شاخص یاب

کنگو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
پول 1624.00
1639 1657 1675 1693 1766
تولید ناخالص داخلی واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70
3.9 4 4 4 5.5
تولید ناخالص داخلی 37.24
41 45 45 45 49
تولید ناخالص داخلی سرانه 409.10
417 371 371 424 437
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 808.10
825 711 711 837 864
کار واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بیکاری 46.10
40 38 38 38 36
جمعیت 81.34
81.26 81.24 81.22 81.21 81.04
قیمت ها واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 10.73
8 6 5 4 7
تورم مواد غذایی 10.10
7 5 4 4 8
پول واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ بهره 14.00
14 13 13 13 15
عرضه پول M1 2151834.00
2252394 2319626 2375330 2426127 2758056
عرضه پول M2 8902129.00
9156469 9338164 9495961 9636949 10389087
ذخایر ارزی 3686.82
3774 3779 3777 3778 3778
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
موازنه تجاری -228.50
1873 374 669 965 -500
صادرات 9979.90
11000 10583 10325 10067 12500
واردات 10208.40
10763 10209 9656 9102 13000
حساب جاری -1084.50
-880 -879 -879 -878 -882
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50
-8 -10 -10 -10 -8
بدهی خارجی 4542.20
4153 4293 4433 4573 4259
تولید نفت خام 17.00
17.44 17.59 17.69 17.75 17.85
شاخص تروریسم 6.97
6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
دولت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 117.70
85 80 80 80 77
بودجه دولت -1.60
-1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6
مخارج نظامی 416.09
428 416 404 392 395
ارزش بودجه دولت -111615.49
-37874 -54690 -37759 -43421 -41689
درآمدهای دولت 502876.94
584537 604160 600705 594014 596349
هزینه های مالی 614492.00
619183 658850 638464 637435 638038
تجارت واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تولید صنعتی 4.80
-1.52 -0.82 -0.12 0.57 -9.05
سرعت اینترنت 3460.84
4635 4756 4834 5018 5966
آدرس های IP 27953.00
24189 23967 23909 23739 23404
استخراج معدن 5.64
18 19.41 20.71 18.89 17.61
شاخص رقابتی 38.24
38.74 39.24 39.74 40.24 41.24
رتبه رقابتی 135.00
135 135 135 135 135
آسانی کسب و کار 184.00
184 184 184 184 184
شاخص فساد مالی 21.00
21 21 21 21 21
رتبه فساد مالی 161.00
161 161 161 161 161
مصرف کننده واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.10
0.75 0.36 0.65 0.46 0.53
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.37
3.88 0.21 -2.12 -3.56 -5.97
مالیات واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00
35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00
30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 16.00
16 16 16 16 16
نرخ تامین اجتماعی 8.50
8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00
5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.50
3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
آب و هوا واقعی Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
درجه حرارت 23.83
24.42 25.16 25.08 25.08 25.06