کوبا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1.00
1 1 1 1 1
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.90
1.9 1.9 1.9 1.9 3
تولید ناخالص داخلی 87.13
95.7 95.7 95.7 95.7 99
تولید ناخالص داخلی سرانه 6445.00
6657 6657 6657 6657 6386
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21016.65
22100 22100 22100 22100 23900
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 54030.00
53073 53073 53073 53073 53044
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 2.00
2.3 2.3 2.3 2.3 2.1
جمعیت 11.24
11.22 11.22 11.22 11.22 11.19
دستمزد 740.00
940 940 940 940 1050
دستمزد در تولید 883.00
1000 1000 1000 1000 1150
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 5.20
3.8 3.8 3.8 3.8 4.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 166.00
177 177 177 177 179
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 2.25
2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -7953.00
-7033 -7033 -7033 -7033 -6598
صادرات 2317.00
2800 2800 2800 2800 4000
واردات 10270.00
12000 12000 12000 12000 15000
حساب جاری 2649.00
1843 1843 1843 1843 1384
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.10
0.27 0.27 0.27 0.27 -0.31
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
ورود توریست 477718.00
265500 248100 236200 239500 243100
تولید نفت خام 50.00
50 50 50 50 50
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 15.40
16.9 16.9 16.9 16.9 17
بودجه دولت -6.80
-6.4 -6.4 -6.4 -6.4 -6.75
درآمدهای دولت 50941.90
46055 46055 46055 46055 42043
هزینه های مالی 57812.60
55672 55672 55672 55672 51242
مخارج نظامی 118.40
111 111 111 111 106
ارزش بودجه دولت -6125.90
-1833 -1833 -1833 -1833 -1848
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی -5.20
2.9 2.9 2.9 2.9 1.84
تولید صنعتی -5.20
4.95 4.95 4.95 4.95 4.2
سرعت اینترنت 1895.87
1668 1831 1574 1564 1162
آدرس های IP 15045.00
12156 11535 10864 10362 7985
تولید فولاد 20.00
20.75 19.28 19.21 19.21 19.27
شاخص فساد مالی 47.00
47 47 47 47 47
رتبه فساد مالی 62.00
62 62 62 62 62
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.80
10.21 10.21 10.21 10.21 9.6
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
شاخص مسکن 22106.00
43407 43407 43407 43407 38130
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات بر فروش 20.00
20 20 20 20 20
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 28.42
23.36 26 27.56 24.91 26.02