شاخص یاب

کاستاریکا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 1 1.4 1.4 1.3 1.3
نرخ بیکاری 10.30 10 9.9 9.6 9.5 9.4
نرخ تورم 2.13 2.6 2.7 3 3.2 3.4
نرخ بهره 5.00 5 5.25 5.25 5 4.5
موازنه تجاری -482.30 -471 -457 -458 -459 -459
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.10 62.1 66.5 58.9 53.6 68.2
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بازار سهام 31901.40
30600 30300 32739 32747 27100
پول 563.80
570 575 580 585 604
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40
1 1.4 1.4 1.3 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.55
3.5 3.5 3.6 3 3.6
تولید ناخالص داخلی 57.06
58.97 59.1 60 60 62
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7117187.65
6866648 7347963 7373406 6973228 7894152
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1232597.41
1230958 1444224 1276971 1289214 1551576
تولید ناخالص داخلی سرانه 9792.00
10297 10297 10500 10500 10700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15524.99
15737 15739 16300 16300 16770
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 359544.29
334619 346438 372488 365442 372189
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 295465.18
248103 319754 306102 288800 343522
تولید ناخالص داخلی از ساخت 873870.73
803023 889399 905330 805986 955509
تولید ناخالص داخلی از معادن 20133.98
17808 32774 20859 16956 35210
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 276890.30
277769 284067 286858 281811 305182
تولید ناخالص داخلی از خدمات 667185.71
649363 737718 691204 669864 792554
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 272224.20
271663 282991 282024 280253 304027
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 164168.66
176489 181037 170079 178511 194494
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 10.30
10 9.9 9.6 9.5 9.4
افراد بیکار 229082.00
235000 240000 231695 235757 230000
حداقل دستمزد 5089.29
5089 5089 5089 5089 5089
جمعیت 4.95
5 5.01 5.03 5.04 5.19
دستمزد 607993.00
670000 657000 700000 620272 708000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 763600.00
775600 775600 775600 744334 790600
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 285600.00
326274 326274 326274 308313 340351
نرخ مشارکت نیروی کار 57.70
58.9 60 58.19 58.41 60.5
هزینه زندگی خانواده 365500.00
365500 365500 365500 365500 375500
هزینه زندگی انفرادی 275600.00
275600 275600 275600 275600 275600
افراد شاغل 2004711.00
2020075 2048706 2035007 2033460 2025476
نرخ اشتغال 51.80
52.73 53.59 53.15 52.8 52.7
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.13
2.6 2.7 3 3.2 3.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.03
104 105 106 106 112
قیمت تولید 113.13
111 112 111 111 113
انتظارات تورم 3.70
3.9 3.88 3.86 3.83 3.82
نرخ تورم (ماهانه) 0.18
0.06 0.09 0.05 0.06 0.06
تورم مواد غذایی 1.40
2.5 2.4 2.37 2.44 2.6
CPI مسکن آب و برق 105.61
104 107 108 109 115
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.70
102 103 105 107 110
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 5.00
5 5.25 5.25 5 4.5
عرضه پول M2 10551375.84
10644476 10787931 10941251 11096009 12605288
ذخایر ارزی 8278.51
8632 8372 8585 8151 8348
نرخ بهره سپرده 2.79
2.79 3.04 3.04 2.79 2.29
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -482.30
-471 -457 -458 -459 -459
صادرات 929.00
904 910 908 908 908
واردات 1439.90
1375 1366 1366 1367 1367
حساب جاری -366.60
-407 -492 -382 -302 -424
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00
-4.04 -5.09 -4.93 -4.54 -3.85
بدهی خارجی 28537.10
27300 27500 30012 30432 23000
گردش سرمایه -1544.28
-752 -770 -965 -700 -726
حواله 36.63
35.87 35.9 36.19 36.48 36.7
ذخایر طلا 0.00
0 0 0 0 0
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 586.80
840 870 731 732 950
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.10
62.1 66.5 58.9 53.6 68.2
بودجه دولت -5.40
-7 -7 -5.45 -5.46 -5.8
ارزش بودجه دولت -669887.00
-985344 -911273 -959121 -952363 -943142
هزینه های دولت 1151335.05
1160319 1203406 1192783 1183830 1292858
درآمدهای دولت 1572955.90
2446966 2150223 2352417 2343723 2317560
هزینه های مالی 2242842.90
3432310 3028611 3311538 3296086 3260702
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 2.80
2.92 2.89 2.89 2.91 2.9
تولید صنعتی 3.00
4.6 4.5 2.37 2.32 4.6
تغییرات موجودی انبار 19755.90
-2950 -14630 11036 7344 -11400
شاخص اقتصادی مقدم 2.80
3.1 3.4 3.5 3.5 3.6
سرعت اینترنت 4091.66
4666 4763 4854 4953 5820
آدرس های IP 531033.00
539978 542595 548064 548928 559884
استخراج معدن -0.20
-0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05
شاخص رقابتی 4.50
4.37 4.37 4.49 4.53 4.53
رتبه رقابتی 47.00
55 55 48 46 51
شاخص فساد مالی 59.00
59 59 60 60 62
رتبه فساد مالی 38.00
38 38 38 38 38
آسانی کسب و کار 61.00
61 60 60 60 60
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 4674312.75
4679443 4904860 4842588 4727652 5269449
قیمت گازوئیل 1.14
1.08 1.02 0.96 0.91 0.65
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 13.00
13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی 35.67
35.67 35.67 34 34 34
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.33
25.1 25.1 25.09 25.09 25.22
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.34
9.28 9.28 9.32 9.34 9.4
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 191.73
344 301 93.88 250 256
درجه حرارت 24.61
25.65 24.93 25.77 25.25 26.23