کوبا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 1.00 0.99 0.98 0.97 0.96 0.85
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.90 -1.7 -1.9 -1.9 -1.9 -1.6
تولید ناخالص داخلی 87.13 91.1 91.62 92.15 92.67 99
تولید ناخالص داخلی سرانه 6445.00 6616 6641 6666 6690 6539
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21016.65 20400 21732 21828 21924 23900
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 54450.00 52386 52487 52588 52688 52723
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 2.00 2.3 1.9 1.9 1.87 2.1
جمعیت 11.24 11.24 11.24 11.23 11.23 11.21
دستمزد 740.00 750 745 740 734 630
دستمزد در تولید 883.00 787 757 727 697 571
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 4.50 5.1 5.1 5.1 3.07 4.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 166.00 171 172 173 174 179
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -7953.00 -7498 -7461 -7424 -7387 -6786
صادرات 2317.00 1877 1778 1679 1580 1450
واردات 10270.00 9123 8902 8681 8460 7077
حساب جاری 2649.00 2582 2435 2287 2139 1592
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.10 -0.4 -0.48 -0.57 -0.65 -0.09
تولید نفت خام 48.00 47.73 47.6 47.48 47.35 46.31
شاخص تروریسم 0.00 0 0 0 0 0
ورود توریست 266183.00 234800 238100 242700 242700 241100
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.40 16 16.1 16.2 16.3 16.9
بودجه دولت -6.80 -6.98 -6.87 -6.77 -6.66 -6.51
درآمدهای دولت 50941.90 48838 48325 47812 47300 44663
هزینه های مالی 57812.60 55606 55490 55374 55259 53901
ارزش بودجه دولت -6125.90 -4402 -3985 -3567 -3149 -1615
مخارج نظامی 118.40 111 110 109 108 106
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولید صنعتی -5.20 2.81 2.93 3.04 3.16 -0.12
تولید صنعتی -5.20 8.32 6.72 5.13 3.53 3.53
شاخص فساد مالی 47.00 45 45 45 45 45
رتبه فساد مالی 60.00 59 60 61 61 61
تولید فولاد 20.00 19.38 19.73 20.03 20.22 20.58
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.80 10.12 10.21 10.31 10.41 9.81
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
شاخص مسکن 23003.00 37877 39423 40970 42517 38290
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20