شاخص یاب

تمایلات کسب و کار کوچک

شاخص های اقتصادی
کشور آخرین
استرالیا -4.01 2018-09
برزیل 52.10 2018-10
ژاپن 14.00 2018-09
انگلستان -18.00 2018-12