شاخص یاب

کرواسی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 0.6 0.6 0.6 0.8 0.5
نرخ بیکاری 8.60 8.4 8.7 8.6 8.5 8.3
نرخ تورم 2.10 2.3 2.7 2.9 3.1 2
نرخ بهره 2.50 2.5 3 3 3 3.5
موازنه تجاری -6151.12 -5750 -3860 -5770 -5450 -4110
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.00 80.5 80.5 78.6 78.6 75.4
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 6.32
6.41 6.45 6.49 6.53 6.69
بازار سهام 1803.76
1807 1794 1782 1769 1720
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.16
2.32 2.37 2.41 2.45 2.64
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10
0.6 0.6 0.6 0.8 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90
2.7 2.9 2.9 2.9 2.6
تولید ناخالص داخلی 54.85
56 56 57 57 58
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 89781.00
97679 88888 81901 92385 93662
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 20365.00
19623 18633 18189 20956 19634
تولید ناخالص داخلی سرانه 15219.88
16200 16200 16900 16900 17800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22669.80
23500 23500 23750 23750 24000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2315.00
2648 3021 1992 2382 3183
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3988.00
3798 3894 3793 4104 4103
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11106.00
10959 11579 10430 11428 12201
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11730.00
11627 11751 11877 12070 12382
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16705.00
21652 14368 12505 17189 15140
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 8.60
8.4 8.7 8.6 8.5 8.3
افراد شاغل 1671.00
1674 1642 1635 1661 1648
افراد بیکار 136204.00
149206 170456 164547 152376 158985
نرخ بیکاری بلند مدت 4.00
3.02 2.97 3.09 2.91 2.45
نرخ بیکاری جوانان 22.70
21.35 20.52 19.84 19.28 17.07
هزینه های کار 94.70
91.84 91.77 91.76 91.76 91.76
بهره وری 101.40
101 101 101 101 101
دستمزد 6276.00
6150 6170 6320 6288 6600
دستمزد در تولید 5793.00
5700 5650 6000 5733 6500
حداقل دستمزد 465.72
466 466 495 495 525
جمعیت 4.11
4.11 4.11 4.08 4.08 4.05
سن بازنشستگی زنان 62.00
62 62 62.25 62 62.5
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
قسمت مدت زمان اشتغال 79.80
84.4 81.41 81.31 81.21 81.16
نرخ مشارکت نیروی کار 51.20
51.67 51.5 51.2 51.39 51.39
استخدام تمام وقت 1513.10
1573 1542 1532 1562 1549
تغییر اشتغال 1.00
0.92 0.98 1.04 0.97 0.99
نرخ اشتغال 59.00
62.33 61.02 60.71 62.36 62.69
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.10
2.3 2.7 2.9 3.1 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.00
0.24 0.7 0.08 0.09 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.10
103 103 104 105 108
قیمت مصرف کننده اصلی 101.10
102 102 102 103 103
اندازه اصل تورم 0.50
0.6 0.6 0.6 0.5 0.5
قیمت تولید 100.70
102 103 101 102 107
تغییر قیمت تولید کننده 3.60
3.8 3.6 2.5 2.4 1.9
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.16
104 104 104 106 108
تورم مواد غذایی 1.10
1.17 1.22 1.18 1.16 1.15
CPI مسکن آب و برق 97.20
97.42 97.58 97.74 97.89 99.3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.20
101 103 102 108 108
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 2.50
2.5 3 3 3 3.5
نرخ بهره بین بانکی 0.26
0.26 0.76 0.76 0.76 1.26
عرضه پول M0 29296.90
29331 28071 27909 28156 28134
عرضه پول M1 112130.80
113576 117265 120913 124525 158393
ذخایر ارزی 16434.40
16464 16430 16442 16442 16442
ترازنامه بانک 404559.30
407441 409943 412511 415052 439487
