کالایاب
شاخص یاب

شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
آلمان -2.10 2019 05 3.1 -63.9 : 89.6
ایتالیا -24.30 2019 05 -16.8 -61.6 : 80.4
انگلستان -56.10 2019 05 -62 -77.2 : 61
سوئیس -7.70 2019 04 -26.9 -91.1 : 65
فرانسه -4.20 2019 05 -1.6 -63.9 : 79.8
منطقه یورو -1.60 2019 05 4.5 -63.7 : 89.9
کشور فعلی زمان ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم واحد اندازه گیری
آلمان -2.10 2019 05 -6 -1 2 1
ایتالیا -24.30 2019 05 -11 -7 -12 -8
انگلستان -56.10 2019 05 -40 -36 -18 -48
سوئیس -7.70 2019 04 -6 -4 -2 -6.4
فرانسه -4.20 2019 05 15.7 19 19 11.5
منطقه یورو -1.60 2019 05 -3 -2 1 5.1