کاستاریکا

اقتصاد کشورها
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.01 2017-03
نرخ بیکاری 8.5 2017-06
نرخ تورم 0.91 2017-08
نرخ بهره 4.5 2017-08
موازنه تجاری -526 2017-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62 2016-12
بازارها آخرین مرجع
پول 573 2017-09
بازار سهام 31901 امتیاز 2017-04
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.01 % 2017-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.59 % 2017-03
تولید ناخالص داخلی 57.44 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 697648 CRC - میلیون 2017-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 129541 CRC - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 9714 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15402 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 342851 CRC - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 293491 CRC - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 900264 CRC - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 13760 CRC - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 273173 CRC - میلیون 2017-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 271579 CRC - میلیون 2017-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.5 % 2017-06
افراد بیکار 207047 2017-03
حداقل دستمزد 4969 نقاط شاخص 2017-08
جمعیت 4.91 میلیون 2016-12
افراد شاغل 2060757 2017-03
نرخ اشتغال 54.31 % 2017-06
نرخ مشارکت نیروی کار 59.5 % 2017-03
هزینه زندگی خانواده 824420 CRC / ماه 2016-12
هزینه زندگی انفرادی 787191 CRC / ماه 2016-12
دستمزد 617217 CRC / ماه 2017-05
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 699200 CRC / ماه 2015-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 285000 CRC / ماه 2015-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.91 % 2017-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2017-08
قیمت تولید 110 نقاط شاخص 2017-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.68 نقاط شاخص 2017-08
تورم مواد غذایی 1.14 % 2017-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.22 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 4.5 % 2017-08
عرضه پول M2 10107100 CRC - میلیون 2017-08
ذخایر ارزی 6861 USD - میلیون 2017-09
نرخ بهره سپرده 1.21 % 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -526 USD - میلیون 2017-08
صادرات 848 USD - میلیون 2017-08
واردات 1374 USD - میلیون 2017-08
حساب جاری -331 USD - میلیون 2017-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.3 % 2016-12
بدهی خارجی 26236 USD - میلیون 2017-03
گردش سرمایه -172 USD - میلیون 2017-03
حواله 518 USD - میلیون 2015-12
ذخایر طلا 0 تن 2017-03
شاخص تروریسم 0 2015-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62 % 2016-12
بودجه دولت -4.6 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -956833 CRC - میلیون 2017-07
هزینه های دولت 107648 CRC - میلیون 2017-03
درآمدهای دولت 2635260 CRC - میلیون 2017-07
هزینه های مالی 3592092 CRC - میلیون 2017-07
ارزیابی اعتبار 50
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 4.2 % 2017-06
تولید صنعتی 3.6 % 2017-06
تغییرات موجودی انبار 19756 CRC - میلیون 2016-03
شاخص اقتصادی مقدم 4.4 % 2017-06
شاخص رقابتی 4.41 امتیاز 2017-12
رتبه رقابتی 54 2017-12
شاخص فساد مالی 58 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 41 2016-12
آسانی کسب و کار 62 2016-12
استخراج معدن 3.79 % 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 475094 CRC - میلیون 2017-03
قیمت گازوئیل 0.96 USD / لیتر 2017-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 13 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 35.67 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.33 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.34 % 2016-12