شاخص یاب

تمایلات کسب و کار کوچک

شاخص های اقتصادی
کشور آخرین
استرالیا 7.92 2018-03
برزیل 47.90 2018-06
ژاپن 14.00 2018-06
انگلستان -5.00 2018-06