کالایاب
شاخص یاب

تولید سیمان

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
NORTH 0 2017 12 7077 3150 : 7077 هزاران تن
اوکراین 0 2017 11 874 112 : 1560 هزاران تن
استونی 0 2019 06 32.9 11 : 94.1 هزاران تن
افغانستان 0 2017 12 186 31.5 : 186 هزاران تن
پاکستان 2910.00 2019 06 3537 864 : 4049 هزاران تن
ترینیداد و توباگو 0 2019 06 63853 0 : 95156 تن
تایوان 0 2019 06 930 751 : 2201 هزاران تن
تایلند 3421.11 2019 06 3589 522 : 4211 هزاران تن
چین 0 2019 07 20986 782 : 23427 ده هزار تن
روسیه 0 2019 06 5.71 1.6 : 7.7 میلیون ها تن از تونس
ژاپن 0 2019 07 4694 4218 : 9368 هزاران تن
قزاقستان 0 2019 07 1147 197 : 1215 هزاران تن
کلمبیا 0 2019 06 1119005 508774 : 1209660 تن
کنیا 0 2019 06 486903 154781 : 584780 تن
لهستان 0 2019 06 1727 189 : 2037 هزاران تن
لیبریا 0 2019 02 36442 225 : 43397 تن
مالزی 1105.00 2019 06 1181 147 : 2442 هزاران تن
هند 28392.00 2019 06 28562 9355 : 33124 هزاران تن
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری
پاکستان 2910.00 2019 06 3100 3600 2600 3180 هزاران تن
تایلند 3421.11 2019 06 3700 3700 3500 3580 هزاران تن
مالزی 1105.00 2019 06 1350 1350 14000 1530 هزاران تن
هند 28392.00 2019 06 29780 34780 29500 29097 هزاران تن