کالایاب
شاخص یاب

تولید سیمان

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
NORTH 0 2017 12 7077 3150 : 7077 هزاران تن
استونی 0 2019 04 30.3 11 : 94.1 هزاران تن
افغانستان 0 2017 12 186 31.5 : 186 هزاران تن
اوکراین 0 2017 11 874 112 : 1560 هزاران تن
پاکستان 3566.00 2019 03 2881 864 : 4049 هزاران تن
تایوان 0 2019 03 834 751 : 2201 هزاران تن
ترینیداد و توباگو 0 2019 03 51400 0 : 95156 تن
تایلند 3203.54 2019 04 3774 522 : 4211 هزاران تن
چین 0 2019 04 17971 782 : 23427 ده هزار تن
روسیه 0 2019 04 4.01 1.6 : 7.7 میلیون ها تن از تونس
ژاپن 0 2019 04 5380 4218 : 9368 هزاران تن
قزاقستان 0 2019 04 702 197 : 1215 هزاران تن
کلمبیا 0 2019 04 1139886 508774 : 1209660 تن
کنیا 0 2019 02 485178 154781 : 584780 تن
لیبریا 0 2018 12 25234 225 : 43397 تن
لهستان 0 2019 04 1746 189 : 2037 هزاران تن
مالزی 1323.00 2019 03 1185 147 : 2442 هزاران تن
هند 28727.00 2019 04 33124 9355 : 33124 هزاران تن
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری
پاکستان 3566.00 2019 03 3380 3400 3400 3350 هزاران تن
تایلند 3203.54 2019 04 3580 3700 3700 3450 هزاران تن
مالزی 1323.00 2019 03 1490 1450 1450 1530 هزاران تن
هند 28727.00 2019 04 27058 28780 28780 26097 هزاران تن