تمایلات کسب و کار کوچک

شاخص های اقتصادی
کشور آخرین
استرالیا 3.36 2017-12
برزیل 55.90 2018-02
ژاپن 15.00 2017-12
انگلستان 23.00 2018-03