شاخص تمایلات اقتصادی

شاخص ها و آمار لحظه ای اقتصادی کلیه کشورها
کشور آخرین
منطقه یورو 30.90 2017-11
فرانسه 31.40 2017-11
آلمان 18.70 2017-11
ایتالیا 10.60 2017-11
سوئیس 32.00 2017-10
انگلستان -55.90 2017-11