شاخص یاب

کنگو

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 1622 2018-09
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 37.24 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 409 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 808 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 46.1 % 2013-12
جمعیت 81.34 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 15.09 % 2018-07
تورم مواد غذایی 15 % 2018-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 14 % 2018-08
ذخایر ارزی 3532 USD - میلیون 2018-06
عرضه پول M1 2194881 CDF - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 8929208 CDF - میلیون 2018-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -228 USD - میلیون 2016-12
صادرات 9980 USD - میلیون 2016-12
واردات 10208 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری -1084 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.5 % 2017-12
تولید نفت خام 17 BBL/D/1K 2018-05
شاخص تروریسم 6.97 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 118 % 2017-12
بودجه دولت -1.6 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 25
هزینه های مالی 535387 CDF - میلیون 2018-06
ارزش بودجه دولت 9396 CDF - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 544782 CDF - میلیون 2018-06
مخارج نظامی 416 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 4.8 % 2016-12
سرعت اینترنت 3461 KBps 2017-03
آدرس های IP 27953 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.27 2018-12
رتبه رقابتی 126 2018-12
شاخص فساد مالی 21 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 161 2017-12
آسانی کسب و کار 182 2017-12
استخراج معدن 12.3 % 2018-03
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.58 % 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11.1 % 2018-07
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 8.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 23.83 celsius 2013-08