شاخص یاب

کنگو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1631.35 1634 1646 1658 1670 1695