشستگی زنان 65.00
65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
رشد دستمزد 1.00
0.65 0.91 0.52 0.5 0.48
بهره وری 106.00
105 110 107 104 107
قسمت مدت زمان اشتغال 45.20
45.19 42.05 45.19 42.05 45.18
نرخ مشارکت نیروی کار 61.50
61.38 61.33 61.29 61.26 61.03
تغییر اشتغال 0.70
0.74 1.32 0.78 1.28 0.94
نرخ اشتغال 66.00
66.37 66.27 66.36 66.39 66.46
استخدام تمام وقت 329.20
329 328 328 327 323
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم -0.10
-0.2 1.5 1.8 2 2.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 99.51
101 102 100 99.53 105
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.87
100 100 101 102 106
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 116.64
117 117 117 117 117
قیمت تولید 97.40
108 101 112 100 122
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.36
96.74 97.55 98.55 101 104
تورم مواد غذایی -0.20
0.5 1.5 1.8 2 2
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 0.00
0 0 0 0.25 0.75
ذخایر ارزی 748.30
775 779 770 767 770
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 164786.00
-133000 -271000 -474000 -450000 -468000
صادرات 870256.00
436000 287000 251000 286000 298000
واردات 705470.00
569000 558000 725000 736000 766000
حساب جاری -1093.70
-34.46 153 -970 -639 -719
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.70
-4 -4 -4 -3.8 -3.6
گردش سرمایه -825.30
70.87 98.51 -252 -15.78 -45.67
حواله 16.30
12.76 10.46 12.85 12.5 12.33
درآمد گردشگری 52700.00
263928 289717 72972 46552 130305
ورود توریست 314143.00
481000 491200 122000 154000 141900
ذخایر طلا 13.90
13.9 13.9 13.9 13.9 13.9
شاخص تروریسم 1.89
1.42 1.14 0.86 0.74 1.57
بدهی خارجی 107058.49
107126 107300 107232 107245 107241
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.50
105 105 105 102 100
بودجه دولت 1.80
1.2 1.2 1.2 -3.16 1
ارزش بودجه دولت -130.50
-22.74 396 158 270 350
هزینه های دولت 662.40
667 655 679 664 711
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38.10
41.55 41.85 42.15 41.78 41.32
درآمدهای دولت 1853.90
1770 2112 2247 1933 2260
هزینه های مالی 1556.60
1792 1716 2156 1662 1910
مخارج نظامی 386.00
353 353 354 348 336
درخواست پناهندگی 380.00
384 405 368 367 287
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
اطمینان کسب و کار 116.60
115 114 107 113 103
تولید صنعتی 5.70
8.87 8.84 8.8 8.79 8.79
تولید صنعتی 18.10
10.04 9.14 8.33 7.6 3.12
تغییرات موجودی انبار 53.30
-63.55 -82.69 -76.35 -78.45 -77.93
ثبت خودرو 3936.00
3679 3873 3580 3797 3734
سرعت اینترنت 6912.45
6410 6355 6294 6229 5634
آدرس های IP 368293.00
364786 363813 361754 360596 344302
استخراج معدن 0.80
1.24 17.43 4.34 11.01 -0.66
شاخص فساد مالی 57.00
58 58 59 59 64
رتبه فساد مالی 42.00
37 35 32 33 24
شاخص رقابتی 4.30
4.17 4.17 4.17 4.17 4.17
رتبه رقابتی 64.00
73 73 73 73 73
آسانی کسب و کار 53.00
53 53 53 53 53
تولید الکتریسیته 349.00
409 409 409 409 409
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 4.40
0.88 -0.16 -12.6 -1.89 -9.24
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 14.60
-4.03 1.33 0.65 0.8 1.02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.70
9.9 9.75 9.75 9.76 9.76
هزینه های مصرف کننده 2819.40
2815 2815 2890 2833 3024
پس انداز های شخصی -5.74
-5.3 -4.43 -3.56 -3.29 -3.71
بدهی خانوار به درآمد 178.83
199 197 194 193 156
قیمت گازوئیل 1.52
1.4 1.32 1.25 1.17 0.82
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
شاخص مسکن 105.24
103 103 103 104 105
نرخ مالکیت مسکن 72.50
73.51 73.7 73.89 73.72 73.55
میزان ساخت و ساز 12.10
4.8 3.6 3.2 2.9 2.7
جواز ساختمان 481.00
477 477 477 477 477
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 12.50
12.5 12.5 12.5 13 13
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 19.00
19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 15.60
15.6 15.6 15.6 16 16
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.80
7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.80
7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 28.04
20.2 25.93 17.13 12.03 19.24