کاستاریکا

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازنگری واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.90 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7
نرخ بیکاری 9.30 9.6 9.6 9.7 9.7 9.4
نرخ تورم 2.41 2.4 2.7 2.8 3.1 3.4
نرخ بهره 5.00 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
موازنه تجاری -492.00 -496 -483 -469 -454 -343
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.00 61.85 62.1 62.1 62.6 57.1
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بازار سهام 31901.40
31300 30900 30600 30300 27100
پول 568.50
576 587 598 609 657
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.90
1.5 1.5 1.6 1.6 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.98
3.9 3.7 3.8 3.8 3.6
تولید ناخالص داخلی 57.44
57.67 58.15 58.62 59.1 64
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 678680.40
684530 680334 680094 682693 680468
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 122402.00
124883 121791 122712 124547 122847
تولید ناخالص داخلی سرانه 9714.10
9660 9742 9823 9905 10403
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15401.50
15327 15453 15579 15800 16770
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 324275.74
343391 348031 334677 325000 330000
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 238553.35
288000 293000 295000 297000 300000
تولید ناخالص داخلی از ساخت 796345.27
845286 790846 796454 845645 833679
تولید ناخالص داخلی از معادن 16242.40
20311 15598 16519 26805 25055
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 274441.20
273974 274000 273906 273748 272867
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 277253.60
280302 281544 280884 281088 278920
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 174529.40
173975 174382 173900 173552 171792
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 9.30
9.6 9.6 9.7 9.7 9.4
افراد بیکار 204452.00
230000 222000 235000 240000 230000
حداقل دستمزد 5089.29
5089 5088 5087 5086 5075
جمعیت 4.91
4.91 4.92 4.94 4.95 5.1
دستمزد 639761.00
603946 597959 592826 587872 548838
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 763600.00
775600 775600 775600 775600 790600
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 285600.00
326274 326274 326274 326274 340351
نرخ مشارکت نیروی کار 57.00
59.1 58.7 58.9 60 60.5
هزینه زندگی خانواده 365500.00
365500 365500 365500 365500 375500
هزینه زندگی انفرادی 275600.00
275600 275600 275600 275600 275600
افراد شاغل 1995640.00
1969706 1971523 1979545 1984954 1993545
نرخ اشتغال 51.70
51.61 52.59 53.62 54.07 54.5
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 2.41
2.4 2.7 2.8 3.1 3.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.86
102 102 102 102 104
قیمت تولید 111.49
111 111 111 112 113
نرخ تورم (ماهانه) 0.41
0.39 0.36 0.36 0.36 0.36
تورم مواد غذایی 2.28
2.3 2.4 2.5 2.4 2.6
CPI مسکن آب و برق 105.04
105 105 105 105 101
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.47
100 99.59 99.14 98.7 94.49
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 5.00
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
عرضه پول M2 10630513.59
10736490 10836602 10881225 10899056 10821033
ذخایر ارزی 7169.98
6419 6814 6537 6144 3333
نرخ بهره سپرده 1.21
3.23 2.98 2.73 2.48 3.1
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -492.00
-496 -483 -469 -454 -343
صادرات 813.20
817 801 791 780 684
واردات 1305.20
1324 1333 1331 1326 1267
حساب جاری -409.30
-429 -361 -377 -420 -361
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.30
-4.18 -4.04 -4.04 -3.75 -5.2
بدهی خارجی 26227.50
26800 27000 27300 27500 23000
گردش سرمایه -613.20
-356 -296 -478 -406 -431
حواله 36.63
34.4 34.99 35.57 36.16 34.41
ذخایر طلا 0.00
0 0 0 0 0.01
شاخص تروریسم 0.00
0 0 0 0 0
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 571.60
790 820 840 870 950
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.00
61.85 62.1 62.1 62.6 57.1
بودجه دولت -4.60
-7 -7 -7 -7 -5.8
ارزش بودجه دولت -1527971.70
-990000 -900000 -880000 -875000 -700000
هزینه های دولت 113793.50
120000 118000 110000 116469 114900
درآمدهای دولت 3714586.20
1385564 1525330 1620648 1608191 1599611
هزینه های مالی 5242557.90
2184132 2018408 2054598 2071731 2072465
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی 2.40
3.97 3.69 3.62 3.89 4.17
تولید صنعتی 3.60
4.4 4.5 4.6 4.5 4.6
تغییرات موجودی انبار 19755.90
18550 20110 -2950 -14630 -11400
شاخص اقتصادی مقدم 2.10
4.3 3.8 3.8 3.8 4
سرعت اینترنت 4091.66
4240 4246 4263 4228 3709
آدرس های IP 531033.00
525462 523897 522321 519508 479176
استخراج معدن 0.50
0.71 1.14 1.44 1.61 1.79
شاخص رقابتی 4.50
4.37 4.37 4.37 4.37 4.53
رتبه رقابتی 47.00
55 55 55 55 51
آسانی کسب و کار 61.00
64 64 64 63 70
شاخص فساد مالی 58.00
55 55 56 56 54
رتبه فساد مالی 41.00
40 39 38 38 37
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
هزینه های مصرف کننده 465674.60
455000 450000 452000 445000 455000
قیمت گازوئیل 1.04
1.02 1.03 1.02 1.02 1
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00
15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 13.00
13 13 13 13 13
نرخ تامین اجتماعی 35.67
34 34 34 34 34
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26.33
25.1 25.1 25.1 25.1 25.22
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.34
9.26 9.26 9.26 9.26 9.28
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بارش 191.73
93.69 262 344 301 256
درجه حرارت 24.61
25.72 26.33 25.65 24.93 26.23