کرواسی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5
نرخ بیکاری 10.80 10.9 10.2 10 9.8 8.7
نرخ تورم 0.80 1.2 1.5 1.7 1.6 2.4
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.25 2.25 1.5
موازنه تجاری -4550.70 -4878 -4924 -4914 -4915 -4915
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.20 82.8 82.8 80.5 80.5 75.4
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 6.26 6.6 6.66 6.73 6.79 7.51
بازار سهام 1901.67 1850 1830 1810 1790 1590
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.83 2.92 2.95 2.98 3.01 3.32
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.50 2.7 3 2.8 2.9 2.6
تولید ناخالص داخلی 50.43 50.86 56.69 51.37 50.77 66.64
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 76947.00 77637 77674 77666 77668 77667
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 16834.00 18876 17990 17304 19626 18529
تولید ناخالص داخلی سرانه 14372.07 14408 14558 14579 14600 14961
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21408.55 21461 21685 21717 21748 22286
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2103.00 2668 2668 2668 2668 2668
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3564.00 3723 3747 3648 3850 3855
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9939.00 10544 11198 10163 10827 11016
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11113.00 11168 11121 11195 11243 11251
تولید ناخالص داخلی از خدمات 11874.00 12284 12348 12327 12334 12332
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 10.80 10.9 10.2 10 9.8 8.7
افراد شاغل 1545.00 1598 1564 1558 1584 1570
افراد بیکار 169188.00 178221 209515 205529 187680 195624
نرخ بیکاری بلند مدت 5.90 5.02 5.42 5.06 4.72 4.74
نرخ بیکاری جوانان 25.90 23.84 22.16 20.78 19.64 15.16
بهره وری 100.90 101 101 101 101 101
هزینه های کار 96.30 82.84 87.01 95.11 92.45 86.46
پست های خالی شغلی 8676.00 11050 11050 11050 11050 11050
دستمزد 6005.00 6000 6002 6003 6003 6003
دستمزد در تولید 5543.00 5399 5406 5413 5416 5419
حداقل دستمزد 433.35 434 414 438 442 423
جمعیت 4.15 4.15 4.15 4.13 4.13 4.09
سن بازنشستگی زنان 61.90 61.9 61.9 62.08 62.15 62.54
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
تغییر اشتغال -0.60 0.34 -0.23 -0.02 0.12 0.03
نرخ اشتغال 55.90 58.35 56.95 56.54 57.85 57.28
استخدام تمام وقت 1459.20 1502 1482 1470 1488 1483
نرخ مشارکت نیروی کار 50.60 50.81 50.76 50.59 50.67 50.66
قسمت مدت زمان اشتغال 69.40 81.28 73.75 74.56 79.4 76.58
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 0.80 1.2 1.5 1.7 1.6 2.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.70 0.16 0.5 0.01 0 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.00 99.08 99.22 99.17 99.17 99.09
قیمت مصرف کننده اصلی 101.30 102 102 102 103 104
اندازه اصل تورم 1.60 1.72 1.77 1.8 1.81 1.83
قیمت تولید 101.70 106 108 110 112 134
تورم مواد غذایی 2.70 2.9 2.85 2.88 2.88 2.89
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.00 97.02 97.63 97.35 97.35 97.38
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100.95 101 101 102 102 105
تغییر قیمت تولید کننده 1.00 2.5 3.2 3 2.9 2.2
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.25 2.25 1.5
نرخ بهره بین بانکی 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36
عرضه پول M0 25141.20 24935 24139 24233 24360 24321
عرضه پول M1 89312.60 89148 89930 89882 89926 89929
ذخایر ارزی 14027.78 14204 14209 14211 14209 14209
