کرواسی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5
نرخ بیکاری 11.50 11.3 11.4 11.5 11 8.7
نرخ تورم 1.30 1.6 1.9 2.2 2.3 2.4
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 3 3 3.5
موازنه تجاری -6750.99 -5210 -5750 -3860 -5770 -4110
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.00 80.5 80.5 80.5 78.6 75.4
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 6.27
6.18 6.31 6.44 6.58 7.15
بازار سهام 1855.19
1761 1718 1676 1635 1480
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.19
2.35 2.47 2.6 2.74 3.34
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10
0.6 0.6 0.6 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.00
2.9 2.7 2.9 2.9 2.6
تولید ناخالص داخلی 50.43
49.8 50.9 59.21 62.14 66.64
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 85851.00
85604 97598 88341 79178 93085
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 17826.00
19785 19349 18343 17322 19328
تولید ناخالص داخلی سرانه 14372.07
14640 14640 14640 14780 14960
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21408.55
21226 21444 21663 21792 21690
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3199.00
2540 2905 3292 2164 3469
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3832.00
3805 3849 3943 3667 4155
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11285.00
11165 10977 11612 10227 12236
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11403.00
11449 11609 11734 11435 12364
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14359.00
16378 22268 14775 12218 15569
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 11.50
11.3 11.4 11.5 11 8.7
افراد شاغل 1639.00
1630 1630 1604 1596 1566
افراد بیکار 177973.00
171789 174732 182504 181247 178913
نرخ بیکاری بلند مدت 3.60
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ بیکاری جوانان 23.30
24.99 25.87 26.69 27.09 26.29
هزینه های کار 87.10
86.82 86.15 86.66 86.27 86.45
بهره وری 101.30
103 103 103 103 103
دستمزد 6128.00
6200 6150 6170 6320 6600
دستمزد در تولید 5513.00
5800 5700 5650 6000 6500
حداقل دستمزد 462.34
462 475 475 500 550
جمعیت 4.15
4.13 4.15 4.13 4.15 4.09
سن بازنشستگی زنان 62.00
62 62 62 62.25 62.5
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
قسمت مدت زمان اشتغال 83.80
78.25 78.25 78.25 78.25 78.25
نرخ مشارکت نیروی کار 52.00
52 52.01 52 52.01 52.01
استخدام تمام وقت 1530.20
1556 1556 1556 1556 1556
تغییر اشتغال 0.70
1.19 1.2 1.2 1.2 1.2
نرخ اشتغال 59.60
60.1 60.1 60.1 60.1 60.1
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 1.30
1.6 1.9 2.2 2.3 2.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.70
0.07 0.1 0.7 0.09 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.70
101 102 103 103 108
قیمت مصرف کننده اصلی 101.50
103 103 103 102 106
اندازه اصل تورم 0.70
1.49 1.51 1.5 1.49 1.5
قیمت تولید 99.30
98.21 97.89 102 99.77 107
تغییر قیمت تولید کننده 1.10
1.1 1.2 2 2 2.2
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.00
102 103 103 103 108
تورم مواد غذایی 1.30
3.2 2.61 1.98 3.06 2.65
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.40
99.12 100 102 102 107
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 2.50
2.5 2.5 3 3 3.5
نرخ بهره بین بانکی 0.25
0.3 0.3 0.8 0.8 1.3
عرضه پول M0 25269.40
24974 25020 24974 24969 24976
عرضه پول M1 101348.10
102468 104836 107275 109662 133907
ذخایر ارزی 16479.83
16122 16142 16135 16137 16137
ترازنامه بانک 396868.80
