کرواسی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5
نرخ بیکاری 10.80 10.2 10 9.8 9.6 8.7
نرخ تورم 1.40 1.5 1.7 1.6 1.9 2.4
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5
موازنه تجاری -4182.93 -4585 -4564 -4485 -4419 -4012
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.20 82.8 80.5 80.5 80.5 75.4
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 6.36 6.36 6.29 6.23 6.16 5.46
بازار سهام 1846.19 1790 1780 1760 1740 1540
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.54 2.6 2.62 2.65 2.67 2.96
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80 3 2.8 2.9 2.7 2.6
تولید ناخالص داخلی 50.43 56.69 49.8 48.8 47.8 66.64
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 84380.00 83496 77699 84225 89573 83200
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19502.00 18028 17377 18512 18760 18312
تولید ناخالص داخلی سرانه 14372.07 14550 14640 14640 14640 14960
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21408.55 21663 21680 21697 21715 21792
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2504.00 3228 2294 2476 2860 3122
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3751.00 3738 3712 3731 3741 3725
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11005.00 11023 10302 10744 10464 10555
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11285.00 11142 11125 11163 11170 11119
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16144.00 14056 11775 16142 19796 14755
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 10.80 10.2 10 9.8 9.6 8.7
افراد شاغل 1633.00 1579 1576 1606 1592 1558
افراد بیکار 171351.00 187940 192914 196963 201973 235480
نرخ بیکاری بلند مدت 5.90 6.13 5.97 6.22 6.53 7.42
نرخ بیکاری جوانان 26.10 23.16 22.5 22.3 22.49 31.14
بهره وری 101.90 102 102 102 102 102
هزینه های کار 96.80 87.4 94.89 95.72 88.19 88.27
دستمزد 5905.00 5928 5927 5925 5923 5909
دستمزد در تولید 5413.00 5435 5417 5402 5388 5278
حداقل دستمزد 433.35 414 436 438 436 423
جمعیت 4.15 4.15 4.13 4.13 4.15 4.09
سن بازنشستگی زنان 61.90 61.9 62.02 62.08 62.15 62.54
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
تغییر اشتغال -0.80 -0.05 -0.38 -0.16 -0.01 -0.03
نرخ اشتغال 59.20 57.12 57.01 58.89 58.36 56.59
استخدام تمام وقت 1459.20 1470 1463 1471 1473 1462
نرخ مشارکت نیروی کار 51.70 51.54 51.55 51.68 51.62 51.54
قسمت مدت زمان اشتغال 69.40 80.3 82.06 87.53 87.26 92.55
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 1.40 1.5 1.7 1.6 1.9 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 1.50 0.5 0.24 0.18 0.19 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.00 99.13 99.1 99.07 99.04 98.79
قیمت مصرف کننده اصلی 100.30 101 101 101 101 100
اندازه اصل تورم 1.40 1.39 1.46 1.51 1.56 1.77
قیمت تولید 102.30 108 110 112 103 134
تورم مواد غذایی 3.40 3.38 3.2 3.04 2.92 2.6
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.10 97.57 97.09 96.97 96.98 97.02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.32 102 102 102 101 101
تغییر قیمت تولید کننده 2.60 3.2 3 2.9 2.14 2.2
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5
نرخ بهره بین بانکی 0.35 0.49 0.73 0.96 1.18 2.77
عرضه پول M0 26654.70 26085 26102 26050 26005 25610
عرضه پول M1 96411.90 95479 95463 95360 95262 94389
ذخایر ارزی 14648.91 14537 14521 14509 14496 14379
