کرواسی

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5
نرخ بیکاری 12.20 11.9 11 10.3 11.5 8.7
نرخ تورم 1.20 1.7 1.6 1.9 2.2 2.4
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.5 3 3.5
موازنه تجاری -2248.67 -3222 -3210 -3226 -3259 -3485
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.20 80.5 80.5 80.5 80.5 75.4
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 6.07
6.22 6.35 6.48 6.61 7.17
بازار سهام 1823.49
1825 1771 1719 1669 1316
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.09
2.18 2.28 2.38 2.49 2.96
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90
0.6 0.6 0.6 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30
2.8 2.9 2.7 2.9 2.6
تولید ناخالص داخلی 50.43
46.22 47.75 49.27 59.21 66.64
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 96298.00
78218 84195 95008 89464 88734
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19091.00
17401 18524 18850 18396 18293
تولید ناخالص داخلی سرانه 14372.07
14640 14640 14640 14640 14960
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21408.55
21008 21226 21444 21663 21690
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2866.00
2294 2476 2830 3186 3073
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3798.00
3710 3729 3739 3732 3721
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10831.00
10411 10746 10659 10939 10579
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11454.00
11265 11250 11293 11300 11226
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21971.00
11640 16203 21544 14695 15576
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 12.20
11.9 11 10.3 11.5 8.7
افراد شاغل 1683.00
1593 1622 1623 1592 1562
افراد بیکار 187363.00
180560 184933 192446 197451 240128
نرخ بیکاری بلند مدت 3.90
4.33 4.33 4.47 4.79 6.61
نرخ بیکاری جوانان 24.50
24.14 24.15 24.46 25.01 34.09
هزینه های کار 80.20
95.57 95.25 83.08 84.9 85.46
بهره وری 100.90
101 102 102 102 102
دستمزد 6190.00
6145 6144 6143 6141 6121
دستمزد در تولید 5711.00
5560 5538 5519 5505 5369
حداقل دستمزد 462.34
462 462 475 475 550
جمعیت 4.15
4.13 4.13 4.16 4.13 4.09
سن بازنشستگی زنان 61.90
62 62 62 62 63
سن بازنشستگی مردان 65.00
65 65 65 65 65
قسمت مدت زمان اشتغال 85.70
79.85 83.46 88.05 87 93.82
نرخ مشارکت نیروی کار 52.20
51.67 51.81 51.75 51.66 51.56
استخدام تمام وقت 1570.80
1502 1535 1535 1505 1482
تغییر اشتغال 1.40
0.62 0.82 0.31 0.23 0.12
نرخ اشتغال 61.00
57.52 59.4 59.59 57.79 56.95
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 1.20
1.7 1.6 1.9 2.2 2.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.30
0.25 0.06 0.13 0.7 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.60
100 100 100 100 100
قیمت مصرف کننده اصلی 101.50
101 101 101 101 101
اندازه اصل تورم 1.40
1.47 1.53 1.58 1.62 1.8
قیمت تولید 104.50
110 112 105 122 134
تغییر قیمت تولید کننده 1.70
3 2.9 1.26 2.5 2.2
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100.95
101 101 100 100 100
تورم مواد غذایی 2.20
2 2.08 2.18 2.26 2.47
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.20
98.99 97.81 97.35 97.35 97.52
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 2.50
2.5 2.5 2.5 3 3.5
نرخ بهره بین بانکی 0.26
0.31 0.55 0.78 1 3
عرضه پول M0 25562.10
25893 25750 25727 25683 25192
عرضه پول M1 99436.30
99819 99548 99493 99396 98315
ذخایر ارزی 15706.16
15664 15638 15628 15614 15452
ترازنامه بانک 401545.90
399246 398778 398492 398242 395378
