کاستاریکا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.01 1.1 1.2 1.3 1.3 1.9
نرخ بیکاری 8.50 9 9.1 9.8 9.8 9.3
نرخ تورم 1.17 1.5 2 1.7 1.7 4
نرخ بهره 4.50 2.5 2.75 2.75 2.75 2.75
موازنه تجاری -324.40 -381 -403 -411 -413 -413
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.00 60.76 60.95 60.28 59.61 53.57
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 570.38 566 571 577 583 644
بازار سهام 31901.40 31600 31300 30900 30600 27100
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.01 1.1 1.2 1.3 1.3 1.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.59 3.8 4.1 4.3 3.6 4.1
تولید ناخالص داخلی 57.44 59.35 59.83 60.47 61.11 67.23
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 697648.48 693918 714730 718111 711779 758241
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 129541.49 144411 142464 133435 138267 140477
تولید ناخالص داخلی سرانه 9714.10 9845 9915 9962 10008 10540
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15401.50 15000 15000 15774 15843 16770
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 342851.01 320509 328990 344946 339595 331483
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 293490.98 306999 309868 299075 297836 302335
تولید ناخالص داخلی از ساخت 900264.10 858381 890070 909200 877552 896728
تولید ناخالص داخلی از معادن 13759.52 18608 19062 18943 18974 18968
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 273172.80 274397 273938 276322 276529 276564
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 271579.40 274925 277769 280167 283262 302892
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 8.50 9 9.1 9.8 9.8 9.3
افراد بیکار 207047.00 210001 209109 210712 208803 209348
حداقل دستمزد 4968.51 4969 4969 4969 4969 4969
جمعیت 4.91 4.95 4.97 4.98 5 5.15
هزینه زندگی خانواده 824420.00 855775 861517 865831 869072 878302
هزینه زندگی انفرادی 787190.90 756850 749983 744293 739576 720236
نرخ مشارکت نیروی کار 59.50 58.62 57.88 58.66 58.63 58.64
افراد شاغل 2060757.00 2008242 1988690 2013989 2018189 2014382
نرخ اشتغال 54.31 53.93 53.09 53.46 53.43 53.66
دستمزد 654059.00 642578 642599 642600 642600 642600
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 699200.00 696182 695875 695591 695330 693615
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 285000.00 271808 270444 269183 268016 260222
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 1.17 1.5 2 1.7 1.7 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.21 102 102 102 103 106
قیمت تولید 110.43 110 110 108 108 110
نرخ تورم (ماهانه) 0.32 0.14 0.16 0.17 0.16 0.16
تورم مواد غذایی 1.55 2.75 2.95 3.07 3.04 3.05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.67 97.28 97.54 97.55 97.54 97.54
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 4.50 2.5 2.75 2.75 2.75 2.75
عرضه پول M2 10199762.88 10264415 10487882 10689173 10887370 12830378
ذخایر ارزی 6861.22 7748 6313 6783 6340 6631
نرخ بهره سپرده 1.21 1.71 1.44 1.42 1.4 0.26
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -324.40 -381 -403 -411 -413 -413
صادرات 848.00 881 903 895 899 898
واردات 1172.40 1234 1252 1264 1265 1264
حساب جاری -330.90 -701 -579 -385 -447 -561
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.30 -3.74 -3.57 -3.6 -3.63 -4.02
بدهی خارجی 26235.60 27797 28396 28869 29443 34127
گردش سرمایه -614.98 -591 -623 -602 -623 -642
حواله 517.50 510 498 497 497 505
ذخایر طلا 0.00 0 0 0 0 0
شاخص تروریسم 0.00 0 0 0 0 0
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.00 60.76 60.95 60.28 59.61 53.57
بودجه دولت -4.60 -4.8 -4.64 -4.67 -4.7 -4.77
ارزش بودجه دولت -720228.70 -850909 -765513 -787816 -797968 -791843
هزینه های دولت 107648.02 114947 119441 110636 116117 121715
درآمدهای دولت 1860445.70 2311270 2032336 2130300 2154817 2131761
هزینه های مالی 2580674.40 3210359 2812683 2954136 2989119 2955714
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید صنعتی 3.60 3.88 3.63 3.89 3.77 3.77
تولید صنعتی 3.20 3.01 2.67 2.31 1.99 1.71
تغییرات موجودی انبار 19755.90 -2620 -16750 18550 20110 -11400
شاخص اقتصادی مقدم 4.40 4.11 4.09 4.1 4.1 4.1
استخراج معدن 1.57 4.07 3.58 3.63 3.69 3.67
شاخص رقابتی 4.41 4.36 4.36 4.37 4.37 4.37
رتبه رقابتی 54.00 53 53 54 55 55
شاخص فساد مالی 58.00 57 58 58 58 60
رتبه فساد مالی 41.00 40 39 39 39 38
آسانی کسب و کار 62.00 61 64 65 65 66
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
هزینه های مصرف کننده 475094.50 425800 426408 428992 428430 427577
قیمت گازوئیل 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 13.00 13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی 35.67 33.96 33.95 33.98 34 34.21
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.33 24.77 24.76 24.8 24.83 25.13
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.34 9.25 9.23 9.22 9.22 9.3