کاستاریکا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.01 2017-03
نرخ بیکاری 8.5 2017-06
نرخ تورم 1.17 2017-07
نرخ بهره 4.5 2017-07
موازنه تجاری -384 2017-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 570 2017-08
بازار سهام 31901 امتیاز 2017-04
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.01 % 2017-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.59 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 57.44 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 697648 CRC - میلیون 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 129541 CRC - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 9714 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15402 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 342851 CRC - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 293491 CRC - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 900264 CRC - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 13760 CRC - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 273173 CRC - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 271579 CRC - میلیون 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.5 % 2017-06
افراد بیکار 207047 2017-03
حداقل دستمزد 4969 نقاط شاخص 2017-07
جمعیت 4.91 میلیون 2016-12
افراد شاغل 2060757 2017-03
نرخ اشتغال 54.31 % 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 59.5 % 2017-03
هزینه زندگی خانواده 824420 CRC / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 787191 CRC / ماه 2016-12
دستمزد 654059 CRC / ماه 2017-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 699200 CRC / ماه 2015-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 285000 CRC / ماه 2015-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.17 % 2017-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2017-07
قیمت تولید 110 نقاط شاخص 2017-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.67 نقاط شاخص 2017-07
تورم مواد غذایی 1.55 % 2017-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.32 % 2017-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 % 2017-07
عرضه پول M2 10199763 CRC - میلیون 2017-07
ذخایر ارزی 6861 USD - میلیون 2017-09
نرخ بهره سپرده 1.21 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -384 USD - میلیون 2017-06
صادرات 951 USD - میلیون 2017-06
واردات 1336 USD - میلیون 2017-06
حساب جاری -331 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.3 % 2016-12
بدهی خارجی 26236 USD - میلیون 2017-03
گردش سرمایه -615 USD - میلیون 2016-12
حواله 518 USD - میلیون 2015-12
ذخایر طلا 0 تن 2017-03
شاخص تروریسم 0 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62 % 2016-12
بودجه دولت -4.6 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -720229 CRC - میلیون 2017-05
هزینه های دولت 107648 CRC - میلیون 2017-03
درآمدهای دولت 1860446 CRC - میلیون 2017-05
هزینه های مالی 2580674 CRC - میلیون 2017-05
ارزیابی اعتبار 50
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 3.6 % 2017-04
تولید صنعتی 3.2 % 2017-04
تغییرات موجودی انبار 19756 CRC - میلیون 2016-03
شاخص اقتصادی مقدم 4.4 % 2017-06
شاخص رقابتی 4.41 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 54 2017-12
شاخص فساد مالی 58 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 41 2016-12
آسانی کسب و کار 62 2016-12
استخراج معدن 1.57 % 2017-04
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 475094 CRC - میلیون 2017-03
قیمت گازوئیل 0.97 USD / لیتر 2017-07
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 13 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 35.67 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.33 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.34 % 2016-12