شاخص یاب

کنگو

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 1628 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 2017-12
نرخ بیکاری 46.1 2013-12
نرخ تورم 9.6 2018-12
نرخ بهره 14 2018-12
موازنه تجاری -228 2016-12
حساب جاری -1084 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.5 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 118 2017-12
بودجه دولت -1.6 2016-12
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 2017-12
تولید ناخالص داخلی 37.24 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 409 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 808 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 46.1 2013-12
جمعیت 81.34 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 9.6 2018-12
تورم مواد غذایی 8.4 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 14 2018-12
ذخایر ارزی 3640 2018-08
عرضه پول M1 2178740 2018-11
عرضه پول M2 9537172 2018-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -228 2016-12
حساب جاری -1084 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.5 2017-12
صادرات 9980 2016-12
واردات 10208 2016-12
تولید نفت خام 17 2018-08
بدهی خارجی 4542 2016-12
شاخص تروریسم 6.97 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 118 2017-12
بودجه دولت -1.6 2016-12
ارزیابی اعتبار 25
هزینه های مالی 515121 2018-09
ارزش بودجه دولت -44533 2018-09
درآمدهای دولت 470588 2018-09
مخارج نظامی 416 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 8.5 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.5 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 4.8 2016-12
سرعت اینترنت 3461 2017-03
آدرس های IP 27953 2017-03
شاخص رقابتی 38.24 2018-12
رتبه رقابتی 135 2018-12