شاخص یاب

کرواسی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 0.6 0.6 0.7 0.8 0.5
نرخ بیکاری 8.40 8.7 8.6 8.5 8.6 8.3
نرخ تورم 1.60 2.4 2.9 3.1 2.8 2
نرخ بهره 2.50 3 3 3 3 3.5
موازنه تجاری -5132.79 -3860 -5770 -5450 -5549 -4110
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.00 80.5 78.6 78.6 78.6 75.4
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 6.50
6.48 6.52 6.56 6.6 6.76
بازار سهام 1756.44
1770 1758 1746 1735 1690
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.15
2.2 2.24 2.28 2.32 2.5
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10
0.6 0.6 0.7 0.8 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90
2.9 2.9 2.9 2.9 2.6
تولید ناخالص داخلی 54.85
56 57 57 57 58
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 89781.00
88888 81901 92385 100512 93662
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 20365.00
18633 18189 20956 20192 19634
تولید ناخالص داخلی سرانه 15219.88
16200 16900 16900 16900 17800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22669.80
23500 23750 23750 23750 24000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2315.00
3021 1992 2382 2725 3183
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3988.00
3894 3793 4104 3908 4103
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11106.00
11579 10430 11428 11277 12201
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11730.00
11751 11877 12070 11964 12382
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16705.00
14368 12505 17189 22280 15140
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 8.40
8.7 8.6 8.5 8.6 8.3
افراد شاغل 1671.00
1649 1642 1674 1675 1657
افراد بیکار 130577.00
134632 140382 138679 135545 137104
نرخ بیکاری بلند مدت 3.40
2.78 2.86 2.6 2.34 2.04
نرخ بیکاری جوانان 23.00
22.26 21.65 21.15 20.74 19.19
هزینه های کار 94.70
92.54 92.5 92.5 92.5 92.5
بهره وری 100.70
101 101 101 101 101
دستمزد 6264.00
6170 6320 6248 6248 6600
حداقل دستمزد 465.72
466 495 495 495 525
دستمزد در تولید 5739.00
5650 6000 5753 5753 6500
جمعیت 4.11
4.11 4.08 4.08 4.08 4.05
سن بازنشستگی زنان 62.00
62 62.25 62 62 62.5
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 7340.00
8213 8312 8362 8411 8263
قسمت مدت زمان اشتغال 74.60
79.64 78.8 76.84 79.95 77.92
هزینه زندگی خانواده 10500.00
9856 10021 10103 10185 9924
هزینه زندگی انفرادی 7020.00
6474 6614 6685 6755 6528
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3740.00
4141 4150 4154 4159 4145
نرخ مشارکت نیروی کار 51.20
51.38 51.08 51.22 51.35 51.24
استخدام تمام وقت 1569.60
1550 1539 1574 1582 1560
تغییر اشتغال 0.10
0.33 0.21 0.27 0.3 0.13
نرخ اشتغال 61.10
60.96 60.62 62.2 62.81 62.53
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 1.60
2.4 2.9 3.1 2.8 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.60
0.7 0.1 0.3 0.4 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.50
103 104 105 105 108
قیمت مصرف کننده اصلی 100.60
102 102 103 101 103
اندازه اصل تورم 0.50
0.6 0.6 0.5 0.5 0.5
قیمت تولید 101.10
103 101 102 103 107
تغییر قیمت تولید کننده 3.40
3.6 2.5 2.4 2.3 1.9
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.12
103 104 106 106 108
تورم مواد غذایی 0.50
1.2 1.3 1.5 1.4 1.3
CPI مسکن آب و برق 98.20
98.4 98.65 98.87 99.1 101
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.30
103 102 108 108 107
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 2.50
3 3 3 3 3.5
نرخ بهره بین بانکی 0.25
0.75 0.75 0.75 0.75 1.25
عرضه پول M0 29077.50
27772 27713 27968 27966 27927
عرضه پول M1 115502.20
