تمایلات کسب و کار کوچک

شاخص های اقتصادی
کشور آخرین
استرالیا 7.92 2018-03
برزیل 53.60 2018-04
ژاپن 15.00 2018-03
انگلستان -5.00 2018-06