شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص PMI خدمات

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آلمان

51.70 2019 11 51.6 41.3 : 60.3 امتیاز

ایتالیا

50.40 2019 11 52.2 42.3 : 57.7 امتیاز

استرالیا

53.70 2019 11 54.2 32.5 : 63 امتیاز

ایرلند

53.70 2019 11 50.6 48.3 : 64 امتیاز

ایالات متحده

51.60 2019 11 50.6 49.3 : 61 امتیاز

اسپانیا

53.20 2019 11 52.7 36.8 : 60.3 امتیاز

انگلستان

49.30 2019 11 50 40.1 : 62.5 امتیاز

برزیل

50.90 2019 11 51.2 36.9 : 57.1 امتیاز

چین

53.50 2019 11 51.1 50 : 54.7 امتیاز

روسیه

55.60 2019 11 55.8 41.3 : 58.4 امتیاز

ژاپن

50.30 2019 11 49.7 46.4 : 55.3 امتیاز

سریلانکا

56.90 2019 10 52.7 44.7 : 66.8 امتیاز

سوئد

47.90 2019 11 49.4 34.5 : 67.2 امتیاز

فرانسه

52.20 2019 11 52.9 40.2 : 62.9 امتیاز

منطقه یورو

51.90 2019 11 52.2 39.2 : 58.3 امتیاز

نیجریه

60.10 2019 11 58.2 41 : 62.3 امتیاز

نیوزیلند

55.40 2019 10 54.5 44.7 : 60.9 امتیاز

هند

52.70 2019 11 49.2 44.6 : 57.5 امتیاز
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

آلمان

51.70 2019 11 52.3 52.9 52.6 51.5 امتیاز

ایتالیا

50.40 2019 11 51.1 52.4 52.8 50.4 امتیاز

استرالیا

53.70 2019 11 51.6 52 52.5 54.1 امتیاز

ایرلند

53.70 2019 11 56.2 56.5 55.2 55.8 امتیاز

ایالات متحده

51.60 2019 11 52.1 51.5 52 52 امتیاز

اسپانیا

53.20 2019 11 52 52.5 52.2 51.4 امتیاز

انگلستان

49.30 2019 11 50.4 50.2 51.9 49.8 امتیاز

برزیل

50.90 2019 11 50.4 50.9 51.4 51.1 امتیاز

چین

53.50 2019 11 52.8 52 52.5 53 امتیاز

روسیه

55.60 2019 11 54.2 53.8 53.6 54.3 امتیاز

ژاپن

50.30 2019 11 51 54.5 54.9 51 امتیاز

سریلانکا

56.90 2019 10 53.5 53.5 53 54.1 امتیاز

سوئد

47.90 2019 11 56 55.4 55 55.9 امتیاز

فرانسه

52.20 2019 11 52.7 53.4 53.2 52 امتیاز

منطقه یورو

51.90 2019 11 52.6 53.2 53 51.5 امتیاز

نیجریه

60.10 2019 11 58.6 58.7 58.4 58.8 امتیاز

نیوزیلند

55.40 2019 10 57 55 56 55 امتیاز

هند

52.70 2019 11 49.8 50.8 51.4 50.5 امتیاز