کوبا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 1.00
1 1 1 1 1
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60
1.9 1.9 1.9 2.5 3
تولید ناخالص داخلی 87.13
87.4 89.6 91.8 96.8 99
تولید ناخالص داخلی سرانه 6445.00
6408 6758 6629 6682 6566
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21016.65
21018 21410 22100 23000 23900
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 54030.00
55057 55057 55057 55381 58126
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 2.00
1.9 1.92 2.3 2.4 2.1
جمعیت 11.24
11.25 11.25 11.25 11.25 11.29
دستمزد 740.00
940 940 940 10000 1050
دستمزد در تولید 883.00
1000 1000 1000 1050 1050
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 5.20
5.1 4.42 3.8 4 4.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 166.00
168 169 171 172 179
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 2.25
2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -7953.00
-8715 -8372 -9200 -8122 -11000
صادرات 2317.00
2154 2105 2800 2009 4000
واردات 10270.00
10869 10477 12000 10131 15000
حساب جاری 2649.00
2777 2680 2582 2435 1384
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.10
0.11 0.11 -0.4 -0.09 -0.31
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
ورود توریست 477718.00
301300 332500 350500 330400 333100
تولید نفت خام 50.00
49.69 49.54 49.4 49.26 47.85
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.40
13.55 16.55 11.4 16.9 19.2
بودجه دولت -6.80
-7.56 -7.46 -7.37 -7.33 -5.53
درآمدهای دولت 50941.90
50492 49665 48838 48325 42043
هزینه های مالی 57812.60
56717 56162 55606 55490 51242
مخارج نظامی 123.66
117 114 111 110 109
ارزش بودجه دولت -6125.90
-6225 -6497 -8193 -7165 -9199
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید صنعتی -5.20
1.75 1.96 2.17 2.08 1.82
تولید صنعتی -5.20
4.29 6.3 8.32 6.72 4.2
سرعت اینترنت 1895.87
2068 2004 2170 2008 2059
آدرس های IP 15045.00
11535 10864 10362 9896 7985
تولید فولاد 20.00
19.12 18.88 18.84 18.86 18.85
شاخص فساد مالی 47.00
47 47 47 47 47
رتبه فساد مالی 62.00
61 61 62 61 61
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.80
9.9 10.01 10.12 10.21 9.6
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
شاخص مسکن 22106.00
36325 36423 36520 38041 38130
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 28.42
26 27.56 24.91 23.4 26.02