کنگو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 1540.63 1494 1509 1524 1539 1702
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40 4.7 4.7 4.8 4.8 5.5
تولید ناخالص داخلی 35.00 38.05 38.15 38.47 38.79 42.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 387.40 388 383 381 379 358
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 742.30 737 725 723 721 711
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 46.10 47.82 48.78 49.02 49.26 36
جمعیت 78.74 79.59 80.24 80.29 80.35 77.9
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 39.04 40 44.6 47 45 38.5
تورم مواد غذایی 57.80 72.82 76.87 79.19 80.53 82.34
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 20.00 16 16 16 18 22
ذخایر ارزی 2751.70 2877 2895 2888 2892 2891
عرضه پول M1 1777232.00 1882775 1963277 2039837 2112262 2645676
عرضه پول M2 6406911.00 7075963 7543669 7984053 8398712 11421358
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -289.80 135 134 129 124 115
صادرات 10284.80 12625 12936 13291 13647 16584
واردات 10574.60 12792 13124 13380 13636 15926
حساب جاری -2919.80 -2928 -3048 -3089 -3130 -2539
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.70 -6 -6 -8 -8 -8
ذخایر طلا 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
شاخص تروریسم 6.63 6.6 6.52 6.47 6.42 6.25
تولید نفت خام 20.00 20 20 20 20 20
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83.00 90 90 85 85 77
بودجه دولت -6.20 -2.8 -3.66 -4.34 -5.02 -9.04
ارزش بودجه دولت -35569.25 -17900 -9635 -13225 -10603 -11877
درآمدهای دولت 303751.38 332534 350088 349895 345829 346456
مخارج نظامی 503.00 498 512 511 511 492
هزینه های مالی 339320.64 341027 341202 339226 339551 339620
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید صنعتی -13.18 -1.39 0.39 0.57 0.76 -0.88
استخراج معدن -10.97 -5.92 -2.94 -5.78 -5.44 -5.78
آسانی کسب و کار 184.00 185 185 185 185 185
شاخص فساد مالی 21.00 20 20 20 20 20
رتبه فساد مالی 156.00 159 164 164 163 163
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 8.04 3.26 5.32 4.35 4.32 4.49
تغییرات سالیانه خرده فروشی 48.06 59.75 63.55 65.87 66.21 66.6
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 16.00 14.77 14.77 14.89 15 15.13
نرخ تامین اجتماعی 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.00 9 9 9 9 9
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5