کوبا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1.00
1 1 1 1 1
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.90
-1.9 -1.9 -1.9 2.2 -1.6
تولید ناخالص داخلی 87.13
84.95 87 89.05 91.1 99
تولید ناخالص داخلی سرانه 6445.00
6280 6392 6504 6616 6539
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21016.65
20547 20910 21273 22100 23900
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 54030.00
53473 53435 53397 53359 53051
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 2.00
1.9 1.9 1.92 2.3 2.1
جمعیت 11.24
11.24 11.24 11.24 11.24 11.21
دستمزد 740.00
737 741 746 750 630
دستمزد در تولید 883.00
870 843 815 787 571
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 5.20
5.1 5.1 4.42 3.8 4.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 166.00
166 168 169 171 179
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 2.25
2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -7953.00
-7974 -7816 -7657 -7498 -6786
صادرات 2317.00
2094 2022 1949 1877 1450
واردات 10270.00
10417 9986 9554 9123 7077
حساب جاری 2649.00
2875 2777 2680 2582 1592
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.10
0.36 0.11 -0.14 -0.4 -0.09
تولید نفت خام 48.00
47.6 47.48 47.35 47.23 46.31
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
ورود توریست 477718.00
0 0 0 0 0
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.40
16.82 16.55 16.27 16 16.9
بودجه دولت -6.80
-7.52 -7.34 -7.16 -6.98 -6.51
درآمدهای دولت 50941.90
51319 50492 49665 48838 44663
هزینه های مالی 57812.60
57272 56717 56162 55606 53901
مخارج نظامی 118.40
120 117 114 111 106
ارزش بودجه دولت -6125.90
-4509 -4474 -4438 -4402 -1615
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی -5.20
0.69 1.39 2.1 2.81 -0.12
تولید صنعتی -5.20
2.27 4.29 6.3 8.32 3.53
سرعت اینترنت 1895.87
1668 1831 1574 1564 1238
آدرس های IP 15045.00
12156 11535 10864 10362 8194
شاخص فساد مالی 47.00
46 46 46 45 45
رتبه فساد مالی 60.00
60 60 60 59 61
تولید فولاد 20.00
20.3 20.41 20.48 20.53 20.61
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.80
9.79 9.9 10.01 10.12 9.81
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص مسکن 22106.00
36228 36325 36423 36520 40948
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20