کاستاریکا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7
نرخ بیکاری 10.30 9.6 9.7 9.7 9.7 9.4
نرخ تورم 2.38 2.4 2.6 2.7 3 3.4
نرخ بهره 5.00 5 5 5.25 5.25 4.5
موازنه تجاری -307.10 -369 -376 -366 -368 -368
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.10 60.6 62.1 61 58.9 51.3
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بازار سهام 31901.40
30900 30600 30300 31901 27100
پول 561.00
573 583 593 602 644
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30
1.5 1.6 1.6 1.7 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.01
3.3 3.5 3.5 3.6 3.6
تولید ناخالص داخلی 57.44
58.05 58.57 59.1 63.6 64.4
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7099481.18
6881831 6873396 7355063 7190310 7909399
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1395385.34
1272316 1232168 1445619 1330895 1554573
تولید ناخالص داخلی سرانه 9714.10
9781 10297 9906 10549 10786
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15401.50
15508 15607 15800 16330 16770
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 335148.02
360652 334948 347213 360132 373382
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 308940.80
285014 248347 320063 311366 344185
تولید ناخالص داخلی از ساخت 859322.23
795422 803812 890258 886789 957355
تولید ناخالص داخلی از معادن 32268.70
16734 17844 33430 21234 35950
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 274460.60
278118 278042 284341 282245 305771
تولید ناخالص داخلی از خدمات 712771.40
661084 650001 738431 676124 794085
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 273421.70
276579 271930 283265 271444 304614
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 171975.60
176171 176663 178167 173278 191595
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 10.30
9.6 9.7 9.7 9.7 9.4
افراد بیکار 229082.00
222000 235000 240000 206336 230000
حداقل دستمزد 5089.29
4968 4992 4993 4989 4990
جمعیت 4.95
4.94 4.95 4.97 4.98 5.21
دستمزد 607993.00
645000 670000 657000 700000 708000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 763600.00
775600 775600 775600 775600 790600
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 285600.00
326274 326274 326274 326274 340351
نرخ مشارکت نیروی کار 57.70
58.7 58.9 60 59.77 60.5
هزینه زندگی خانواده 365500.00
365500 365500 365500 365500 375500
هزینه زندگی انفرادی 275600.00
275600 275600 275600 275600 275600
افراد شاغل 2004711.00
2045246 2048716 2047912 2048098 2048063
نرخ اشتغال 51.80
52.21 52.83 53.67 53.17 52.78
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 2.38
2.4 2.6 2.7 3 3.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.97
103 104 105 106 112
قیمت تولید 112.58
111 111 112 111 113
انتظارات تورم 3.70
3.87 3.9 3.88 3.86 3.82
نرخ تورم (ماهانه) -0.08
0.34 0.35 0.35 0.35 0.35
تورم مواد غذایی 2.90
2.4 2.5 2.4 2.37 2.6
CPI مسکن آب و برق 105.46
103 104 107 108 115
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.65
101 102 103 105 110
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 5.00
5 5 5.25 5.25 4.5
عرضه پول M2 10517496.15
10428542 10182396 10061423 10130588 10244906
ذخایر ارزی 8278.51
6783 6500 6110 5798 3300
نرخ بهره سپرده 1.21
1.46 1.46 1.71 1.71 0.96
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -307.10
-369 -376 -366 -368 -368
صادرات 1048.30
944 925 938 935 935
واردات 1355.40
1314 1301 1302 1303 1303
حساب جاری -536.00
-349 -428 -509 -470 -463
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00
-4.88 -4.04 -5.09 -4.93 -4.26
بدهی خارجی 26884.60
27000 27300 27500 28106 23000
گردش سرمایه -865.70
-307 -307 -307 -307 -307
حواله 36.63
34.99 35.57 36.16 36.13 33.55
ذخایر طلا 0.00
0 0 0 0 0
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 586.80
820 840 870 620 950
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.10
60.6 62.1 61 58.9 51.3
بودجه دولت -5.40
-7 -7 -7 -4.67 -5.8
ارزش بودجه دولت -347901.80
4523502 5453677 4639844 5709962 -3274182
هزینه های دولت 1162711.41
1168313 1161459 1204569 1159655 1295355
درآمدهای دولت 682883.10
6935636 7602455 7909044 7837357 -1143665
هزینه های مالی 1030784.90
2412134 2148778 2123281 2127395 2130517
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید صنعتی 3.00
2.62 2.67 2.7 2.73 2.79
تولید صنعتی 3.00
4.5 4.6 4.5 0.57 4.6
تغییرات موجودی انبار 19755.90
20110 -2950 -14630 2785 -11400
شاخص اقتصادی مقدم 2.90
3.8 3.8 3.8 2.73 4
سرعت اینترنت 4091.66
4548 4666 4763 4854 5820
آدرس های IP 531033.00
523897 522321 519508 516824 479176
استخراج معدن -2.10
1.14 1.44 1.61 1.7 1.79
شاخص رقابتی 4.50
4.45 4.45 4.45 4.45 4.45
رتبه رقابتی 47.00
50 50 50 50 50
شاخص فساد مالی 59.00
57 58 58 58 55
رتبه فساد مالی 38.00
37 37 37 37 37
آسانی کسب و کار 61.00
61 61 61 61 61
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
هزینه های مصرف کننده 4753800.64
4665687 4684042 4924937 4662524 5296120
قیمت گازوئیل 1.08
1.03 0.97 0.92 0.87 0.6
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 13.00
13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی 35.67
35.67 35.67 35.67 34 34
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.33
26.33 26.33 26.33 26.33 26.33
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.34
9.26 9.26 9.26 9.3 9.28
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بارش 191.73
262 344 301 93.88 256
درجه حرارت 24.61
26.33 25.65 24.93 25.77 26.23