کالایاب
شاخص یاب

درآمد قابل تصرف شخص

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
آذربایجان 44983.30 2017 12 41459 3748 : 44983 AZN - میلیون
آفریقای جنوبی 0 2018 12 2965713 3393 : 2978037 ZAR - میلیون
آلمان 505.02 2019 03 502 22.96 : 505 EUR - میلیارد
ایتالیا 296806.00 2019 03 295366 198081 : 296806 EUR - میلیون
ایرلند 251186.00 2018 12 233013 84209 : 251186 EUR - میلیون
اسپانیا 203397.00 2019 03 234005 103970 : 234005 EUR - میلیون
انگلستان 346349.00 2019 03 344938 66638 : 346349 GBP - میلیون
ایالات متحده 0 2019 06 16385 352 : 16454 USD - میلیارد
اسلواکی 0 2018 12 13048 2435 : 14406 EUR - میلیون
ایسلند 0 2017 12 3678 818 : 3949 ISK هزار
استرالیا 0 2019 03 306322 3106 : 309216 AUD - میلیون
بلژیک 0 2019 03 92059 50498 : 92059 EUR - میلیون
بنگلادش 65339.96 2018 12 60355 36448 : 65340 BDT امکانات
پرتغال 43192.90 2019 03 41779 19012 : 43193 EUR - میلیون
تایلند 8312890.00 2017 12 7925142 1445598 : 8312890 THB - میلیون
تایوان 8956900.00 2018 12 8721300 61500 : 8956900 TWD - میلیون
چین 0 2018 12 36396 343 : 39251 CNY
دانمارک 0 2017 12 1055765 368723 : 1095270 DKK - میلیون
روسیه 0.10 2018 12 -3.1 -26.6 : 21.5 ٪
ژاپن 709.20 2019 06 338 35.36 : 1080 JPY هزار
سوئد 0 2019 03 533137 71581 : 692759 SEK - میلیون
فرانسه 364984.00 2019 03 361286 2496 : 364984 EUR - میلیون
کامبوج 1947.00 2017 12 1766 736 : 1947 KHR هزار
کنیا 0 2018 12 7353 1357 : 8031 KES - میلیارد
کانادا 0 2019 03 1245168 24872 : 1255960 CAD - میلیون
کره جنوبی 1770713.90 2018 12 1722493 2867 : 1770714 KRW - میلیارد
ماکائو 41423.00 2012 12 30891 21110 : 41423 MOP
منطقه یورو 1798017.00 2019 03 1787679 1068215 : 1798017 EUR - میلیون
نیجریه 0 2018 06 16503258 117514 : 19990334 NGN - میلیون
نامیبیا 0 2018 12 131098 46026 : 142724 NAD - میلیون
نروژ 0 2019 03 289907 172022 : 300687 NOK - میلیون
هند 0 2018 12 169623970 91540 : 192817450 INR - میلیون
هلند 0 2017 12 323061 85986 : 331011 EUR - میلیون
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری
آذربایجان 44983.30 2017 12 46378 46108 46108 46558 AZN - میلیون
آلمان 505.02 2019 03 506 511 512 499 EUR - میلیارد
ایتالیا 296806.00 2019 03 295957 298290 298290 296585 EUR - میلیون
ایرلند 251186.00 2018 12 242567 241867 244431 237673 EUR - میلیون
اسپانیا 203397.00 2019 03 238919 207465 207262 205725 EUR - میلیون
انگلستان 346349.00 2019 03 349077 350852 351198 346492 GBP - میلیون
بنگلادش 65339.96 2018 12 69979 69914 69914 64640 BDT امکانات
پرتغال 43192.90 2019 03 42531 43970 43927 41457 EUR - میلیون
تایلند 8312890.00 2017 12 8562277 8603841 8587215 8578902 THB - میلیون
تایوان 8956900.00 2018 12 8956775 8974218 8948054 8948054 TWD - میلیون
روسیه 0.10 2018 12 -0.6 -0.4 0.5 -1.2 ٪
ژاپن 709.20 2019 06 848 391 714 370 JPY هزار
فرانسه 364984.00 2019 03 365983 370459 370459 361476 EUR - میلیون
کامبوج 1947.00 2017 12 2079 2076 2076 2079 KHR هزار
کره جنوبی 1770713.90 2018 12 1811440 1806128 1804357 1763833 KRW - میلیارد
ماکائو 41423.00 2012 12 42666 42749 42749 42541 MOP
منطقه یورو 1798017.00 2019 03 1809131 1812707 1812707 1789237 EUR - میلیون