شاخص یاب

کاستاریکا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2018-06
نرخ بیکاری 8.7 2018-06
نرخ تورم 2.21 2018-09
نرخ بهره 5 2018-09
موازنه تجاری -471 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.1 2017-12

بازارها آخرین مرجع
پول 591 2018-10
بازار سهام 31901 امتیاز 2017-04
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 57.06 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7051448 CRC - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1303009 CRC - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 9792 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15525 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 371007 CRC - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 332729 CRC - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 809637 CRC - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 16450 CRC - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 279586 CRC - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 672663 CRC - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 276204 CRC - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 180589 CRC - میلیون 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.7 % 2018-06
افراد بیکار 205141 2018-06
حداقل دستمزد 5089 نقاط شاخص 2018-09
جمعیت 4.95 میلیون 2017-12
افراد شاغل 2160036 2018-06
نرخ اشتغال 55.6 % 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 60.9 % 2018-06
هزینه زندگی خانواده 365500 CRC / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 275600 CRC / ماه 2017-12
دستمزد 633490 CRC / ماه 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 763600 CRC / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 285600 CRC / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.21 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2018-09
قیمت تولید 114 نقاط شاخص 2018-09
CPI مسکن آب و برق 106 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 1.89 % 2018-09
انتظارات تورم 3.55 % 2018-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.22 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5 % 2018-09
عرضه پول M2 10627968 CRC - میلیون 2018-08
ذخایر ارزی 7802 USD - میلیون 2018-09
نرخ بهره سپرده 2.79 % 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -471 USD - میلیون 2018-08
صادرات 938 USD - میلیون 2018-08
واردات 1409 USD - میلیون 2018-08
حساب جاری -652 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3 % 2017-12
بدهی خارجی 28642 USD - میلیون 2018-06
گردش سرمایه -74.34 USD - میلیون 2018-06
حواله 111 USD - میلیون 2018-03
ذخایر طلا 0 تن 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 530 USD - میلیون 2018-06
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.1 % 2017-12
بودجه دولت -5.4 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -1296692 CRC - میلیون 2018-08
هزینه های دولت 1195550 CRC - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 3009286 CRC - میلیون 2018-08
هزینه های مالی 4305978 CRC - میلیون 2018-08
ارزیابی اعتبار 50
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 3.7 % 2018-07
تولید صنعتی 2.7 % 2018-07
تغییرات موجودی انبار 19756 CRC - میلیون 2016-03
شاخص اقتصادی مقدم 3.2 % 2018-07
سرعت اینترنت 4092 KBps 2017-03
آدرس های IP 531033 IP 2017-03
شاخص رقابتی 62.14 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 55 2018-12
شاخص فساد مالی 59 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 38 2017-12
آسانی کسب و کار 61 2017-12
استخراج معدن 1.4 % 2018-07
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 4746061 CRC - میلیون 2018-06
قیمت گازوئیل 1.14 USD / لیتر 2018-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 13 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 35.67 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.33 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.34 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 192 mm 2015-12
درجه حرارت 24.61 celsius 2015-12