وام به بخش خصوصی 29221.00
29041 28770 28533 28322 27150
نرخ بهره سپرده 0.00
0 0.5 0.5 0.5 1
نسبت ذخیره نقدی 12.00
11.99 11.99 11.99 11.98 11.96
ترازنامه بانک مرکزی 125909.30
125568 125488 125525 125522 125522
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -6151.12
-5750 -3860 -5770 -5450 -4110
صادرات 9157.53
9150 8940 9950 9050 9590
واردات 15308.65
14900 12800 15720 14500 13700
حساب جاری -1901.90
-54.04 -34.29 -36.23 -36.04 -36.05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.90
3.4 3.2 3 3 2.8
بدهی خارجی 47292.64
48213 48075 48016 47997 47993
گردش سرمایه -1154.30
2429 -379 -1054 1048 -322
حواله 617.40
651 718 681 732 820
ورود توریست 4067804.00
1243400 869400 1152200 1196100 1119800
شاخص تروریسم 0.03
0.22 0.18 0.2 0.23 0.16
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 468.20
446 423 420 414 406
تولید نفت خام 14.00
13.9 13.91 13.91 13.91 13.91
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.00
80.5 80.5 78.6 78.6 75.4
بودجه دولت 0.80
-0.2 -0.2 -0.46 -0.93 0.4
ارزش بودجه دولت 723.40
-444 -453 -441 -451 -450
هزینه های دولت 18169.00
17335 18322 17261 18696 19306
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.30
46.17 46.01 46.24 46.47 48.57
درآمدهای دولت 9649.80
9824 9897 9915 9919 9920
بدهی های دولت 279299.10
278225 277455 276704 275980 270001
هزینه های مالی 10705.70
10268 10353 10356 10370 10370
مخارج نظامی 745.05
754 771 782 794 891
درخواست پناهندگی 65.00
92.16 105 96.26 101 99.7
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی -0.90
-0.24 3.2 -0.18 -0.04 1.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) -4.90
-0.31 -0.75 -0.18 0.16 0.13
تولید صنعتی -1.00
-0.57 -0.2 -0.42 -0.31 -0.32
تغییرات موجودی انبار 3140.05
831 1016 1002 1003 1003
ثبت خودرو 3190.00
4722 4619 5594 5293 5253
سرعت اینترنت 8591.78
10619 10951 11277 11598 14393
آدرس های IP 1286714.00
1219662 1211598 1203578 1194952 1125002
تولید فولاد 10.00
0 2.5 9.76 9.77 0
استخراج معدن -10.30
-9.45 -9.76 -9.72 -9.65 -9.65
اطمینان کسب و کار 8.10
9.8 10.2 11.5 11.8 11
شاخص رقابتی 4.19
4.14 4.14 4.11 4.1 4.11
رتبه رقابتی 74.00
73 73 74 74 73
آسانی کسب و کار 51.00
49 51 51 51 51
تولید الکتریسیته 952.00
1028 1050 1059 1062 1064
شاخص فساد مالی 49.00
48 48 48 48 49
رتبه فساد مالی 57.00
56 55 55 56 56
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20
-0.4 0.9 0.46 0.32 1.1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.20
3.3 3.6 4 4.2 3.2
هزینه های مصرف کننده 50747.00
47579 52942 48904 52219 55785
تسهیلات اعتباری خریدار 62189.10
62306 62466 62605 62724 63303
نرخ وام بانکی 3.45
3.45 3.95 3.95 3.95 4.45
بدهی خانوار به درآمد 57.06
55.97 55.36 55.09 54.82 55.31
قیمت گازوئیل 1.63
1.66 1.57 1.48 1.4 1.11
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.00
-10.2 -8.8 -13 -13.8 -17
مسکن سازی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالکیت مسکن 90.00
89.43 89.44 89.66 89.88 90.15
شاخص مسکن 109.44
112 113 114 115 117
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 18.00
18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00
36 36 36 36 36
نرخ مالیات بر فروش 25.00
25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 37.20
37.2 37.2 37 37 37
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.20
17.2 17.2 17.2 17.2 17.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.00
20 20 20 20 20
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 23.56
20.01 6.85 3.08 16.55 11.62