کالایاب
شاخص یاب

تولید سیمان

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
NORTH 0 2017 12 7077 3150 : 7077 هزاران تن
افغانستان 186.30 2016 12 101 31.5 : 186 هزاران تن
اوکراین 0 2017 11 874 112 : 1560 هزاران تن
استونی 0 2019 01 30.2 11 : 94.1 هزاران تن
پاکستان 3317.00 2019 01 3226 864 : 4049 هزاران تن
تایوان 1047.16 2018 12 1000 751 : 2201 هزاران تن
تایلند 3190.56 2019 01 3469 522 : 4211 هزاران تن
ترینیداد و توباگو 47275.00 2018 12 58673 0 : 95156 تن
چین 0 2018 12 20521 782 : 23427 ده هزار تن
روسیه 2.99 2018 12 3.88 1.6 : 7.7 میلیون ها تن از تونس
ژاپن 0 2019 01 5425 4218 : 9368 هزاران تن
قزاقستان 473.80 2019 02 291 197 : 1215 هزاران تن
کلمبیا 927632.55 2019 01 1089381 508774 : 1209660 تن
کنیا 0 2018 12 460967 154781 : 584780 تن
لیبریا 0 2018 12 25234 225 : 43397 تن
لهستان 616.00 2019 01 1247 189 : 2037 هزاران تن
مالزی 1463.00 2019 01 1426 147 : 2442 هزاران تن
هند 29859.00 2019 01 28877 9355 : 29859 هزاران تن
کشور فعلی زمان ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم واحد اندازه گیری
افغانستان 186.30 2016 12 210 210 210 210 هزاران تن
پاکستان 3317.00 2019 01 3350 3380 3400 3300 هزاران تن
تایوان 1047.16 2018 12 839 831 825 843 هزاران تن
تایلند 3190.56 2019 01 3450 3580 3700 3190 هزاران تن
ترینیداد و توباگو 47275.00 2018 12 63000 61800 62000 62000 تن
روسیه 2.99 2018 12 7 5.45 3.5 5 میلیون ها تن از تونس
قزاقستان 473.80 2019 02 1158 1061 578 527 هزاران تن
کلمبیا 927632.55 2019 01 1100000 1108781 1100000 3 تن
لهستان 616.00 2019 01 1650 1431 1260 1510 هزاران تن
مالزی 1463.00 2019 01 1530 1490 1450 1580 هزاران تن
هند 29859.00 2019 01 26097 27058 28780 29690 هزاران تن