تمایلات کسب و کار کوچک

شاخص های اقتصادی
کشور آخرین
استرالیا 7.65 2017-09
برزیل 55.50 2017-12
ژاپن 15.00 2017-12
انگلستان -4.00 2017-12