وام به بخش خصوصی 29114.10
29408 29759 30106 30447 34047
نرخ بهره سپرده 0.00
0 0 0.01 0.02 0.07
نسبت ذخیره نقدی 12.00
12.08 12.18 12.28 12.38 13.4
ترازنامه بانک مرکزی 126593.70
122951 122801 122731 122636 121546
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -2248.67
-3222 -3210 -3226 -3259 -3485
صادرات 8424.26
9201 9094 9062 9018 8589
واردات 11463.64
12539 12404 12287 12206 11325
حساب جاری 3868.20
-1552 132 3716 -709 -725
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.60
3.4 3.4 3.4 3.2 2.8
بدهی خارجی 46536.04
46351 46290 46218 46142 45248
گردش سرمایه 2932.40
-1030 627 2505 -4.91 -9.66
حواله 564.10
579 611 582 602 583
ورود توریست 197334.00
356100 342900 339500 339800 339900
شاخص تروریسم 0.03
0.57 0.57 0.57 0.56 0.62
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 610.30
419 400 423 405 404
تولید نفت خام 14.00
14.23 14.29 14.35 14.41 14.87
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 84.20
80.5 80.5 80.5 80.5 75.4
بودجه دولت -0.80
-0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.4
ارزش بودجه دولت 1687.30
-439 -543 -561 -565 -566
هزینه های دولت 17070.00
16516 16867 16596 17118 16838
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.40
47.86 47.81 47.76 47.71 46.84
درآمدهای دولت 10997.80
9790 9510 9314 9181 8913
بدهی های دولت 291629.30
292424 292281 292078 291860 289202
هزینه های مالی 9054.40
9305 9312 9323 9333 9377
مخارج نظامی 686.60
774 758 743 727 865
درخواست پناهندگی 95.00
88.58 90.41 88.35 85.22 83.76
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی -2.50
-0.6 0.02 0.41 3.2 1.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.60
0.63 0.08 0.01 0.08 0.12
تولید صنعتی -4.20
-1.15 -0.18 0.36 0.68 1.16
تغییرات موجودی انبار -7377.08
5878 2474 -6855 346 -312
ثبت خودرو 3730.00
3976 3014 3059 3113 3097
سرعت اینترنت 8591.78
8780 8835 8777 8699 7637
آدرس های IP 1286714.00
1267237 1264460 1261481 1258666 1228154
تولید فولاد 0.01
0 0 0 2.5 0
استخراج معدن -3.00
-1.77 -1.45 -1.31 -1.23 -1.1
اطمینان کسب و کار 15.90
13.8 13.16 11.79 -4 -5
شاخص رقابتی 4.19
4.14 4.14 4.14 4.14 4.11
رتبه رقابتی 74.00
72 72 72 72 68
آسانی کسب و کار 51.00
55 57 58 59 69
تولید الکتریسیته 1134.00
1124 1036 1027 1050 1049
شاخص فساد مالی 49.00
50 49 48 47 44
رتبه فساد مالی 55.00
58 60 61 62 62
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.50
0 0.01 0.01 0.9 1.1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.40
6.2 5.6 5.2 4.2 3.2
هزینه های مصرف کننده 46965.00
46432 48889 46658 49324 48645
تسهیلات اعتباری خریدار 57431.10
57660 57835 58004 58169 59873
نرخ وام بانکی 3.80
3.76 3.86 3.97 4.08 5.32
بدهی خانوار به درآمد 57.06
57.17 56.57 55.97 55.36 55.31
قیمت گازوئیل 1.57
1.59 1.57 1.56 1.56 1.49
ضریب اطمینان مصرف کننده -12.40
-13.94 -15.25 -16.36 -14.5 -13.9
مسکن سازی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالکیت مسکن 90.00
89.15 89.2 89.25 89.31 89.34
شاخص مسکن 105.13
107 108 108 108 104
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 18.00
18 18 18 18 19
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00
37 37 37 37 41
نرخ مالیات بر فروش 25.00
25 25 25 25 24
نرخ تامین اجتماعی 37.20
37 37 37 37 37
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17.20
17.47 17.47 17.47 17.47 16.78
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20.00
20 20 20 20 20
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 23.56
3.07 15.54 20.01 6.85 11.62