کالایاب
شاخص یاب

شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
آلمان -3.60 2019 03 -13.4 -63.9 : 89.6
انگلستان -71.90 2019 02 -68.7 -77.2 : 61
ایتالیا -36.40 2019 02 -35.4 -61.6 : 80.4
سوئیس -16.60 2019 02 -44 -91.1 : 65
فرانسه -19.30 2019 02 -23.7 -63.9 : 79.8
منطقه یورو -2.50 2019 03 -16.6 -63.7 : 89.9
کشور فعلی زمان ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم واحد اندازه گیری
آلمان -3.60 2019 03 -14 -10 -12 -20
انگلستان -71.90 2019 02 -48 -40 -36 -76
ایتالیا -36.40 2019 02 -8 -11 -7 -22
سوئیس -16.60 2019 02 -12.5 -16 -10 -12.3
فرانسه -19.30 2019 02 11.5 15.7 19 4.4
منطقه یورو -2.50 2019 03 -16 -12 -14 -18