شاخص یاب

کاستاریکا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 1.4 1.4 1.3 1.4 1.3
نرخ بیکاری 10.20 9 8.8 9.3 9.6 9.4
نرخ تورم 1.86 2.3 2.5 2.7 2.9 3
نرخ بهره 5.25 5.25 5.25 5.25 5.5 5.5
موازنه تجاری -258.50 -363 -371 -372 -366 -366
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.10 68 70 70 70 70
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بازار سهام 31901.40
30300 32739 32747 32752 27100
پول 598.60
583 585 587 589 596
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00
1.4 1.4 1.3 1.4 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.60
3.2 3.6 3.8 3.1 3.5
تولید ناخالص داخلی 57.06
59.1 60 60 60 62
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7051447.89
7327011 7387340 7319403 6967380 7841294
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1303008.79
1404020 1252028 1352523 1239442 1502568
تولید ناخالص داخلی سرانه 9792.00
10297 10500 10500 10500 10700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15524.99
15739 16300 16300 16300 16770
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 371006.54
346349 376597 385105 339914 370659
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 332729.17
318136 303970 345373 256047 340466
تولید ناخالص داخلی از ساخت 809637.37
872004 897455 840404 810650 933210
تولید ناخالص داخلی از معادن 16450.38
31548 19846 17075 17310 33763
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 279586.16
284580 288452 290210 282449 304554
تولید ناخالص داخلی از خدمات 672662.52
745135 701010 698224 666733 797437
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 276203.54
278618 280917 286699 274553 298174
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 180589.19
181421 177913 187452 182713 194155
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 10.20
9 8.8 9.3 9.6 9.4
افراد بیکار 242228.00
240000 239308 238821 241857 230000
حداقل دستمزد 5089.29
5089 5089 5089 5089 5089
جمعیت 4.95
5.01 5.03 5.04 5.06 5.19
دستمزد 633490.00
657000 700000 637991 637991 708000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 748700.00
775600 775600 743257 736350 790600
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 296600.00
326274 326274 316368 316403 340351
نرخ مشارکت نیروی کار 61.10
60 60.1 58.74 59.39 60.5
هزینه زندگی خانواده 331800.00
331800 365500 331800 331800 375500
هزینه زندگی انفرادی 209000.00
209000 209000 209000 209000 209000
افراد شاغل 2138140.00
2090717 2091334 2057133 2064268 2088642
نرخ اشتغال 54.90
53.91 53.83 52.7 53.06 53.88
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 1.86
2.3 2.5 2.7 2.9 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.86
105 106 106 106 111
قیمت تولید 114.50
113 114 114 114 115
انتظارات تورم 3.55
3.59 3.61 3.63 3.63 3.62
نرخ تورم (ماهانه) 0.37
0.2 -0.1 0.2 0.3 0.1
تورم مواد غذایی 1.12
2.4 2.37 2.44 0.27 2.6
CPI مسکن آب و برق 106.04
107 108 108 109 114
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.41
103 104 106 108 109
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 5.25
5.25 5.25 5.25 5.5 5.5
عرضه پول M2 10647524.45
10764780 10899269 11047030 11196312 12506648
ذخایر ارزی 6932.82
7613 7106 6702 7214 7016
نرخ بهره سپرده 2.79
2.79 2.79 2.79 3.04 3.04
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -258.50
-363 -371 -372 -366 -366
صادرات 852.00
916 922 916 918 918
واردات 1110.50
1277 1293 1287 1284 1284
حساب جاری -651.60
-582 -414 -603 -635 -570
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00
-5.09 -4.93 -4.54 -3.89 -3.85
بدهی خارجی 28642.00
28500 30113 30552 31010 29000
گردش سرمایه -74.34
-684 -909 -486 -674 -640
حواله 111.48
60 120 100 115 125
ذخایر طلا 0.00
0 0 0 0 0
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 529.80
600 870 710 570 950
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.10
68 70 70 70 70
بودجه دولت -5.40
-6 -6.4 -6.4 -6.4 -6.3
ارزش بودجه دولت -1296692.50
-902619 -941551 -979824 -945302 -953287
هزینه های دولت 1195549.89
1196312 1184427 1240981 1179764 1280281
درآمدهای دولت 3009285.80
2112941 2260390 2354673 2286825 2299233
هزینه های مالی 4305978.30
2968182 3201941 3334497 3232126 3252520
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید صنعتی 3.80
3.9 3.4 3 3.2 3.6
تولید صنعتی 2.70
2.5 2.6 2.8 3 3.1
تغییرات موجودی انبار -39446.70
-14630 49382 -19736 74988 -11400
شاخص اقتصادی مقدم 4.10
3.4 3.5 3.7 3.7 3.6
سرعت اینترنت 4091.66
4763 4854 4953 5049 5820
آدرس های IP 531033.00
542595 548064 548928 547757 559884
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.20
0.28 0.32 0.3 0.31 0.31
استخراج معدن -0.50
1.6 1.4 1.6 1.7 1.5
شاخص رقابتی 62.14
62.64 62.64 62.64 62.64 65.14
رتبه رقابتی 55.00
55 55 55 55 55
شاخص فساد مالی 59.00
59 59 59 59 59
رتبه فساد مالی 38.00
38 38 38 38 38
آسانی کسب و کار 67.00
61 71 72 72 76
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
هزینه های مصرف کننده 4746060.86
4920867 4865551 4926411 4740714 5266263
قیمت گازوئیل 1.11
1.09 1.07 1.05 1.03 0.96
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 13.00
13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی 35.67
35.67 35.67 35.67 35.67 35.67
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.33
26.33 26.33 26.33 26.33 26.33
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.34
9.34 9.34 9.34 9.34 9.34
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بارش 191.73
301 93.88 250 250 256
درجه حرارت 24.61
24.93 25.77 25.25 25.25 26.23