کومور

اقتصاد کشورها

بازارها آخرین مرجع
پول 419 2018-05
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 % 2017-12
تولید ناخالص داخلی 0.62 USD - میلیارد 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 768 USD 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1411 USD 2016-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 19.96 % 2016-12
جمعیت 0.79 میلیون 2016-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -1.6 % 2017-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.14 % 2018-03
نرخ بهره سپرده 1.75 % 2017-12
عرضه پول M1 87766 KMF - میلیون 2018-01
عرضه پول M2 130105 KMF - میلیون 2018-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -92569 KMF - میلیون 2017-12
صادرات 17267 KMF - میلیون 2017-12
واردات 109836 KMF - میلیون 2017-12
حساب جاری -11731 KMF - میلیون 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.3 % 2016-12
حواله 2949 KMF - میلیون 2017-09
ورود توریست 27111 فرد 2014-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.6 % 2017-12
بودجه دولت -7.7 % of GDP 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 821 KBps 2017-03
آدرس های IP 1868 IP 2017-03
شاخص فساد مالی 27 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 148 2017-12
آسانی کسب و کار 158 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات بر فروش 10 % 2018-12
آب و هوا آخرین مرجع
بارش 200 mm 2015-12
درجه حرارت 27.62 celsius 2015-12