کنگو

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 1609 2018-02
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 35 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 387 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 742 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 46.1 % 2013-12
جمعیت 78.74 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 59.78 % 2017-12
تورم مواد غذایی 60.9 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 20 % 2018-01
ذخایر ارزی 3007 USD - میلیون 2017-11
عرضه پول M1 2009138 CDF - میلیون 2017-12
عرضه پول M2 7841170 CDF - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -228 USD - میلیون 2016-12
صادرات 9980 USD - میلیون 2016-12
واردات 10208 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری -1334 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.7 % 2016-12
تولید نفت خام 18 BBL/D/1K 2017-09
شاخص تروریسم 6.97 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83 % 2016-12
بودجه دولت -1.6 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 25
هزینه های مالی 567113 CDF - میلیون 2017-11
ارزش بودجه دولت 23243 CDF - میلیون 2017-11
درآمدهای دولت 590356 CDF - میلیون 2017-11
مخارج نظامی 503 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 4.8 % 2016-12
سرعت اینترنت 3461 KBps 2017-03
آدرس های IP 27953 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.27 2018-12
رتبه رقابتی 126 2018-12
شاخص فساد مالی 21 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 156 2016-12
آسانی کسب و کار 182 2017-12
استخراج معدن 4.4 % 2017-09
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.62 % 2017-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 46.83 % 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 8.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 23.83 celsius 2013-08