شاخص تمایلات اقتصادی

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
کشور آخرین
منطقه یورو 29.00 2017-12
فرانسه 31.80 2017-12
آلمان 17.40 2017-12
ایتالیا 15.30 2017-12
سوئیس 52.00 2017-12
انگلستان -42.90 2017-12