کنگو

پیش بینی اقتصاد کشورها
بازارها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
پول 1555.88 1532 1517 1502 1486 1316
تولید ناخالص داخلی واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.40 4.7 4.7 4.8 4.8 5.5
تولید ناخالص داخلی 35.00 38.05 38.15 38.47 38.79 42.3
تولید ناخالص داخلی سرانه 387.40 388 383 381 379 358
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 742.30 737 725 723 721 711
کار واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بیکاری 46.10 47.82 48.78 49.02 49.26 36
جمعیت 78.74 79.59 80.24 80.29 80.35 77.9
قیمت ها واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ تورم 54.31 40 44.6 47 45 38.5
تورم مواد غذایی 80.22 86.69 83.34 76.6 69.34 32.81
پول واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ بهره 20.00 16 16 16 18 22
ذخایر ارزی 2504.31 2551 2653 2718 2782 3121
عرضه پول M1 1752902.00 1845520 1913684 1976360 2034903 2442590
عرضه پول M2 6779038.00 7458615 8133831 8735721 9292487 13189455
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
موازنه تجاری -289.80 135 134 129 124 115
صادرات 10284.80 12625 12936 13291 13647 16584
واردات 10574.60 12792 13124 13380 13636 15926
حساب جاری -2919.80 -2928 -3048 -3089 -3130 -2539
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.70 -6 -6 -8 -8 -8
ذخایر طلا 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
شاخص تروریسم 6.63 6.49 6.46 6.41 6.35 6.3
تولید نفت خام 19.00 19.21 19.31 19.37 19.42 19.48
دولت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83.00 90 90 85 85 77
بودجه دولت -6.20 -2.8 -3.66 -4.34 -5.02 -9.04
ارزش بودجه دولت -77459.75 -16530 -7278 -2690 -5360 -4315
درآمدهای دولت 307954.56 310392 333851 330162 321902 303625
مخارج نظامی 503.00 498 512 511 511 492
هزینه های مالی 339320.64 341027 341202 339226 339551 339620
تجارت واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تولید صنعتی -13.18 -1.39 0.39 0.57 0.76 -0.88
استخراج معدن -10.97 -5.92 -2.94 -5.78 -5.44 -5.78
آسانی کسب و کار 184.00 185 185 185 185 185
شاخص فساد مالی 21.00 20 20 20 20 20
رتبه فساد مالی 156.00 159 164 164 163 163
مصرف کننده واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 9.47 3.26 5.32 4.35 4.32 4.49
تغییرات سالیانه خرده فروشی 48.06 59.75 63.55 65.87 66.21 66.6
مالیات واقعی Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 2020
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30
نرخ مالیات بر فروش 16.00 14.77 14.77 14.89 15 15.13
نرخ تامین اجتماعی 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.00 9 9 9 9 9
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5