کنگو

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 1566 2017-10
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 % 2016-12
تولید ناخالص داخلی 35 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 387 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 742 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 46.1 % 2013-12
جمعیت 78.74 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 70.75 % 2017-08
تورم مواد غذایی 102 % 2017-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 20 % 2017-08
ذخایر ارزی 2615 USD - میلیون 2017-08
عرضه پول M1 1752902 CDF - میلیون 2017-06
عرضه پول M2 6779038 CDF - میلیون 2017-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -290 USD - میلیون 2015-12
صادرات 10285 USD - میلیون 2015-12
واردات 10575 USD - میلیون 2015-12
حساب جاری -2920 USD - میلیون 2014-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.7 % 2016-12
ذخایر طلا 0.35 تن 2008-12
تولید نفت خام 19 BBL/D/1K 2017-06
شاخص تروریسم 6.63 2016-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83 % 2016-12
بودجه دولت -6.2 % of GDP 2015-12
ارزیابی اعتبار 25
هزینه های مالی 356957 CDF - میلیون 2017-08
ارزش بودجه دولت -36240 CDF - میلیون 2017-08
درآمدهای دولت 320717 CDF - میلیون 2017-08
مخارج نظامی 503 USD - میلیون 2016-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -13.18 % 2014-12
شاخص رقابتی 3.27 2018-12
رتبه رقابتی 126 2018-12
شاخص فساد مالی 21 امتیاز 2016-12
رتبه فساد مالی 156 2016-12
آسانی کسب و کار 184 2016-12
استخراج معدن 22.63 % 2017-06
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.47 % 2017-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 52.95 % 2017-08
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 % 2016-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 % 2016-12
نرخ مالیات بر فروش 16 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی 12.5 % 2016-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9 % 2016-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.5 % 2016-12