119097 123106 126980 130827 163537
ذخایر ارزی 16637.17
16542 16573 16572 16573 16572
ترازنامه بانک 418769.10
426047 429531 433121 436693 468341
وام به بخش خصوصی 28378.90
28060 27774 27518 27291 26084
نرخ بهره سپرده 0.00
0.5 0.5 0.5 0.5 1
نسبت ذخیره نقدی 12.00
11.99 11.99 11.99 11.98 11.97
ترازنامه بانک مرکزی 124719.50
124961 124978 124982 124981 124981
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -5132.79
-3860 -5770 -5450 -5549 -4110
صادرات 9086.49
8940 9950 9050 9025 9590
واردات 14219.28
12800 15720 14500 14574 13700
حساب جاری 212.10
-34.67 -37.3 -37.04 -37.07 -37.06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.90
2.9 2.5 2.5 2.5 2
بدهی خارجی 46040.29
46547 46518 46520 46524 46528
گردش سرمایه 1048.10
-322 -978 1179 2208 -264
حواله 622.10
650 609 649 632 691
ورود توریست 2020809.00
0 1609300 1845800 980000 1315300
شاخص تروریسم 0.03
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 344.70
415 420 406 413 408
تولید نفت خام 14.00
13.98 13.98 13.98 13.98 13.98
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78.00
80.5 78.6 78.6 78.6 75.4
بودجه دولت 0.80
-0.2 0.2 0.2 0.2 0.4
ارزش بودجه دولت 294.10
-160 -172 -185 -188 -188
هزینه های دولت 18169.00
18322 17261 18696 17838 19306
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.30
45.3 45.3 45.3 45.3 45.3
درآمدهای دولت 10782.10
10128 10118 10111 10108 10107
بدهی های دولت 284078.70
282289 282333 282381 282430 282803
هزینه های مالی 10186.30
10260 10290 10296 10296 10296
مخارج نظامی 745.05
771 782 794 805 891
درخواست پناهندگی 65.00
75.82 81.68 78.88 79.74 79.28
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید صنعتی -2.60
3.2 -1.32 -1.06 -1.1 1.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.50
-0.41 -0.1 0.17 0.13 0.07
تولید صنعتی -1.70
-0.35 -0.84 -0.69 -0.71 -0.7
تغییرات موجودی انبار 3140.05
1016 1002 1003 1003 1003
ثبت خودرو 3978.00
5746 5150 4714 5107 4996
سرعت اینترنت 8591.78
10951 11277 11598 11901 14393
آدرس های IP 1286714.00
1211598 1203578 1194952 1185908 1125002
تولید فولاد 10.00
2.5 9.96 9.96 9.96 0
استخراج معدن -15.70
-12.19 -12.56 -12.65 -12.6 -12.58
اطمینان کسب و کار 11.80
10.2 11.5 11.8 10.9 11
شاخص رقابتی 60.11
60.61 60.61 60.61 60.61 63.11
رتبه رقابتی 68.00
68 68 68 68 68
آسانی کسب و کار 58.00
39 45 48 50 47
تولید الکتریسیته 802.00
974 1102 1088 1050 1060
شاخص فساد مالی 49.00
49 49 49 49 49
رتبه فساد مالی 57.00
57 57 57 57 57
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.40
0.9 0.35 0.32 0.32 1.1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.90
3.6 4 4.2 3.28 3.2
هزینه های مصرف کننده 50747.00
52942 48904 52219 48959 55785
تسهیلات اعتباری خریدار 62972.80
63166 63334 63478 63603 64169
نرخ وام بانکی 3.67
4.17 4.17 4.17 4.17 4.67
بدهی خانوار به درآمد 57.06
55.36 55.09 54.82 54.54 55.31
قیمت گازوئیل 1.59
1.57 1.54 1.51 1.48 1.37
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.60
-8.8 -13 -13.8 -14.3 -17
مسکن سازی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالکیت مسکن 90.00
89.44 89.66 89.88 90.1 90.15
شاخص مسکن 109.26
110 110 111 111 112
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 18.00
18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00
36 36 36 36 36
نرخ مالیات بر فروش 25.00
25 25 25 25 25
نرخ تامین اجتماعی 37.20
37.2 37.2 37.2 37.2 37.2
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.20
17.2 17.2 17.2 17.2 17.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.00
20 20 20 20 20
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 23.56
6.85 3.08 16.55 14.37 11.62