کنگو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
پول 1540.00 1550 1530 1520 1503 1331
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40 3.5 4 4.1 4.1 5.5
تولید ناخالص داخلی 35.00 35.7 35.5 35.3 35.1 33.6
تولید ناخالص داخلی سرانه 387.40 386 386 387 387 395
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 742.30 734 734 735 735 754
کار واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بیکاری 46.10 48.78 49.02 49.26 49.5 36
جمعیت 78.74 81.31 81.96 82.61 83.26 89.11
قیمت ها واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ تورم 70.75 50 47 45 41 38.5
تورم مواد غذایی 101.59 85 69 52 45 14
پول واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ بهره 20.00 16 16 18 20.75 22
عرضه پول M1 1869103.00 1869890 1860966 1850862 1840334 1750906
عرضه پول M2 7523231.00 8060404 8426044 8646058 8741512 6642728
ذخایر ارزی 2614.70 2720 2782 2837 2885 3125
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
موازنه تجاری -289.80 495 385 274 163 -11.61
صادرات 10284.80 11510 11501 11492 11483 9055
واردات 10574.60 11564 11742 11919 12097 10160
حساب جاری -2919.80 -3048 -3089 -3130 -3172 -2539
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.70 -6 -8 -8 -5.21 -8
تولید نفت خام 19.00 19.39 19.61 19.81 20 21.21
شاخص تروریسم 6.63 6.32 6.25 6.18 6.11 5.91
دولت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83.00 90 85 85 89.02 77
بودجه دولت -6.20 -2.75 -2.62 -2.49 -2.36 -2.42
مخارج نظامی 503.00 501 498 494 491 464
ارزش بودجه دولت -36240.19 -21836 10344 -2593 -1709 -2887
درآمدهای دولت 320716.68 324707 360948 352622 341034 320533
هزینه های مالی 356956.86 338328 328443 329503 326006 307291
تجارت واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تولید صنعتی -13.18 -0.21 0.13 0.49 0.84 -1.44
سرعت اینترنت 3460.84 3291 3323 3221 3220 2894
آدرس های IP 27953.00 23228 21363 20530 19502 13812
استخراج معدن 22.63 4.32 6.32 7.4 7.23 7.01
شاخص رقابتی 3.27 3.29 3.29 3.29 3.29 3.29
رتبه رقابتی 126.00 129 129 129 129 129
آسانی کسب و کار 182.00 184 184 184 184 184
شاخص فساد مالی 21.00 20 20 20 20 20
رتبه فساد مالی 156.00 163 163 163 163 162
مصرف کننده واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.86 3.45 2.32 1.91 1.7 1.31
تغییرات سالیانه خرده فروشی 51.24 47.14 44.83 42.7 40.73 29.01
مالیات واقعی Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00 36 36 36 36 37
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 16.00 15 15 15 15 15
نرخ تامین اجتماعی 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.00 9 9 9 9 9
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5