شاخص یاب

کنگو

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 1624 2018-11
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 37.24 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 409 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 808 USD 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 46.1 % 2013-12
جمعیت 81.34 میلیون 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 10.73 % 2018-09
تورم مواد غذایی 10.1 % 2018-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 14 % 2018-10
ذخایر ارزی 3687 USD - میلیون 2018-07
عرضه پول M1 2151834 CDF - میلیون 2018-09
عرضه پول M2 8902129 CDF - میلیون 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -228 USD - میلیون 2016-12
صادرات 9980 USD - میلیون 2016-12
واردات 10208 USD - میلیون 2016-12
حساب جاری -1084 USD - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.5 % 2017-12
تولید نفت خام 17 BBL/D/1K 2018-07
بدهی خارجی 4542 USD - میلیون 2016-12
شاخص تروریسم 6.97 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 118 % 2017-12
بودجه دولت -1.6 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 25
هزینه های مالی 614492 CDF - میلیون 2018-08
ارزش بودجه دولت -111615 CDF - میلیون 2018-08
درآمدهای دولت 502877 CDF - میلیون 2018-08
مخارج نظامی 416 USD - میلیون 2017-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 4.8 % 2016-12
سرعت اینترنت 3461 KBps 2017-03
آدرس های IP 27953 IP 2017-03
شاخص رقابتی 38.24 2018-12
رتبه رقابتی 135 2018-12
شاخص فساد مالی 21 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 161 2017-12
آسانی کسب و کار 184 2018-12
استخراج معدن 5.64 % 2018-06
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 % 2018-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.37 % 2018-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 8.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.5 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
درجه حرارت 23.83 celsius 2013-08