کالایاب
شاخص یاب

شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
آلمان -24.50 2019 07 -21.1 -63.9 : 89.6
ایتالیا -28.00 2019 07 -43.1 -61.6 : 80.4
انگلستان -62.90 2019 07 -63.7 -77.2 : 61
سوئیس -30.00 2019 06 -14.3 -91.1 : 65
فرانسه -19.50 2019 07 -19.5 -63.9 : 79.8
منطقه یورو -20.30 2019 07 -20.2 -63.7 : 89.9
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری
آلمان -24.50 2019 07 -4 2 4 -12
ایتالیا -28.00 2019 07 -7 -12 -12 -11
انگلستان -62.90 2019 07 -36 -18 -20 -40
سوئیس -30.00 2019 06 -8 -10 -2 -27
فرانسه -19.50 2019 07 -12 -4 -2 -10
منطقه یورو -20.30 2019 07 -2 1 4 -8