شاخص تمایلات اقتصادی

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
کشور آخرین
منطقه یورو 2.40 2018-05
فرانسه 8.60 2018-05
آلمان -8.20 2018-05
ایتالیا -16.70 2018-05
سوئیس 7.20 2018-04
انگلستان -46.40 2018-05