کنگو

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 1581 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 35 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 387 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 742 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 46.1 % 2013-12
جمعیت 78.74 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 46.47 % 2018-03
تورم مواد غذایی 47.4 % 2018-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 14 % 2018-04
ذخایر ارزی 3214 USD - میلیون 2018-02
عرضه پول M1 2067271 CDF - میلیون 2018-03
عرضه پول M2 8254317 CDF - میلیون 2018-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -228 USD - میلیون 2016-12
صادرات 9980 USD - میلیون 2016-12
واردات 10208 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری -1334 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.7 % 2016-12
تولید نفت خام 17 BBL/D/1K 2018-01
شاخص تروریسم 6.97 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 118 % 2017-12
بودجه دولت -1.6 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 25
هزینه های مالی 383459 CDF - میلیون 2018-02
ارزش بودجه دولت 136448 CDF - میلیون 2018-02
درآمدهای دولت 519907 CDF - میلیون 2018-02
مخارج نظامی 416 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 4.8 % 2016-12
سرعت اینترنت 3461 KBps 2017-03
آدرس های IP 27953 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.27 2018-12
رتبه رقابتی 126 2018-12
شاخص فساد مالی 21 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 161 2017-12
آسانی کسب و کار 182 2017-12
استخراج معدن 11.75 % 2017-12
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.55 % 2018-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 36.17 % 2018-03
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 8.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 23.83 celsius 2013-08