شاخص یاب

کوبا

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 1 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 87.13 USD - میلیارد 2015-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6445 USD 2015-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 54030 CUC - میلیون 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21017 USD 2015-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 1.7 % 2017-12
جمعیت 11.22 میلیون 2017-12
دستمزد 767 CUP / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 1037 CUP / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 6.9 % 2018-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 166 نقاط شاخص 2016-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.25 % 2018-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -7953 CUC - میلیون 2016-12
صادرات 2317 CUC - میلیون 2016-12
واردات 10270 CUC - میلیون 2016-12
حساب جاری 2649 CUC - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.1 % 2015-12
تولید نفت خام 50 BBL/D/1K 2018-07
شاخص تروریسم 0 2016-12
ورود توریست 477718 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.4 % 2013-12
بودجه دولت -6.8 % of GDP 2016-12
درآمدهای دولت 50942 CUC - میلیون 2016-12
هزینه های مالی 57813 CUC - میلیون 2016-12
ارزیابی اعتبار 20
ارزش بودجه دولت -6126 CUC - میلیون 2016-12
مخارج نظامی 124 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -1.6 % 2017-12
تولید صنعتی 0.4 % 2017-12
سرعت اینترنت 1896 KBps 2017-03
آدرس های IP 15045 IP 2017-03
شاخص فساد مالی 47 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 62 2017-12
تولید فولاد 20 هزار تن 2018-09
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.8 % 2016-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 22106 2016-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 28.42 celsius 2013-09