387441 386799 386470 386206 383501
وام به بخش خصوصی 29067.30
28098 27704 27351 27035 25150
نرخ بهره سپرده 0.00
0 0 0.5 0.5 1
نسبت ذخیره نقدی 12.00
12 12 12 12 12
ترازنامه بانک مرکزی 122877.90
123396 123326 123229 123137 122125
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -6750.99
-5210 -5750 -3860 -5770 -4110
صادرات 7725.71
8890 9150 8940 9950 9590
واردات 13194.32
14100 14900 12800 15720 13700
حساب جاری -674.20
159 173 171 171 171
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.90
3.4 3.4 3.2 3 2.8
بدهی خارجی 49700.21
47921 47971 47997 48008 48013
گردش سرمایه -586.10
907 2398 -485 -849 -351
حواله 696.10
694 650 715 681 818
ورود توریست 321555.00
1306500 1453700 1502100 1517900 1525700
شاخص تروریسم 0.03
0.57 0.57 0.56 0.64 0.62
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 548.90
421 445 426 415 404
تولید نفت خام 14.00
14.16 14.21 14.22 14.24 14.24
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.00
80.5 80.5 80.5 78.6 75.4
بودجه دولت 0.80
-0.2 -0.2 -0.2 -0.09 0.4
ارزش بودجه دولت -2791.70
-154 -351 -592 -573 -752
هزینه های دولت 17766.00
17255 17300 18281 16088 19263
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.30
48.1 47.58 47.05 47.24 47.75
درآمدهای دولت 9758.10
9510 9314 9181 9092 8913
بدهی های دولت 283528.90
293932 289444 290228 299260 300019
هزینه های مالی 11205.90
9665 9665 9665 9665 9665
مخارج نظامی 745.05
758 743 727 736 865
درخواست پناهندگی 60.00
79.17 75.55 79.53 78.55 79.46
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید صنعتی -1.70
0.59 2.36 3.2 1.91 1.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) -4.30
-0.42 0.04 0.22 0.27 0.22
تولید صنعتی -3.70
1.65 2.62 2.23 2.22 2.24
تغییرات موجودی انبار 1196.40
1149 -6795 1101 -6748 829
ثبت خودرو 7068.00
4106 4016 4046 4039 4040
سرعت اینترنت 8591.78
10318 10619 10951 11277 14393
آدرس های IP 1286714.00
1231143 1219662 1211598 1203578 1125002
تولید فولاد 5.00
0 0 2.5 2.61 0
استخراج معدن -9.50
-4.36 -4.8 -5.07 -5.07 -5.03
اطمینان کسب و کار 9.50
9.94 12.52 -4 12.32 -5
شاخص رقابتی 4.19
4.14 4.14 4.14 4.1 4.11
رتبه رقابتی 74.00
74 74 74 74 74
آسانی کسب و کار 51.00
51 51 51 51 51
تولید الکتریسیته 1378.00
989 970 1066 1086 1057
شاخص فساد مالی 49.00
49 49 49 49 49
رتبه فساد مالی 57.00
62 63 65 66 65
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.50
0.4 0.33 0.9 0.28 1.1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.10
5.6 5.2 4.2 3.76 3.2
هزینه های مصرف کننده 51467.00
49693 47599 52960 47023 55804
تسهیلات اعتباری خریدار 59298.70
56894 54493 52440 51801 56094
نرخ وام بانکی 3.97
3.8 3.8 4.3 4.3 4.8
بدهی خانوار به درآمد 57.06
56.57 55.97 55.36 55.09 55.31
قیمت گازوئیل 1.57
1.47 1.39 1.31 1.23 0.86
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.00
-14.03 -15.16 -14.5 -17.2 -13.9
مسکن سازی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالکیت مسکن 90.00
89.43 89.43 89.44 89.66 90.15
شاخص مسکن 108.45
105 105 105 105 105
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 18.00
18 18 18 19 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00
36 36 36 38 41
نرخ مالیات بر فروش 25.00
25 25 25 25 24
نرخ تامین اجتماعی 37.20
37.2 37.2 37.2 37 37
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.20
17.2 17.2 17.2 17.2 17.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.00
20 20 20 20 20
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 23.56
15.54 20.01 6.85 3.08 11.62