کاستاریکا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.9 2017-09
نرخ بیکاری 9.3 2017-12
نرخ تورم 2.21 2018-02
نرخ بهره 5 2018-02
موازنه تجاری 306 2018-02
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62 2016-12

بازارها آخرین مرجع
پول 563 2018-03
بازار سهام 31901 امتیاز 2017-04
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.9 % 2017-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.98 % 2017-09
تولید ناخالص داخلی 57.44 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 678680 CRC - میلیون 2017-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 122402 CRC - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 9714 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15402 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 324276 CRC - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 238553 CRC - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 796345 CRC - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 16242 CRC - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 274441 CRC - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 277254 CRC - میلیون 2017-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 174529 CRC - میلیون 2017-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.3 % 2017-12
افراد بیکار 204452 2017-12
حداقل دستمزد 5089 نقاط شاخص 2018-02
جمعیت 4.91 میلیون 2016-12
افراد شاغل 1995640 2017-12
نرخ اشتغال 51.7 % 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 57 % 2017-12
هزینه زندگی خانواده 365500 CRC / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 275600 CRC / ماه 2017-12
دستمزد 617040 CRC / ماه 2017-11
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 763600 CRC / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 285600 CRC / ماه 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.21 % 2018-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2018-02
قیمت تولید 112 نقاط شاخص 2018-02
CPI مسکن آب و برق 105 نقاط شاخص 2018-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 نقاط شاخص 2018-02
تورم مواد غذایی 2.28 % 2018-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.21 % 2018-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 5 % 2018-02
عرضه پول M2 10439065 CRC - میلیون 2018-02
ذخایر ارزی 7106 USD - میلیون 2018-03
نرخ بهره سپرده 1.21 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 306 USD - میلیون 2018-02
صادرات 873 USD - میلیون 2018-02
واردات 1180 USD - میلیون 2018-02
حساب جاری -409 USD - میلیون 2017-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.3 % 2016-12
بدهی خارجی 26228 USD - میلیون 2017-09
گردش سرمایه -613 USD - میلیون 2017-09
حواله 36.63 USD - میلیون 2016-12
ذخایر طلا 0 تن 2017-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 572 USD - میلیون 2017-09
شاخص تروریسم 0 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62 % 2016-12
بودجه دولت -4.6 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -2021102 CRC - میلیون 2017-12
هزینه های دولت 113794 CRC - میلیون 2017-09
درآمدهای دولت 4742918 CRC - میلیون 2017-12
هزینه های مالی 6764020 CRC - میلیون 2017-12
ارزیابی اعتبار 50
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 2.4 % 2017-11
تولید صنعتی 3.6 % 2017-11
تغییرات موجودی انبار 19756 CRC - میلیون 2016-03
شاخص اقتصادی مقدم 2.1 % 2017-11
سرعت اینترنت 4092 KBps 2017-03
آدرس های IP 531033 IP 2017-03
شاخص رقابتی 4.5 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 47 2018-12
شاخص فساد مالی 59 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 38 2017-12
آسانی کسب و کار 61 2017-12
استخراج معدن 0.5 % 2017-11
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 465675 CRC - میلیون 2017-09
قیمت گازوئیل 1.06 USD / لیتر 2018-02
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 13 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 35.67 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.33 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.34 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 192 mm 2015-12
درجه حرارت 24.61 celsius 2015-12