شاخص یاب

کنگو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
پول 1622.00
1637 1655 1672 1690 1764
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70
3.9 3.9 4 4 5.5
تولید ناخالص داخلی 37.24
41 41 45 45 49
تولید ناخالص داخلی سرانه 409.10
372 417 371 371 437
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 808.10
816 825 711 711 864
کار واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بیکاری 46.10
40 40 38 38 36
جمعیت 81.34
80.61 81.26 81.24 81.22 81.04
قیمت ها واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 15.09
10 8 6 5 7
تورم مواد غذایی 15.00
10 7 5 4 8
پول واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ بهره 14.00
14 14 13 13 15
عرضه پول M1 2194881.00
2111911 2111936 2111935 2111935 2111935
عرضه پول M2 8929208.00
9065643 9428389 9757206 10055415 11896595
ذخایر ارزی 3531.78
3488 3500 3495 3497 3496
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری -228.50
256 1873 374 669 -500
صادرات 9979.90
11075 11000 10583 10325 12500
واردات 10208.40
10819 10763 10209 9656 13000
حساب جاری -1084.50
-995 -880 -879 -879 -882
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50
-8 -8 -10 -10 -8
تولید نفت خام 17.00
17.43 17.64 17.78 17.86 17.99
شاخص تروریسم 6.97
6.87 6.94 6.87 6.8 6.63
دولت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 117.70
85 85 80 80 77
بودجه دولت -1.60
-3.02 -4.29 -4.8 -5.3 -6.63
مخارج نظامی 416.09
423 428 416 404 395
ارزش بودجه دولت 9395.70
123517 340267 291070 277382 572062
درآمدهای دولت 544782.40
684400 851635 845420 833532 1128104
هزینه های مالی 535386.80
560883 558826 554351 556150 556042
تجارت واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تولید صنعتی 4.80
-4.03 -1.52 -0.82 -0.12 -9.05
سرعت اینترنت 3460.84
4558 4635 4756 4834 5966
آدرس های IP 27953.00
24532 24189 23967 23909 23404
استخراج معدن 12.30
14.52 12.13 13.99 13.27 12.72
شاخص رقابتی 3.27
3.29 3.29 3.29 3.29 3.29
رتبه رقابتی 126.00
129 129 129 129 129
آسانی کسب و کار 182.00
184 184 184 184 184
شاخص فساد مالی 21.00
21 21 21 21 20
رتبه فساد مالی 161.00
159 157 158 159 156
مصرف کننده واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.58
1.01 1.42 1.18 1.3 1.26
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11.10
29.97 29.77 29.73 29.72 29.72
مالیات واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 16.00
16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی 8.50
8.5 8.5 9 9 9
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00
5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.50
3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
آب و هوا واقعی Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
درجه حرارت 23.83
23.68 24.42 25.16 25.08 25.06