کنگو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
پول 1597.00
1655 1718 1784 1852 2152
تولید ناخالص داخلی واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.50
4.1 4.1 4.2 4.55 5.5
تولید ناخالص داخلی 35.00
38 38.15 38.3 42.4 43.9
تولید ناخالص داخلی سرانه 387.40
390 372 378 371 368
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 742.30
748 737 725 711 706
کار واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بیکاری 46.10
47.95 49.17 52.06 51 36
جمعیت 78.74
77.39 78.03 78.66 78.64 78.36
قیمت ها واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ تورم 46.47
45 40 35 30 20.5
تورم مواد غذایی 47.40
52 45 22 20 14
پول واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ بهره 14.00
20 20 20 20 22
عرضه پول M1 2067271.00
1966086 1953284 1941939 1930719 1815018
عرضه پول M2 8254317.00
8238853 8437877 8616532 8774178 9624043
ذخایر ارزی 3213.52
3185 3184 3185 3184 3184
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری -228.50
434 256 1873 374 -500
صادرات 9979.90
11309 11075 11000 10583 12500
واردات 10208.40
10876 10819 10763 10209 13000
حساب جاری -1334.10
-1495 -1559 -1623 -1598 -1305
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.70
-8 -8 -8 -10 -8
تولید نفت خام 17.00
19.45 19.66 19.85 20.03 21.35
شاخص تروریسم 6.97
6.79 6.87 6.94 6.87 6.63
دولت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 117.70
85 85 85 80 77
بودجه دولت -1.60
-1.75 -3.02 -4.29 -4.8 -6.63
مخارج نظامی 416.09
497 499 502 509 506
ارزش بودجه دولت 136447.87
33265 36963 55577 56029 51650
درآمدهای دولت 519906.85
472721 481889 502230 499504 495176
هزینه های مالی 383458.98
439456 444926 443436 443475 443526
تجارت واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تولید صنعتی 4.80
-6.54 -4.03 -1.52 -0.82 -9.05
سرعت اینترنت 3460.84
3221 3220 3157 3137 2775
آدرس های IP 27953.00
24566 24532 24189 23967 23404
استخراج معدن 11.75
7.16 6.53 7.08 7.35 7.23
شاخص رقابتی 3.27
3.29 3.29 3.29 3.29 3.29
رتبه رقابتی 126.00
129 129 129 129 129
آسانی کسب و کار 182.00
182 182 182 182 182
شاخص فساد مالی 21.00
21 21 21 21 20
رتبه فساد مالی 161.00
161 161 161 161 161
مصرف کننده واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.55
1.13 1.08 1.08 1.07 1.07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 36.17
30.6 28.18 26.18 24.5 16.54
مالیات واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 16.00
16 16 16 15 15
نرخ تامین اجتماعی 8.50
8.5 8.5 8.5 11 12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00
5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.50
3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
آب و هوا واقعی Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
درجه حرارت 23.83
24.83 23.68 24.42 25.16 25.06