کنگو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
پول 1594.00
1634 1698 1764 1833 2138
تولید ناخالص داخلی واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.20
4 4.1 4.1 4.2 5.5
تولید ناخالص داخلی 35.00
35.85 35.8 35.75 35.7 32.8
تولید ناخالص داخلی سرانه 387.40
400 395 391 386 401
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 742.30
762 753 743 734 768
کار واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بیکاری 46.10
46.72 47.95 49.17 52.06 36
جمعیت 78.74
79.41 80.04 80.68 81.31 91.55
قیمت ها واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ تورم 59.78
50 45 40 35 20.5
تورم مواد غذایی 60.90
69 52 45 22 14
پول واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ بهره 20.00
20 20 20 20 22
عرضه پول M1 2009138.00
2023770 2016411 2005240 1993135 1853920
عرضه پول M2 7841170.00
8040024 8130078 8123550 8036173 5352887
ذخایر ارزی 3006.74
3045 3102 3148 3187 3384
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
موازنه تجاری -228.50
244 211 179 146 18.8
صادرات 9979.90
10670 10335 9999 9664 4374
واردات 10208.40
10932 10876 10819 10763 5538
حساب جاری -1334.10
-1431 -1495 -1559 -1623 -1305
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.70
-8 -8 -4.97 -8 -8
تولید نفت خام 18.00
18.54 18.79 19.03 19.25 20.57
شاخص تروریسم 6.97
6.61 6.65 6.7 6.75 6.11
دولت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83.00
85 85 84 85 77
بودجه دولت -1.60
0.6 0.01 -0.58 -1.17 -1.39
مخارج نظامی 503.00
473 482 492 501 454
ارزش بودجه دولت 23242.90
2209 -658 -1193 -2453 -2370
درآمدهای دولت 590355.50
486458 436424 396117 379584 365813
هزینه های مالی 567112.60
449528 414416 409090 403724 346234
تجارت واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تولید صنعتی 4.80
-9.06 -6.54 -4.03 -1.52 -9.05
سرعت اینترنت 3460.84
3323 3221 3220 3157 2775
آدرس های IP 27953.00
21363 20530 19502 18412 12576
استخراج معدن 4.40
5.99 7.39 7.17 6.84 6.91
شاخص رقابتی 3.27
3.29 3.29 3.29 3.29 3.29
رتبه رقابتی 126.00
129 129 129 129 129
آسانی کسب و کار 182.00
184 184 184 184 184
شاخص فساد مالی 21.00
21 21 20 20 20
رتبه فساد مالی 156.00
151 155 159 163 158
مصرف کننده واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.62
1.23 1.19 1.11 1.1 1.09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 46.83
45.18 43.21 41.41 39.75 27.34
مالیات واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00
36 36 36 36 37
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 16.00
15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی 8.50
9 9 9 9 12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00
5.33 5.33 5.33 5.33 8.81
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.50
3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
آب و هوا واقعی Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
درجه حرارت 23.83
25.11 24.83 23.68 24.42 25.06