شاخص یاب

کرواسی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.6 0.6 0.2 0.4 0.5
نرخ بیکاری 9.20 8.9 8.7 8.6 8.5 8.3
نرخ تورم 2.40 1.5 1.4 1.3 1.3 1
نرخ بهره 2.50 2.5 3 3 3 3.5
موازنه تجاری -5661.65 -5750 -3860 -5770 -5450 -4110
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.00 80.5 80.5 78.6 78.6 75.4
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 6.32
6.47 6.59 6.72 6.84 7.38
بازار سهام 1791.63
1760 1724 1688 1653 1520
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.18
2.29 2.41 2.53 2.66 3.24
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20
0.6 0.6 0.2 0.4 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50
2.7 2.9 2.6 2.6 2.6
تولید ناخالص داخلی 54.85
56 56 57 57 58
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 79593.00
97598 88341 81662 86574 93085
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 17676.00
19349 18343 18136 20009 19328
تولید ناخالص داخلی سرانه 15219.88
14640 14640 14780 14780 14960
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22669.80
23500 23500 23750 23750 24000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1936.00
2905 3292 1986 2569 3469
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3686.00
3849 3943 3782 3849 4155
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10136.00
10977 11612 10400 11291 12236
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11542.00
11609 11734 11842 11578 12364
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12153.00
22268 14775 12469 16564 15569
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 9.20
8.9 8.7 8.6 8.5 8.3
افراد شاغل 1616.00
1674 1642 1635 1661 1648
افراد بیکار 141896.00
134696 161799 160288 144970 150970
نرخ بیکاری بلند مدت 4.00
2.54 2.44 2.37 2.16 1.65
نرخ بیکاری جوانان 23.60
21.35 20.52 19.84 19.28 17.07
هزینه های کار 97.60
91.84 91.77 91.76 91.76 91.76
بهره وری 100.80
101 101 101 101 101
دستمزد 6220.00
6150 6170 6320 6216 6600
دستمزد در تولید 5617.00
5700 5650 6000 5588 6500
حداقل دستمزد 462.34
475 475 500 480 550
جمعیت 4.11
4.11 4.11 4.08 4.08 4.05
سن بازنشستگی زنان 62.00
62 62 62.25 62 62.5
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
قسمت مدت زمان اشتغال 79.80
83.33 80.64 78.52 80.36 80.16
نرخ مشارکت نیروی کار 51.00
51.67 51.5 51.2 51.39 51.39
استخدام تمام وقت 1530.20
1573 1541 1531 1561 1549
تغییر اشتغال 1.00
0.92 0.98 1.04 0.97 0.99
نرخ اشتغال 59.00
62.33 61.02 60.71 62.36 62.69
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.40
1.5 1.4 1.3 1.3 1
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0.2 0.7 0.13 0.13 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.10
102 102 102 103 104
قیمت مصرف کننده اصلی 102.20
102 102 102 103 103
اندازه اصل تورم 0.70
0.55 0.51 0.5 0.48 0.47
قیمت تولید 100.00
99.95 101 101 102 106
تغییر قیمت تولید کننده 3.50
2.2 2 2 2.2 2.2
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.27
103 102 102 104 105
تورم مواد غذایی 2.30
1.55 1.58 1.59 1.6 1.6
CPI مسکن آب و برق 97.20
97.2 97.34 97.48 97.61 98.83
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.40
100 102 100 106 104
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 2.50
2.5 3 3 3 3.5
نرخ بهره بین بانکی 0.25
0.25 0.75 0.75 0.75 1.25
عرضه پول M0 26719.60
26480 26151 26265 26314 26288
عرضه پول M1 106502.00
109947 113209 116253 119297 147685
ذخایر ارزی 16612.38
16510 16450 16472 16466 16467
ترازنامه بانک 397711.40
400977 403047 405096 407126 426450
