شاخص یاب

کاستاریکا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 1 1.4 1.4 1.3 1.3
نرخ بیکاری 8.70 9.2 9 8.8 9.3 9.4
نرخ تورم 2.24 2.4 2.7 3 3.2 3.4
نرخ بهره 5.00 5 5.25 5.25 5.25 5.5
موازنه تجاری -471.10 -485 -469 -471 -471 -470
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.10 68 68 70 70 70
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بازار سهام 31901.40
30600 30300 32739 32747 27100
پول 577.05
570 571 573 574 581
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40
1 1.4 1.4 1.3 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.55
3 3.2 3.6 3 3.5
تولید ناخالص داخلی 57.06
58.97 59.1 60 60 62
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7117187.65
6849776 7326665 7373406 6973228 7840923
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1232597.41
1227933 1440038 1276971 1289214 1541114
تولید ناخالص داخلی سرانه 9792.00
10297 10297 10500 10500 10700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15524.99
15737 15739 16300 16300 16770
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 359544.29
333797 345434 372488 365442 369680
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 295465.18
247493 318827 306102 288800 341205
تولید ناخالص داخلی از ساخت 873870.73
801050 886821 905330 805986 949066
تولید ناخالص داخلی از معادن 20133.98
17765 32679 20859 16956 34973
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 276890.30
277087 283243 286858 281811 303124
تولید ناخالص داخلی از خدمات 667185.71
647767 735580 691204 669864 787210
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 272224.20
270996 282171 282024 280253 301977
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 164168.66
176056 180513 170079 178511 193183
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 8.70
9.2 9 8.8 9.3 9.4
افراد بیکار 205141.00
235000 240000 231695 235757 230000
حداقل دستمزد 5089.29
5089 5089 5089 5089 5089
جمعیت 4.95
5 5.01 5.03 5.04 5.19
دستمزد 645007.00
670000 657000 700000 1736506 708000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 763600.00
775600 775600 775600 744334 790600
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 285600.00
326274 326274 326274 308313 340351
نرخ مشارکت نیروی کار 60.90
58.9 60 58.19 58.41 60.5
هزینه زندگی خانواده 365500.00
365500 365500 365500 365500 375500
هزینه زندگی انفرادی 275600.00
275600 275600 275600 275600 275600
افراد شاغل 2160036.00
2020075 2048706 2035007 2033460 2025476
نرخ اشتغال 55.60
52.73 53.59 53.15 52.8 52.7
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.24
2.4 2.7 3 3.2 3.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.25
104 105 106 106 112
قیمت تولید 113.29
113 113 114 114 115
انتظارات تورم 3.50
3.44 3.42 3.43 3.46 3.49
نرخ تورم (ماهانه) -0.07
-0.01 0.13 0.02 0.05 0.03
تورم مواد غذایی 1.50
2.5 2.4 2.37 2.44 2.6
CPI مسکن آب و برق 106.02
104 107 108 109 115
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.41
101 103 105 107 110
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 5.00
5 5.25 5.25 5.25 5.5
عرضه پول M2 10627967.70
10644476 10787931 10941251 11096009 12605288
ذخایر ارزی 7801.56
8575 7666 7771 7465 7638
نرخ بهره سپرده 2.79
2.79 3.04 3.04 3.04 3.29
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -471.10
-485 -469 -471 -471 -470
صادرات 937.50
915 942 939 937 938
واردات 1408.50
1400 1409 1409 1408 1408
حساب جاری -366.60
-407 -492 -382 -302 -424
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00
-4.04 -5.09 -4.93 -4.54 -3.85
بدهی خارجی 28537.10
27300 27500 30012 30432 23000
گردش سرمایه -1544.28
-752 -770 -965 -700 -726
حواله 46.06
50.98 47.36 48.28 50.64 48.98
ذخایر طلا 0.00
0 0 0 0 0
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 647.00
840 870 620 643 950
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.10
68 68 70 70 70
بودجه دولت -5.40
-7 -7 -6.8 -6.8 -6.8
ارزش بودجه دولت -895220.00
-984708 -898571 -931601 -934526 -924766
هزینه های دولت 1151335.05
1157468 1199918 1192783 1183830 1284140
درآمدهای دولت 1892988.40
2485187 2155565 2260954 2294178 2266444
هزینه های مالی 2788208.40
3469894 3028103 3192556 3228704 3191209
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 4.20
4.24 4.25 4.37 4.37 4.4
تولید صنعتی 3.00
2.7 2.5 2.6 2.8 3.1
تغییرات موجودی انبار 19755.90
-2950 -14630 11036 7344 -11400
شاخص اقتصادی مقدم 3.20
4 3.4 3.5 3.7 3.6
سرعت اینترنت 4091.66
4666 4763 4854 4953 5820
آدرس های IP 531033.00
539978 542595 548064 548928 559884
استخراج معدن 1.20
1.36 1.38 1.38 1.38 1.38
شاخص رقابتی 4.50
4.37 4.37 4.49 4.53 4.53
رتبه رقابتی 47.00
55 55 48 46 51
شاخص فساد مالی 59.00
59 59 60 60 62
رتبه فساد مالی 38.00
38 38 38 38 38
آسانی کسب و کار 61.00
61 61 60 60 60
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
هزینه های مصرف کننده 4674312.75
4667946 4890644 4842588 4727652 5233918
قیمت گازوئیل 1.14
1.16 1.1 1.04 0.98 0.77
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 13.00
13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی 35.67
35.67 35.67 35.67 35.67 35.67
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.33
26.33 26.33 26.33 26.33 26.33
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.34
9.34 9.34 9.34 9.34 9.34
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بارش 191.73
344 301 93.88 250 256
درجه حرارت 24.61
25.65 24.93 25.77 25.25 26.23