ترازنامه بانک 391600.30 396639 399134 401614 404072 427538
وام به بخش خصوصی 30828.00 30282 29805 29381 29003 26898
نرخ بهره سپرده 0.00 0 0 0 0 0
نسبت ذخیره نقدی 12.00 11.99 11.98 11.98 11.97 11.92
ترازنامه بانک مرکزی 106458.00 107908 107948 107931 107930 107930
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -4550.70 -4878 -4924 -4914 -4915 -4915
صادرات 8327.07 8337 8391 8391 8390 8390
واردات 12877.76 13426 13327 13452 13430 13438
حساب جاری -1527.60 -185 -172 -173 -173 -173
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.60 3.7 3.7 3.4 3.4 2.8
بدهی خارجی 45881.54 47011 46398 47027 46423 46489
گردش سرمایه -971.40 2188 -113 -832 913 -27.38
حواله 569.50 533 580 552 586 620
ورود توریست 2319240.00 1586112 572347 1178848 1313641 1140970
ذخایر طلا 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13 13.13
تولید نفت خام 13.00 13 13 13 13 13
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 346.70 272 296 296 293 292
شاخص تروریسم 0.06 0.43 0.4 0.42 0.45 0.28
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.20 82.8 82.8 80.5 80.5 75.4
بودجه دولت -0.80 -0.4 -0.4 -0.2 -0.2 0.4
ارزش بودجه دولت 1397.30 -315 -399 -408 -419 -416
هزینه های دولت 15635.00 15640 16468 15644 16464 16441
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.40 47.58 47.05 47.24 47.43 48.4
درآمدهای دولت 9938.80 9392 9425 9433 9434 9435
بدهی های دولت 288453.00 288458 288586 288708 288826 289791
هزینه های مالی 10214.70 9827 9870 9876 9880 9879
درخواست پناهندگی 70.00 55.03 62.33 58.22 59.99 59.56
مخارج نظامی 686.60 699 677 676 674 717
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید صنعتی 4.00 2.07 3.9 2.78 2.83 1.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.10 -0.63 0.09 0.21 0.29 0.22
تولید صنعتی 7.00 3.81 4.32 4.54 4.42 4.5
تغییرات موجودی انبار 5898.55 -8955 453 5723 2521 -462
ثبت خودرو 6680.00 3741 4034 4273 4316 5253
اطمینان کسب و کار 11.90 10.39 -2 11.44 11.53 -5
شاخص رقابتی 4.15 4.13 4.13 4.12 4.12 4.14
رتبه رقابتی 74.00 70 70 77 80 78
آسانی کسب و کار 43.00 49 50 40 31 7
تولید الکتریسیته 748.00 1022 1128 1081 1039 1055
شاخص فساد مالی 49.00 50 49 50 50 54
رتبه فساد مالی 55.00 56 58 57 57 56
تولید فولاد 0.01 0 0 0 0 5.9
استخراج معدن -4.80 -2.81 -3.28 -3.32 -3.23 -3.27
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.10 0.02 1.2 0.78 0.88 1.1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.80 5.9 6 6.2 5.6 3.2
هزینه های مصرف کننده 45698.00 46326 50606 46516 49413 51347
پس انداز های شخصی 8.95 17.51 9.31 14.79 14.18 10.25
تسهیلات اعتباری خریدار 53386.50 52982 52617 52288 51991 50226
نرخ وام بانکی 4.54 4.62 4.61 4.6 4.6 4.6
ضریب اطمینان مصرف کننده -15.90 -16.07 -16.4 -16.36 -16.42 -13.9
قیمت گازوئیل 1.45 1.46 1.44 1.44 1.44 1.44
بدهی خانوار به درآمد 57.06 55.97 55.36 55.09 54.82 54.47
مسکن سازی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالکیت مسکن 90.10 89.47 89.46 89.67 89.87 90.22
شاخص مسکن 100.85 101 100 100 100 100
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 18.00 20 20 18.5 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 47.20 47.16 47.16 47.15 47.14 47.08
نرخ مالیات بر فروش 25.00 25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 37.20 35.7 35.2 35.2 35.2 37.2
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.20 15.7 15.2 15.2 15.2 17.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.00 20 20 20 20 20