شاخص یاب

کوبا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1.00
1 1 1 1 1
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60
1.9 1.9 2.5 2.15 3
تولید ناخالص داخلی 87.13
92 92 97 97 99
تولید ناخالص داخلی سرانه 6445.00
6758 6680 6682 6682 7391
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21016.65
21410 22100 23000 23000 23900
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 54030.00
55057 55057 55381 55192 58126
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 2.50
2.5 2.5 2.5 2.5 2
جمعیت 11.22
11.22 11.21 11.21 11.21 11.19
دستمزد 767.00
940 940 1000 1000 1050
دستمزد در تولید 883.00
1000 1000 1050 727 1050
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 6.90
5.5 3.8 4 3.8 4.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 166.00
169 171 172 173 179
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 2.25
2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -7953.00
-8372 -9200 -8122 -8214 -11000
صادرات 2317.00
2105 2800 2009 1963 4000
واردات 10270.00
10477 12000 10131 10177 15000
حساب جاری 2649.00
2850 2632 2640 2648 2760
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.10
0.11 -0.4 -0.09 -0.09 -0.31
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
ورود توریست 477718.00
332500 350500 330400 323800 333100
تولید نفت خام 50.00
50 50 50 50 50
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.40
16.55 11.4 16.9 21.5 19.2
بودجه دولت -6.80
-6.62 -6.42 -6.14 -5.87 -4.84
درآمدهای دولت 50941.90
49665 48838 48325 47812 42043
هزینه های مالی 57812.60
56162 55606 55490 55374 51242
مخارج نظامی 123.66
113 113 113 114 105
ارزش بودجه دولت -6125.90
-6497 -8193 -7165 -7562 -9199
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی -1.60
1.96 2.17 2.08 1.98 1.82
تولید صنعتی 0.40
6.3 8.32 6.72 5.13 4.2
سرعت اینترنت 1895.87
2004 2170 2008 2089 2059
آدرس های IP 15045.00
17941 16378 17540 17027 16880
تولید فولاد 20.00
19.23 19.16 19.22 19.21 19.21
شاخص فساد مالی 47.00
45 45 45 45 45
رتبه فساد مالی 62.00
60 60 60 59 60
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.80
9.1 9.23 9.35 9.47 9.42
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
شاخص مسکن 22106.00
35491 35507 37051 38595 39284
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 28.42
27.56 24.91 23.4 26.27 26.02