ترازنامه بانک 401128.21 407969 408641 408594 408385 406111
وام به بخش خصوصی 30250.90 30669 31005 31337 31662 34308
نرخ بهره سپرده 0.00 0 0.01 0.01 0.02 0.06
نسبت ذخیره نقدی 12.00 12.12 12.22 12.32 12.42 13.22
ترازنامه بانک مرکزی 112549.48 111319 111172 111102 111019 110284
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -4182.93 -4585 -4564 -4485 -4419 -4012
صادرات 7844.63 8145 8141 8099 8060 7719
واردات 12027.56 12709 12697 12600 12507 11763
حساب جاری 143.80 -657 -1533 141 3056 -595
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.60 3.7 3.4 3.4 3.4 2.8
بدهی خارجی 46084.72 45908 45864 45820 45775 45385
گردش سرمایه 491.30 -137 -932 547 1719 -149
حواله 569.50 535 512 526 513 502
ورود توریست 3953327.00 324700 191400 325300 340300 332600
تولید نفت خام 14.00 14.31 14.37 14.43 14.49 15.02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 346.70 401 406 404 405 403
شاخص تروریسم 0.06 0.78 0.85 0.93 1 0.53
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.20 82.8 80.5 80.5 80.5 75.4
بودجه دولت -0.80 -0.4 -0.2 -0.2 -0.2 0.4
ارزش بودجه دولت 93.80 -611 -625 -626 -626 -626
هزینه های دولت 17008.00 16900 15855 16789 15956 16624
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.40 47.71 47.6 47.49 47.38 46.86
درآمدهای دولت 10819.90 9432 9218 9086 9003 8862
بدهی های دولت 291509.40 294261 294029 293786 293537 291292
هزینه های مالی 9610.10 9656 9604 9564 9532 9407
درخواست پناهندگی 65.00 74.4 73.45 76.6 77.17 78.97
مخارج نظامی 686.60 727 736 746 755 834
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولید صنعتی 3.20 3.9 1.88 1.65 1.51 1.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.30 -0.06 0.06 0.16 0.13 0.12
تولید صنعتی 3.40 2.37 1.94 1.69 1.54 1.31
تغییرات موجودی انبار 2190.00 553 5925 2499 -8092 -209
ثبت خودرو 2405.00 2642 3500 3007 2927 3033
اطمینان کسب و کار 10.40 -2 8.43 7.08 5.87 -5
شاخص رقابتی 4.19 4.14 4.14 4.14 4.14 4.12
رتبه رقابتی 74.00 72 72 72 72 69
آسانی کسب و کار 43.00 61 63 66 68 71
تولید الکتریسیته 907.00 1150 1081 1021 1036 1051
شاخص فساد مالی 49.00 47 46 46 46 44
رتبه فساد مالی 55.00 62 64 65 66 68
تولید فولاد 0.01 0 0 0 0 0
استخراج معدن -0.50 -1.6 -1.41 -1.31 -1.25 -1.15
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.70 1.2 0.02 0.01 0.01 1.1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.40 6 6.2 5.6 5.2 3.2
هزینه های مصرف کننده 48983.00 49154 45745 49003 45499 48535
پس انداز های شخصی 8.95 9.31 13.5 12.89 16.44 9.97
تسهیلات اعتباری خریدار 54431.90 54811 55054 55290 55521 57371
نرخ وام بانکی 4.73 4.88 4.99 5.1 5.21 6.13
ضریب اطمینان مصرف کننده -18.00 -16.4 -20.09 -20.96 -21.73 -13.9
قیمت گازوئیل 1.47 1.44 1.44 1.43 1.43 1.39
بدهی خانوار به درآمد 57.06 55.36 55.09 54.82 54.54 54.47
مسکن سازی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالکیت مسکن 90.10 89.32 89.32 89.32 89.33 89.47
شاخص مسکن 104.55 107 107 108 108 105
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 18.00 19.92 19.44 19.2 18.96 19.48
نرخ مالیات درآمد شخصی 47.20 47.16 47.15 47.14 47.14 47.08
نرخ مالیات بر فروش 25.00 24.56 24.56 24.56 24.56 23.8
نرخ تامین اجتماعی 37.20 36.55 36.7 36.86 37.01 36.78
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.20 16.55 16.7 16.86 17.01 16.78
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.00 20 20 20 20 20