شاخص یاب

کومور

اقتصاد کشورها
بازارها آخرین مرجع
پول 431 2019-01
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 2017-12
نرخ بیکاری 4.3 2017-12
نرخ تورم -1.6 2017-12
نرخ بهره 1.14 2018-11
موازنه تجاری -92569 2017-12
حساب جاری -11374 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.2 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.6 2017-12
بودجه دولت -0.9 2017-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 2017-12
تولید ناخالص داخلی 0.65 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 770 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1414 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.3 2017-12
جمعیت 0.81 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -1.6 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.14 2018-11
نرخ بهره سپرده 1.75 2017-12
عرضه پول M1 89665 2018-10
عرضه پول M2 135223 2018-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -92569 2017-12
حساب جاری -11374 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.2 2017-12
صادرات 17267 2017-12
واردات 109836 2017-12
حواله 2746 2018-06
ورود توریست 27000 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.6 2017-12
بودجه دولت -0.9 2017-12
ارزیابی اعتبار 15
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 10 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 821 2017-03
آدرس های IP 1868 2017-03
شاخص فساد مالی 27 2017-12
رتبه فساد مالی 148 2017-12
آسانی کسب و کار 164 2018-12