شاخص تمایلات اقتصادی

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
کشور آخرین
منطقه یورو 13.40 2018-03
فرانسه 23.30 2018-03
آلمان 5.10 2018-03
ایتالیا -5.40 2018-03
سوئیس 25.80 2018-02
انگلستان -47.60 2018-03