وام به بخش خصوصی 29561.50
29168 28913 28686 28484 27367
نرخ بهره سپرده 0.00
0 0.5 0.5 0.5 1
نسبت ذخیره نقدی 12.00
11.99 11.98 11.98 11.98 11.95
ترازنامه بانک مرکزی 121377.80
122025 122040 122055 122051 122051
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -5661.65
-5750 -3860 -5770 -5450 -4110
صادرات 9087.28
9150 8940 9950 9050 9590
واردات 14748.93
14900 12800 15720 14500 13700
حساب جاری -1901.90
-54.04 -34.29 -36.23 -36.04 -36.05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.90
3.4 3.2 3 3 2.8
بدهی خارجی 50076.05
49893 49846 49819 49808 49804
گردش سرمایه -1154.30
2429 -379 -1054 1048 -322
حواله 696.10
650 715 681 728 818
ورود توریست 1442983.00
1243400 869400 1152200 1196100 1119800
شاخص تروریسم 0.03
0.22 0.18 0.2 0.23 0.16
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 548.90
445 426 415 413 404
تولید نفت خام 13.00
13.12 13.13 13.13 13.14 13.14
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.00
80.5 80.5 78.6 78.6 75.4
بودجه دولت 0.80
-0.2 -0.2 -0.46 -0.93 0.4
ارزش بودجه دولت 2438.80
-917 -918 -916 -919 -920
هزینه های دولت 16775.00
17300 18281 17211 17450 19263
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.30
46.17 46.01 46.24 46.47 48.57
درآمدهای دولت 8241.20
9602 9616 9618 9618 9618
بدهی های دولت 281889.33
282164 282024 281887 281756 280667
هزینه های مالی 10956.00
10519 10533 10534 10538 10538
مخارج نظامی 745.05
754 771 782 794 891
درخواست پناهندگی 110.00
92.16 105 96.26 101 99.7
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی -0.70
-0.52 3.2 -0.48 -0.56 1.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.80
-0.39 0.3 0.18 0.15 0.11
تولید صنعتی 0.10
0.01 0.13 0.15 0.07 0.08
تغییرات موجودی انبار 7290.55
-7152 945 7088 2819 225
ثبت خودرو 8762.00
4011 4642 5357 4902 4974
سرعت اینترنت 8591.78
10619 10951 11277 11598 14393
آدرس های IP 1286714.00
1219662 1211598 1203578 1194952 1125002
تولید فولاد 10.00
0 2.5 8.79 8.78 0
استخراج معدن -10.30
-9.21 -9.35 -9.35 -9.32 -9.31
اطمینان کسب و کار 12.10
11.08 -4 10.95 10.93 -5
شاخص رقابتی 4.19
4.14 4.14 4.11 4.1 4.11
رتبه رقابتی 74.00
73 73 74 74 73
آسانی کسب و کار 51.00
49 51 51 51 51
تولید الکتریسیته 1195.00
1097 1081 1075 1073 1071
شاخص فساد مالی 49.00
48 48 48 48 49
رتبه فساد مالی 57.00
56 55 55 56 56
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.80
-0.4 0.9 0.81 0.78 1.1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.90
3.3 3.6 4 4.2 3.2
هزینه های مصرف کننده 47526.00
47599 52960 48762 50257 55804
تسهیلات اعتباری خریدار 61223.50
54493 52440 51801 52786 56094
نرخ وام بانکی 3.91
3.91 4.41 4.41 4.41 4.91
بدهی خانوار به درآمد 57.06
55.97 55.36 55.09 54.82 55.31
قیمت گازوئیل 1.61
1.52 1.44 1.36 1.28 0.75
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.50
-10.95 -14.5 -10.42 -10.4 -13.9
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالکیت مسکن 90.00
89.43 89.44 89.66 89.88 90.15
شاخص مسکن 109.44
112 113 114 115 117
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 18.00
18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00
36 36 36 36 36
نرخ مالیات بر فروش 25.00
25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 37.20
37.2 37.2 37 37 37
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.20
17.2 17.2 17.2 17.2 17.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.00
20 20 20 20 20
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 23.56
20.01 6.85 3.08 16.55 11.62