کاستاریکا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.01 1.6 1.5 1.5 1.6 1.7
نرخ بیکاری 8.50 9.2 9.8 9.8 9.7 9.3
نرخ تورم 1.64 2 2.4 2.6 2.8 3
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
موازنه تجاری -525.70 -418 -412 -402 -391 -327
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.00 62.6 62.32 62.05 61.77 58.9
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 567.24 565 559 554 548 485
بازار سهام 31901.40 31600 31300 30900 30600 27100
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.01 1.6 1.5 1.5 1.6 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.50 3.7 3.6 3.6 3.7 3.8
تولید ناخالص داخلی 57.44 59.1 59.65 60.2 60.75 64
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 697648.48 691096 690296 685626 686209 685789
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 129541.49 136893 132929 131834 133890 132882
تولید ناخالص داخلی سرانه 9714.10 9905 9947 9989 10030 10336
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15401.50 15000 15765 15826 15886 16770
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 342851.01 325928 338928 330815 319122 325224
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 293490.98 301702 297574 297380 298110 293612
تولید ناخالص داخلی از ساخت 900264.10 864410 885294 861455 843089 855294
تولید ناخالص داخلی از معادن 13759.52 30149 14135 14898 15121 27845
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 273172.80 272602 273029 272844 272554 271610
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 271579.40 269362 269404 269129 268994 267244
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 8.50 9.2 9.8 9.8 9.7 9.3
افراد بیکار 193126.00 186876 183162 181599 178652 166907
حداقل دستمزد 4968.51 4968 4967 4966 4965 4957
جمعیت 4.91 4.95 4.96 4.98 4.99 5.07
هزینه زندگی خانواده 824420.00 861517 865831 869072 871507 878302
هزینه زندگی انفرادی 787190.90 838278 843026 846327 848623 853662
نرخ مشارکت نیروی کار 59.40 60.32 60.59 60.76 60.85 60.84
افراد شاغل 2079840.00 2055482 2042952 2034747 2029026 2001306
نرخ اشتغال 54.31 54.84 54.94 54.98 54.98 54.99
دستمزد 614269.00 602113 596452 590887 585716 552684
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 699200.00 700256 700256 700256 700256 700256
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 285000.00 289344 289358 289366 289370 289375
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 1.64 2 2.4 2.6 2.8 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.24 101 101 101 102 104
قیمت تولید 110.62 112 113 114 115 119
نرخ تورم (ماهانه) 0.25 0.47 0.66 0.79 0.89 1.11
تورم مواد غذایی 2.76 4.13 2.3 2.4 2.5 2.6
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.03 99.4 98.94 98.49 98.05 94.74
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
عرضه پول M2 10122975.40 10203200 10226777 10231390 10228805 10160276
ذخایر ارزی 6822.17 6349 6342 6001 5571 3127
نرخ بهره سپرده 1.21 2.48 2.65 2.82 2.99 2.87
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -525.70 -418 -412 -402 -391 -327
صادرات 854.30 852 840 828 816 729
واردات 1380.00 1276 1279 1275 1270 1226
حساب جاری -351.30 -555 -359 -332 -447 -411
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.30 -3.75 -3.84 -3.93 -4.01 -4.93
بدهی خارجی 26232.10 26001 25874 25688 25497 23591
گردش سرمایه 27.74 -427 -289 -258 -400 -407
حواله 517.50 482 474 466 458 397
ذخایر طلا 0.00 0 0 0 0 0.01
شاخص تروریسم 0.00 0 0 0 0 0
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.00 62.6 62.32 62.05 61.77 58.9
بودجه دولت -4.60 -3.71 -3.57 -3.43 -3.3 -2.93
ارزش بودجه دولت -956832.70 -641654 -564142 -518832 -492341 -455353
هزینه های دولت 107648.02 115409 109802 111530 109908 112041
درآمدهای دولت 2635259.60 1449558 1526056 1575074 1565462 1561919
هزینه های مالی 3592092.30 2041945 1983666 2010265 2017744 2016941
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولید صنعتی 4.20 4.02 4.16 4.21 4.19 4.38
تولید صنعتی 3.60 4.2 4.4 4.5 4.6 4.6
تغییرات موجودی انبار 19755.90 -16750 18550 20110 -2950 -11400
شاخص اقتصادی مقدم 2.80 4.7 4.3 3.8 3.8 4
استخراج معدن 3.79 3.91 3.97 4.02 4.07 4.37
شاخص رقابتی 4.50 4.37 4.37 4.37 4.37 4.54
رتبه رقابتی 47.00 55 55 55 55 49
شاخص فساد مالی 58.00 56 56 56 56 54
رتبه فساد مالی 41.00 38 37 37 37 36
آسانی کسب و کار 62.00 59 60 61 63 93
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
هزینه های مصرف کننده 475094.50 410766 404927 391580 380582 322999
قیمت گازوئیل 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00 30.46 30.45 30.44 30.44 30.37
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 13.00 13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی 35.67 33.95 33.98 34 34.02 34.21
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.33 24.76 24.8 24.83 24.86 25.13
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.34 9.18 9.18 9.17 9.17 9.21